Планування. Математика 5 клас (НУШ) за підручником Істер О.С

Про матеріал
Складено до підручника Математика 5 відповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С.), затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 р. №795). До кожног розділу додаються очикувані результати навчання здобувачив освіти.
Перегляд файлу

Складено  відповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти (автор ІстерО.С.), затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 р. №795)

 

Математика 5 клас за підручником Істер О.С

(5 год на тиждень, І семестр – 80 год, ІІ семестр – 95 год)

І семестр

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (12 годин)

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

№ з/п

Тема уроку

Примітки

відтворює послідовність чисел у межах мільйона; читає і записує числа та дроби; порівнює числа та дроби з однаковими знаменниками; володіє навичками письмового додавання, віднімання, множення та ділення чисел у межах мільйона; розуміє спосіб одержання дробу, суть чисельника і знаменника дробу; застосовує правила  находження дробу від числа та числа за значенням його дробу; правила порядку виконання дій під час обчислень значень виразів без дужок та з дужками; знає одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу та співвідношення між ними; вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час; перетворює величини, подані в двох одиницях найменувань, в одну, і навпаки; виконує арифметичні дії з іменованими числами; записує математичні вирази і твердження, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів; знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви; розв’язує рівняння з одним невідомим на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії; перевіряє, що одержане значення невідомого є розв’язком рівняння; розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками; називає істотні ознаки прямокутника(квадрата); будує прямокутник (квадрат); коло, круг за заданим значенням радіуса, діаметра

1

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

 

2

Арифметичні дії з натуральними числами

 

3

Розв’язування вправ

 

4

Поняття дробу. Порівняння дробів

 

5

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу

 

6

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

7

Числові та буквені вирази. Рівняння

 

8

Розв’язування вправ

 

9

Геометричні фігури на площині

 

10

Геометричні фігури на площині. Самостійна робота № 1

 

11

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 

12

Тематична контрольна  (діагностична) робота № 1

 

 

Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (68 годин)

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

№ з/п

Тема уроку

Примітки

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

 знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні фігури, вказані у змісті;

розрізняє: цифри і числа;

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда; числові нерівності;

 використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули:

периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата;

пояснює, що таке: натуральне число;

значення виразу; степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа; відрізок, пряма; промінь; координатний промінь;

шкала; кут; трикутник; квадрат;

прямокутник; рівні фігури; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею, округлення натуральних

чисел;

знає одиниці вимірювання довжини відрізка та співвідношення між ними;

знає одиницю вимірювання величини кута; класифікує: кути за їхньою градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів та довжиною сторін;

 зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь,

натуральні числа на координатному промені;

знає одиниці вимірювання площі;

 розуміє та записує співвідношення між одиницями вимірювання площі;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника і прямокутника;

застосовує прийоми раціональних обчислень;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; порівняння та округлення натуральних чисел; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника і квадрата;

розв’язує вправи, що передбачають: аналіз лінійних та стовпчастих діаграм;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій;

розв’язує: текстові задачі на рух, роботу та пов’язані з купівлею -продажем арифметичним способом;

знаходить на малюнках: стовпчасті діаграми;

розв’язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, розрахунків, пов’язаних із календарем і годинником тощо;

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на

запитання задачі;

створює допоміжну модель задачі різними способами

13

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

14

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис нату ральних чисел

 

15

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

16

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

17

Округлення натуральних чисел

 

18

Округлення натуральних чисел. Самостійна робота № 2

 

19

Переставна і сполучна властивості додавання натуральних чисел.

 

20

Розв’язування вправ

 

21

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

22

Розв’язування вправ

 

23

Додавання і віднімання натуральних чисел. Самостійна робота № 3

 

24

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 

25

Тематична контрольна робота № 2

 

26

Множення натуральних чисел

 

27

Окремі випадки множення

 

28

Переставна і сполучна властивості множення

 

29

Розподільна властивості множення.

 

30

Множення на розрядну одиницю. Самостійна робота № 4

 

31

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

32

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа.

 

33

Ділення натуральних чисел.

 

34

Ділення натуральних чисел на розрядну одиницю.

 

35

Ділення з остачею.

 

36

 Самостійна робота № 5

 

37

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 

38

Тематична контрольна  робота № 3

 

39

Числові вирази. Буквені вирази.

 

40

Формули

 

41

Рівняння. Основні правила розв’язування рівнянь.

 

42

Розв’язування рівнянь

 

43

Самостійна робота № 6. Текстові задачі на рух. Рух з однієї точки в одному напрямку.

 

44

Текстові задачі на рух. Рух з однієї точки у протилежних напрямках

 

45

Текстові задачі на рух. Рух назустріч. Рух навздогін.

 

46

Текстові задачі економічного змісту. Задачі про вартість товару.

 

47

Текстові задачі економічного змісту. Задачі на роботу.

 

48

Вправи на всі дії з натуральними числами.

 

49

Порядок дій у виразах.

 

50

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 7

 

51

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 

52

Тематична контрольна  робота № 4

 

53

Відрізок та його довжина.

 

54

 Одиниці вимірювання довжини відрізка.

 

55

Промінь, пряма.

 

56

Координатний промінь. Шкала.

 

57

Розв’язування вправ

 

58

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 8

 

59

Лінійні та стовпчасті діаграми.

 

60

Кут. Види кутів

 

61

Розв’язування вправ.

 

62

Величина кута. Вимірювання кутів

 

63

Величина кута. Побудова кутів

 

64

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

 

65

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами. Самостійна робота № 9

 

66

Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника

 

67

Прямокутник. Квадрат.

 

68

Рівність фігур

 

69

Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі.

 

70

Площа квадрата.

 

71

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 10

 

72

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.

 

73

Тематична контрольна с робота № 5

 

74

Найпростіші комбінаторні задачі

 

75

Найпростіші комбінаторні задачі

 

76

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом

 

77

Логічні задачі

 

78

Узагальнення та систематизація знань за перший семестр

 

79

Узагальнення та систематизація знань за перший семестр

 

80

Підбиття підсумків першого семестру

 

 

II СЕМЕСТР

               Тема 3. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 год)

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

№ з/п

Тема уроку

Примітки

наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2,

3, 5, 9, 10;

розуміє зміст терміну «ознака»; розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте

число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10; взаємно прості числа

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак

подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники в межах тисячі;

знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох (кількох) чисел

в межах ста; знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел (кількох) в межах ста

81

Дільники та кратні натурального числа

 

82

Розв’язування вправ.

 

83

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 

84

Ознаки подільності на 9 і 3

 

85

Прості та складені числа

 

86

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 11

 

87

Розкладання чисел на прості множники.

 

88

Найбільший спільний дільник.

 

89

Взаємно прості числа.

 

90

Найменше спільне кратне.

 

91

 Самостійна робота № 12

 

92

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

 

93

Тематична контрольна  робота № 6

 

 

Тема 4. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (64 год)

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

№ з/п

Тема уроку

Примітки

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби; пояснює, що таке чисельник і

знаменник дробу; мішане число;

називає розрядні одиниці цілої та дробової частини десяткового дробу;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; середнього арифметичного;

знає, розуміє та застосовує правила: округлення десяткових дробів, знаходження середнього

арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими

знаменниками; порівняння, округлення, додавання,  множення ділення десяткових дробів на натуральне число та на десятковий дріб; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення

неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження середнього арифметичного кількох

чисел;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження середнього значення величини;

застосовує прийоми раціональних обчислень;

розв’язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: безпеки руху; розрахунку сімейного бюджету,

можливості здійснення масштабних

покупок; безпеки і охорони здоров’я;

практичних аспектів фінансових

питань;

прогнозує очікуваний результат.

94

Звичайні дроби

№ з/п

95

Дріб як частка двох натуральних чисел

 

96

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

97

Розв’язування вправ

 

98

Правильні і неправильні дроби

 

99

Правильні і неправильні дроби. Самостійна робота № 13

 

100

Мішані числа.

 

101

Розв’язування вправ.

 

102

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

103

Перетворення мішаного числа у неправильний дріб та навпаки.

 

104

Розв’язування вправ.

 

105

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

106

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

107

Віднімання дробу від натурального числа.

 

108

Розв’язування задач на додавання і віднімання дробів.

 

109

Розв’язування вправ.

 

110

Самостійна робота № 14

 

111

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.

 

112

Тематична контрольна  робота № 7

 

113

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

114

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

115

Розв’язування вправ

 

116

 Порівняння десяткових дробів

 

117

Порівняння десяткових дробів

 

118

Самостійна робота № 15. Округлення десяткових дробів

 

119

Округлення десяткових дробів

 

120

Розв’язування вправ.

 

121

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

122

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 

123

Додавання і віднімання десяткових дробів.

Самостійна робота № 16

 

124

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.

 

125

Тематична контрольна робота № 8

 

126

Множення десяткових дробів.

 

127

Розв’язування задач на множення десяткових дробів.

 

128

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

129

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

130

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

131

Окремі випадки множення десяткових дробів

 

132

Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота № 17

 

133

Ділення десяткового дробу на натуральне число.

 

134

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

135

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ...

 

136

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 

137

Розв’язування вправ

 

138

Розв’язування текстових задач на ділення десяткових дробів

 

139

Ділення на десятковий дріб

 

140

Розв’язування вправ

 

141

Ділення на розрядну одиницю 0,1, 0,01, 0,001, ...

 

142

Розв’язування вправ

 

143

 Самостійна робота № 18

 

144

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.

 

145

Тематична контрольна    робота № 9

 

146

Поняття про середнє арифметичне чисел

 

147

Середнє арифметичне

 

148

Середнє значення величини

 

149

Розв’язування вправ.

 

150

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

151

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

152

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

153

Знаходження значення виразу

 

154

Розв’язування рівнянь.

 

155

Самостійна робота № 19

 

156

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ.

 

157

Тематична контрольна робота № 10

 

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (18 год)

 

158

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 

159

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб числа. Порядок виконання арифметичних дій у виразах. Ділення з остачею

 

 

160

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

 

161

Текстові задачі .Відрізок, пряма, промінь. Координатний промінь.

 

162

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат. Площа та периметр квадрата і прямокутника

 

163

Подільність натуральних чисел

 

164

Подільність натуральних чисел

 

165

Звичайні дроби

 

166

Звичайні дроби

 

167

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів .Округлення десяткових дробів

 

168

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

169

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

170

Арифметичні дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне

 

171

Підсумкова контрольна робота

 

172

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

 

173

Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники. Логічні задачі

 

174

Знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох (кількох) чисел в межах тисячі

 

175

Підсумковий урок

 

 

У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків).

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Шуліка Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Казьміна Тамара Олегівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Павлюк Наталія Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
9 листопада 2022
Переглядів
4149
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку