Контрольна робота з біології 11 клас

Про матеріал

Контрольна робота з біології 11 клас

І рівень

1. Укажіть вид боротьби за існування, що є найбільш напруженою.

А. Внутрішньовидова. Б. Боротьба із факторами середовища.

В. Міжвидова. Г. Хижацтво.

2. Назвіть ароморфозну ознаку.

А. Забарвлення квітки. Б. Різні форми листкової пластинки.

В. Колючки кактуса. Г. Наявність подвійного запліднення.

3 Укажіть групу рослин, яка першою почала розмножуватись насінням.

А. Голонасінні. Б. Покритонасінні.

В. Насінні папороті. Г. Мохи.

4. Одним з творців синтетичної теорії еволюції є:

А.Ч.Дарвін Б. Ж.Б. Ламарк

В.В.Ковалевський Г. С.Четвериков

5. Учення, згідно з яким життя потрапило з космосу – це теорія

А.креаціонізму Б.панспермії

В.дарвінізму Г.хімічної еволюції

6.Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів

А.Морфологічний Б.фізіолого – біохімічний

В.Географічний Г.репродуктивний

7. Позначте, яка не є ароморфозом.

А. Поява багатоклітинних. Б. Поява захисних покривів у паразитичних червів.

В. Виникнення фотосинтезу. Г. Поява квітки.

8. Харчуються живими організмами

А.редуценти Б.продуценти

В.консументи Г.фотоавтотрофи

9. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції

А.Добір Б.Еволюція

В.Генетичний вантаж Г.Дрейф генів

10. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору

А.Рушійного Б. Штучного

В.Стабілізуючого Г.Розриваючого

11.Взаємини всередині популяцій вивчає

А.Аутекологія Б.Демекологія

В.Синекологія Г. Генетика

12. Прикладом ідіоадаптації можна вважати

А.Щелепи риб Б.Крила птахів

В.Шерсть крота Г.травлення ехінокока

ІІ рівень

1. Розмістіть варіанти в послідовності за виникненням груп

а).Мохи ; б)Папороті в)Квіткові г)Водорості д)Голонасінні є)Ціанобактерії ж)Хвощі з)Плауни і)Дробянки

2. Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента

а)мукор; б)попелиця; в)яблуня; г)сонечко

3. Розмістіть варіанти в послідовності за виникненням груп

а)Найпростіші; б)Членистоногі ; в)Молюски ; г)Амфібії ; д)Черви є)Кишковопорожнинні ; ж)Птахи ; з)Ссавці; і)Рептилії

4.Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента

а)спориш б) аспергіл в)лисиця г)кролик

5. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу як фактор еволюції розглядав:

А) К. Лінней; Б) Ж. Кюв'є ;

В) Ж.-Б. Ламарк.

6. Згідно гіпотези Ч. Дарвіна наслідком боротьби за існування є:

А) обмін речовин; Б) природний добір;

В) хімічна єдність живої і неживої природи.

7.Органи, які відповідають загальному плану будови органів різних видів, що зумовлено їхнім спільним походженням, називаються:

А) аналогічними; Б) гомологічними;

В) рудиментами; Г) атавізмами.

8. Процвітання певної групи, яке виявляється у зростанні чисельності популяції, розширенні ареалу, видоутворенні:

А) ароморфоз; Б) ідіоадаптація;

В) загальна дегенерація; Г) біологічний прогрес.

9. В якому напрямку, в більшому ступені, діяв природний добір в людських популяціях:

А) на користь прямоходіння; Б) на користь розвитку кисті та мозку;

В) на користь охорони потомства; Г) в усіх напрямках однаково.

10.Здатність до наслідування забарвлення чи форми добре захищених організмів погано захищеними:

А захисне забарвлення;

Б) погрозливе забарвлення та поведінка;

В) мімікрія;

Г) приваблююче забарвлення та поведінка.

11. Зазначте, яке з наведених нижче тверджень НЕ є правильним:

А. Під дією зовнішнього середовища в організмі відбуваються корисні зміни, що передаються нащадкам;

Б.Спадкові зміни відносні, за одних умов вони корисні, за інших – нейтральні або шкідливі;

В) природний добір на основі спадкової мінливості та боротьби за існування є основною рушійною силою еволюції.

12. У яку еру на Землі виникла киснева атмосфера?

А) Протерозой; Б) Мезозой;

В) Кайнозой; Г) Палеозой.

ІІІ рівень

1 Установіть відповідність

А Продуцент

Б Консумент І порядку

В Консумент ІІ порядку

Г Редуцент

1 Блоха

2 Пеніцил

3 Олень

4 Верба

5 Водорість

6 Лисиця

7 Качка

8 Червяк

2.Установіть відповідність

А Продуцент

Б Консумент І порядку

В Консумент ІІ порядку

Г Редуцент

1 Шовкопряд

2 Білий ведмідь

3 Картопля

4 Дробянки

5 Корова

6 Собака

7 Ціанобактерії

8 Жук-гнойовик

3. Укажіть “зайве” серед перелічених

А. Утворення цівки у птахів. Б. Формування мінливого забарвлення у хамелеона.

В. Формування у щелепних хребетних парних плавців і сильного. хвостового плавця.

4.Укажіть ознаки біологічного регресу.

А. Збільшення ареалу виду. Б. Зменшення ареалу. В. Адаптація виду. Г. Поява нових підвидів.

5. Позначте ознаку, яка не є ароморфозом.

А. Поява багатоклітинних. Б. Поява захисних покривів у паразитичних червів. В. Виникнення фотосинтезу. Г. Поява квітки.

6. Установіть відповідність між поняттями та їх визначенням.

1. Суцільний волосяний покрив у людини. 2. Пір'я птаха і волосся у ссавців.

3. Бульба картоплі і кореневище пирію. 4. Третя повіка у людини. 5. Поява квітки.

А..Атавізми. Б. Аналогічні органи.. В. Гомологічні органи.. Г. Рудименти.

ІV. 1.Схарактеризуйте прогресивні риси ссавців.

Перегляд файлу

 

 

Контрольна робота  з біології 11 клас

 

І рівень                                                                   

1.  Укажіть вид боротьби за існування, що є найбільш напруженою.

А. Внутрішньовидова.                         Б. Боротьба із факторами середовища.

В. Міжвидова.                                       Г. Хижацтво.

 

2. Назвіть ароморфозну ознаку.

А. Забарвлення квітки.                         Б. Різні форми листкової пластинки.

В. Колючки кактуса.                             Г. Наявність подвійного запліднення.

 

3     Укажіть групу рослин, яка першою почала розмножуватись насінням.

А. Голонасінні.                                      Б. Покритонасінні.

В. Насінні папороті.                              Г. Мохи.

 

4. Одним з творців синтетичної теорії еволюції є:

А.Ч.Дарвін                                            Б. Ж.Б. Ламарк

В.В.Ковалевський                                Г. С.Четвериков

 

5. Учення, згідно з яким життя потрапило з космосу – це теорія

А.креаціонізму                                    Б.панспермії

В.дарвінізму                                        Г.хімічної еволюції

 

6.Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів

А.Морфологічний                              Б.фізіолого – біохімічний 

В.Географічний                                  Г.репродуктивний

 

7. Позначте, яка не є ароморфозом.

А. Поява багатоклітинних.                 Б. Поява захисних покривів у паразитичних червів.

В. Виникнення фотосинтезу.              Г. Поява квітки.

 

8. Харчуються живими організмами

А.редуценти                                        Б.продуценти

В.консументи                                      Г.фотоавтотрофи

 

9. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції

А.Добір                                                 Б.Еволюція 

В.Генетичний вантаж                          Г.Дрейф генів

 

10. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору

А.Рушійного                                       Б.  Штучного

 В.Стабілізуючого                              Г.Розриваючого

 

11.Взаємини всередині популяцій вивчає

А.Аутекологія                                    Б.Демекологія 

В.Синекологія                                     Г. Генетика

 

12. Прикладом ідіоадаптації можна вважати

А.Щелепи риб                                    Б.Крила птахів   

 В.Шерсть крота                                 Г.травлення ехінокока

 

ІІ рівень

1. Розмістіть варіанти в послідовності за виникненням груп

а).Мохи ; б)Папороті   в)Квіткові     г)Водорості  д)Голонасінні  є)Ціанобактерії  ж)Хвощі  з)Плауни  і)Дробянки                         

 

2. Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента

а)мукор;    б)попелиця;    в)яблуня;   г)сонечко                             

 

3. Розмістіть варіанти в послідовності за виникненням груп

а)Найпростіші; б)Членистоногі ; в)Молюски ; г)Амфібії ; д)Черви є)Кишковопорожнинні ; ж)Птахи ;      з)Ссавці;  і)Рептилії

 

4.Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента

а)спориш  б) аспергіл   в)лисиця   г)кролик

 

5.  Внутрішнє прагнення організмів до прогресу як фактор еволюції розглядав:

А) К. Лінней;                                                                Б) Ж. Кюв’є ;

В) Ж.-Б. Ламарк.

 

6.  Згідно гіпотези Ч. Дарвіна наслідком боротьби за існування є:

А) обмін речовин;                                                      Б) природний добір;

В) хімічна єдність живої і неживої природи.

 

7.Органи, які відповідають загальному плану будови органів різних видів, що зумовлено їхнім спільним походженням, називаються:

А) аналогічними;                                                      Б) гомологічними;

В) рудиментами;                                                       Г) атавізмами.     

 

8. Процвітання певної групи, яке виявляється у зростанні чисельності популяції, розширенні ареалу, видоутворенні:

А) ароморфоз;                                                          Б) ідіоадаптація;

В) загальна дегенерація;                                         Г) біологічний прогрес.

 

9.    В якому напрямку, в більшому ступені, діяв природний добір в людських популяціях:

А) на користь прямоходіння;                  Б) на користь розвитку кисті та мозку;

В) на користь охорони потомства;          Г) в усіх напрямках однаково.

 

10.Здатність до наслідування забарвлення чи форми добре захищених організмів погано захищеними:

А захисне забарвлення;                         

Б) погрозливе забарвлення та поведінка;

В) мімікрія;                                                  

Г) приваблююче забарвлення та поведінка.

 

11. Зазначте, яке з наведених нижче тверджень НЕ є правильним:

А. Під дією зовнішнього середовища в організмі відбуваються корисні зміни, що передаються нащадкам;

Б.Спадкові зміни відносні, за одних умов вони корисні, за інших – нейтральні або шкідливі;

В) природний добір на основі спадкової мінливості та боротьби за існування є основною рушійною силою еволюції.

 

12. У яку еру на Землі виникла киснева атмосфера?

А) Протерозой;                                                           Б) Мезозой;

В) Кайнозой;                                                               Г) Палеозой.

 

ІІІ рівень

1 Установіть відповідність                                                                             

А Продуцент

Б Консумент І порядку

В Консумент ІІ порядку

Г Редуцент

1 Блоха

2 Пеніцил

3 Олень

4 Верба

5 Водорість

6 Лисиця

7 Качка

8 Червяк

 

2.Установіть відповідність

А Продуцент

Б Консумент І порядку

В Консумент ІІ порядку

Г Редуцент

1 Шовкопряд

2 Білий ведмідь

3 Картопля

4 Дробянки

 5 Корова

6 Собака

7 Ціанобактерії

8 Жук-гнойовик

 

3. Укажіть “зайве” серед перелічених

А. Утворення цівки у птахів. Б. Формування мінливого забарвлення у хамелеона.

В. Формування у щелепних хребетних парних плавців і сильного. хвостового плавця.

 4.Укажіть ознаки біологічного регресу.

 А. Збільшення ареалу виду. Б. Зменшення ареалу. В. Адаптація виду. Г. Поява нових підвидів.

 

5. Позначте ознаку, яка не є ароморфозом.

А. Поява багатоклітинних. Б. Поява захисних покривів у паразитичних червів. В. Виникнення фотосинтезу. Г. Поява квітки.

 

6. Установіть відповідність між поняттями та їх визначенням.

1. Суцільний волосяний покрив у людини. 2. Пір’я птаха і волосся у ссавців.

3. Бульба картоплі і кореневище пирію. 4. Третя повіка у людини. 5. Поява квітки.

А..Атавізми. Б. Аналогічні органи.. В. Гомологічні органи.. Г. Рудименти.

 

ІV. 1.Схарактеризуйте прогресивні риси ссавців.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
2919
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку