18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

"Календарно-тематичне планування уроків географії" 10 клас

Про матеріал

"Календарно-тематичне планування уроків географії" 10 клас, рівень стандарту,(52 години, 1,5 години на тиждень).

Відповідно до оновленої навчальної програми, затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436). З урахуванням Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році.

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування уроків географії 10 клас 2018-2019 н.р.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

(52 год, 1,5 год на тиждень)

1-й семестр – 2 год/тиждень, 2-й семестр - 1 год/тиждень

 

 

К-ть г-н

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

Дата проведення

Корекція

 дат

1

ВСТУП ( 1 год.)

Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень

 

 

 

Учень:
пояснює, що вивчає соціально-економічна географія світу;
визначає завдання курсу;
характеризує джерела географічних знань та методи економіко-географічних досліджень;
розпізнає питання або проблеми, які можна дослідити певним методом

 

 

20

год.

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

 

 

Тема 1. Політична картина світу (4 год.)

 

2

Політична географія. Сучасна політична карта світу.  Відмінність понять «країна», «держава», «залежна територія».

 

 

3

Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.

 

 

4

Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.

 Етапи формування політичної карти світу.

 

 

5

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, ОБСЄ) та спеціальні (Європейський  Союз, НАТО та ін.) організації

 

 

 

Учень:
пояснює відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна територія»;
називає і характеризує основні форми державного устрою та правління країн світу;
характеризує особливості сучасної соціально-економічної типології країн світу, етапи формування політичної карти світу;
обґрунтовує: основні вектори зовнішньої політики України;

розуміє, що є предметом вивчення політичної географії;

готує повідомлення і робить узагальнення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних знань;

демонструє вміння аргументовано і чітко формулювати висновки, наводити докази, щодо віднесення країн до того чи іншого типу

 

 

 

 

Тема 2. Населення світу (4 год.)

 

 

6

Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.

 

 

7

Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.

 

 

8

Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи.

 

 

9

Географія світових та національних релігій. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.
Практична робота 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн світу

 

 

 

Учень:
називає кількість населення світу та окремих країн; найбільші за чисельністю народи та найпоширеніші мови, світові релігії;
характеризує типи відтворення, особливості вікового та статевого складу населення, напрямки основних міграційних потоків, структуру зайнятості населення та її відмінності за регіонами;
визначає співвідношення населення за регіонами світу;
пояснює значення понять «демографічна політика», «демографічний вибух», «урбанізація», «субурбанізація», «міграція», «мегалополіс»;
порівнює темпи, рівні, форми урбанізації країн та регіонів;
аналізує текстові, картографічні та статистичні матеріали з метою визначення рис і відмінностей у відтворенні, складі й розміщенні населення різних регіонів світу;

висловлює толерантне ставлення до соціальних явищ, релігій, традицій  різних країн світу, вміє практично застосовувати їх в системі соціальних відносин;

вирішує доступні  соціально- та економічно значущі проблемні завдання у ході розгляду питань міграції, зайнятості та безробіття  населення;

бере участь у розв’язуванні дискусійних питань щодо сучасних демографічних проблем світу, висловлює переконливі аргументи, докази, приклади;

аналізує та структурує необхідну інформацію з різних джерел

 

 

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси  (4 год.)

10

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.
Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне.

 

 

11

Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.

 

 

12

Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.

 

 

13

Практична робота 2.  Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн світу (за вибором)

Узагальнення знань

 

 

 

Учень:
називає види природних ресурсів;
характеризує поняття «географічне середовище», «навколишнє середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість»;
виявляє закономірності розміщення природних ресурсів;
порівнює співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих   країнах;

дає оцінку соціальним проблемам, що пов'язані з  надмірним споживанням природних ресурсів, погіршенням стану навколишнього середовища

 

 

Тема 4. Світове господарство (8 год.)

14

Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Етапи формування світового господарства.

 

 

15

Галузева  і територіальна структуру світового господарства. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, обробна та ін.)

 

 

16

Галузева  і територіальна структуру світового господарства. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, обробна та ін.)

 

 

17

Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони світу.

 

 

18

Географія світового транспорту.
Міжнародний туризм.

 

 

19

Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

 

 

20

Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

 

 

 

 

Дослідження (одне на вибір):

  • Від науково-технічної  революції до інформаційно-технологічної
  • Транснаціональні корпорації (ТНК) та транснаціональні банки

 

 

 

 

Учень:
називає етапи формування світового господарства, основні форми всесвітніх економічних відносин;
характеризує поняття «міжнародний географічний поділ праці», основні райони розміщення провідних галузей промисловості, головні сільськогосподарські райони світу, сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами;;

пояснює причини динаміки галузевої і територіальної структури господарства;
аналізує структуру світової економіки, співвідношення її секторів у ВВП і структурі зайнятості, наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світ;

працює самостійно з картографічними і статистичними матеріалами;
робить висновки щодо розміщення провідних галузей промисловості світу, про тенденції розвитку транспорту, міжнародного туризму, напрями зовнішньоекономічних  відносини;

розуміє роль ТНК у світовій економіці;

наводить приклади впливу глобалізації на власне життя;

пояснює вплив туризму на розвиток регіонів, наводить приклади світових пам’яток культури;

бере участь у дискусіях щодо сучасних тенденцій розвитку світового господарства та взаємовідносин між державами, захищає свою точку зору;

встановлює взаємозв’язки  між окремими суспільними та економічними процесами, застосовує  освоєні  способи дії  в нових ситуаціях, здійснює самоконтроль;

застосовує для розв’язування проблемних (нестандартних) задач інформаційні та телекомунікаційні технології

 

 

27

год.

Розділ II. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ

 

 

Тема 1. Країни Європи (11 год.)

21

Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні. Країни ЄС: особливості, проблеми, роль інтеграційних процесів.

 

 

22

ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства .

 

 

23

Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки. Значення зовнішніх економічних зв’язків.

 

 

24

Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

 

 

25

Італія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства, її територіальні відмінності.

 

 

26

Контрольна робота №1

 

 

27

Практична робота 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великої Британії та Італії (за вибором)

 

 

28

Держави-сусіди України (Білорусь, Молдова, , Словаччина, Угорщина). Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, її територіальні відмінності. Зв’язки країн-сусідів з Україною.

 

 

29

Держави-сусіди України (Польща, Румунія). Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, її територіальні відмінності. Зв’язки країн-сусідів з Україною.

 

 

30

Держави-сусіди України (Словаччина, Угорщина). Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, її територіальні відмінності. Зв’язки країн-сусідів з Україною.

Узагальнення знань

 

 

 

Учень:
називає склад регіону;
характеризує  особливості розміщення та формування населення країн та регіонів, урбанізаційні процеси;
обґрунтовує галузеву структуру господарства країн Європи;

складає комплексну суспільно-географічну характеристику країн регіону;
робить висновки щодо чинників високого індустріального розвитку країн Західної Європи;

аналізує особливості та проблеми країн ЄС, позитивні наслідки та ризики вступу України до ЄС;
оцінює роль ЄС у світі.

 

 

Тема 2. Країни Азії (6 год).

31

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон як перехрестя важливих морських комунікацій. Сув’язь важливих морських і сухопутних комунікацій у регіоні. Туризм.

 

 

32

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон як перехрестя важливих морських комунікацій. Сув’язь важливих морських і сухопутних комунікацій у регіоні. Туризм.

 

 

33

Японія. ЕГП, історико-культурні особливості. Особливості населення. Роль науки і високих технологій в економіці. Галузева і територіальна структура господарства.  Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки.

 

 

34

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси. Економічна політика в країні. Галузева структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Зовнішні економічні відносини. Територіальні відмінності.

 

 

35

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі

 

 

 

36

Контрольна робота №2

 

 

 

Учень:
називає особливості територіальної й галузевої структури господарства;
характеризує ресурсозабезпеченість окремих країн і регіонів Азії;
пояснює специфіку населення країн Азії, їх забезпеченість трудовими ресурсами;
вказує на основні риси сучасного стану та розвитку економіки країн Азії;
порівнює особливості господарства різних за рівнем економічного розвитку країн Азії;
оцінює роль країн Азії в світі;

знаходить, систематизує необхідну інформацію під час підготовки характеристики країн регіону;

використовує та  аналізує графіки, діаграми, таблиці, картосхеми, що містять інформацію про країни регіону, висловлює власні судження та висновки

 

 

 

Тема 3. Країни Північної Америки (4 год.)

 

 

37

США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Українська діаспора США. Процеси урбанізації.

 

 

38

США. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних відносин США.

 

 

39

Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.

 

 

40

Практична робота 4.  Порівняльна характеристика господарства США та Канади

 

 

 

Учень:
описує своєрідність ЕГП країн;
визначає темпи розвитку, особливості галузевої структури та територіальної організації господарства країн Північної Америки;
складає порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації промисловості країн регіону та окремих регіонів у межах однієї країни;

пояснює роль США, Канади в міжнародному географічному поділі праці.

Узагальнення знань

 

 

Тема 4. Країни Латинської Америки (2 год.)

41

 

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад регіону. Політична карта, різноманітність країн. Особливості населення.

 

 

42

Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці

 

 

 

Учень:
називає історико-політичні процеси, що відбуваються в регіоні;
характеризує забезпеченість окремих країн природними ресурсами, основні риси сучасного стану розвитку їх економіки;
аналізує: специфіку складу населення та системи розселення;
пропонує шляхи розв’язування екологічних проблем регіону

 

 

 

Тема 5. Країни Африки. Австралія та країни Океанії (5 год.)

43

Загальний огляд країн Африки. Склад регіону, різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації.

 

 

44

Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни.

 

 

45

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту і ресурсів. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв’язки.
 

 

 

46

 

Країни Океанії. Специфіка ЕГП. Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Етнічна карта регіону. Особливості розвитку малих острівних держав

 

 

 

 

Учень:
називає найбільші країни, історико-географічні особливості розвитку країн Африки, Австралії та Океанії;

описує загальні риси ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу країн регіонів;
визначає особливості галузевої структури, територіальної організації господарства та роль країн Африки, Австралії та Океанії в світі;
аналізує причини економічної відсталості та бідності багатьох країн Африки;

характеризує особливості господарства малих острівних держав;

розуміє роль провідних країн Африки на континенті та Австралії в Тихоокеанському регіоні

 

 

 

Глобальні проблеми людства (2 год.)

 

47

 Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну й енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв’язуванні

 

 

48

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну й енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв’язуванні

 Узагальнення знань

 

 

 

Учень:
характеризує поняття «глобальні проблеми людства»;
аналізує сутність, причини виникнення, особливості кожної з глобальних проблем, можливі шляхи їх розв’язування;
оцінює наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства;

оцінює роль світової громадськості у розв’язуванні глобальних проблем людства та пропонує власні оригінальні ідеї.

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 10 клас, Планування
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
1059
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку