28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування з історії 7 класу (за оновленими програмами)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з історії 7 клас включає календарно-тематичне планування з історії України 1 година на тиждень і всесвітня історія 1 година на тиждень. За підручниками "Історія України" Гісем О.В., "Всесвітня історія" Гісем О.В.

Перегляд файлу

ВОЗНЕСЕНСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

«ПОГОДЖЕНО»       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора з НВР     ДИРЕКТОР

В.О. Левадна        М.М. Биковський

________________________     ___________________

________________________     ___________________

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з історії України / всесвітньої історії

7 класу

на 2018 / 2019

Сидоренко І. В.

 

 

    Розглянуто на засіданні МО філологічного, художньо-естетичного циклу

    Протокол №    від 

    Голова МО:   Є.О. Федорець

 

 

Складено до підручника: Гісем О.В. Всесвітня історія: підр. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів – Тернопіль.:  «Богдан», 2015. – 304 с.: іл.

 

Складено до підручника: Гісем О.В. Історія України: підр. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів – Тернопіль.: «Богдан», 2015. – 272 с.: іл.

 

Оновлена програма укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.

 

 

 

 Історія України/7 клас

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

1

 

Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.

§1

 

 

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Знаю:

час утворення Київської держави (Русі-України), дати перших русько-візантійських договорів, повстання древлян проти князя Ігоря;

Розумію:

основні версії походження назви «Русь» («Русь-Україна»);

передумови утворення держави у слов’ян, які жили на теренах України;

роль міста Києва в утворенні Русі;

поняття «Русь» («Русь-Україна»), «князь», «дружина», «полюддя», «данина», «печеніги», «язичництво»;

 

2

 

Розселення слов’янських племен на території України. Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

§2

3

 

Утворення Русі-України. Київські князі (Аскольд, Олег).

§3

4

 

Київський князі Ігор, Ольга, Святослав

§4

5

 

Практичне заняття: Князь Святослав та його походи

§5

6

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Знаю: роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, дати впровадження християнства як державної релігії, розгрому печенігів під Києвом, час зведення Софійського собору, укладення «Руської правди»;

Розумію: суспільну роль різних верств населення Київської держави (Русі-України);

Русь часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого як середньовічну централізовану монархію – імперію;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі та розбудову Київської митрополії, боротьбу русичів з печенігами, кодифікацію руського звичаєвого права;

7

 

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства.

§6

8

 

Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда».

§7

9

 

Суспільний устрій. Влада князя.

§8

10

 

Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

§8

11

 

Культура Русі - України

§9

12

 

Практичне заняття: Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого

 

13

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст.

14

 

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів.

§10

Знаю: дату Любецького з’їзду князів, період правління Володимира Мономаха, дату першої писемної згадки назви «Україна»;

Розумію: передумови політичної децентралізації (дроблення) Київської держави;

період правління наступників Ярослава Мудрого (Мономаховичів, Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час політичної децентралізації (дроблення) Русі, перетворення її у федеративну монархію;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про політичне дроблення Київської держави;

показати на карті території князівств періоду роздробленості Київської держави (Русі-України), половецькі землі;

визначити особливості політичного і соціально-економічного життя Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Волинського та Галицького князівств у ХІІ – першій третині ХІІІ ст.;

 

15

 

Правління Володимира Мономаха.

§11

16

 

Практичне заняття: визначити (за «Повчанням дітям» Володимира Мономаха – кодекс настанов князівської родини.

 

17

 

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст.

§12

18

 

Політичне і соціально-економічне життя (оглядово). Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст.

§13

19

 

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст.

§14

20

 

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

§15

21

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

22

 

Утворення Галицько-Волинської держави.

§16

Знаю: дати утворення Галицько-Волинської держави, битви на річці Калці, час монгольської навали на Русь, дату коронування Данила Романовича;

території Галицько-Волинської держави та сусідніх держав, напрямки походів монголів на Русь.

Розумію: особливості підпорядкування окремих руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді);

передумови посилення західноєвропейських культурних впливів на теренах Королівства Руського;

поняття «ярлик», «баскак», «берестяна грамота»;

 

23

 

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

§17

24

 

Практичне заняття: Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави.

 

25

 

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад.

§19

26

 

Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст.

§20

27

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

28

 

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

§21

Знаю: час входження українських земель до складу різних держав, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії, дату Кревської унії;

Розумію: інкорпорацію (включення) руських князівств до складу сусідніх держав як обмеження владних повноважень місцевих правителів;

наслідки ліквідації удільних князівств для українського суспільства;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, опір руських князів політиці централізації, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії;

показати на карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав; територію Кримського ханства; місця подій, що визначали процес інкорпорації князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав;

 

29

 

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

§22

30

 

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

§23

31

 

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст.

§24

32

 

Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

§25

33

 

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.

§ 26

34

 

Практичне заняття: Соціальний та етнічний склад населення України. Повсякденне життя та взаємовідносини населення України в XIV-XV ст.

С247

35

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія/7 клас

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

1

 

Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян. Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства.

 

 

Розділ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

Знаю:

хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;

територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію:

поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);

визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії.

2

 

Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Хлодвіг.

§1

3

 

Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

§2

4

 

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів.

§3

5

 

Культура Візантії.

§4

6

 

Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу.  Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури.

§5

7

 

Практичне заняття: Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію.

 

8

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Знаю: основні стани середньовічного суспільства;

найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію: станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;

Умію: показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;

9

 

Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.

§6

10

 

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм.

§7

11

 

Організація християнської церкви в Середньовіччі.

§8

12

 

Практичне заняття: Рицарські традиції. Замки. Життя селян.

§9

13

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

Знаю: час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд;

дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;

території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію:

причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів;

суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав (від роздробленості до станово-представницьких монархій або республік), Хрестові походи і держави хрестоносців;

показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;

розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;

 

14

 

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

§10

15

 

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени. Практичне заняття: Наслідки хрестових походів.

§11

16

 

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.

§12

17

 

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

§13

18

 

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

§14

19

 

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями

§15

20

 

 Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).

§16

21

 

Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія.

§16

22

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

23

 

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт.

§17

Знаю: хронологічні межі Раннього Відродження, дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування;

основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;

університетські центри Середньовіччя, межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію:

основні відмінності між католицизмом і православ’ям;

роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи;

24

 

Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

§18

25

 

Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

§19

26

 

Практичне заняття: Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента.

 

27

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

28

 

Велике князівство Литовське за правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

§20,

21

 Знаю: час гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, дату Грюнвальдської битви, падіння Константинополя;

Розумію: наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;

роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи;

 

29

 

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського ХІV – на початку ХVІ cт. Іван ІІІ.

§22,

23

30

 

Практичне заняття: «Виникнення слов′янської писемності. Кирило і Мефодій»

 

31

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

Знаю: території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію: значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору;

поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію:

показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії;

розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя.

32

 

Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія

§24

33

 

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури.

§25

34

 

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

§26

35

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
383
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку