12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Метод проектів на уроках інформатики

Про матеріал

Проектна діяльність дозволяє вирішити проблему різнорівневої комп'ютерної підготовки та залучення до активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на практиці отриманих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані.

Працюючи в «режимі виконання проекту», учні дістали набагато більше знань і задоволення, порівняно з роботою в «режимі вправ». Учні усвідомили переваги роботи з електронним текстом і побачили можливість застосування отриманих знань і умінь в повсякденній практиці.

Перегляд файлу

    

 Виникає питання „як зробити викладання базового курсу інформатики цікавий, наочним, досліджуваний матеріал – запам’ятовувався надовго, а не на один урок. Одним з методів, що дозволяють домогтися позитивної мотивації до навчання і гарних результатів в активізації пізнавальних процесів, є проектний метод.

Проектна технологія – один з перспективних напрямків діяльності школи, крім того, це дуже цікаве і захоплююче заняття для учнів. Використання методу проектів припускає відхід від авторитарного стилю навчання, передбачає продуманий, обґрунтований підхід до вибору методів, засобів, форм навчання проектуванню.  Проектна діяльність – це спільна  учбово-пізнавальна, творча  діяльність учнів, що має загальну мету, погоджені методи, способи діяльності і спрямована на досягнення загального результату.

 Необхідність такого підходу сьогодні не заперечується. Більшість педагогів-практиків знають, як важко, а часом і неможливо врахувати можливості кожного учня на звичайному (традиційному) уроці. Проектна  ж діяльність захоплює всіх учнів.  Робота над проектом поєднує учнів з різними навчальними можливостями, серед яких є і неготові до самостійної дослідницької, творчої діяльності, що  часто відіграють роль статистів. Тому важливо підготувати всіх учнів  до посильного для кожного, але обов'язково активної пізнавальної діяльності.

Метод проектів, як ні яка інша методика підвищує якість навченості по інформатиці, формує міжпредметні зв'язки і підвищує ефективність вивчення.

Актуальність даної теми обумовлена необхідністю кардинальних змін не тільки в змісті освіти, але й у технології освітнього процесу.

Останнім часом усе більше уваги приділяється застосуванню методу проектів у процесі викладання різних предметів шкільної програми. Можна висловити припущення, що даний метод просто незамінний на уроках інформатики й інформаційних технологій. Проблема застосування методу проектів у такому аспекті ще не до кінця вивчена і постійне виникає безліч питань та спорів. Цим і продиктований вибір даної теми.


         На уроках інформатики проектний метод допомагає реалізувати проблемне навчання як активізує і поглиблює пізнання, дозволяє навчати самостійному мисленню і діяльності, системному підходові в самоорганізації, дає можливість навчати груповій взаємодії.

Е.С. Полат вважає, що в основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Метод проектів завжди припускає розв’язання проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншого боку - інтегрування знань, умінь з різних галузях науки, техніки, технології, творчих галузях. По визначенню Полат проект – це сукупність визначених дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність.

Метод проектів - це така форма роботи, що припускає застосування різних видів діяльності по реалізації проекту. Під проектом розуміється визначена система діяльності для досягнення конкретної мети. Навчальним проектом може бути і комп'ютерний курс вивчення визначеної теми, і логічна гра, і макет лабораторного устаткування, змодельований на комп'ютері, і тематичне спілкування по електронній пошті, і телекомунікаційні проекти. Загальна схема виконання проекту: учитель ставить задачу, тим самим окреслюючи плановані результати навчання і вихідні дані. Все інше має бути робити самим учням: намічати проміжні задачі, шукати шляхи їхнього рішення, діяти, порівнювати і зіставляти отримане з необхідним, коректувати власну діяльність. Проект може бути виконаний на одному уроці, або дається заздалегідь і виконується визначений термін.

 

    Оскільки поняття “проект” досить широко використовується в даний час, і за нього іноді приймають просто практичну роботу над якою-небудь темою, потрібно позначити, що метод проектів припускає наявність самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією результатів. Самостійна діяльність учнів і творчий підхід передбачається на кожнім етапі проекту – починаючи від вибору теми до одержання результату. При роботі над проектом повинен бути отриманий відчутний результат: конкретне рішення проблеми або продукт, готовий до застосування. Технологія роботи з методу проектів — це сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті.

У своїй роботі я активно використовую метод проектів з метою поглиблення знань учнів по деяких теоретичних питаннях шкільної програми по інформатиці.

Застосування даного методу дозволяє мені вирішувати одночасно цілий ряд задач:
1) активізувати самостійну роботу учнів за допомогою проектно-дослідницької діяльності;
2) познайомити учнів із принципами сумлінного використання об'єктів авторського права;
3) навчити учнів використовувати презентації для представлення результатів своїх досліджень;
4) створити позитивну мотивацію у вивченні предмета;
5) навчити учнів доводити свою точку зору, відповідаючи на питання по проекті;
6) навчити опонувати представленому проектові і підводити підсумки розробки проекту.

 

 

 

 

 

 

Ефективність виконання учнями проектної роботи в процесі навчання багато в чому залежить від її організації, змісту і характеру знань. Тому навчальний дослідницький проект обов'язково повинен бути чітко структурований. При розробці і проведенні проекту я використовую наступний план роботи:
1 етап – підготовчий. На даному етапі визначаю тему проекту, його мети і задачі, готую завдання для самостійної роботи учнів.
2 етап – формування груп учнів. Учні знайомляться з запропонованою темою проекту, груповими завданнями, розподіляються по групах.
3 етап – інструктаж учнів. На цьому етапі я консультую кожну групу учнів по темі завдання, виділяю найбільш важливі питання, що повинні бути розглянуті учнями.
4 етап - самостійна робота учнів.
5 етап – оформлення роботи. Кожна група оформляє зібраний матеріал у виді презентації (результатом роботи також може бути відеофільм, альбом, комп'ютерна газета, виставка і т.д.). Знайомлю учнів із критеріями оцінювання проектів.
6 етап – захист проекту (виступ учнів, оппонування).
7 етап – оціночний. Робота кожної групи учнів оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання проекту, формулюються підсумкові висновки, підводяться підсумки роботи.

Треба відзначити, що учням подобається така форма роботи. Вони з задоволенням самостійно працюють над запропонованою їм темою, шукають нестандартні, оригінальні шляхи рішення проблем, поставлених перед ними. Активність хлопців на таких уроках просто разюча. Урок – захист проекту не обмежується доповідями груп. Найбільш цікава частина такого уроку – дискусії, коли учні задають доповідачам питання, сперечаються з ними, висловлюють власну точку зору, приводять свої аргументи.

 

 

 

Результати своєї роботи учні намагаються оформляти грамотно, барвисто, естетично. Часто для оформлення результатів, для захисту своєї доповіді учні використовують програми, що не вивчаються в рамках шкільного курсу інформатики.

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різний. В одних випадках тематика проектів стосується якогось теоретичного питання шкільної програми. Такі проекти призначені для поглиблення знань учнів по цьому питанню, диференціації процесу навчання. Моїми учнями розроблені проекти по наступних темах шкільного курсу інформатики: «Історія розвитку комп'ютерної техніки», «Покоління ЕОМ», «Пристрої комп'ютера», і т.д. Результатом роботи учнів над цими проектами стали чудові презентації, що містять необхідний теоретичний матеріал по темі, барвисті ілюстрації, історичні довідки, відеоматеріали. Дані презентації використовую як навчальні програми при вивченні матеріалу. Наприклад, відеоматеріал по історії розвитку комп'ютерної техніки показую учням 6-7 класів, що тільки починають вивчати інформатику й інформаційні технології.

В ході вивчення теми „Графічний редактор” після розбору теоретичного материалу («Технические средства компьютерной графики», «Кодирование изображения», «Основные приемы работы с графическим редактором MS Paint»), учням пропонується виконати проект „Вітальна листівка”. Підготовчим етапом роботи над проектом є виконання  тренувальних вправ для засвоєння основних прийомів роботи в графичному редакторі MS Paint, підготовка листвки на папері. Практична частина роботи виконується за комп’ютером з використанням вивчених основних прийомів роботи в графічному редакторі: малювання прямих та кривих ліній, кіл та еліпсів, прямокуників, операцій копіювання, вирізки, вставки фрагментів малюнка та  інших найпростіших операцій.

Відпрацювання навичок роботи в графічному редакторі MS Paint з  використанням методу проектів дозволяє досягати кращих результатів, чим при роботі  з звичайними вправами.

 

 

NA00512_NA00512_ 

j0290508[1]NA00512_NA00512_
        Тематика проектів, призначених для позаурочної діяльності, може бути запропонована самими учнями, що, природно орієнтуються при цьому на власні інтереси, не тільки чисто пізнавальні, але і творчі, прикладні. Так, у цьому навчальному році учнями були розроблені проекти на теми: „Моя школа”, „Нікополь – місто моє”, „Досягнення України в космосі”, „Цивілізації за межами Землі” і інші.

 У результаті узагальнення досвіду по проблемі використання проектної технології в системі навчальних занять інформаційного циклу роблю наступні висновки:

  1. Необхідність застосування проектної методики в сучасній шкільній освіті обумовлена очевидними тенденціями в освітній системі до більш повноцінного розвитку особистості що учиться, його підготовки до реальної діяльності.
  2. Проектна методика знаходить усе більш широке застосування при навчанні учнів інформатиці й інформаційним технологіям, що обумовлено її характерними рисами..
  3. Застосування проектної методики дає результати на всіх етапах навчання середньої загальноосвітньої школи, тому що сутність проектної методики відповідає основним психологічним вимогам особистості на будь-якому етапі її розвитку.

Насамперед, це обумовлено:

  •      проблемним характером проектної діяльності, у її основі лежить практично або теоретично значима проблема, зв'язана з реальним життям;
  •      неконфліктним характером проектної діяльності: проектна методика припускає усунення прямої залежності того, якого навчають, від викладача шляхом перебудовування їхніх відносин у процесі активно-пізнавальної розумової діяльності.

 

 

 

 

             Власні спостереження показали, що в цілому проектна методика є ефективною інноваційною технологією, що значно підвищує рівень комп'ютерної грамотності, внутрішню мотивацію учнів, рівень самостійності школярів, їхня толерантність, а також загальний інтелектуальний розвиток.

Однак при навчанні інформатиці виникає цілий ряд проблем:

  •                  недостатність і нерівномірність загальної підготовки учнів;
  •                  низький рівень мотивації навчання (не тільки в області інформатики, але і у всіх інших дисциплінах);
  •                  динамічність розвитку змісту курсу інформатики.

Учителеві необхідно вибрати один або кілька методів і форм навчання, що дозволяють максимально вирішити ці проблеми. На допомогу може прийти використання методу проектів.
         Проектна діяльність учня не може вийти за межі наявних у нього знань і перед початком роботи він повинен ці знання одержати. Проектний метод активізує пізнавальні здібності, розкриває творчі можливості, враховує інтереси учня. Але кожен урок не може бути вільним, враховувати тільки інтереси учня, тому що це позбавляє процес навчання систематичності і знижує рівень навчання. «Умістити» метод проектів у класно-визначену систему є важкою задачею для викладача

Проектна діяльність сприяє розвиткові креативності, можливості розкриття і реалізації своєї внутрішньої фантазії, наближає результат процесу професійного самовизначення, тобто готовність до вибору майбутньої професії.

    Розробка проекту – це колективна робота учнів і вчителя, одна з форм співробітництва. На таких  уроках змінюються  відносини між вчителем і учнем, зникає бар'єр страху перед необхідністю відповідати або запитувати про незрозуміле. Учні почувають себе комфортно, створюється стан впевненості в успіху задуманого проекту, у тому, що робота буде оцінена по достоїнству.

 

 

 

 

Проектна діяльність дозволяє вивчати не тільки програмний матеріал, але матеріал, що виходить за межі навчальної програми, використовуючи інформацію як із традиційних джерел (книги, словники, енциклопедії), так  і з мережі Інтернет. У процесі роботи над проектом відбувається не просте нагромадження знань, але і їхня реорганізація.

Використання методу проектів на уроках має свої позитивні результати. Так, наприклад, учні 6-7 класів, що виконують міні-проекти відзначають, що однокласники, які опинилися з ними в одній проектній групі, у ході роботи над проектом майже завжди "стають кращими друзями".

Інтерес до участі в проектній діяльності багато в чому залежить від ступеня самостійності: 75% школярів усіх віків відповіли, що проект був їм цікавий саме тому, що виконувався лише при невеликій допомозі керівника.

Більш половини учнів виділяють як самий цікавий етап обробки зібраного матеріалу і підготовки виходу проекту. Найбільших труднощів викликає процес захисту. На жаль, сучасні школярі не мають досвід публічних виступів, тому, як правило, бояться захищати свій проект. У зв'язку з цим, використання методу проектів у педагогічній діяльності дозволяє навчити дітей виступати перед великою аудиторією.

Серед позитивних моментів даного методу школярі виділяють самостійність, інтерес, варіативність форм подання отриманих результатів.

Як і будь-яка інша педагогічна технологія метод проектів має ряд недоліків: тверді часові рамки, учні змушені довгий час проводити за комп'ютером.

Результатом спільної творчої роботи (учитель, учні), дослідницької діяльності є те, що учні реалізують себе в різних творчих проектах, як шкільних, міських так і обласних, причому успішно.

 

Список використаної літератури

Полат Е.С. Нові педагогічні й інформаційні технології в системі утворення. — М. Академія. — 1999.

 

1

 

docx
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
14 грудня 2018
Переглядів
3408
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку