Календарно-тематичне планування "Фізика 8 клас на 2018/2019"

Про матеріал

ФІЗИКА 8 КЛАС

70 годин (2 год на тиждень)

Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2016 рік

Тема

Кількість год за програмою

Кількість год за планом

Розділ 1.

Теплові явища

30

Захист навчальних проектів -3

29

3

Розділ 2.

Електричні явища. Електричний струм

30

Захист навчальних проектів-3

35

3

Резерв

4


Всього

70

70

Тема

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ 1.

Теплові явища

Навчальні проекти:

Орієнтовні теми:

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування.

Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води

Рідкі кристали та їх використання.

Полімери.

Наноматеріали.

Холодильні машини.

Кондиціонер, теплові насоси.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома теплоємність, питома теплота плавлення, пароутворення, згорання палива) та їхні одиниці;

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія; два способи зміни внутрішньої енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин;

пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження, плавлення/ тверднення, пароутворення/ конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв'язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;

застосовує рівняння теплового балансу;

аналізує графіки теплових процесів;

пояснює принцип дії теплових двигунів;

користується термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

Ціннісний компонент:

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля;

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Розділ 3.

Електричні явища. Електричний струм

Навчальний проект № 2.

Орієнтовні теми:

1.Електрика в житті людини.

2.Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

3.Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

4.Вплив електричного струму на людський організм.

5.

6.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного заряду, механізми електризації, характер взаємодії заряджених тіл;

розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці;

формулює закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу;

знає умови виникнення електричного струму;

розрізняє види електричного розряду в газах.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з'єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв'язування фізичних задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

графічно зображає електричне поле;

креслить схеми простих електричних кіл;

складає прості електричні кола;

користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору;

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Ціннісний компонент:

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Демонстраційний експеримент

Розділ

Демонстрації

Розділ 1. Теплові явища

1.Дифузія газів, рідин.

2.Розширення тіл під час нагрівання.

3.Модель броунівського руху.

4.Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.

5.Принцип дії теплового двигуна.

6.Моделі теплових двигунів

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

1. Електризація різних тіл.

2. Взаємодія наелектризованих тіл.

3. Два роди електричних зарядів.

4. Подільність електричного заряду.

5. Будова й принцип дії електроскопа.

6. Електричний струм і його дії.

7. Провідники і діелектрики.

8. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блоки живлення.

9. Вимірювання сили струму амперметром.

10. Вимірювання напруги вольтметром.

11. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.

12. Вимірювання опору.

13. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.

14. Будова й принцип дії реостатів.

15. Послідовне й паралельне з'єднання провідників.

16. Електроліз.

17. Струм у газах

№ у/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Дата виконання

Домашнє завдання

Теплові явища

1


Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага


Опрацювати § 1 Вправа 1 (4)

2


Розв'язування задач


Завдання зі збірника

3


Залежність розмірів фізичних тіл від температури


Опрацювати § 2 Вправа 2 (6)

4


Внутрішня енергія


Опрацювати § 3 Вправа 3 (5)

5


Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти


Опрацювати § 4 Вправа 4 (6)

6


Розв'язування задач


Завдання зі збірника

7


Види теплообміну


Опрацювати § 5-6 Вправи 5 (6), 6(5)

8


Види теплообміну


Опрацювати § 7 Вправа 7 (1 і 5)

9


Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла


Опрацювати § 8 Вправа 8 (4)

10


Розв'язування задач


Опрацювати §8 Вправа 8 (6)

11


Рівняння теплового балансу


Опрацювати § 9 Вправа 9 (1)

12


Розв'язування задач


Опрацювати § 9 Вправа 9 (2)

13


Інструктаж з БЖД. Л. р. 1 «Визначення теплового балансу заумов змішування води різної температури»


Здати звіт

14


Інструктаж з БЖД. Л. р. 2 «Визначення питомої теплоємності речовини»


Ст. 43 творче завдання

15


Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та амфорні тіла


Опрацювати §10 Вправа 10 (1 і 7)

16


Температура плавлення


Опрацювати § 11 Вправа 11 (5)

17


Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/твердінні тіл


Опрацювати § 12 Вправа 12 (1 і 5)

18


Розв'язування вправ


Завдання зі збірника

19


Пароутворення і конденсація


Опрацювати § 13 Вправа 13 (4 і 5)

20


Кипіння. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації


Опрацювати § 14 Вправа 14 (7)

21


Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива


Опрацювати § 15 Вправа 15 (3)

22


Розв'язування вправ


Опрацювати § 15 Вправа 15 (4)

23


Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів


Опрацювати § 16 Вправа 16 (5)

24


ККД теплового двигуна


Опрацювати §16 Вправа 16 (1 і 2)

25


Розв'язування задач


Опрацювати § 16 Вправа 16 (3 – 4)

26


Розв'язування задач


Підготуватись до здачі проектів

27


Навчальні проекти 1


Здати проект

28


Навчальні проекти 2


Здати проект

29


Навчальні проекти 3


Здати проект

30


Розв'язування задач (підготовка до контрольної роботи)


Ст. 94-95

31


Контрольна робота «Теплові явища»32


Підсумковий урокІІ семестр

Електричні явища. Електричний струм

33


Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія електричних зарядів


Опрацювати § 19 Вправа 19 (2 і 3)

34


Електричне поле


Опрацювати § 20 Вправа 20 (5)

35


Закон збереження електричного заряду


Опрацювати § 21 Вправа 21 (4)

36


Закон Кулона


Опрацювати § 22 Вправа 22 (4)

37


Розв'язування задач


Опрацювати § 22 Вправа 22 (5)

38


Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах


Опрацювати § 23 Вправа 23 (6)

39


Дії електричного струму


Опрацювати § 24 Вправа 24 (4)

40


Джерела електричного струму


Опрацювати § 25 Вправа 25 (5)

41


Електричне коло та його основні елементи


Опрацювати § 26 Вправа 26 (3)

42


Розв'язування вправ


Опрацювати § 26 Вправа 26 (4)

43


Сила струму. Амперметр


Опрацювати § 27 Вправа 27 (2)

44


Електрична напруга. Вольтметр


Опрацювати § 28 Вправа 28 (3)

45


Розв'язування задач


Опрацювати §27 - 28 задачі зі збірника

46


Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола


Опрацювати § 29 Вправа 29 (3)

47


Розв'язування задач


Опрацювати § 29 Вправа 29 (4)

48


Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати


Опрацювати § 30 Вправа 30 (2)

49


Розв'язування вправ


Опрацювати § 30 Вправа 30 (3)

50


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»


Опрацювати § 30

51


Послідовне з'єднанняпровідників


Опрацювати § 31 Вправа 31 (1-2)

52


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників»


Здати звіт

53


Паралельне з'єднання провідників


Опрацювати § 32 Вправа 32 (2)

54


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 5 «Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням»


Здати звіт

55


Розв'язування задач


Задачі зі збірника

56


Контрольна робота «Електричний заряд. Електричне поле»57


Робота і потужність електричного струму


Опрацювати § 33 Вправа 33 (3-4)

58


Закон Джоуля-Ленца


Опрацювати § 34 Вправа 34 (1-2)

59


Електронагрівальні прилади


Опрацювати § 35 Вправа 35 (1-4)

60


Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів


Опрацювати §36-37 Вправа 36(2), 37 (4)

61


Закон Фарадея для електролізу


Опрацювати § 38 Вправа 38 (3)

62


Електричний струм у газах


Опрацювати § 39 Вправа 39 (4)

63


Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями


Підготуватись до здачі проектів

64


Захист навчального проекту 1


Здати звіт

65


Захист навчального проекту 2


Здати звіт

66


Захист навчального проекту 3


Здати звіт

67


Розв'язування задач


Ст. 220-221

68


Розв'язування задач


Ст. 222-223

69


Підсумкова контрольна робота70


Узагальнюючий урок


Перегляд файлу

ФІЗИКА 8 КЛАС

70 годин (2 год на тиждень)

Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2016 рік

 

Тема

Кількість год за програмою

Кількість год за планом

Розділ 1.

Теплові явища

30

Захист навчальних проектів -3

29

3

Розділ 2.

Електричні явища. Електричний струм

30

 Захист навчальних проектів-3

35

3

Резерв

4

 

Всього

70

70

 

Тема

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ 1.

Теплові явища

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні проекти:

Орієнтовні теми:

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування.

Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води

Рідкі кристали та їх використання.

Полімери.

Наноматеріали.

Холодильні машини.

Кондиціонер, теплові насоси.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома теплоємність, питома теплота плавлення, пароутворення, згорання палива) та їхні одиниці;

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія; два способи зміни внутрішньої енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин;

пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження, плавлення/ тверднення, пароутворення/ конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;

застосовує рівняння теплового балансу;

аналізує графіки теплових процесів;

пояснює принцип дії теплових двигунів;

користується термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

Ціннісний компонент:

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля;

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Розділ 3.

Електричні явища. Електричний струм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний проект № 2.

Орієнтовні теми:

 1.    Електрика в житті людини.
 2. Сучасні побутові та промислові електричні прилади.
 3. Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.
 4. Вплив електричного струму на людський організм.
 5.  
 6.  

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного заряду, механізми електризації, характер взаємодії заряджених тіл;

розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці;

формулює закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу;

знає умови виникнення електричного струму;

розрізняє види електричного розряду в газах.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

графічно зображає електричне поле;

креслить схеми простих електричних кіл;

складає прості електричні кола;

користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору;

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

 

Ціннісний компонент:

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

 

 

 

 

Демонстраційний експеримент

Розділ

Демонстрації

Розділ 1. Теплові явища

 1. Дифузія газів, рідин.
 2. Розширення тіл під час нагрівання.
 3. Модель броунівського руху.
 4. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
 5. Принцип дії теплового двигуна.
 6. Моделі теплових двигунів

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 

 

1. Електризація різних тіл.

2. Взаємодія наелектризованих тіл.

3. Два роди електричних зарядів.

4. Подільність електричного заряду.

5. Будова й принцип дії електроскопа.

6. Електричний струм і його дії.

7. Провідники і діелектрики.

8. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блоки живлення.

9. Вимірювання сили струму амперметром.

10. Вимірювання напруги вольтметром.

11. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.

12. Вимірювання опору.

13. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.

14. Будова й принцип дії реостатів.

15. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

16. Електроліз.

17. Струм у газах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ у/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Дата виконання

Домашнє завдання

Теплові явища

1

 

Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага

 

Опрацювати § 1 Вправа 1 (4)

2

 

Розв’язування задач

 

Завдання зі збірника

3

 

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

 

Опрацювати § 2 Вправа 2 (6)

4

 

Внутрішня енергія

 

Опрацювати § 3 Вправа 3 (5)

5

 

Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти

 

Опрацювати § 4 Вправа 4 (6)

6

 

Розв’язування задач

 

Завдання зі збірника

7

 

Види теплообміну

 

Опрацювати § 5-6 Вправи 5 (6), 6(5)

8

 

Види теплообміну

 

Опрацювати § 7 Вправа 7 (1 і 5)

9

 

Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла

 

Опрацювати § 8 Вправа 8 (4)

10

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати §8 Вправа 8 (6)

11

 

Рівняння теплового балансу

 

Опрацювати § 9 Вправа 9 (1)

12

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 9 Вправа 9 (2)

13

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. 1 «Визначення теплового балансу за  умов змішування води різної температури»

 

Здати звіт

14

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. 2 «Визначення питомої теплоємності речовини»

 

Ст. 43 творче завдання

15

 

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та амфорні тіла

 

Опрацювати §10 Вправа 10 (1 і 7)

16

 

Температура плавлення

 

Опрацювати § 11 Вправа 11 (5)

17

 

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/твердінні тіл

 

Опрацювати § 12 Вправа 12 (1 і 5)

18

 

Розв’язування вправ

 

Завдання зі збірника

19

 

Пароутворення і конденсація

 

Опрацювати § 13 Вправа 13 (4 і 5)

20

 

Кипіння. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації

 

Опрацювати § 14 Вправа 14 (7)

21

 

Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива

 

Опрацювати § 15 Вправа 15 (3)

22

 

Розв’язування вправ

 

Опрацювати § 15 Вправа 15 (4)

23

 

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів

 

Опрацювати § 16 Вправа 16 (5)

24

 

ККД теплового двигуна

 

Опрацювати §16 Вправа 16 (1 і 2)

25

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 16 Вправа 16 (3 – 4)

26

 

Розв’язування задач

 

Підготуватись до здачі проектів

27

 

Навчальні проекти 1

 

Здати проект

28

 

Навчальні проекти 2

 

Здати проект

29

 

Навчальні проекти 3

 

Здати проект

30

 

Розв’язування задач (підготовка до контрольної роботи)

 

Ст. 94-95

31

 

Контрольна робота «Теплові явища»

 

 

32

 

Підсумковий урок

 

 

ІІ семестр

Електричні явища. Електричний струм

33

 

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія електричних зарядів

 

Опрацювати § 19 Вправа 19 (2 і 3)

34

 

Електричне поле

 

Опрацювати § 20 Вправа 20 (5)

35

 

Закон збереження електричного заряду

 

Опрацювати § 21 Вправа 21 (4)

36

 

Закон Кулона

 

Опрацювати § 22 Вправа 22 (4)

37

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 22 Вправа 22 (5)

38

 

Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах

 

Опрацювати § 23 Вправа 23 (6)

39

 

Дії електричного струму

 

Опрацювати § 24 Вправа 24 (4)

40

 

Джерела електричного струму

 

Опрацювати § 25 Вправа 25 (5)

41

 

Електричне коло та його основні елементи

 

Опрацювати § 26 Вправа 26 (3)

42

 

Розв’язування вправ

 

Опрацювати § 26 Вправа 26 (4)

43

 

Сила струму. Амперметр

 

Опрацювати § 27 Вправа 27 (2)

44

 

Електрична напруга. Вольтметр

 

Опрацювати § 28 Вправа 28 (3)

45

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати §27 -  28  задачі зі збірника

46

 

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

 

Опрацювати § 29 Вправа 29 (3)

47

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 29 Вправа 29 (4)

48

 

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати

 

Опрацювати § 30 Вправа 30 (2)

49

 

Розв’язування вправ

 

Опрацювати § 30 Вправа 30 (3)

50

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 3 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»

 

Опрацювати § 30

51

 

Послідовне з’єднання  провідників

 

Опрацювати § 31 Вправа 31 (1-2)

52

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

 

Здати звіт

53

 

Паралельне з’єднання провідників

 

Опрацювати § 32 Вправа 32 (2)

54

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням»

 

Здати звіт

55

 

Розв’язування задач

 

Задачі зі збірника

56

 

Контрольна робота «Електричний заряд. Електричне поле»

 

 

57

 

Робота і потужність електричного струму

 

Опрацювати § 33 Вправа 33 (3-4)

58

 

Закон Джоуля-Ленца

 

Опрацювати § 34 Вправа 34 (1-2)

59

 

Електронагрівальні прилади

 

Опрацювати § 35 Вправа 35 (1-4)

60

 

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів

 

Опрацювати §36-37 Вправа 36(2), 37 (4)

61

 

Закон Фарадея для електролізу

 

Опрацювати § 38 Вправа 38 (3)

62

 

Електричний струм у газах

 

Опрацювати § 39 Вправа 39 (4)

63

 

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

 

Підготуватись до здачі проектів

64

 

Захист навчального проекту 1

 

Здати звіт

65

 

Захист навчального проекту 2

 

Здати звіт

66

 

Захист навчального проекту 3

 

Здати звіт

67

 

Розв’язування задач

 

Ст. 220-221

68

 

Розв’язування задач

 

Ст. 222-223

69

 

Підсумкова контрольна робота

 

 

70

 

Узагальнюючий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Інші матеріали
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
1621
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку