ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «Єдиний інформаційний простір»

Про матеріал

Одним із пріоритетних завдань державної політики в галузі освіти є забезпечення високої якості освіти.

Перегляд файлу

 

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

«Єдиний інформаційний простір»

 

Актуальність

 

Одним з пріоритетних завдань державної політики в галузі освіти є забезпечення високої якості освіти, засноване на фундаментальності знань, розвитку творчих компетентностей учнів відповідно потребам особистості, суспільства і держави,  розвитку професійного потенціалу працівників світи. На вирішення цього завдання спрямована програма модернізації системи освіти і стандарти нового покоління.

        Відмінною особливістю нових стандартів є те, що вони є сукупністю трьох системних вимог:

 • до структури основних освітніх програм;
 • до результатів їх освоєння;
 • до умов реалізації, які забезпечують необхідний особистісний та компетентний розвиток учнів.

Нові стандарти повинні регулювати не тільки зміст освіти та освітні результати, а й забезпечувати досягнення запланованих освітніх результатів в умовах певної інформаційно-освітнього середовища. Вміст інформаційно – освітнього середовища  складається з педагогічних кадрів, матеріально-технічного, інформаційного та фінансово-економічне забезпечення.

      Освітнє середовище -  поняття, яке нерозривно пов'язане з освітнім процесом, на який впливає середа, нові виклики часу, інформатизація суспільства, що формує систематизований інформаційний простір: організований, багатовимірний, упорядкований з використанням інструментальних засобів і ресурсів, що забезпечують умови для реалізації освітньої діяльності на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційно-освітнє середовище - це сукупність суб'єктів і об'єктів освітнього процесу, які забезпечують ефективну реалізацію сучасних освітніх технологій, орієнтованих на підвищення якості освітніх результатів у формуванні особистісно орієнтованої педагогічної системи.

 

        Мета проекту:

 • створення сприятливих умов для розробки та апробації моделі сучасної інформаційно-освітнього середовища, що забезпечує технологічні та педагогічні умови для ефективного управління якістю освіти у відповідності до вимог нової української школи.
 • підвищення результативності учнів загальноосвітнього навчального закладу та якості навчально - педагогічного процесу.

 

Завдання інноваційної діяльності:

 створення умов для розвитку особистості та підвищення якості освіти за підвищення рівня навчальної мотивації, освітньої та предметних компетентностей в процесі взаємодії з особистісно орієнтованими компонентами інформаційно-освітнього середовища;

 розробка системи електронного навчання з використанням дистанційних технологій;

 розробка навчальних ресурсів, освітнього контенту на основі ІКТ-технологій;

 розробка системи дидактичних принципів відбору змісту дидактичного та інформаційно-методичного, ресурсного забезпечення інформаційно-освітнього середовища;

 забезпечення ефективного використання у всіх видах навчально-виховної діяльності інформаційно-освітніх ресурсів, сервісів, ІТ - інструментів;

 формування освітнього контенту середовища з предмету;

 розробка методичного забезпечення використання сучасних технічних і програмних засобів навчання;

організація оперативної інформаційно-комунікативної взаємодії всіх учасників навчально-освітніх процесів;

 розробка системи контролю якості знань з предмету;

 відпрацювання технологій формування баз даних і автоматизація обробки результатів моніторингових досліджень якості знань учнів;

 визначення критеріїв оцінки ефективності використання ІКТ в освітньому процесі.

 

Учасники проекту      

Учні 7-11 класів загальноосвітньої школи,   які мають певні здібності до вивчення предмету, учитель - предметник - керівник команди / тьютор проекту.

 

Термін реалізації проекту

При розробці інформаційно-ресурсної моделі освітнього середовища потрібне ураховувати рівні середовища:

 предметне освітнє середовище - середовище освітнього предмету (контент/ресурс);

 освітнє середовище установи - школи;

 фахове освітнє середовище учителя;

 комунікативні мережеві спільноти, мережеві лекторії, вебінари та ін. форми педагогічної взаємодії учителя з учнями;

мережеві сховища електронних освітніх ресурсів;

мережеві лекторії, сайт ОУ, який «презентує» ОУ у зовнішньому середовищі та інше. Отже, просторова модель ІОС

Інформаційно освітнє середовище повинне забезпечувати диференціацію і індивідуалізацію навчання, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня з використанням засобів навчання, електронних ресурсів освітнього призначення, реалізацією навчальної інформаційної взаємодії, заснованої на ІКТ,  інтерактивного діалогу між суб'єктами освітнього процесу.

Індивідуалізація процесу розвитку учня досягається на основі активного використання адаптаційних можливостей ресурсів інформаційно-освітнього середовища, що виявляються в їх здатності до корегування режиму освітньої діяльності в залежності від індивідуальних потреб і особливостей учнів. Застосування нових способів та засобів оцінювання освітніх результатів базуються на використанні індивідуальних засобів контролю навчальної діяльності та рівня якості досягнень. Основні блоки:

 створення організаційно-педагогічних, дидактичних, андрогогічних умов для формування єдиного інформаційного простору освітньої діяльності;

 підбір засобів побудови єдиного інформаційного простору (програмно-технічні, організаційно-методичні, комунікаційні) націлених на створення  практико-орієнтовної спрямованості освітнього процесу (програмно-технічні, організаційно-методичні та комунікаційні засоби).

 визначення компонентів інформаційного простору:  навчальна, методична, науково-дослідницька, контроль і оцінка результатів навчання, пізнавальна, адміністративна, технологічне забезпечення.

 

Перший блок / створення умов/

Створення необхідних засоби та комплекси єдиного інформаційного простору:

1. Організаційно-педагогічні умови побудови єдиної інформаційної системи (моделі вивчення, моделі управління навчальною інформацією, моделі пошуку інформації, модель творчості) у діяльності учасників освітнього процесу:

2. Дидактичні умови, що сприятимуть якісній зміні педагогічної діяльності:

 використання в освітньому процесі ефективних педагогічних технологій на основі ІКТ;

 використання в практиці навчання різних способів зовнішньої і внутрішньої мотивації діяльності учасників освітнього процесу із застосуванням ІКТ;

 включення учнів у спільну та практико-орієнтовану діяльність.

3. Андрогогічні умови, що сприяють розвитку індивідуальності, дозволяють заповнити прогалини у навчанні, сформувати необхідні компетенції, орієнтуючись на сучасні вимоги.

 

Другий блок /підбір засобів/

    Програмно-технічні засоби, що включають операційні системи, прикладні програмні засоби, автоматизовані інформаційні системи управління, програмно-методичні комплекси, електронні навчальні ресурси, компоненти багаторівневих автоматизованих інформаційних систем, web-ресурси глобальної мережі «Інтернет»,  програмно-технічні засоби (комп'ютерні класи, предметні інформаційні комплекси, цифрові лабораторії, медіатеки, поліграфічні і демонстраційні комплекси, автоматизовані робочі місця).

     Організаційно-методичні засоби, що базуються на законодавчих, нормативно-методичних та розпорядчих документах (посадові обов'язки,  інструкції, регламенти та ін.).

     Комунікаційні засоби, що реалізується в локальних і глобальних мережах (персональний,  колективний, і міжсистемний зв'язок), сукупність технологічних засобів інформаційних і комунікаційних технологій: комп'ютери, ІКТ обладнання, комунікаційні канали, цифрові освітні ресурси;

     Технологічні умови для забезпечення можливість здійснювати в електронній (цифровій) формі наступні види діяльності:

 планування освітнього процесу і його ресурсного забезпечення;

 розміщення і збереження матеріалів освітнього процесу;

 інформаційно-методичну підтримку освітнього процесу;

 моніторинг і фіксацію ходу і результатів освітнього процесу;

 сучасні процедури створення, пошуку, збору, аналізу, обробки, зберігання та подання інформації;

 проектування і організацію індивідуальної і групової діяльності;

 дистанційне взаємодія всіх учасників освітнього процесу;

 дистанційне взаємодія освітнього закладу з іншими установами додаткової освіти дітей, установами культури, охорони здоров'я, спорту, та ін..

 контрольований доступ учасників освітнього процесу до інформаційних освітніх ресурсів в мережі Інтернет.

 

Третій блок /визначення компонентів/

Компоненти:

 • навчальна компонента: інформаційно освітні ресурси (електівні спецкурси, факультативні та гурткові заняття, інтеграцію ІКТ в міжпредметні зв'язки);
 • компонента контролю і оцінки результатів навчання (вимірювання, оцінки та контролю знань, умінь і навичок учнів);
 • методична компонента (методичні ресурси - тексти, таблиці, бази даних, зображення, презентації, аудіофайли, відеофайли, web-сторінки);
 • поза навчальна компонента (шкільні заходи, збори, класні години, предметні тижні, тематичні вечори, конференції, поза навчальні заходи)
 • адміністративна компонента (нормативна, законодавча, електронна база, засоби навчання, автоматизація документообігу; організація ведення електронних щоденників, моніторинг, зворотний зв'язок).

Етапи формування інформаційно-освітнього середовища

Перший етап діагностичний: визначення вихідного рівня організації інформаційного середовища предмету.

Другий етап системоутворюючий: проектування  та розробка програми предметних  проектів.

Третій етап узагальнююче-впроваджувальний: практична реалізація інформаційного проекту.

Четвертий етап аналітичний: діагностика, корекція стану єдиного інформаційного простору.

Діяльність інноваційної майданчика єдиного інформаційного простору будується за наступними напрямками:

Напрямок 1. Проектування та створення єдиного інформаційної платформи предмету.

Напрямок 2. Формування ІКТ-компетентності учасників навчально-виховного процесу.

Напрямок 3. Моніторинг процесу і результатів експериментальної роботи.

Напрямок 4. Експертиза і дисемінація інноваційного досвіду

 

 

Очікувані результати:

 • Створення та функціонування єдиного інформаційного простору з предмету;
 • ІКТ-компетентність учасників проекту;
 • Навчально-освітній контент ЕОР
 • Нормативно-правові документи щодо формування та використання ресурсів мережі ЕОР.
 • Методичні рекомендації щодо використання ресурсів ЕОР.
 • Підвищення якості освіти в:

 показниках якості навчання учнів;

 ІКТ-компетентності педагога і учнів;

 якість навчального процесу;

 ступінь задоволеності учасників освітнього процесу;

 комфортні умови взаємодії, діалогу;

 • підвищення пізнавальної активності учнів;
 • реалізація інтелектуального і творчого потенціалу учнів;
 • підвищення рівня освіченості, що відповідає сучасним вимогам;
 • підвищення пошуково-дослідницької активності учасників проекту;
 • підвищення ефективності освітнього процесу на основі сучасних інформаційних технологій і матеріально-технічного забезпечення;
 • зростання освітніх та творчих досягнень суб'єктів освітнього процесу (участь в конкурсах, презентаціях, олімпіадах і т.п.);

 

Зміст діяльності

 

№ п/п

Завдання

Результати

Терміни

 

 1. Підготовчий етап

 

1.1 Вивчення та оволодіння теоретичною і технологічною

Основою щодо створення та формування інформаційно-предметного контенту єдиного інформаційного простору  (ЕОР)

1.2 Стратегічне планування методичного/педагогічного забезпечення, рекомендацій, матеріалів педагогічного супроводу навчальної діяльності.

1.3. Створення, розробка системи моніторингу та контролю якості, результатів освітньої діяльності.

1.4. Розробка критеріїв оцінки контенту,  ефективності використання ІКТ у навчальній діяльності.

1. План формування теоретичного та дидактичного контенту.

2. Критерії оцінки ефективності освітньої діяльності

 

 

2

Створення предметного контенту, інформаційно-педагогічного ресурсу

 

Формування бази  ЕОР (електронного освітнього ресурсу)

 

2.1. Формування ресурсної платформи для освітнього контенту.

2.2. Аналіз існуючих ЕОР Створення ресурсної бази, системи сервісного забезпечення навчального процесу, проектної та дистанційної діяльності.

2.3. Розробка предметного ЕОР.

2.4. Експертиза ЕОР

2.5 Розміщення ресурсу з анотацією в базі ЕОР.

Розробка програмно-методичного забезпечення навчального процесу з використанням

ресурсів ЕОР.

1. База зберігання ЕОР

2.Методичні рекомендації з роботі з  ЕОР

3.Контентне середовище ЕОР.

4. Інструкції та методичні рекомендації щодо використання Е-контенту ЕОР

2.Інформація щодо користування  ЕОР

3.Нормативні документи щодо роботи з системою.

 

 

3

Формування бази завдань для автоматизованого контролю якості знань

 

3.1. Розробка та формування системи завдань щодо контролю якості знань

Розробка методичних рекомендацій щодо забезпечення контролю якості знань з предмету.

 

 

4

Розробка системи дистанційних курсів як компонента інформаційно-освітнього середовища.

 

4.1. Розробка матеріалів дистанційних курсів, відповідно до навчальних завдань.

Експертиза матеріалів

Розробка методичних рекомендацій

Дистанційний контент.

Експертні висновки.

Методичні рекомендації.

 

5

Дисемінація досвіду створення та використання ЕОР

 

5.1. Проведення відкритих уроків, майстер-класів

5.2. Організація заходів різного рівня з питань інформатизації освіти.

5.3. Підготовка публікацій за темою інноваційної діяльності.

1. Матеріали доповідей.

2. Відкриті уроки

3. Майстер-класи

4. Публікації

 

6

Забезпечення моніторингу якості освіти на основі ресурсів ЕОР

 

6.1. Створення інструментарію для ефективного оцінюванні якості освіти (якості знань

учнів, навчального процесу та ін.).

6.2. Аналіз ефективності діагностичного інструментарію оцінки якості освіти і ЕОР

Діагностичні матеріали для оцінювання якості

освіти.

 

 

7

Формування особистої середовища і зовнішнього простору

 

7.1. Створення сайтів, блогів для мережевих спільнот педагогів і учнів

7.2. Розробка предметних мережевих проектів.

Сайти, блоги.

Мережеві спільноти.

Мережеві проекти.

 

 

 

 

docx
Додано
30 січня 2019
Переглядів
353
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку