Календарно-тематичне планування з фіики для 7 класу (програма ЗПР, індивідуальна форма навчання, 1 год,

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з фізики для 7 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 7-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Фізика 7-9». Укладач: Сиротюк В.Д. 2015. Індивідуальна форма навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 7 класу (програма: ЗПР)

 

                                                                                                                       Складено вчителем:

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

 

н.р.

 

Фізика

Усього – 32 години

1година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 7-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Фізика 7-9». Укладач: Сиротюк В.Д.  2015. )

№ уро-

ку

Тема

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове

дення

Примітки

І семестр

Вступ

1.

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки життєдіяльності у фізичному кабінеті

Учень/учениця:  знає й розуміє: правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця; інструкції до приладів та установок; виявляє ставлення й оцінює: необхідність вивчати фізику; роль шкільного кабінету в навчанні фізики

Сенсомоторний розвиток Учень/учениця:

вчиться орієнтуватися у фізичному кабінеті, користуватися підручником з фізики

Пізнавальна діяльність Учень/учениця:

- дотримується правил безпеки життєдіяльності у фізичному кабінеті  

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:

- переказує та пояснює правила безпеки життєдіяльності у фізичному кабінеті

1

 

 

Тема 1.   Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

 

2.

Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання. Зв’язок фізики з іншими науками

Учень/учениця повинні знати: поняття:  явище, процес, тіло, фізична величина ,вимірювальний прилад, час, довжина, площа, об’єм, молекула, атом, дифузія, броунівський рух, будову атома; положення про те, що речовини складаються з атомів і молекул, які перебувають у безперервному хаотичному русі та взаємодіють між собою; явище дифузії в рідинах, газах і твердих тілах;

як визначається ціна поділки шкали та межі вимірювання конкретного вимірювального приладу; одиниці довжини, часу, площі поверхнi, об’єму; імена видатних вітчизняних i зарубіжних фізиків. Учень/ учениця повинні вміти:

наводити приклади фізичних явищ i процесів, застосування фізичних знань у житті людини;

розрізняти значення фізичної величини та її одиниці; визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу; вимірювати довжину, площу поверхні, об’єм тіла, час;

користуватися секундоміром, лінійкою, мензуркою, вимірювальним циліндром, рулеткою; спостерігати за різними фізичними явищами i процесами; наводити приклади кристалічних і аморфних тіл, прояву дифузії в рідинах і газах; формулювати основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; пояснювати значення фізики в житті людини.

 

Сенсомоторний розвиток

Учень/учениця:

- знаходить вимірювальні прилади і користується ними під час вимірювання фізичних величин (часу, довжини, об’єму).

- відтворює інформацію даної теми;

- орієнтується на сторінках підручника.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:

- розрізняє і порівнює фізичні явища; групує фізичні явища, процеси, тіла та їх властивості; 

- ознайомлюється з творцями фізичної науки, досягненнями фізики й техніки;  

- орієнтується в межах теми; уважно слухає новий матеріал;

- називає фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах;

- розрізняє молекулу і атом, дифузію і броунівський рух;

- використовує здобуті знання для розв’язування вправ і задач; пояснює й аналізує рух і взаємодію атомів і молекул, явище дифузії, броунівський рух;  - використовує вивчений матеріал у власному житті.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:

- переказує та пояснює прослуханий або прочитаний матеріал;

- супроводжує практичні дії відповідними поясненнями; - вживає прийменники «мікро», «макро», «мега» тощо;

- записує на слух фізичні терміни і відтворює їх;

- називає одиниці часу, довжини, площі, об’єму;

- володіє фізичними термінами;

- описує фізичні поняття;

- використовує набуті знання у власному мовленні;

- відповідає повну відповідь на запитання вчителя

1

 

 

3.

Початкові відомості про будову речовини.  Молекули і атоми. Початкові відомості про будову атома. Ядерна модель атома. Електрони. Йони

1

 

 

4.

Етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.  Демонстрації: Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.

1

 

 

5.

Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин. Демонстрації: Засоби вимірювання. Міри та вимірювальні прилади

1

 

 

6.

Лабораторна  робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

1

 

 

7.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.  

1

 

 

8.

Історичний характер фізичного знання. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики. Фізика в побуті, техніці, виробництві

1

 

 

9.

Контрольна робота № 1

1

 

 

Тема 2.   Механічний рух

10.

Механічний рух. Відносність руху та спокою. Поступальний рух. Тіло відліку. Траєкторія. Шлях. Демонстрація: Відносність руху

Учень/учениця повинні знати:

 поняття:  механічний рух, траєкторія, шлях, швидкість руху тіла, обертальний рух, період обертання, частота обертання, період коливання, частота коливання, амплітуда коливань, швидкість поширення звуку, ультразвук, інфразвук; формули: пройденого шляху, швидкості рівномірного прямолінійного руху, середньої швидкості, періоду обертання, частоти коливань; види механічного руху; види маятників, характеристики звуку;

приклади проявів механічного руху в природі, відносного руху, обертального і коливального рухів у природі та техніці, джерел звуку, шкідливого впливу звукових коливань (вібрацій і шумів) на живі організми. Учень/учениця повинні вміти: розрізняти види механічного руху за формою траєкторії; формулювати визначення механічного руху, швидкості, амплітуди, періоду та частоти коливань; описувати коливання нитяного і пружинного маятників, поширення і відбивання звуку; спостерігати різні механічні рухи і описувати їх; вимірювати швидкість руху, період і частоту коливань, період обертання ;користуватися приладами для вимірювання інтервалів часу; розв’язувати задачі, застосовуючи формули пройденого шляху, швидкості рівномірного прямолінійного руху, середньої швидкості, періоду обертання, частоти коливань; описувати графіки руху

Сенсомоторний розвиток Учень/учениця:

зображає графічно прямолінійних рух тіла;

вимірює шлях та швидкість руху тіла;

користується нитяним і пружинним маятником; визначає характеристики звуку.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:

запам’ятовує і відтворює новий матеріал;

виконує завдання з даної теми;

спостерігає різні механічні рухи і описувати їх;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії;

 володіє самоконтролем при виконанні завдань; виявляє інтерес до вивчення фізики.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:

використовує засвоєні фізичні терміни у власному мовленні;

описує фізичні поняття;

відповідає на запитання вчителя;

вміє робити висновки; читає і переказує прочитане;

пояснює формули пройденого шляху, швидкості рівномірного прямолінійного руху, середньої швидкості, періоду обертання, частоти коливань;

наводить приклади проявів механічного руху в природі

 

 

1

 

 

11.

Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рухи. Швидкість руху тіла Демонстрація: Рівномірний та нерівномірний рухи

1

 

 

12.

Середня швидкість нерівномірного руху тіла. Одиниці швидкості. Графічне зображення руху

1

 

 

13.

Обертальний рух тіла. Період і частота обертання. Механічні коливання.

1

 

 

14.

Амплітуда, період і частота коливань. Пружинний і нитяний маятники

1

 

 

15.

Звук. Характеристики звуку. Швидкість поширення звуку. Звукові явища. Демонстрація:  Джерела звуку Інфразвук. Ультразвук і його застосування. Вплив акустичних коливань на живі організми

1

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Тема 3.   Взаємодія тіл. Сила

16.

Рух і взаємодія тіл. Інерція. Маса тіла та одиниці маси. Вимірювання маси тіл Демонстрації: Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл

Учень/учениця  повинні знати:

поняття: інерція, інертність, маса тіла, густина речовини, сила, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла ,невагомість, сила тертя, сила опору, тиск, сила тиску, гідростатичний тиск, атмосферний тиск,

виштовхувальна сила; види сил, способи їх вимірювання, одиниці сили, тиску, причини виникнення атмосферного тиску, способи його вимірювання, умови плавання тіл; приклади взаємодії тіл, прояви інерції, різних видів сил, застосування сполучених посудин як здійснюється освоєння космічного простору за допомогою ракет; закони: Гука, Паскаля, Архімеда; принцип дії та будову  барометра-анероїда, манометра;  рідинних насосів, гідравлічного гальма, гідравлічного преса, шлюзів, водопроводу;

Учень/учениця  повинні вміти:

визначати ціну поділки шкали та межі вимірювання динамометра, барометра-анероїда, манометра, денсиметра (ареометра);

вимірювати за допомогою приладів: ма­су тіл – терезами, динамометром; силу, яка діє на тіло – динамометром; тиск – манометром; густину рідини – денсиметром (арео­метром);

розрізняти поняття ваги і маси тіла, сили тяжіння і ваги, тиску і сили тиску;

 

Сенсомоторний розвиток Учень/учениця:

- зображає та додає сили, прикладені до тіла у стані спокою та під час руху;

- вимірює масу тіла і густину речовини, сили динамометром, густину рідини - ареометром (денсиметром); 

- користується барометром, манометром і вимірює тиск.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:

 • орієнтується в межах теми;
 • розв’язує якісні і розрахункові задачі;
 • виконує лабораторні роботи;
 • виявляє пізнавальний інтерес до виконання нових завдань;
 • розповідає про рух планет, освоєння космосу, гідравлічні машини, водопровід, шлюзи, водний транспорт, повітроплавання;
 • виявляє компоненти самоконтролю під час розв’язування фізичних задач і виконання лабораторних робіт;
 • використовує набуті знання в житті.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:

 • орієнтується в змісті розповіді;
 • пояснює терміни і вирази;
 • удосконалює та збагачує кількість знань про різні фізичні об’єкти (тіла, процеси, явища);
 • розвиває вміння виявляти спільне та відмінне між ними;
 • об’єднує об’єкти за спільними ознаками, називає їх певним узагальнюючим терміном;
 • володіє фізичними термінами;
 • описує фізичні поняття

 

1

 

 

17.

Густина речовини та одиниці густини

1

 

 

18.

Сила. Сила тяжіння. Сила пруж­ності. Вага тіла. Невагомість. Динамометри

1

 

 

19.

Сили тертя та опору. Рівнодійна сила. Демонстрації: Способи зменшення та збільшення тертя

1

 

 

20.

Рух тіла під дією кількох сил

1

 

 

21.

Тиск твердих тіл. Тиск. Одиниці тиску. Сила тиску. Тиск у природі й техніці

1

 

 

22.

Тиск у рідинах. Закон Паскаля. Гідравлічні машини. Гідравлічний прес. Гідравлічне гальмо. Демонстрації: Передавання тиску рідинами та газами

1

 

 

23.

Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Водопровід. Шлюзи. Демонстрації: Сполучені посудини

1

 

 

24.

Тиск газів. Атмосферний тиск. Прилади для вимірю­вання атмосферного тиску. Поршневі рідинні насоси. Ма­нометри

1

 

 

25.

Виштовхувальна сила. Плавання тіл. Ареометри. Водний транспорт. Повітроплавання. Демонстрації:  Дія архімедової сили в рідинах і газах.

1

 

 

26.

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 4.  Механічна робота та енергія

27.

Механічна робота. Потужність. Одиниці механічної роботи та потужності

Учень/учениця  повинні знати:

поняття: механічна робота, потужність, механічна енергія, потенціальна енергія, кінетична енергія, простий механізм;

закон збереження механічної енергії, «золоте правило» механіки; види механічної енергії, одиниці роботи, потужності, енергії, прості механізми; формули: механічної роботи, потужності, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі; Учень/учениця  повинні вміти: описати перетворення кінетичної енергії тіла в потенціальну і навпаки;

характеризувати машини і механізми за їх потужністю;

пояснити «золоте правило» механіки; спостерігати перетворення енергії в механічних процесах;

вимірювати потужність механізмів; користуватися простими механізмами: важелем, блоками, похилою площиною, клином; розв’язувати задачі, застосовуючи формули роботи, потужності, кінетичної і потенціальної енергії

Сенсомоторний розвиток

Учень/учениця:  

- користується простими механізмами під час навчання і для власних потреб.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:  

використовує знання про механічну роботу, потужність, кінетичну і потенціальну енергію, прості механізми, «золоте правило» механіки під час розв’язування вправ і задач;

- користується одиницями роботи, потужності і енергії.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:  

знає та відтворює одиниці потужності (ват), механічної енергії (джоуль);

користується засвоєним термінологічним словником у повсякденному житті та під час розв’язування фізичних задач;

описує фізичні поняття

 

1

 

 

28.

Механічна енергія. Потенціальна та кінетична енергія. Демонстрації:  Зміна одного виду механічної енергії на інший

1

 

 

29.

Закон збереження механічної енергії.

Енергія вітру та річок. Екологічні проблеми використання механічної енергії

1

 

 

30.

Машини і механізми. Прості механізми: важелі, рухомий і нерухомий блоки, коловорот, похила площина, клин, гвинт.

«Золоте прави­ло» механіки. Демонстрації:   Будова та дія важеля, блоків

1

 

 

31.

Лабораторна робота № 3. З’ясування умови рівноваги важеля

1

 

 

32.

Узагальнення. Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мрачик Наталья
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
Інкл
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
2120
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку