10 клас Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних.

Додано: 5 грудня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 64 рази
14 запитань
Запитання 1

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики.

Інформаційна модель, яка створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм.

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва.

Інформація про несуттєві властивості об’єкта.

Запитання 2

Комп’ютерні моделі поділяють на…

варіанти відповідей

математичні;

імітаційні;

графічні;

розрахункові;

Запитання 3

Що з наведеного відноситься до математичної моделі?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху.

Формула знаходження коренів квадратного рівняння.

Інструкція зі збирання меблів.

Формула знаходження площі круга.

Запитання 4

Що таке комп’ютерний експеримент?

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання.

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера.

Перевірка правильності роботи програми.

Пошук даних за допомогою комп’ютера.

Запитання 5

Статистика – це …

варіанти відповідей

програма, яка займається збиранням, організацією, аналізом, інтерпретацією та представленням даних.

наука, яка вивчає методи отримання, опрацювання й аналізу даних, які характеризують масові явища.

прогноз тенденції розвитку досліджуваного явища.

наука, яка вивчає дані отримані за допомогою комп’ютера.

Запитання 6

Вибірка даних має бути:

варіанти відповідей

масовою

періодичною

репрезентативною

частковою

Запитання 7

Основні статистичні характеристики вибірки:

варіанти відповідей

середнє арифметичне;

середнє геометричне;

мода;

медіана;

висота;

стандартне відхилення;

Запитання 8

Статистична характеристика ряду даних середнє арифметичне:

варіанти відповідей

MEDIAN

AVERAGE

STDEV.P

MODE.SNGL (MODE.MULT)

Запитання 9

Статистична характеристика ряду даних стандартне відхилення:

варіанти відповідей

MEDIAN

AVERAGE

STDEV.P

MODE.SNGL (MODE.MULT)

Запитання 10

Статистична характеристика ряду даних  медіана:

варіанти відповідей

MEDIAN

AVERAGE

STDEV.P

MODE.SNGL (MODE.MULT)

Запитання 11

Протягом тижня учень отримав одну оцінку «6», дві оцінки «8», три «10», чотири «9». Знайдіть середнє арифметичне оцінок учня:

варіанти відповідей

7,8

9,2

8

8,8

Запитання 12

Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для:

варіанти відповідей

відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам.

математичних обчислень.

розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді.

графічного подання табличних даних.

Запитання 13

Інформаційна графіка або інфографіка – це …

варіанти відповідей

графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації.

реалізація основної ідеї інформаційних даних.

надання осяжної форми будь-якому об’єкту, суб’єкту, процесу.

сукупність інформації, яка характеризує властивості та стан об’єкта.

Запитання 14

Типи діаграм, які підтримують лінії тренду:

варіанти відповідей

графік;

точкова;

кільцева;

секторна;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест