19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Календарно-тематичне планування з біології

Про матеріал

Програма:

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник:

Д.А.Шабанов Біологія: підручник для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів /Д.Шабанов – К.: Грамота, 2015. – 272с., іл.

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 7 клас 

 

Автор: Лівадіна Тетяна Василівна

 

 

Програма:

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник:

Д.А.Шабанов Біологія: підручник для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів /Д.Шабанов – К.: Грамота, 2015. – 272с., іл.

 

 ( 2 години на тиждень, всього-70 годин,з них 6 годин – резервні )

№ з/п

Дата

Тема уроку

Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій

Базові поняття

Домашнє завдання

Вступ (4 год.).

 1.                

 

1. Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

Первинний  інструктаж з ОБЖ

Сформувати уявлення про різноманітність, особливості поширення, життєдіяльності, будови тіла тварин.

 

Життєдіяльність тварин, гетеротрофне живлення, обмежений ріст, активний рух, симетричність тіла, середовище існування.

§1, с.47( відповідати на питання усно);

опанувати конспект.

 1.                

 

2. Особливості живлення тварин.

Сформувати уявлення про особливості життєдіяльності тварин, характеризувати типи живлення.

 

Типи живлення:автотрофний та гетеротрофний.

§1, с. 45(відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 1.                

 

3. Будова тварин: клітини.

 

Сформувати уявлення про будову тваринної клітини як структурної та функціональної одиниці організму, різноманітність клітин, пояснювати взаємозв’язок будови та функцій; розпізнавати органели на біологічних рисунках.

 

Цитологія, структурна, функціональна одиниця, поверхневий апарат, цитоплазма з органелами, ядро.

§3, с.12-15; опанувати конспект.

 1.                

 

4. Будова тварин: тканини, органи та системи органів .

Сформувати уявлення про особливості будови та функції тканин тваринного організму, описувати будову тіла тварин, пояснювати взаємозв’язок будови та функції, організм тварини, як цілісну систему систем органів; розпізнавати тканини на біологічних рисунках.

Гістологія, тканини: епітеліальна, сполучна, мязова, нервова

Орган: зовнішній, внутрішній, система органів.

§§ 2, 4 с.8,16-20 (відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 

 

 

 

 

 

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова звітність

 

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год.+ 2 год. резервні)

 

 1.                

 

1. Спроби класифікації тварин(за середовищем існування, способом пересування,

способом життя тощо.

Сформувати уявлення про зоологію, як систему наук, принципами класифікації тварин, практичне значення тварин, пояснювати значення тварин у природі та житті людини.

 

Біологія, зоологія, анатомія, фізіологія, морфологія, екологія, етологія, зоогеографія, арахнологія, ентомологія, іхтіологія, арахнологія, теріологія; таксони: царство, тип, клас, ряд, родина, рід, вид.

§5, с.24-28 (відповідати на питання усно); опанувати конспект;

 1.                

 

2. Кишковопорожнинні.Особливості будови, спосіб життя,різноманітність та значення.

Сформувати уявлення про особливості

будови, способу життя, роль у природі та значення в житті людини, розпізнавати тварин на ілюстративному матеріалі; встановлювати зв’язки між будовою тварин і способом життя

 

Первинні багатоклітинні, справжні багатоклітинні; середовище існування, радіальносиметричні,кишковопорожнинні, двошарові, жалкі клітини,

регенерація, медуза, поліп, гідра, гермафродити, біосвітіння

§§ 6-7,

с.25,29(відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію; міні-проект «Як утворюються коралові острови?»

 

 1.                

 

3.Кільчасті черви: особливості будови,спосіб життя, різноманітність та значення.

Лабораторне дослідження: зовнішня будова та рух кільчастих червів( на прикладі дощового червяка

або трубочника ).

Сформувати уявлення про особливості будови як пристосування до середовища існування та різноманітність кільчастих червів; дослідити зовнішню будову й особливості руху дощового черв’яка; пояснювати практичне значення кільчастих червів; вдосконалювати уміння роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням.

Кільчасті черви: черв’як дощовий, нереїс зелений, п’явка медична; сегментація, двобічна симетрія, шкірно-м’язовий мішок, вторинна порожнина тіла, параподії; тришаровість, замкнена кровоносна система,зябра, видільні трубочки,наскрізна травна система, нервова система вузлового типу.

§8, с.32 (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.                

 

 

4. Членистоногі: особливості будови, спосіб життя, різноманітність та значення.

Дати загальну характеристику членистоногим, як найчисельнішій  та різноманітнішій групі тварин, пояснювати причини різноманітності і поширення, знаходити спільне та відмінне між групами членистоногих, робити висновки.

Членистоногі: ракоподібні, павукоподібні, комахи.

§10, с. 41-44, (відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 1.                

 

5.Різноманітність  членистоногих: ракоподібні, особливості будови та життєдіяльності.

Сформувати уявлення про особливості будови, як пристосування до життя у воді, життєдіяльність ракоподібних.

Панцир,головогруди,черевце, кінцівки,фасеткові очі, зябра, гемолімфа, зелені залози; нижчі ракоподібні: зяброногі, веслоногі, вусоногі; вищи ракоподібні: рівноногі, різноногі, десятиногі, ротоногі.

§11, с. 44-47, (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

6. Різноманітність членистоногих: павукоподібні,особливості будови та життєдіяльності.

 

Сформувати уявлення про особливості будови, як результат пристосування до наземного середовища існування, життєдіяльності павукоподібних, застосовувати знання про біологічні особливості паразитичних безхребетних для попередження зараження ними, розрізняти представників, наводити приклади.

Павуки, скорпіони, кліщі, косарики, сольпуги; арахнологія, пристосування до наземного життя, хеліцери, позаорганізмове травлення, мальпігієві судини, статевий деморфізм.

§12, с. 48-51, (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

7. Будова комах,спосіб життя. Практична робота№1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя комах.

 

Сформувати уявлення про особливості будови, як результат пристосування до середовища існування, життедіяльності комах. Виявляти приклади пристосування до особливостей способу життя.

Ентомологія, ротовий апарат, крила, покриви, трахеї,  гемолімфа , ендокринна система, складна поведінка, органи чуття; типи розвитку з повним та неповним перетворенням.

§13, с. 51-54 (відповідати на питання усно);

повторити .

 1.           

 

8.Різноманітність та практичне значення комах

Сформувати уявлення про різноманітність комах, як результат пристосування до середовища життя та практичне значення комах, наводити приклади тварин зазначеної групи,  поширених в Україні та своїй місцевості, паразитів людини та переносників й збудників хвороб; орієнтувати на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я.

 

Первиннобезкрилі, крилаті, грунтоутворювачі, запилювачі, шкідники рослин, переносники збудників хвороб, свійські комахи, комахи Червоної книги України.

§14, с. 55-58, §§6-14 (відповідати на питання усно); знайти додаткову інформацію.

 

 1.           

 

9. Узагальнення, систематизація знань з тем: Різноманітність тварин.Кишковопорожнинні.Членистоногі.

Узагальнити, систематизувати знання з теми.Висловлювати судження щодо різноманітності тварин,їх ролі в природі та значення в житті людини, робити висновки про особливості будови, складної поведінки; устанавлювати зв’язок між будовою тварин і способом життя.

Кишковопорожнинні, кільчаки ,ракоподібні, павукоподібні, комахи.

 

 1.           

 

10. Молюски:

особливості будови, спосіб життя, різноманітність та значення.

Сформулювати  уявлення про особливості будови, як спосіб пристосування до середовища життя та життєдіяльності молюсків.

Малакалогія, черепашка, мантія, мантійна порожнина, навколосерцева сумка, паренхіма, язик(тертка), слині залози, легені, зябра, подразливість.

§15, с.56-63, (відповідати на питання усно,); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

11. Різноманітність та практичне значення молюсків Лабораторне дослідження: будова черепашок черевоногих та двостулкових молюсків.

Сформувати уявлення про різноманітність молюсків та їх практичне значення, розрізняти представників та наводити приклади.

Безпанцирні,  головоногі, черевоногі, двостулкові.

§16, с. 63-67, (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію; міні-проект «Як утворюються перлини?»

 1.           

 

12.Паразитичні безхребетні тварини.

Сформувати уявлення про особливості будови, життєдіяльності та різноманітність паразитичних безхребетних, розрізняти представників; застосовувати знання про біологічні особливості паразитичних безхребетних для попередження зараження ними; орієнтувати на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я

 

Паразитизм, цикл розвитку, пристосування до паразитизму, хазяїн: проміжний, остаточний; профілактика паразитичних хвороб.

§9, с. 36 (відповідати на питання усно,); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

13. Хордові, їхні особливості та різноманітність

Сформувати уявлення про особливості будови хордових, як результат пристосування до середовища життя, різноманітність тварин.

Хорда, нервова трубка, зяброві щілини, багатоклітинність, вторинна порожнина, двобічна симетрія тіла, три зародкові листки.

Тип Хордові: Безчерепні, Личинкохордові, Черепні (Хордові).

§17, с. 67-70,  (відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 1.           

 

14. Особливості будови та процесів життєдіяльності риб.

Сформувати уявлення про особливості будови, як результат пристосування до водного середовища життя, життєдіяльності, різноманітність та практичне значення риб.

Іхтіологія, плавці, луска, плавальний міхур, зябра, бічна лінія, органи чуття

 §§18-19,  с.71,74, (відповідати на запитання усно); опанувати конспект.

 1.           

 

15. Різноманітність та практичне значення риб.

 Сформувати уявлення про різноманітність та практичне значення риб, розрізняти представників.

 

Іхтіологія, кісткові риби, хрящові риби: акули, скати; променепері риби,

Лопатепері риби.

 

§§ 20-21, с. 77,82, (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

16.Особливості будови та процесів життєдіяльності амфібій. Різноманітність та значення.

Сформувати уявлення про особливості будови, як результат пристосування до середовища існування, життєдіяльності, різноманітність та практичне значення амфібій.

 

Батрахологія, амфібії, водно-наземне середовище існування, легені, кінцівки; кола кровообігу: велике, мале; холоднокровність, середнє вухо, непрямий розвиток, пуголовок.Хвостаті, безхвості,безногі амфібії.

§22, с. 86-90 (відповідати на питання усно), опанувати конспект, знайти додаткову інформацію;

 1.           

 

17. Особливості будови та процесів життєдіяльності рептилій.

Сформувати уявлення про особливості будови, як результат пристосування до середовища існування, життєдіяльності рептилій.

 

Герпетологія, рептилії, відділи тіла, грудна клітка, яйцеві оболонки, п’ятипалі кінцівки, рогові луски, кора півкуль головного мозку.

§23, с.91-94,

(відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

18. Різноманітність та практичне значення рептилій

Сформувати уявлення про різноманітність та практичне значення рептилій, розрізняти представників.

 

Герпетологія, лускаті: хамелеони, ящірки, змії, крокодили, черепахи.

§24, с. 94-98, (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

19. Особливості будови та процесів життєдіяльності птахів.

 

Сформувати уявлення про особливості будови, як результат пристосування до польотів, процесів життєдіяльності птахів

Орнітологія, птахи, відділи тіла, дзьоб, крила, пір’я, подвійне дихання, воло, відділи шлунка: залозистий, м’язовий; вкорочений кишечник, теплокровність.

§§25-26, с. 98-102, (відповідати на питання усно), опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

20. Розмноження, різноманітність, значення птахів.

Сформувати уявлення про особливості розмноження, різноманітність та значення птахів, розрізняти представників тварин.

 

Яйце, розмноження, яйцевий зуб, яйценародження, пташенята: виводкові, нагніздні, класифікація птахів.

§26, с. 103-106, (, відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію

 1.           

 

21. Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

Виявляти пристосування до різних умов життя у птахів різних екологічних груп.

Екологічні групи птахів

§27, с. 106-110, (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

22. Контрольна робота №1 з теми «Різноманітність тварин».

Висловлювати судження щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини; робити висновки про особливості будови складна поведінка, органи чуття; типи розвитку з повним та неповним перетворенням суспільні, організму тварин як результат пристосування до характерного для них способу життя. Узагальнити, систематизувати знання з теми

Молюски, риби, амфібії, рептилії, птахи.

 

 1.           

 

23. Ссавці, особливості будови та спосіб життя.

Сформувати уявлення про особливості поширення, будови, способу життя ссавців; пояснювати особливості будови як пристосування до середовища існування.

 

Загальні риси прогресивної організації ссавців, екологічні групи ссавців, шкірні залози, волосяний покрив, теплокровність, діафрагма, турбота про нащадків.

§ 28, с. 111-114, (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію; міні-проекти «Тварини-будівельники», «Зуби ссавців».

 1.           

 

24. Різноманітність та значення Ссавців.

 

Сформувати уявлення про класифікацію ссавців, систематичні ознаки; розрізняти підкласи Звірів, порівнювати особливості будови; знати представників різних груп, практичне значення.

Систематичні ознаки, диференціація зубів, матка, плацента;

першозвірі, нижчі звірі, вищі звірі, Червона книга України.

§29, с. 115-118,(відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

25. Різноманітність та значення Ссавців.

 

Сформувати уявлення про класифікацію ссавців, систематичні ознаки; розрізняти підкласи Звірів, порівнювати особливості будови; знати представників різних груп, практичне значення.

Систематичні ознаки, диференціація зубів, матка, плацента;

  Плацентарні ссавці, Червона книга України.

§30, с. 119-122 (відповідати на питання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

26. Різноманітність та значення Ссавців.

Сформувати уявлення про класифікацію ссавців, систематичні ознаки; розрізняти підкласи Звірів, порівнювати особливості будови; знати представників різних груп, практичне значення.

Систематичні ознаки, диференціація зубів, матка, плацента;

  Плацентарні ссавці, Червона книга України.

§§28-30, с. 111-122, знайти додаткову інформацію;  міні-проект «Тварини-рекордсмени».

 1.           

 

27. Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у звязку з пристосуванням до різних умов існування.

Виявляти риси пристосування хребетних до різних умов життя, закріпити  знання про істотні ознаки риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців.

 

Риси пристосування

Повторити §§28-30.

 1.           

 

28. Узагальнення, систематизація знань з теми «Різноманітність тварин».

Висловлювати судження щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини; робити висновки про особливості будови складна поведінка, органи чуття; типи розвитку з повним та неповним перетворенням суспільні, організму тварин як результат пристосування до характерного для них способу життя. Узагальнити, систематизувати знання з теми

Хребетні, риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці.

 

 

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 год . + 2 год. резервна)

 1.           

 

 

1.Живлення тварин.

Сформувати уявлення про гетеротрофний спосіб живлення тварин, джерела їжі, стадії живлення тварин; порівнювати способи живлення тварин та рослин, різних груп тварин,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями, робити висновок про

ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

Гетеротрофне живлення; живлення: ендогенне, екзогенне; літофанія, зоофагія, мікофагія, бактеріофагія; сапротрофи, симбіотрофи

§31с.123, §33с.131

 1.           

 

2.Травлення тварин.

Сформувати уявлення про травлення, як початковий етап обміну речовин; знати основні етапи живлення; порівнювати типи травлення за місцем його проходження; пояснювати особливості будови відділів травної системи у різних тварин у зв’язку з особливостями живлення,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями, робити висновок про

ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

Травлення,етапи травлення:механічна, хімічна обробка, всмоктування,транспорт поживних сполук,засвоєння; ферменти,типи травлення: організмові, позаорганізмове,

Внутрішньоклітинне, позаклітинне; травна система: сліпо замкнена, наскрізна.

§34с.135-138

(запитання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

3.Дихання тварин.

Сформувати уявлення про значення дихання, особливості будови органів у різних тварин, порівнювати типи дихання у різних тварин,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями, робити висновок про

ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

Дихання: аеробне, анаеробне; енергія; типи дихання: шкірне, трахейне, зяброве, легеневе; дихальна система.

§35, с. 139-142 (запитання усно); опанувати конспект, знайти цікаву інформацію.

 1.           

 

4.Транспорт речовин у тварин.

 

Сформувати уявлення про транспорт речовин; особливості будови к/с у різних тварин; порівнювати особливості транспорту речовин у різних тварин; пояснювати функції крові,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями, робити висновок про ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

Транспорт речовин, кровоносна система: незамкнена, замкнена; гемолімфа, кола кровообігу: велике, мале; кров, гемоглобін, гемоціанін; функції крові.

§37, с. 147-150 (запитання усно); опанувати конспект.

 1.           

 

5.Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

 Порівнювати будову кровоносної системи у хребетних, вчитись оформлювати дослідження письмово та самостійно робити висновки; закріпити знання про будову кровоносної системи хребетних тварин, робити висновок про ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

Серце: двокамерне, трикамерне, чотирикамерне, кровоносні судини, кола кровообігу: мале, велике

§38, с. 150 (запитання усно); опанувати конспект, знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

6.Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

Сформувати уявлення про значення виділення для організму, форми виділення у тварин;  порівнювати особливості будови видільної системи різних тварин; пояснювати різноманітність будови органів виділення як пристосування до різних умов існування,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями, робити висновок про ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

Виділення тварин, сечовидільна система, сеча, кінцеві продукти  обміну речовин; тпип органів: протонефридії, метанефридії, зелені залози, видільні трубочки (мальпігієві судини), нирки; форми виділення: розчинення, ізоляція, перетворення на нешкідливі.

§36, с. 143-146 (запитання усно); опанувати конспект.

 1.           

 

7. Опора тварин.

Сформувати уявлення про значення опори тіла, особливості будови у різних тварин, пояснювати різноманітність будови скелету як пристосування до різних умов існування,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями, робити висновок про ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

Гідроскелет, черепашка, зовнішній і внутрішній скелети, череп.

§39, с. 155-158,

(запитання усно); опанувати конспект.

 1.           

 

8. Практична робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

Порівнювати будову скелетів у хребетних, вчитись оформлювати дослідження письмово та самостійно робити висновки; закріпити знання про будову скелета хребетних тварин.

 

Повторити §39, с.154.

 

 1.           

 

9. Рух тварин.

Сформувати уявлення про особливості руху тварин, види руху, тип симетрії тіла, значення руху в житті тварин; пояснювати залежність типу симетрії тіла від способу життя тварин.

 

Рух (локомоція) тварин, види руху: амебоїдний, мерехтливий, м’язовий; симетрія тіла: радіально-променева, радіально-осьова, двобічна.

§40, с. 158-162, (відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 1.           

 

10. Покриви тіла

Лабораторне дослідження: Особливості покривів тіла тварин.

Сформувати уявлення про особливості будови та функції покривів тіла, пояснювати значення покривів тіла для тварин як форми адаптації до умов середовища,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями, робити висновок про ускладнення будови організму тварин у зв’язку з удосконаленням і розширенням функцій.

 

Покриви тіла тварин, покривна система, шкіра, пристосування (адаптація): маскування, мімікрія, отруйність, захист, напад, електричні, ловильні органи; функції  покривів: захист, напад, опора, рух, дихання, виділення, секреція, теплорегуляція, подразливість, запасання речовин.

Повторити §32, с. 127-130, знайти цікаву інформацію, виконати міні-проект  «Майстерність маскування».

 1.           

 

11. Узагальнення знань з теми «Процесси життєдіяльності тварин» частина 1

(тестові завдання)

Систематизувати та узагальнити знання з теми: робити висновки про взаємозв’язок ускладнення будови організму тварин з удосконаленням і розширенням функцій;

обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями. Перевірити знання з метою виявлення прогалин та корекції знань.

Тварини, кишковопорожнинні, кільчаки, членистоногі, риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці.

 

 1.           

 

12. Подразливість і органи чуття тварин.

Сформувати уявлення про особливості подразливості у тварин, будови органів чуття у різних тварин, пояснювати значення органів чуття в житті тварин,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

Подразливість тварин, подразник, подразнення, біологічна реакція, таксиси, рефлекси, органи чуття.

§42, с. 167-171,

(відповідати на питання усно); опанувати конспект, виконати  міні-проект «Як бачать тварини?».

 

 1.           

 

13. Регуляція функцій. Нервова система.

Сформувати уявлення про особливості регуляції функцій тварин, будови головного мозку хребетних тварин, називати відділи головного мозку та їх функції, пояснювати відмінність будови головного мозку різних тварин, закріпити знання про нервову систему та функції головного мозку тварин,  обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями.

Регуляція функцій тварин: нервова, гуморальна, нейрогуморальна, нервова система: дифузна, стовбурова, вузлова, трубчаста, головний мозок, відділи головного мозку

§43, с. 171-174,

(відповідати на питання усно); опанувати конспект.

 1.           

 

14. Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

Порівнювати будову головного мозку у хребетних, пояснювати відмінність будови головного мозку різних тварин, вчитись оформлювати дослідження письмово та самостійно робити висновки; закріпити знання про будову нервової системи хребетних тварин.

 

§44, с. 175-177,

(завдання  усно), опанувати конспект.

 1.           

 

15. Розмноження тварин.

Сформувати уявлення про типи розмноження тварин, способи нестатевого та статевого розмноження, пояснювати значення розмноження тварин, доводити переваги та недоліки нестатевого та статевого розмноження.

Розмноження тварин, нестатеве розмноження: фрагментація, брунькування; статеве розмноження, запліднення; способи статевого розмноження: партеногенез, гермафродитизм, роздільностатевість.

 §45, с. 177-181(відповідати на питання усно), опанувати конспект.

 1.           

 

16. Індивідуальний розвиток тварин.

 

Сформувати уявлення про різноманітність індивідуального розвитку тварин, способи відтворення потомства; пояснювати пристосувальне значення індивідуального розвитку для різних тварин.

Індивідуальний розвиток тварин, яйце; розвиток: ембріональний,

післяембріональний, прямий, непрямий; способи відтворення потомства: живонародження, яйценародження, яйцеживонародження.

§46, с. 191,(завдання усно),опанувати конспект.

 1.           

 

17. Тривалість життя, ріст тварин

Лабораторне дослідження: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб.

Сформувати уявлення про тривалість життя, особливості росту у тварин, регенерації;  пояснювати залежність тривалості життя від внутрішніх чинників та умов середовища існування, значення діапаузи, типи росту, особливості здатності до регенерації у різних тварин , вчитись визначати вік тварин на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб.

Ріст тварин: обмежений, необмежений, тривалість життя, діапауза, регенерація.

Повторит觧42-46, с. опанувати конспект, виконати  міні-проект «Тривалість життя різних тварин».

 1.           

 

18. Узагальнення, систематизація знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин» частина 2

 

Систематизувати та узагальнити знання з теми: робити висновки про взаємозв’язок ускладнення будови організму тварин з удосконаленням і розширенням функцій;

обґрунтовувати взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями. Перевірити знання з метою виявлення прогалин та корекції знань.

Тварини, нервова система, органи чуття, розмноження, розвиток.

 

 

Тема 3. Поведінка тварин (10 год. + 1 год. резервна)

 1.           

 

1. Поведінка тварин, Поведінкові реакції Лабораторне дослідження: Спостереження за поведінкою тварин.

Сформувати уявлення про поведінку тварин, методи вивчення поведінки, способи спілкування тварин, поведінкові реакції, форми поведінки тварин; пояснювати значення етологічних знань, поведінкових реакцій, актів, роль стимулів у поведінці тварин; вирізняти вроджені та набуті реакції поведінки.

 

Поведінка тварин, етологія; методи вивчення поведінки: спостереження, порівняння, експеримент, класифікація, мічення; способи спілкування, поведінкові реакції: вроджені, набуті, пристосувальний акт, стимули; форми поведінки: індивідуальна, репродуктивна, соціальна.

§§47-48, с.186, 190; завдання усно; знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

2. Вроджена поведінка тварин.

Сформувати уявлення про інстинктивну поведінку тварин, мотивацію, прояв; пояснювати послідовність поведінкових реакцій та біологічне значення вродженої поведінки для тварин.

Вроджена поведінка тварин, біологічна потреба (мотивація); прояви інстинкту: індивідуальні, репродуктивні, соціальні

§49, с. 194 , опанувати конспект, знайти додаткову інформацію, виконати міні-проект «Як вчаться пташенята».

 1.           

 

3.Набута поведінка тварин.

Сформувати уявлення про набуту поведінку тварин, види научіння; пояснювати механізм здійснення набутої поведінки у тварин та її значення; відрізняти научіння від вродженої поведінки.

Набута поведінка тварин, научіння, види научіння: звикання, наслідування, закарбування, шляхом спроб та помилок, інсайт (осяяння), вироблення умовного рефлексу.

§49, с. 195 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, виконати міні-проект «Як тварини використовують знаряддя праці».

 1.           

 

4. Елементарна розумова діяльність тварин.

Сформувати уявлення про особливості та ознаки, елементарної розумової діяльності тварин, значення поведінки для виживання тварин.

Елементарна розумова діяльність, знаряддя праці, спілкування.

 

§50, с. 198 (відповідати на питання усно); знайти додаткову інформацію

 1.           

 

5. Репродуктивна поведінка тварин.

Сформувати уявлення про особливості репродуктивної поведінки, методи вивчення міграції тварин; пояснювати біологічне значення циклічності репродуктивної поведінки тварин та значення поведінки в житті тварин.

 

Репродуктивна поведінка тварин, турбота про потомство, циклічність, форми поведінки: сезонність, залицяння, парування, міграції: регулярні, нерегулярні, добові, сезонні, активні, пасивні, горизонтальні, вертикальні, далекі, близькі; методи вивчення: кільцювання, мічення, радіотелеметрії.

§51, с. 203 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, виконати  міні-проект «Чому тварини мігрують?».

 1.           

 

6. Батьківська, поведінка тварин.

Сформувати уявлення про різновиди батьківської  поведінки тварин; порівнювати рівень розумової діяльності у різних тварин; пояснювати види поведінкових реакцій, як основу батьківської  поведінки тварин та залежність видової схильності тварин, значення індивідуальної поведінки для виживання та пристосування до середовища життя.

Індивідуальна поведінка тварин: харчова, рухова, будування житла, дослідницька, захисна, гігієнічна, ігрова; таксиси, кінези, безумовні рефлекси, умовні рефлекси,біологічні ритми.

§52, с. 205-208  (відповідати на питання усно); знайти додаткову інформацію, виконати 

міні-проект «Турбота про потомство».

 

 1.           

 

7. Територіальна поведінка  тварин.

Сформувати уявлення про особливості територіальної поведінки тварин, пояснювати пристосувальне значення територіальної поведінки, значення органів чуття для орієнтування тварин.

Територіальна поведінка; прояви: охорона, мічення, облаштування території; хомінг, орієнтування.

§§53-54, с. 209,213 (завдання усно); знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

8. Соціальна поведінка тварин.

Сформувати уявлення про особливості соціальної поведінки, організацію угрупувань тварин; знати

ознаки угрупувань, особливості територіальної поведінки тварин, її прояви, хомінг, різноманітність сигналів спілкування комунікації тварин; пояснювати біологічне значення комунікації тварин.

Соціальна поведінка тварин, угрупування тварин, ієрархія тварин, комунікація тварин; угрупування: анонімні, персофініковані; сигнали «мови» тварин: світлові, електричні, хімічні, звукові, рухові, ультразвукові, інфразвукові.

§§55-56, с. 217,221 (завдання усно); знайти додаткову інформацію,  виконати міні-проекти «Як тварини  визначають напрям руху», «Спільноти тварин».

 

 1.           

 

9. Практична робота №7. Визначення форм поведінки тварин.

Вчитись розпізнавати форми поведінки тварин за відооматеріалами, закріпити знання про форми поведінки тварин.

Прояв, форма, направленість поведінки.

Повторити §§ 47-56

 1.           

 

10. Еволюція поведінки тварин.

Сформувати уявлення про еволюцію поведінки, стратегії поведінки тварин; пояснювати біологічне значення поведінкових реакцій тварин.

Еволюція поведінки тварин; стратегія поведінки: конфліктів, співпраці, жертовності, виживання.

§56, с. 224 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, повторити §§47-56

 1.           

 

11. Контрольна робота №2 з теми «Поведінка тварин».

Систематизувати та узагальнити знання з теми. Перевірити знання з метою виявлення прогалин та корекції знань.

Поведінка, форми поведінки, рефлекс, інстинкт, адаптація.

 

 

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

Тема 4. Організми і середовище існування (5 год .)

 1.           

 

 1. Поняття про екосистему та чинники середовища.

Сформувати уявлення про популяцію, екологічні чинники, абіотичні чинники; знати основну умову існування екосистем, життєву форму організмів; пояснювати  адаптаційний характер деяких пристосувань тварин та залежність будови організму та пристосувань.

Популяція, екосистема, екологічні чинники: абіотичні, біотичні, антропічні; абіотичні чинники: світло, вода, тепло, життєва форма організмів.

§§57,59, с. 225,233  (завдання усно); знайти додаткову інформацію, виконати  міні-проект «Як тварини пристосовані до життя в різних умовах?»

 1.           

 

2. Співіснування організмів в угрупованнях.

Сформувати уявлення про біотичні чинники живої природи, зв’язки, які забезпечують співіснування організмів в угрупуваннях, антропічні чинники; пояснювати біологічне значення взаємозв’язків між організмами в угрупуваннях, суть етичного ставлення людини до природи.

Біотичні чинники, біотичні зв’язки, антибіоз: хижацтво, видання, конкуренція, симбіоз: мутуалізм, коменсалізм паразитизм, антропічні чинники, екологічна етика.

§60,  с. 237-241 (завдання усно); знайти додаткову інформацію.

 

 1.           

 

3. Ланцюги живлення.

Сформувати уявлення про організми, екосистеми, їхню організацію, колообіг речовин в екосистемах; пояснювати взаємозв’язок організмів ланцюгами живлення та механізм передачі речовин та енергії в екосистемах.

Екосистема, біологічний коло обіг речовин, біологічний потік енергії, ланцюг живлення: продуценти, консументи, редуценти.

§58, с. 229-232(завдання усно), знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

4. Вплив людини та її діяльності на екосистеми.

Сформувати у школярів екологічну свідомість, соціальну активність, відповідальність за збереження організмів й етичне ставлення до природи та її охорони.

Екологічна етика.

§61,с.241-243,знайти додаткову інформацію.

 1.           

 

5.Природоохорон

ні території.Червона книга України.

Сформувати уявлення про основні форми охорони природи в Україні, усвідомити необхідність охорони природи, орієнтувати на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності, відповідальності за збереження організмів, формування відповідального члена суспільства, який усвідомлює необхідність збереження природоохоронних об’єктів держави. 

Охорона природи, Червона книга України, природоохоронні території України: національний природний парк, заповідник, заказник, ботанічний сад, парк, памятка природи.

§61, с. 243-245 (завдання усно); знайти додаткову інформацію, виконати міні-проект «Заповідні території України».

 1.           

 

Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю»

 

Чинники середовища, тварини, охорона природи, Червона книга.

 

 1.           

 

Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»

 

Тварини, рослини, природне середовище.

 

 1.           

 

1.Узагальнення та систематизація знань. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.

Систематизувати та узагальнити знання з теми. Доводити, що подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи; усвідомити необхідність етичного ставлення до природи та її охорони;  орієнтувати на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження живої природи.

Єдність живої природи :

тварини, рослини, гриби, будова, життєдіяльність, схожість, відмінність..

с. 246- 251 (завдання усно).

 1.           

 

2.Узагальнення та систематизація знань.

Систематизувати та узагальнити знання з теми.

Тварини, рослини, гриби, будова, життєдіяльність, схожість, відмінність.

 

 

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Всього за рік:

Контрольні роботи -2                   Тематичні атестації -7                       Практичних робіт -7                    Міні-проекти -16

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
717
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку