КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ 8 клас

Про матеріал
Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Підручник: Фізика. 8клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2016 рік Задачник: І.Ю.Ненашев Фізика. 8 клас:збірник задач / І.М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев.-вид-во «Ранок». 2016.-144
Перегляд файлу

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

З ФІЗИКИ  8 клас

(70 год, 2 год на тиждень)

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика. 8клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2016 рік

Задачник: І.Ю.Ненашев Фізика. 8 клас:збірник задач / І.М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев.-вид-во «Ранок». 2016.-144

уроку

8-А

дата

8-Б

дата

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

I-СЕМЕСТР             Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

                  Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

Демонстрації

  1.   Дифузія газів, рідин.
  2.   Розширення тіл під час нагрівання.
  3.   Модель броунівського руху.
  4.   Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
  5.   Принцип дії теплового двигуна.
  6.   Моделі теплових двигунів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома теплоємність, питома теплота плавлення, пароутворення, згорання палива) та їхні одиниці;

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія; два способи зміни внутрішньої енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин;

пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження, плавлення/ тверднення, пароутворення/ конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання впроцесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;

застосовує рівняння теплового балансу;

аналізує графіки теплових процесів;

пояснює принцип дії теплових двигунів;

користується термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

Ціннісний компонент:

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля;

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів; усвідомлення важливості енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни; вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля             

1

 

 

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

2

 

 

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

3

 

 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

4

 

 

Теплопровідність.

5

 

 

Конвекція. Випромінювання

6

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

7

 

 

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

8

 

 

Розв’язування задач

9

 

 

Тепловий баланс

10

 

 

Розв’язування задач

11

 

 

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

12

 

 

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

13

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

14

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Тематична

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини.    Теплові двигуни

15

 

 

Аналіз контрольної роботи № 1. Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла.

16

 

 

Плавлення та кристалізація.

17

 

 

Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

18

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

19

 

 

Випаровування та конденсація. Кипіння.

20

 

 

Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач

21

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

22

 

 

Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

23

 

 

Розв’язування задач

Тематична

24

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

25

 

 

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

26

 

 

Деякі види теплових двигунів

27

 

 

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

28

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

29

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

30

 

 

Аналіз контрольної роботи № 2. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

31

 

 

Семестрова контрольна робота №1

32

 

 

Підсумковий урок

Тематична

II-СЕМЕСТР

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА.  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле.

Електричний струм

Демонстрації

1. Електризація різних тіл.

2. Взаємодія наелектризованих тіл.

3. Два роди електричних зарядів.

4. Подільність електричного заряду.

5. Будова й принцип дії електроскопа.

6. Електричний струм і його дії.

7. Провідники і діелектрики.

8. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блоки живлення.

9. Вимірювання сили струму амперметром.

10. Вимірювання напруги вольтметром.

11. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.

12. Вимірювання опору.

13. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.

14. Будова й принцип дії реостатів.

15. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

16. Електроліз.

17. Струм у газах

33

 

 

Електричний заряд. Електрична взаємодія

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного заряду, механізми електризації, характер взаємодії заряджених тіл;

розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці;

формулює закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу;

знає умови виникнення електричного струму;

розрізняє види електричного розряду в газах.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

графічно зображає електричне поле;

креслить схеми простих електричних кіл;

складає прості електричні кола;

користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору;

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.

 

Ціннісний компонент:

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету; формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

34

 

 

Електричне поле

35

 

 

Механізм електризації. Електроскоп

36

 

 

Закон Кулона

37

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

38

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле»

39

 

 

Аналіз контрольної роботи № 3.Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму

40

 

 

Джерела електричного струму

41

 

 

Електричне коло та його елементи

42

 

 

Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

43

 

 

Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

44

 

 

Електричний опір. Закон Ома.

45

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

Тематична

46

 

 

Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

47

 

 

Розв’язування задач

48

 

 

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

49

 

 

Послідовне з’єднання провідників.

50

 

 

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

51

52

 

 

Паралельне з’єднання провідників.

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

53

 

 

Мішане з’єднання провідників

54

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

55

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

Тематична

 

 

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у різних середовищах

56

 

 

Аналіз контрольної роботи № 4. Робота і потужність електричного струму

57

 

 

Розв’язування задач

58

 

 

Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца.

Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

59

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

60

 

 

Електричний струм у металах

61

 

 

Електричний струм у рідинах

62

 

 

Застосування електролізу

63

 

 

Електричний струм у газах

64

 

 

Види самостійних газових розрядів

65

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

66

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

67

 

 

Аналіз контрольної роботи № 4. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

 

68

 

 

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

69

 

 

Семестрова контрольна робота №2

70

 

 

Підсумковий урок

 

Тематична

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
4 серпня
Переглядів
373
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку