18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування "Основи християнської етики. 8 клас"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з предмета "Основи християнської етики" складено по підручнику Галини Сохань ""Основи християнської етики. 8 клас" , згідно програми, затвердженої МОН.

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

 на 2018-2019 н. р.

 

 

Основи християнської етики

8 клас

http://2.bp.blogspot.com/-Gz3CHTfaeXU/T3PkRm5G6EI/AAAAAAAAEec/pg5Md5ibjFg/s1600/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9.jpg

 

Божі заповіді –

моральний дороговказ

для людини

І семестр

 

з/п

     Дата проведення

 

Зміст

 навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

     Розділ 1. 

Життєві дороговкази християнина

1.

 

Вступ

 

2.

 

Етика – наука про мораль. Головні орієнтири у житті людини

- предмет вивчення етики –

  моральна сторона життя лю-

  дини;

- абсолютна і релятивна мо -

  раль;

- шлях людства у пошуках  

  морального ідеалу;

- етика і християнська етика;

- християнський моральний 

  ідеал, його вираження у Бо -

  жих Заповідях;

- етика і етикет.

Учень/учениця:

- пояснює зміст понять «ети-

   ка», «християнська етика»,  

   «етикет»;

- обґрунтовує тезу «християн-

  ська етика – наука про хрис-  

  тиянську мораль»;

- розуміє сутність абсолютної 

  та релятивної моралі;

- усвідомлює та пояснює різ-

  ницю між етикою і христи -

  янською етикою.

3.

 

Мораль і право

- поняття закону;

- види законів;

- Божий і людський закони;

- права та обов’язки 

  християнина і громадянина;

- вплив моралі на право.

Учень/учениця:

- пояснює поняття «закон»;

- називає види законів;

- усвідомлює необхідність 

  бути законослухняним;

- розуміє права та обов’язки 

  християнина і громадянина.

4.

 

Божі Заповіді – основа морального життя людини

- джерело моральності;

- етапи отримання людиною 

   настанов: Адам, Ной, Авра-

   ам, Мойсей, Христос;

- Десять Заповідей Божих;

- Дві заповіді любові.

Учень/учениця:

- усвідомлює значущість   

  Божих Заповідей як основи 

  та ключового джерела мо -

  ральності людського життя;

- знає етапи отримання  лю -

  диною Божих настанов та 

  розповідає про них.

 5.

 

Божі Заповіді – основа морального життя людини

- джерело моральності;

- етапи отримання людиною 

   настанов: Адам, Ной, Авра-

   ам, Мойсей, Христос;

- Десять Заповідей Божих;

- Дві заповіді любові.

 

Учень/учениця:

- усвідомлює значущість   

  Божих Заповідей як основи 

  та ключового джерела мо -

  ральності людського життя;

- знає етапи отримання  лю -

  диною Божих настанов та 

  розповідає про них.

6

 

Узагальнюючий урок

«Життєві дороговкази християнина»

 

Розділ 2.

Моральні настанови у взаєминах людини з Богом

7

 

«Я – Господь Бог твій…» (Вих. 20, 2)

- Бог – Творець всесвіту і   

  Вседержитель;

- вчинки людей, що порушу -

  ють Божу Заповідь;

- віра і довіра до Бога.

Учень/учениця:

 - розуміє та пояснює, чому  

   Бога називають Творцем 

   всесвіту та Вседержителем.

8

 

 «Нехай не буде в тебе інших богів» (Вих. 20, 3)

- Ісус Христос – ідеал для  на-

  слідування;

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За-

  повідь;

 

9

 

«Нехай не буде в тебе інших богів» (Вих. 20, 3)

- сучасні ідоли та кумири, їх  

  ознаки та небезпечність для 

  людства, особливо молоді.

Учень/учениця:

- усвідомлює недопустимість 

  слідування шляхом забобо -

  нів, марновірства, ідолопо -

  клонства;

- називає сучасні вияви пору -

  шення цієї Божої Заповіді

10

 

«Не взивай намарне імені Господа Бога твого» (Вих. 20, 7)

- пошана Божого імені;

 

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- усвідомлює необхідність по-

  шани Божого імені;

11

 

«Не взивай намарне імені Господа Бога твого» (Вих. 20, 7)

- порушення цієї Заповіді: 

  легковажне вимовляння Бо-

  жого імені, прокльони, ли -

  хослів’я, богохульство;

- значення імені для людини

Учень/учениця:

- називає та пояснює вияви

  порушень цієї Божої Запові-

  ді;

- усвідомлює необхідність їх 

  уникнення;

- пояснює значення імені для 

  людини.

12

 

«Пам’ятай день суботній, щоб святити його» (Вих. 20, 8)

- святкування суботи у Старо-

  му Заповіті;

- Христос і субота (Лк. 4, 16; 

  13, 10-16; Мк. 2, 27-28);

- неділя у Новому Заповіті

 

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- усвідомлює та аргументує 

  потребу святий день святку -

  вати;

- на біблійних прикладах по -

  яснює значення святкування 

  суботи у Старому Заповіті 

  та суботи і неділі у Новому 

  Заповіті

 

13

 

«Пам’ятай день суботній, щоб святити його» (Вих. 20, 8)

- християнське вшанування

  неділі;

- праця та відпочинок у житті

  людини;

- праця як творчість і вира -

  ження любові до Бога та 

  ближнього;

- лінощі та трудоголізм.

Учень/учениця:

- розповідає про християн -

  ське вшанування неділі.

14

 

Узагальнюючий урок

«Моральні настанови у взаєми-

нах людини з Богом»

 

 

 

Розділ 3.

Моральні підвалини заповідей щодо пошани ближнього

 

15

 

«Шануй батька і матір, щоб тобі добре було, щоб ти дов-

го прожив на землі» (Вих. 20, 12)

- обов’язок дитини перед

  батьками;

- пошана до вчителів і настав-

  ників

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- знає та пояснює обов’язки 

  дітей перед батьками;

- усвідомлює та аргументує 

  необхідність поваги до стар-

  ших, учителів, вихователів.

16

 

«Шануй батька і матір, щоб тобі добре було, щоб ти дов-

го прожив на землі» (Вих. 20, 12)

- любов до Батьківщини як 

  сповнення Божої заповіді 

  шанування батьків.

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

 

17

 

 «Не убий» (Вих. 20, 13)

- життя – дар Божий;

- цінність людського життя;

- дбаємо про життя і здоров’я 

  своє та інших

 

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- розуміє цінність життя як 

  Божого дару;

- усвідомлює потребу дбати 

  про життя і здоров’я своє та

  інших

18

 

Підведення підсумків вивчено-

го за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

№з/п

 

Дата

проведення

Зміст

навчального матеріалу

 Державні вимоги до рівня  

  загальноосвітньої підготовки учнів

 

 

19

 

 «Не убий» (Вих. 20, 13)

- людська гідність і відпові -

  дальність людини за життя і 

  збереження довкілля;

- втрата власної гідності;

- вбивство фізичне і вбивство

  моральне;

- самогубство, наркоманія,

  алкоголізм, аборт, евтаназія.

Учень/учениця:

- розуміє необхідність проти-

  дії занепаду моралі та збере-

  ження власної гідності;

- називає та пояснює вияви 

  порушень цієї Божої Запові-

  ді, усвідомлює необхідність 

  їх уникнення;

- розуміє відповідальність

  людини за життя і збережен-

  ня довкілля.

20

 

 «Не чини перелюбу». (Вих. 20, 14)

- чистота серця і життя;

- ідеал дівчини, ідеал хлопця 

  у світлі Біблії;

- сучасні перешкоди до збере-

 ження чистоти серця: нега -

 тивний вплив засобів масової  

 інформації, моди тощо.

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- знає та пояснює сутність по-

  няття «чистота серця»;

- окреслює ідеал дівчини, іде-

  ал хлопця згідно із Заповід -

  дю Божою;

- називає сучасні перешкоди

  до збереження чистоти сер -

  ця;

- усвідомлює потребу подо -

  лання цих перешкод на сво-

  єму життєвому шляху.

21

 

 «Не чини перелюбу». (Вих. 20, 14)

- чистота серця і життя;

- ідеал дівчини, ідеал хлопця 

  у світлі Біблії;

- сучасні перешкоди до збере-

 ження чистоти серця: нега -

 тивний вплив засобів масової  

 інформації, моди тощо.

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- знає та пояснює сутність по-

  няття «чистота серця»;

- окреслює ідеал дівчини, іде-

  ал хлопця згідно із Заповід -

  дю Божою;

- називає сучасні перешкоди

  до збереження чистоти сер -

  ця;

- усвідомлює потребу подо -

  лання цих перешкод на сво-

  єму життєвому шляху.

22

 

Шлюб і подружжя

- любов – дар Божий;

- дошлюбна чистота;

- довіра;

- пошана людської гідності

Учень/учениця:

- розуміє любов як Божий 

  дар;

- усвідомлює потребу дотри -

  мання дошлюбної чистоти

23

 

Шлюб і подружжя

- приготування до подруж -

  нього життя;

- таїнство подружжя;

- подружня вірність.

 

Учень/учениця:

- пояснює таїнство подруж -

  жя;

- усвідомлює необхідність до-

  тримання подружньої вір -

  ності.

24

 

«Не кради» (Вих. 20, 15)

- власність матеріальна і інте-

  лектуальна;

- праця як джерело власності;

- працьовитість;

- поміркованість у нагромад-

  женні матеріальних благ

 

Учень/учениця:

 - знає та розуміє цю Божу За-

  повідь;

- пояснює сутність понять 

  «матеріальна власність»,

  «інтелектуальна власність»;

- розуміє та трактує працю як 

  джерело власності;

- усвідомлює та аргументує

  необхідність виявляти по -

  міркованість у нагромад –

  женні матеріальних благ

25

 

«Не кради» (Вих. 20, 15)

- злочини проти чужої влас -

  ності: злодійство, грабіж, 

  лихварство, вандалізм, ошу-

  канство, хабарництво, ко -

  рупція, мафія,протекціонізм,

 затримання платні, плагіат,

 марнування власного та чу -

 жого часу.

Учень/учениця:

- називає та пояснює вияви

  порушень цієї Божої Запові -

  ді, усвідомлює необхідність

  їх уникнення.

26

 

 «Не свідчи неправдиво на ближнього твого» (Вих. 20, 16)

- добре ім’я людини;

- слово честі, клятва, присяга

  та їх порушення;

- знеславлення доброго імені,

  честі, слави наших ближніх:

  поширення неправдивої ін -

  формації, несправедлива 

  критика, обмова, осуд, підо-

  зра, наклеп, лицемірство,

  приниження людської гід -

  ності;

- обов’язок виправити запо -

  діяну кривду.

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- усвідомлює необхідність

  збереження власного добро-

  го імені та шанобливого

  ставлення до доброго імені

  інших людей;

- називає та пояснює вияви

  порушень цієї Божої Запові-

  ді, усвідомлює необхідність 

  їх уникнення.

27

 

«Не пожадай…» (Вих. 20, 17)

- не пожадай того, що є влас-

  ністю ближнього твого;

- не пожадай жінки ближньо-

  го твого;

- із серця думки виходять… 

  (Мт. 15, 19-20).

Учень/учениця:

- знає та розуміє цю Божу За -

  повідь;

- усвідомлює необхідність 

  утримання від посягання на

  власність іншого.

 

28

 

Узагальнюючий урок

«Моральні підвалини заповідей щодо пошани ближнього»

 

 

 

Розділ 4.

   Моральні настанови у виборі життєвого шляху

 

 

29

 

Заповідь любові (Лк. 10, 27; Мк. 12, 30-31)

- любов до Бога і ближнього 

  (Мт. 25, 40; 1 Ів. 2, 7-11; 4,

  20-21).

Учень/учениця:

 -знає та розуміє Заповідь  лю-

  бові, усвідомлює та аргу –

  ментує необхідність її до –

  тримання;

- на основі біблійних сюжетів 

  наводить приклади вияву 

  любові до Бога і ближнього.

30

 

Заповідь любові (Лк. 10, 27; Мк. 12, 30-31)

- любов до Бога і ближнього 

  (Мт. 25, 40; 1 Ів. 2, 7-11; 4,

  20-21).

Учень/учениця:

 -знає та розуміє Заповідь  лю-

  бові, усвідомлює та аргу –

  ментує необхідність її до –

  тримання;

- на основі біблійних сюжетів 

  наводить приклади вияву 

  любові до Бога і ближнього.

31

 

Ісус Христос - учитель та виконавець Заповіді любові

- життя Ісуса Христа – доско-

  налий приклад виконання 

  Заповіді любові

Учень/учениця:

- розуміє внутрішній зв'язок

  між моральною проповіддю

  Ісуса Христа і Його життям

 

32

 

Ісус Христос - учитель та виконавець Заповіді любові

- любов, добро, істина, мило -

  сердя, краса можуть бути

  здійсненною реальністю на-

  шого життя

Учень/учениця:

- підтверджує на прикладах 

  Ісуса, християнських по –

  движників, визначних осіб 

  відповідність між словом і

  ділом.

33

 

Узагальнюючий урок

 «Моральні настано-

ви у виборі життєвого шля-

ху»

 

 

34

 

Підведення підсумків вивчено-го за рік

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Етика, 8 клас, Планування
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
4675
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку