2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Конспект уроку "Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл."

Про матеріал
Загальні вимоги до уроку: проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу; проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій; особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахилів, здібностей та життєвих настанов; оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів; встановлення між предметних зв'язків, які усвідомлюються учнями; зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів; актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо; логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів; ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо — комп'ютерних; тісний зв'язок із життям, першою чергою — з особистим досвідом учня; формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяльності; формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;
Перегляд файлу

Фізичні величини та їх вимірювання.

Мета:

              Освітня . Вчити учнів записувати значення фізичних величин і оцінювати точність їх вимірювання за абсолютною і відносною похибками;почати формувати початкові відомості про Міжнародну систему одиниць фізичних величин.

           Розвиваюча. Розвивати  вміння використовувати набуті в життєвій практиці знання для пояснення явищ і розв’язування задач.

           Виховна .   Виховувати в учнів спостережливість, уміння робити висновки, висловлювати свою думку та вміння спілкуватися.

Тип уроку. Комбінований урок.

Прилади  та матеріали:  бланки з таблицями, лінійка, мензурка, термометр, амперметр, вольтметр, динамометр, штангенциркуль, рулетка.

Презентації  Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

   Розум людський має три ключі, які все

відкривають: знання, думку, уяву.

                                                                                                                                                        В.Гюго

Хід уроку

1.Організаційний момент.

2.Актуалізація опорних знань.

      Бесіда за запитаннями:

  1. Що таке природа?

  2. Що називають явищами природи? Які явища природи вивчає фізика?

      Наведіть    приклади.

  3. Що таке фізика?

  4. Що називають фізичним тілом? Речовиною? Наведіть приклади.

  5. Що нам відомо про матерію?

3.Перевірка домашнього завдання.

       Контроль знань (диктант «Фізичні тіла, речовини, явища»)

      Учні одержують незаповнені бланки з таблицею:

Фізичне тіло

Речовина

Явище

Учитель диктує слова, а кожен учень записує слово до відповідної  колонки  на підготовлених бланках.

    Спочатку розберіть приклад. Запропонуйте слова: залізо, дощ, олівець. Запишіть разом з учнями ці слова до відповідної колонки на дошці.

Далі учні працюють самостійно. Ця робота триває до 5–7 хвилин.

Запишіть у таблицю слова: свинець, грім, рейки, веселка, алюміній, світанок, вітер, Місяць, спирт, ножиці, ртуть, снігопад, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, завірюха, телефон, постріл, повінь, окуляри, праска, вода.

                                                Ключ для перевірки

Фізичне тіло

Речовина

Явище

олівець

залізо

дощ

рейки

свинець

грім

Місяць

алюміній

веселка

ножиці

спирт

світанок

стіл

ртуть

вітер

вертоліт

мідь

снігопад

телефон

нафта

кипіння

окуляри

вода

завірюха

праска

 

постріл

 

 

повінь

Рекомендації щодо оцінювання роботи: за кожне правильно написане слово  - по 0,5 бала. Результат округлюється на користь учня. Бажано відразу ж після закінчення диктанту обговорити правильний розподіл слів по колонках таблиці.

4.Мотивація навчальної діяльності.

   Запитання учням класу. На попередньому уроці ми ознайомились з фізичними величинами. А як ви думаєте, що потрібно ще вияснити про фізичні величини?

Учні відповідають, вчитель  аналізує  їх відповіді  і  оголошує

тему та мету уроку.

Тема: Фізичні величини та їх вимірювання.

5.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

   Фізичні величини. Спостерігаючи різні тіла або явища, легко побачити, що вони мають певні ознаки, за якими їх легко відрізняти один від одного. Ознаки притаманні тілу, або явищу, називають його властивостями.  Фізика вивчає такі властивості, які можна оцінити кількісно або виміряти. Вони називаються фізичними величинами. Досліди або експерименти найчастіше супроводжуються вимірюванням фізичних величин.

Фізична величина - це кількісна характеристика фізичних явищ і тіл (час, довжина, маса, температура, градусна міра кута тощо).

Вимірювання фізичної величини — це процес порівняння її з такою самою фізичною величиною, прийнятою за одиницю.

    Вимірювання фізичних величин здійснюють спеціальними приладами. Наприклад, вимірювання довжини чи відстані лінійкою, вимірювання маси тіла терезами, вимірювання градусної міри кута транспортиром, вимірювання сили динамометром...

Особливістю фізичних величин є те, що їх можна виміряти.

     Виміряти будь-яку величину - значить порівняти її з однорідною величиною, що прийнята за одиницю.

Для кожної фізичної величини є відповідні одиниці. Різних одиниць досить багато: наприклад, довжину можна виміряти в мм, см, дм, м, км і так далі.

     Основна одиниця довжини - 1 м.

    Фізичні величини вимірюють за допомогою спеціальних приладів.

Які вимірювальні прилади ви вже знаєте?

Учні, без сумніву, назвуть лінійку, рулетку, можливо, штангенциркуль чи мікрометр. Можуть згадати годинник, ваги, термометр і т. ін.

Що спільного є в усіх вимірювальних приладах?

У всіх цих приладів є шкала. Але в кожного вона своя, особлива.

Демонстрація шкал різних вимірювальних приладів (можна навіть тих, котрі діти ще не знають): термометра, амперметра, динамометра, мензурки і т. ін.

    Шкала приладу являє собою сукупність штрихів, поділок і чисел.

    Штрихи - це риски, нанесені на шкалі.

    Поділки - це відстані між двома найближчими штрихами.

Біля деяких штрихів на шкалі стоять числа.Щоб скористатися вимірювальним приладом, зняти показання, спочатку необхідно визначити ціну поділки вимірювального приладу.

                         C:\Documents and Settings\UserXP\Рабочий стол\png;base64e307312708188aec.png

     Ціна поділки – значення найменшої поділки шкали.Щоб визначити ціну поділки, потрібно знайти дві найближщі риски шкали позначені цифрами. Потім від більшого значення відняти менше значення і отримане число поділити на кількість проміжків між рисками.

   Для прикладу, ціна поділки зображеної мезурки буде дорівнювати

                                  ЦП=(250-200):5=10 мл

    Похибки й оцінювання точності вимірювань.

   Результати виконаних нами вимірювань не можуть бути абсолютно точними, вони завжди наближені, тому що чутливість не тільки наших органів почуттів, але й вимірювальних приладів має певні межі.

При знятті показань із приладів необхідно вказати не тільки наближене значення вимірюваної величини, але й ті найбільші похибки, що можуть бути допущені при вимірюваннях.

    Вимірювання бувають прямі й непрямі. Пряме вимірювання - визначення значення фізичної величини безпосередньо за допомогою засобів вимірювання.

Пряме вимірювання довжини можна здійснити за допомогою лінійки, часу - за допомогою секундоміра.

    Щоб визначити площу прямокутника, можна виміряти його довжину та ширину, а потім перемножити. Це - приклад непрямого вимірювання, тобто вимірювання за формулою.

    За будь-яких вимірах, при округленні результатів розрахунків, виникає те чи інше відхилення. Для оцінки такої неточності прийнято використовувати два показники – це абсолютна і відносна похибки.

    Абсолютна похибка вимірювання— абсолютна різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини. Розмірність абсолютної похибки є такою ж, як і у вимірюваної величини.

                                                    Δx = | x-x0 |

     Відносна похибка виражає відношення абсолютної похибки до дійсного значення величини:

                                                   ε (x) = Δx/x0.

Це безрозмірна величина, вона може записуватися також у відсотках.

     Абсолютні похибки деяких вимірювальних приладів, що використовуються на уроках фізики:

                 C:\Documents and Settings\UserXP\Рабочий стол\Fi1022.jpg

           Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Майже до XVIII ст. кожна країна світу використовувала власні міри довжини, маси, часу тощо. Подальший розвиток міждержавних торгових відносин вимагав упорядкування одиниць вимірювань. Першу метричну систему мір було розроблено у Франції в XVIII ст. Основними одиницями були: метр - одиниця довжини та  кілограм - одиниця маси. На території України з 1998 року законодавчо закріплено для застосування в усіх галузях науки,  техніки, економіки “Міжнародну систему  одиниць СІ”. Міжнародна система одиниць (СІ) — це сучасна форма метричної системи, збудована на базі семи основних одиниць.

Основні одиниці системи СІ: одиниця довжини - метр (м); одиниця часу - секунда (с); одиниця маси - кілограм (кг); одиниця температури - кельвін (К); одиниця сили струму - ампер (А); одиниця сили світла - кандела (Кд); одиниця кількості речовини - моль (Моль).

                Приставки для утворення  часткових і кратних одиниць СІ

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1oJs92AtOuIUsjBks8gQ40t28_P33D34aLRHLa8SfxI0&image_id=1OwW2qMb8u6faX3f9V5_1pnXefkczhoo

   Будь-яке тіло має лінійні розміри: довжину, ширину та висоту. Наявність лінійних розмірів тіла - це його властивість, кількісною ж характеристикою лінійних розмірів є їх довжина.

Довжину позначають L, вимірюють в СІ у метрах (м): [L]=1м.

6.Осмислення об'єктивних зв'язків.

   Бесіда за запитаннями:

   1. Що таке фізична величина?

   2. Що означає виміряти фізичну величину? З якими фізичними величинами Ви  зустрічалися при розв’язуванні математичних задач?

   3. Якою системою одиниць у наш час користуються в більшості країн світу?

   4. Назвіть основні одиниці вимірювання фізичних величин.

   5. Назвіть основні та похідні одиниці вимірювання довжини. Як у фізиці позначають довжину?

   6. Чому кожне вимірювання має приблизний характер?

7.Підсумок уроку.

       Метод  «Мікрофон»

  • Що ми робили на уроці?
  • Чи досягли ми мети уроку?

8.Домашнє завдання.


docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
1867
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку