Календарно-тематичне планування з Музичного мистецтва для 6 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з Музичного мистецтва для 6 класу за підручником Людмили Григорівни Кондратової піготувала: вчитель Музичного мистецтва КУ Сумської загальноосвітньої школи №4 імені Олександра Аніщенка, ПЕТРЕСКУ ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Перегляд файлу

Календарно-тематичне  планування  уроків  музичного мистецтва у 6 класі

 

І семестр (16 годин)

                                Тема 1:  Жанри камерно-вокальної музики (8 год)

             Тема 2:  Жанри хорової музики (8 год)

 

Дата

Правка

Тема  уроку

Ключові знання та навички

 

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Учнівські  му-зичні проекти

1

 

 

Жанрова палітра музичного мистецтва

Визначення жан-рової палітри му-зичного мистецт-ва. Класифікація жанрів музичного мистецтва

 

 

Е.Гріг Концерт для ф-но з орке-стром (ля-мінор). 1ч.

Муз.Г.Струве

сл.К.Ібряєва

«Шкільний корабель»

Проект «Вокальний вернісаж»

2

 

 

Історія вокальної музики

Визначення харак-терних ознак во-кальної музики та її різновиди. Типо-логія голосів лю-дини. Світові шко-ли вокальної май-стерності. Вокаль-ні манери співу

Дж. Верді. Арія герцога з опери «Ріголетто» у вик. Л.Паваротті, П.Домінго, Х.Каррераса; Лучо Далла. «Памяті Карузо» у вик. Лучано Паваротті.

 

 

Муз.Г.Струве

сл.К.Ібряєва

«Шкільний корабель»

Продовжити роботу над проектом

3

 

 

Камерно-вокальна скринька.

 

Поняття «камерна музика»,«камерний спів», «художня пісня». Характерні ознаки камерно-вокальної музики. Жанри камерно-вокальної музики. Особливості музи-чних вокальних циклів.

 

 

Ф.Шуберт. «У до-рогу!» з вокально-го циклу «Пре-красна мельників-на»; М.І. Глінка

«Попутна пісня» з вокального циклу «Прощання з Петербургом».

Українська народ-на пісня «Од Києва до Лубен»

Продовжити роботу над проектом

4

 

 

Пісенний жанр. Народна пісня.

Поняття «пісня». Основні різновиду жанру пісні. Паліт-ра української на-родної пісні. Різно-види українських народних пісень за змістом, будовою, виконанням, харак-тером.

 

Українська народ-на пісня «Ой під вишнею» (в обр. тріо Мареничів). Українська народ-на пісня «Летіла зозуля» (у вик. Н.Матвієнко)

Українська народ-на пісня «Од Києва до Лубен»

Презентація проекту

5

 

 

Історія пісні

Поняття компози-ційної будови (форми) вокальної музики. Будова та різновиди пісні. Поняття «популяр-на пісня». Музич-ний супровід до пісні

муз. Д.Крижанів-ського, сл.Т.Шевченка  «Реве та стогне Дніпр широкий»; Муз.К.Меладзе, сл.Д.Гольде – «Квітка-душа» у вик. Н.Матвієнко та хору «Берегиня».

 

муз. Д.Крижа-нівського, сл.Т.Шевченка  «Реве та стогне Дніпр широкий»

Проект «Гімн моєї родини»

6

 

 

Гімн – урочиста пісня.

Характерні ознаки жанру «гімн». Літературна основа музики. Зв'язок музики та літера-тури. Історія ство-рення Державного гімну.

Муз. М.Вербиць-кого, сл. П.Чубин-ського – Держав-ний гімн України; муз. М.Лисенка, сл. О. Кониського – «Молитва за Ук-раїну» у вик. Наці-ональної заслуже-ної академічної капели України «Думка»; «Gaude-amus» («Гаудеа-мус») – гімн сту-дентської молоді; Футбольний гімн; Гімн олімпіади.

 

муз. Д.Крижа-нівського, сл.Т.Шевченка  «Реве та стогне Дніпр широкий»

Продовжити роботу над проектом

7

 

 

Звучить романс

Поняття «романс». Характерні ознаки романсу як жанру камерно-вокальної музики. Історія розвитку жанру ук-раїнського роман-су. Зарубіжний романс. Поєднання жанрів. Вокальний та інструменталь-ний романс.

Українська народна пісня «Місяць на небі» у вик. вокального дуету; «Черемшина» (муз. В. Михайлю-ка, сл. М.Юрійчу-ка) у вик. Д.Гна-тюка;

 «Не щебечи, со-ловейку»  (муз. М.Глінки, сл. В.Забіли) у вик. А.Солов’яненка

 

«Музика землі» сл. та муз. А. Жит-кевича

Продовжити роботу над проектом

8

 

 

Камерний зал композитора. Урок узагаль-нення знань.

Тематичне оцінювання

Поєднання камерних вокальних жанрів. Повторення вивченого.

Муз. В.Камінського, сл.Л.Ко-стенко «Пелюстки старовин-ного романсу» у вик. О.Поно-марьова. Український народ-ний романс «Взяв би я бан-дуру» у вик. О.Малініна. МузД. Бонковського,сл. К.Думит-рашка. «Чорнії брови, карії очі» у вик. В.Гришка – фраг-менти творів.

 

 

«Музика землі» сл. та муз. А. Жит-кевича

Презентація проекту

 

Тема 2. Жанри хорової музики (8 год.)

 

9

 

 

Хорова музика

Характерні ознаки жанрів хорової музики. Історія розвитку хорової музики. Поняття «хорова музика»

«Свят» («Sanctus») – на основі канону Й.Пахельбеля; «Завжди з тобою» («Always With You») – у вик. хору хлопчиків «Libera» (Лондон).

 

муз.П.Батюка

сл.С.Черкасенка «Тихо над річкою»

Проект «Хоро-вий електрон-ний кошик»

10

 

 

Видатні імена в хоровому мистецтві.

 

Різновиди хорових колективів. Хорова енциклопедія ви-конавства. Історія розвитку хорового жанру в Україні, видатні хорові ко-лективи.

 

Українська народ-на пісня «Дуда-рик» в обр. М. Ле-онтовича у вик. Національного заслуженого ака-демічного народ-ного хору України ім. Г.Вірьовки;  муз.П.Батюка

сл.С.Черкасенка «Тихо над річкою» у вик. Львівської дер-жавної хорової капели «Дударик» фрагменти творів.

 

муз.П.Батюка

сл.С.Черкасенка «Тихо над річкою»

Продовжити роботу над проектом

11

 

 

Співає хор

Види хорів. Хорова партія. Розташування го-лосів на сцені. Ха-рактеристика темб-рів голосів.

А.Ведель. «Многії літа» - у вик. Ака-демічного хору; «Богородице Діва, радуйся» - у вик. хору; С.Рахмані-нов. Хор «Богоро-дице Діва, радуй-ся» - у вик. міша-ного хору (фраг-менти з творів)

 

«Веселкова пісня» муз. О. Жилінсь-кого, сл. О.Коно-ненка

Продовжити роботу над проектом

12

 

 

Знайомтесь: кантата.

Характерні ознаки жанру кантати. За-рубіжна та вітчиз-няна кантата. Ком-позиційна будова (форма) кантати.

 

С.прокофєв. Кантата «Олек-сандр Невський » (фрагменти)

«Веселкова пісня» муз. О. Жилінсь-кого, сл. О.Коно-ненка

Презентація проекту

13

 

 

Духовна музи-ка. Меса.Хорал.

 

Характерні ознаки жанру меси. Істо-рія розвитку жанру меси. Духовна музика. Компо-зиційна будова (форма) меси.

 

Й.С.Бах. Меса сі-мінор. І ч. «Госпо-ди, помилуй». 5-голосний хор (фрагмент); Й.Бах

«Страсті за Матві-єм». Заключний хорал (фрагмент); Й.С.Бах. Хоральні прелюдії «Німець-ка органна меса» - фрагмент. Меса «Страсті за Матві-єм» у вик. митро-полита Іларіона – фрагменти з тво-рів (за вибіором вчителя).

 

Муз. Ю.Чичкова, сл.М.Пляцковського «Дружать музика і діти»

Проект «Духовна музика лікує»

14

 

 

Історія реквієму та літургії.

Характерні ознаки жанру літургії, реквієму. Історія розвитку жанру літургії, реквієму. Духовна музика. Літературна основа духовних творів. Композиційна бу-дова (форма) лі-тургії та реквієму.

В.А.Моцарт «Lacrimoza» з «Реквієму» (фрагмент); Л.Дичко «Святий Боже» з «Урочис-тої літургії».

Муз. Ю.Чичкова, сл.М.Пляцковського «Дружать музика і діти»

Продовжити роботу над проектом

15

 

 

Ораторія

Характерні ознаки жанру ораторії. Іс-торія розвитку жанру ораторії. Композиційна бу-дова (форма) ора-торії

Й.Бах. Різдвяна ораторія. «Щед-рик» - у вик. зве-деного хору (хор хлопчиків «Libe-ra» (Лондон), Ки-ївський хор хлоп-чиків та мішаний хор)

 

 

«З Новим роком, Україно» сл. і муз. Н.Май

Продовжити роботу над проектом

16

 

 

Вокальна музи-ка в театрі та кіно. Урок уза-гальнення знань.

Тематичне оцінювання

Семестрові оцінки

Особливості теат-ральних вокальних жанрів. Різновиди театральної во-кальної музики. Поєднання жанрів вокальної музики.

П.Чайковський. Колядка з опери «Черевички» (хор  жінок). Пісня «Рі-ка життя» з мю-зиклу К. Меладзе «Вечори на хуторі поблизу Дикань-ки» у вик. О.Скрипки та А.Лорак з хором «Берегиня».

«З Новим роком, Україно» сл.і муз. Н.Май; Українська колядка «Нова радість стала»

Презентація проекту

 

Календарно-тематичне  планування  уроків  музичного мистецтва у 6 класі

 

ІІ семестр (19 годин)

                                Тема 3:  Жанри камерно-інструментальної музики (10 год)

             Тема 4:  Жанри симфонічної музики (9 год)

 

Дата

Правка

Тема  уроку

Ключові знання та навички

 

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Учнівські  му-зичні проекти

17

 

 

Жанрова палітра інструменталь-ної музики

Поняття «інструмен-тальна» та «камерно-інструментальна» музика. Характерні ознаки жанру інстру-ментальної музики. Класифікація інстру-ментальних жанрів музичного мистецтва.

 

 

 

Л.ван. Бетховен. Пєса «До Елізи» (для ф-но). Сучасна обробка

«Зима» сл. і муз. В.Островського

Проект «Зимові мелодії»

18

 

 

Грають віртуози. Камерно-інстру-ментальна скринька.

Визначення харак-терних ознак інстру-ментальної музики. Камерні жанри в інструментальній музиці. Типологія та різновиди.

Н.Паганіні. Каприс №24 в класичному вико-нанні та сучасній обробці. А Шніт-ке «Сюїта в ста-ровинному стилі» у вик. камерного струнного оркес-тру «Віртуози Москви» під кер. В.Співакова.

 

 

«Зима» сл. і муз. В.Островського

Продовжити роботу над проектом

19

 

 

Жанр прелюдії

Характерні ознаки жанру прелюдії. Істо-рія розвитку жанру прелюдії. Компози-ційна будова (форма) прелюдії. Цикли пре-людій в творчості композиторів. Палітра інструментального ви-конавства. Прелюдії для органа.

 

 

Й.Бах «Добре темперований клавір». Зошит №1. Прелюдія до-мажор(клавесин). Фрагменти су-часної обробки твору; М.Скорик. Прелюдія у ви-конанні Р.Репки.

 

«Посміхайтеся» сл. А. Дмитрука, муз. О.Осадчого

Продовжити роботу над проектом

20

 

 

Грайливе скерцо

Характерні ознаки жанру скерцо. Розмаїття скерцо в світовому музичному мистецтві. Композиційна будова (форма) скерцо.

Й.С.Бах «Жарт» із сюїти №2 (для флейти та струнного оркестру). Сучасна обробка твору для вокального ансамблю (на вибір учителя); А.Островський. Вокаліз «Trololo» у вик. Е.Хіля.

 

 

 

 

 

«Посміхайтеся» сл. А. Дмитрука, муз. О.Осадчого

Презентація проекту

21

 

 

Про що розповідає ноктюрн?

Характерні ознаки жанру ноктюрн. Тема-тична палітра нок-тюрнів. Композиційна будова (форма) нок-тюрна. Ноктюрн у во-кальній музиці. Поєд-нання жанрів.

Е.Гріг. Ноктюрн №4 з циклу «Лі-ричні пєси» - у сольному вико-нанні та оркес-тровому (за вибо- ром учителя)

 А. Бабаджанян. Ноктюрн. Ф.Шо-пен. Ноктюрн сі-мажор у вик. С.Ріхтера.

 

«Хлоп’ята і дівчата» сл. І.Ді-ка, переклад Н.Забіли, муз. А.Островського

Проект «Улюблений музичний жанр»

22

 

 

Етюд у музиці

Характерні ознаки жанру «етюд». Етюди в мистецтві, різнови-ди. Композитори – автори музичних етю-дів. Цикли етюдів та різні види техніки ви-конавця. Композицій-на будова (форма) етюду.

О.Скрябін. Етюд №2.

Ф. Бургмюллер «Арабески» (етюд)

«Хлоп’ята і дівчата» сл. І.Діка, переклад Н.Забіли, муз. А.Островського

Продовжити роботу над проектом

23

 

 

Мистецтво імпровізації.

Характерні ознаки жанру варіацій. Види варіацій. Мистецтво імпровізації та варію-вання. Поєднання жанрів. Вокальні та хореографічні варі-ації. Композиційна бу-дова (форма) варіацій

С.Рахманінов. Рапсодія на тему  Паганіні для ф-но з оркестром.

С. Рахманінов. Варіації на тему Ф.Шопена

«Весняна пісня» сл. К Овербека, переклад М.Познанської, муз. В..Моцарта.

Продовжити роботу над проектом

24

 

 

Рондо запрошує в коло.

Характерні ознаки жанру рондо. Розма-їття рондо. Вокальне виконання інстру-ментальних творів. Вокальне виконання рондо – друге життя інструментального твору. Композиційна будова (форма) рондо.

В.А.Моцарт «Рондо в турець-кому стилі» із со-нати №11 ля-ма-жор для ф-но. Турецьке рондо в сучасній обробці; В.А.Моцарт. Рон-до для скрипки з оркестром сі-бе-моль-мажор; Ж.-П. Ревербері «Фантазія» у вик. оркестру «Rondo Veneciano» («Венеціанське рондо») – за вибором вчителя.

«Весняна пісня» сл. К Овербека, переклад М.Познанської, муз. В..Моцарта.

Презентація проекту

25

 

 

Соната

Характерні ознаки жанру сонати. Жанр сонати та етапи його розвитку. Різновиди сонат. Композиційна будова (форма) варіацій. Цикл сонат.

Й.Гайдн. Соната для ф-но ре – ма-жор (№37) І ч. К.Дебюссі. Сона-та для віолончелі та фортепіано ре –мінор.

«Музика»

муз. Ю.Рожкова,

сл. І.Боровика

Тестування

26

 

 

Квартет. Урок узагальнення знань.

 

Тематичне оцінювання

Характерні ознаки  жанру квартету. Істо-рія розвитку жанру. Композиційна будова (форма) квартету.

Б.Лятошинський. Квартет №2 для двох скрипок, альта та віолон-челі; Й.Штраус. Полька «Грім і блискавка» у вик. струнного квар-тету.

 

«Музика»

муз. Ю.Рожкова,

сл. І.Боровика

Інтелектуальнамузична гра «Поле чудес»

Тема 4. Жанри симфонічної музики (9 год.)

 

27

 

 

Жанрова палітра симфонічної музики.

Характерні ознаки жанрів симфонічної музики. Жанри вели-кої та малої форми в симфонічній музиці. Програмна та непро-грамна симфонічна музика.

 

Л.ван. Бетховен Симфонія №5

І ч. Сучасна об-робка твору (уривок).

«Козацька пісня» муз. та сл. А.Мігай

Прослухати інші симфонічні твори Л. ван Бетховена

28

 

 

Зустріч з увертюрою

Характерні ознаки жанру увертюри. Історія розвитку жан-ру. Увертюра як са-мостійний жанр сим-фонічної музики. Композиційна будова (форма) увертюри.

 

Г.Свиридов. Ор-кестрова увер-тюра до фільму «Час, уперед!»; В.Дашкевич. Увертюра до фільму «Шерлок Холмс та  Доктор  Ватсон»

 

«Козацька пісня» муз. та сл. А.Мігай

Переглянути х/ф «Час, уперед»

29

 

 

Концерт для друга.

Характерні ознаки жанру концерт. Види концерту. Композиційна будова (форма) концерту.

 

К. Сен-Санс. Концерт №2 для ф-но з оркестром ІІІ ч.

«Цвіт землі» муз. О.Злотник, сл. М.Сингаївсь-кий

Намалювати малюнок до твору «Цвіт землі» О. Злотника

30

 

 

Симфонічні варіації.

Характерні ознаки жанру симфонічної варіації. Композиційна будова (форма) поеми.

 

М.Равель «Болеро» - фрагменти

«Цвіт землі» муз. О.Злотник, сл. М.Сингаївсь-кий

Підготувати доповідь про музичні доробки М. Равеля

31

 

 

Шляхами симфонії.

Характерні ознаки жанру симфонії. Історія розвитку симфонії в музичному мистецтві. Композиційна будова (форма) квартету.

П.Чайковський. Симфонія №6

І ч., експозиція

«На безіменній висоті» муз. В.Баснера, сл. М.Матусовсько-го, переклад Д.Луценка.

Підготувати розповідь на тему: «Чайковський і Сумщина»

32

 

 

Українська симфонічна поема.

Характерні ознаки жанру симфонічної поеми, фантазії. Особливості компо-зиційної будови (фор-ми) фантазії

С.Людкевич. Дві симфонічні пое-ми – «Дніпро», і «Пісня юнаків»; Н.Шульман. Фан-тазії на теми пі-сень Великої Віт-чизняної війни.

«На безіменній висоті» муз. В.Баснера, сл. М.Матусовсько-го, переклад Д.Луценка.

Дібрати українські пісні на воєнну тематику

33

 

 

Симфонічна сюїта. Урок узагальнення знань.

Характерні ознаки жанру симфонічної сюїти. Особливості композиційної будови (форми) сюїти.

М.Римський – Корсаков. Симф-онічна сюїта «Шехеразада» (фрагменти)

«Пісня про Україну» сл. і муз. Н.Май

Повторити особливості композиційної будови симфонічної сюїти

34

 

 

Звучить симфо-нічна музика. Підсумковий урок.

Тестування.

Тематичне оці-нювання

Семестрові оцінки

Повторення основних понять і термінів, які вивчалися протягом року.

Ф.Ліст. Концерт №1 для ф-но з оркестром (фрагменти)

«Пісня про Україну» сл. і муз. Н.Май

Повторити основні поняття і термінологію

35

 

 

Урок – концерт.

Оцінки за рік

Повторення вивченого.

Твори за вибором

Повторення пісень

Повторити весь пройдений матеріал

 

 

 

 

docx
Додано
28 грудня 2018
Переглядів
966
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку