Робочій зошит з фізики 7 клас.КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ЗАВДАННЯ ( Тести)

Про матеріал
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ЗАВДАННЯ (тести) Завдання розраховані на учнів, яки зазнають труднощі в навчанні і спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей.
Перегляд файлу

 

 

ТЕСТИ

Вступ.

В даній роботі підготовлено корекційно-розвиваючі завданн та тестові завдання для учнів 7класу, які зазнають труднощі в навчанні і спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей.

Ці  завдання відповідають чинній програмі та складені за матеріалами підручника «Фізика 7 клас » автор  В.Г.Бар’яхтар і інші.

           Завдання дають можливість оперативної перевірки знань учнів . Вони побудовані таким чином , що учні мають можливість показати свої знання , вибравши правильні відповіді . Із деяких тем завдання містять по дві правильні відповіді, що усуває можливість автоматичного вгадування правильної відповіді. Тестові завдання можуть бути використані і під час контролю рівня знань учнів . при цьому вчителю достатньо вибрати , наприклад , по два завдання з кожної мікротеми , що вивчається в загальній темі. Даний посібник можна використовувати  в практичній роботі як молодим , так і досвідченим вчителям.

Умовні позначення:

Оцінка в балах:

Оцінка________    самооцінка учня.

Оцінка______        асистента вчителя

Рефлексію учень обговорює з асистентом вчителя і записує коротку відповідь на питання.

Чому так оцінюєш?

Що виконав добре?

Які допустив помилки?

Як їх виправити?

У завданні також є вставки на електронні ресурси, які зручно -буде подивитися учневі спільно з асистентом учителя або батьками вдома при повторенні матеріалу. QR- код електронних ресурсів, відео, презентацій дозволяє учневі розширити свої знання то темам предмета. Посилання більшість  уроків були взяти з Української школи онлайн, Топ-школи, Фізика-це просто. При виконанні контрольних робіт учні когут повторити весь матеріал використовуючи. QR- код Електронних ресурсів

 

 

Тест: Механічний рух

1. Зміну положення тіла відносно інших тіл з плином часу називають …

а) переміщенням ;  б) механічним рухом  ;  в) траєкторією ; г)шляхом .

2.  Лінія , яку описує в просторі тіло в результаті свого руху називається :

а) переміщення ;  б) траєкторія   ; в) шлях ;  г)   довжина .

3. Довжина траєкторії –це: а) пройдений шлях; б) переміщення ;в) рух г)лінія.; 

4. Пройдений шлях в СІ  вимірюють в :

а) метрах ; б) кілометрах  ; в) сантиметрах  ; г) міліметрах.

5. Автомобіль рухається по шосе зі швидкістю υ. Відносно якого тіла відліку його швидкість дорівнює  0.

а)відносно дерева на узбіччі ;  б) відносно самого автомобіля ; в) відносно пішохода , що йде по дорозі ; г) відносно зустрічного автомобіля.

6. Напрямлений відрізок, який сполучає початкове положення тіла з його наступним положенням називається:

а) пройдений шлях;  б) швидкість;   в) переміщення;  г) довжиною траєкторії.

7. Векторні величини характеризуються:

а) тільки числовим значенням;  б) тільки напрямом;  в) числовим значенням і напрямом;  г) нічим.

8.  Чи може переміщення дорівнювати нулю:

а) може;  б) не може;  в) завжди дорівнює нулю;  г) залежно від вибору системи координат.

 https://probapera.org/publication/13/54915/rivnomirnyj-ruh-shvydkist-ruhu.html

  Оцінка_______                                            Оцінка____________________

Чому так оцінюєш?___________________________________

 Що виконав добре? ________________________________

Які допустив помилки?_________________________________

     Як їх виправити? _____________________________________

Тест: « Сила. Графічне зображення сил.»

1.Причина зміни швидкості тіла і деформації є:

а)  масса;   б) швидкість;   в) довжина;   г) сила.

2.   Встановити відповідність 

         1) сила         а) кг     2) маса         б) м   3) довжина       в) Н

а

б

в

г

д

 

 

 

 

 

          4) швидкість           г) Н/кг          д) м/с  

3.  Одиницю    названо на честь:

         а) Паскаля;   б) Ампера;   в) Ньютона;   г) Фарадея

4.  Прилад для вимірювання сили називається:

        а) барометр;    б) амперметр;   в) динамометр;   г) лінійка

5.  Сила характеризується:   а) тільки числовим значенням;  б) тільки напрямом;    в) тільки точкою прикладання;  г) напрямом, числовим значенням та точкою прикладання.

 6.   Сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як і кілька сил, прикладених одночасно називається:

      а) рівномірна;    б) рівнозначна;   в) рівнодійна;   г) однакова.

 7.  Яка з величин є векторною?

       а) маса;     б) час;  в) пройдений шлях;  г) сила

 8. Рівнодійна всіх сил що діють на кульку дорівнює нулю. Що можна сказати  про характер руху кульки: а) швидкість кульки збільшується;  б) швидкість кульки зменшується;  в) швидкість кульки не змінюється;   г) описати рух кульки не можливо.

 9. На тіло у протилежних напрямках діють дві сили     F1 = 3 Н   та    F2= 5  Н. Визначте числове значення і напрямок рівнодійної сил

https://www.youtube.com/watch?v=FblnSZDCUSs

 Оцінка____________                                       Оцінка______________

Чому так оцінюєш? _______________________________________

 Що виконав добре?_______________________________________

Які допустив помилки?  ___________________________________

Як їх виправити? _________________________________________

Тест: «Сила пружності.Закон Гука.»

1.Тверді тіла:

   а) зберігають лише свою форму; б) зберігають лише свій об’єм;

   в) зберігають і форму , і об’єм; г) не зберігають ні форми, ні об’єму.

     2. Зміну форми або об’єму тіла називають:

   а)  інерція;   б) деформація;   в) інертність;   г) масса

     3. Стиск  та розтяг пружини – це:

     а)  пластична деформація;  б) пружна деформація;   в) звичайна   деформація;   г) крихка деформація

    4.  Сила пружності завжди напрямлена відносно деформуючої сили:

   а)  в той самий бік; б) перпендикулярно; в) у протилежний бік;  г) під кутом

    5. Сила пружності належить  до: а) гравітаційних сил; б) електромагнітних сил; в) ядерних сил;  г) хімічних сил

    6. Виберіть зайве: а)  штампування;  б) ліплення;   в) клепання;   г) амортизація

    7. Пружні деформації описуються:

    а) законом Ньютона; б) законом Паскаля; в) законом Архімеда;г) законом Гука

    8. Видовження пружини збільшилося в два рази. При цьому сила пружності:

 а) збільшилася в 4 рази; б) зменшилася в 2 рази;в) збільшилася в 2 рази; г) не змінилася

    9. Одиниця вимірювання сили пружності:

      а) 1 Н;  б) 1 кг;  в) 1 м;  г) 1 Па.

    10. Величину k в законі Гука називають:

      а) видовженням;  б) жорсткістю;  в) скороченням

       Оцінка____________                       Оцінка______________________                         

Чому так оцінюєш?________________________________________

 Що виконав добре?_______________________________________

 Які допустив помилки?_____________________________________

 Як їх виправити? _________________________________________

Тест: «Сила тяжіння»

       1.Силу, з якою Земля притягує до себе тіло називають:

а) силою пружності;   б) силою тертя;  в) силою тяжіння;  г) ядерною силою.

       2.  Силу тяжіння визначають за формулою:

             А)      F  = kx ;   б)  F= ma ;   в)  F=mg;    г) F=km.

      3. Величина g це:  а) швидкість падіння тіла;  б) прискорення вільного падіння;    в) прискорення тіла;     г) миттєва швидкість.

     4. Одиниці вимірювання прискорення вільного падіння:

             а) Н·кг;   б) Н/кг;  в) м/с;  г) м·с.

    5.  Прискорення вільного падіння на Землі і на Місяці:

        а) однакові;   б) більше на Землі;  в) більше на Місяці;  г) їх не можна порівняти.

    6. Сила тяжіння, що діє на хлопчика масою 50 кг наближено дорівнює:

       а) 1000 Н;   б) 500 Н;  в) 100 Н;   г) 50 Н.

    7. Сила тяжіння завжди напрямлена:

        а) будь куди;  б) в гору;    в) в низ, до центра Землі;  г) перпендикулярно до руху тіла.

    8. Футбольний м’яч притягується до Землі із силою 4 Н. яка маса футбольного м’яча :

         а) 0,1 кг;   б) 0,5 кг;   в) 0,4 кг;   г) 0,6 кг

    9. Сила тяжіння належить  до:

       а) електромагнітних сил;   б) гравітаційних сил;  в) ядерних сил;  г) не належить ні до яких сил.

  Оцінка____________                          Оцінка _________________             

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________     Як їх виправити?____________________________________________

 

Тест: «Вага тіла. Невагомість.»

 

1. Силу з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс називають:

а) силою тяжіння;  б) силою пружності;  в) силою тертя;  г) вагою тіла.

2. Вагу тіла вимірюють у:

 а) Ньютонах;  б) кілограмах;  в) метрах;  г) секундах.

 3. Вага тіла належить до :

   а) електромагнітних сил;   б) гравітаційних сил;  в) ядерних сил;  г) не належить  ні  до  яких сил.

  4. Вагу тіла позначають буквою:

   а)  F ;        б)  N ;         в)  S  ;      г) P.

   5. Вага тіла завжди прикладена до :

   а) тіла;   б) опори або підвісу;   в) не прикладена нікуди.

   6.   Невагомість – це стан при якому:

    а) маса тіла = 0 ;   б) швидкість тіла = 0;    в) вага тіла = 0;  г) сила тертя = 0.

    7. У стані невагомості тіла перебувають під дією тільки :

       а)сили пружності ;  б) сили тертя ;  в) сили тяжіння ;  г) взагалі ніяка сила не діє

    8 Тенісний м’яч кинули спочатку у відро з  водою, а потім - з гасом. Чи однаковою буде вага м’яча у воді та гасі?

_______________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=dVJ3Fyw2pyE

 

  Оцінка____________                          Оцінка _________________             

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

      Як їх виправити?_____________________________________________

 

Тест: «Сила тертя»

1. Брусок , який рухається по столу , зупиниться під дією :

    а) сили пружності ; б) сили  тяжіння ;  в) сили тертя ковзання ;  г) не зупиниться ніколи .

2. Сила тертя ковзання пропорційна :

     а) силі тяжіння ; б) силі пружності ; в) силі нормального тиску ; г) не пропорційна нічому .

3. μ – це :

   а) коефіцієнт пружності ; б) коефіцієнт тертя ; в) видовження пружини ; г) коефіцієнт нормального тиску .

4. Виберіть зайве :

     а) сила тертя ковзання ; б) сила тертя кочення ; в) сила тертя спокою ; г) сила пружності.

5. Як напрямлена сила тертя ковзання :

     а) проти руху ; б) вздовж руху ;  в) перпендикулярно до руху ; г) будь –як.

6. За якої умови силу тертя ковзання можна виміряти динамометром?

а) у випадку швидкого руху бруска  б) якщо брусок рухати повільно

в) за умови рівномірного руху бруска  г)якщо брусок зрушити з місця ривком

 

7. При якому виді тертя тіл виникає найменша сила тертя?

а) при терті спокою. б) при терті кочення.в) при терті ковзання.

 г) при всих видах тертя сила однакова.

 

                                                                        

  Оцінка____________                          Оцінка _________________

                   

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

     Як їх виправити?_____________________________________________

 

Тест: «Тиск. Сила тиску.»

1.Відношення сили тиску до площі поверхні , на яку діє ця сила називають :

а) швидкістю ; б)  силою тяжіння ;  в) тиском ;  г) силою пружності .

 2. Тиск вимірюють у :   а) Па ;  б) Н ; в)кг ; г) м² .

  3. Визначте найбільшу величину :

             а) 1 кПа  ; б) 1 Па ; в) 1 ГПа ;  г) 1гПа.

  4. Одиницю 1 Па названо на честь вченого :

а) Ісака Ньютона ;  б) Роберта Гука ;  в) Блеза Паскаля ; г) Леонардо да Вінчі.

  5. Сила 10 Н чинить на площу 1 м² тиск :

          а) 1 Па ; б) 100 Па  ;  в) 10 Па ;  г) 1 гПа.

  6. Тиск рідини  залежить від :

          а) швидкості руху рідини ; б) площі поверхні рідини ;  в) маси рідини ;   г) густини рідини.

7. В якій воді на однаковій глибині тиск більший : у солоній чи прісній ?

а) однаковий ;  б) у солоній більший ;  в) у прісній більший ;  г) тиски не можна порівнювати .

8. Тиск рідини визначають за формулою :

           а)    $  б) ;  в) р= ;

9. У сполучених посудинах , які містять однакову рідину , поверхня рідини є на однаковому рівні . Це сформульовано закон :

            а) Архімеда ; б) Паскаля ; в) сполучених посудин ; г) Ньютона.

10. За принципом сполучених посудин не працює :

          а) водогін ; б) шлюз ; в) фонтан ; г) насос.

  Оцінка____________                          Оцінка _________________             

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

 Як їх виправити?_____________________________________________

 

Тест: «Тиск газів. Закон Паскаля».

 1. Тиск газів спричинений :

а) ударами кульок ; б) ударами молекул ;  в) ударами піщинок ; в) тиск не пов'язаний з ударами молекул .

    2. При зменшенні об’єму тиск газу :

          а) не змінюється ; б) збільшується ; в) зменшується ; г) тиск газу не залежить від об’єму .

     3. При зниженні температури тиск газу :

        а) зменшується ;  б) не змінюється ;  в) збільшується ; г) тиск газу не залежить від температури .

   4. Тиск зовнішніх сил на рідину або газ передається в кожну точку рідини або газу . Це –

        а) закон Ньютона ; б) закон Гука ;  в) закон Паскаля ; г) закон сполучених посудин.

  5. Для вимірювання тиску рідин використовують:

             а) барометри; б) гігрометри; в) термометри; г) манометри.

6. Гідравлічний прес дає виграш:

            а) в роботі; б) у силі; в) у площі; г)  в переміщені.

https://naurok-test.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/test/98/6835/131971_1556658205.jpg7. Прилад для вимірювання тиску рідини чи газу називається... 

А) барометром  б) спідометром  в) манометром   г) альтиметром

 

8. Як змінюється тиск газу при постійній температурі при збільшенні об’єму? 

А) збільшується  б) зменшується  в) залишається незмінним

https://www.youtube.com/watch?v=VNLnO2dW--A

  Оцінка____________                          Оцінка _________________

                   

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

     Як їх виправити?_____________________________________________

 

Тест: «Атмосферний тиск.»

1. Повітряна оболонка Землі називається:

  а) гідросфера;  б) стратосфера;   в) літосфера;   г) атмосфера.

 

2.  Підняти воду за допомогою поршня можна на висоту:

  а) 10 м;   б) 20 м;   в) 100м;   г) на будь яку.

3. Атмосферний тиск вперше виміряв:

  а) Паскаль;  б) Ньютон;  в) Торрічеллі;  г)Гук.

4. Нормальний атмосферний тиск  - це приблизно:

   а) 106Па;  б) 104Па;  в) 105Па;  г) 103Па.

5. Прилад для вимірювання атмосферного тиску називається:

    а) манометр;  б) термометр; в) барометр; г)гігрометр.

6. З підняттям на 10 м тиск поблизу поверхні Землі спадає на:

     а) 1мм  рт ст.;  б) 2 мм рт ст.;  в) 3 мм рт ст.;  г) 4 мм рт ст.

7. Стовпчик ртуті заввишки 760 мм чинить тиск:

     а) ≈ 101 кПа;  б) ≈ 1013 кПа;  в) ≈ 10,1 кПа;   г) ≈10130 кПа.

8. Виберіть зайве:

      а) 1 атм. ;   б) 760 мм рт ст.;   в) ≈105Па;   г) 1 кПа

9.Біля підніжжя гори барометр показує нормальний атмосферний тиск, а на вершині –  721 мм рт ст.  Яка приблизно висота гори:

     а) 200 м;  б) 390 м;  в) 490 м ;  г) 590 м.

 

  Оцінка____________                          Оцінка _________________

                   

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

 Як їх виправити?_____________________________________________

 

Тест: «Архімедова сила. Плавання тіл.

 1. Виштовхувальну силу називають:

а) силою Ньютона;  б) силою Паскаля;  в) силою Архімеда; г)силою Торрічеллі.

2. На тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини в об’ємі , зайнятому тілом. Це сформульовано:

 а) закон Ньютона;  б) закон Паскаля;  в) закон Гука;  г) закон Архімеда.

3. Формула яка описує закон Архімеда має вигляд:

 а)     ;          б)  р=      ;     в)       ;     г)

4. У якій воді легше плавати – у річковій чи морській?

  а) однаково;  б) легше в річковій; в) легше в морській;   г) не має значення.

5. Умова FA > FT означає:

  а) тіло плаває в рідині;  б) тіло спливає в рідині;  в) тіло тоне в рідині.

6. Сила Архімеда залежить від:

  а) густини рідини;  б) об’єму рідини;  в) густини тіла;   г) не залежить від жодної з вказаних величин .

7. Чи правильне твердження:   сила Архімеда прямо пропорційна густині рідини та об’єму тіла?

  а) правильне;  б) не правильне;  в) правильне, якщо ця рідина вода; г) правильне, якщо це тіло метал.

8. Гідростатичним зважуванням можна визначити:

  а) масу тіла;  б) густину тіла;  в) об’єм тіла; г) швидкість руху тіла.

 

  Оцінка____________                          Оцінка _________________

                   

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

 Як їх виправити?_____________________________________________

 

Тест: « Механічна робота»

( Виберіть одну правильну відповідь )

1. У якому з випадків не виконується механічна робота ?

    а) хлопчик з’їжджає з гори на санчатах ;  б)штангіст піднімає штангу ; 

     в) трактор оре землю  ;   г) учень розв’язує задачу.

2. Формула за якою обчислюють механічну роботу має вигляд :

     а) А=F·s  ;      б) F=N·s ;     в) N=F·s ;        г) s=F·N .

3. Одиниці вимірювання роботи :

    а) 1 Дж ;  б) 1 Вт  ; в) 1 м  ; г) 1 Н .

4. Виберіть найбільшу одиницю :

    а) 1 Дж  ; б) 1 кДЖ  ; в) 1 МДж ; г)1гДж.

5. Яку роботу виконує двигун автомобіля на шляху 80 м, розвиваючи силу тяги 6,5 кН? 

__________________________________________________________________

 

6.Яка сила виконала роботу 30 кДж на шляху 7,5 м?

__________________________________________________________________

7. Тіло кинули вертикально вгору. Чи виконує при цьому роботу сила тяжіння?

__________________________________________________________________

 

8.Автокран, піднімаючи вантаж вагою 15 кН, виконав роботу 22,5 кДж. На яку висоту при  цьому піднято вантаж?

__________________________________________________________________

 

 Оцінка____________                          Оцінка _________________           

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

 Як їх виправити?____________________________________________

 

Тест: «Потужність»

( можливі дві правильні відповіді )

1. Швидкість виконання роботи називають :

          а) роботою ; б) потужністю ; в) силою ; г) ККД.

  2. Одиниці вимірювання потужності :

         а) 1Вт  ; б) 1 Н ;  в) 1 Дж;  г) 1 кінська сила.

   3. Найбільшу потужність розвиває :

         а) кінь ; б) автомобіль ; в) трактор ; г) космічний корабель.

  4. Потужність через швидкість можна визначити за формулою :

           а)Р=F·s  ;  б)Р=F·υ;    в) P=F·t;    г) Р=F/s.

 5. 2 кВт це 

           а)  2 000 Вт   б) 2 000 000 Вт   в) 200 Вт

6. Виберіть найбільшу одиницю

           а)  5 кВт     б) 14 мВт     в)14 Вт   г) 1 МВт

7. Визначити потужність двигуна, якщо він за 60 с виконав роботу 18000 Дж

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Визначте час, за який двигун потужністю 10 кВт здійснив роботу 15 кДж

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  Оцінка____________                          Оцінка _________________              

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

 Як їх виправити?_____________________________________________

Тест: « Прості механізми»

(виберіть дві правильні відповіді )

1. Прості механізми :

   а) дають виграш у силі ; б) дають виграш у роботі ; в) дають можливість змінити напрям дії сили ; г) не дають нічого .

 2. До простих механізмів належать :

а) рухомий і нерухомий блок ;   б) динамометр ; в) похила площина ;   г) трос

  3. Важіль це :

 а)криничний журавель ; б) важільні терези ; в) динамометр  ; г)клин.

 (Виберіть одну правильну відповідь )

4.  ККД це : а) відношення повної роботи до корисної;  б) відношення корисної роботи до повної;  в) відношення роботи до потужності  г) відношення сили до роботи .

   5. Коефіцієнт корисної дії завжди :

а) більший 100% ;б) менший 100% ; в) дорівнює 100% ;г) може бути будь–який.

 

6.

7.

      

 

 

Оцінка________________________________Оцінка__________________                             

Чому так оцінюєш? ___________________________________________

Що виконав добре? ___________________________________________

Які допустив помилки?________________________________________

 Як їх виправити?_____________________________________________

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Стадніченко Ніна
  Гарна робота. Дяую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Матеріали до уроків
Інкл
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
13 вересня 2021
Переглядів
869
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку