2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Аналіз та візуалізація даних

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 23 рази
34 запитання
Запитання 1

Комп’ютерний експеримент — це: 

варіанти відповідей

дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера

обчислення за допомогою комп‘ютера

розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера

перевірка правильності роботи програми

Запитання 2

Моделювання — це:

варіанти відповідей

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей

процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод

Запитання 3

Система, яка здійснює пошук, збирання, передавання, зберігання і опрацювання даних називають:

варіанти відповідей

технічною

інформаційною

комерційною

телекомунікаційною

Запитання 4

Спільним в інформаційних системах є:

варіанти відповідей

автоматизація, призначення, техніка використання

структура та забезпечення

завдання, мета і процес виконання

апаратна, програмна та інформаційна складова

Запитання 5

Стан захищеності потреб людини, суспільства та держави в інформації не залежно від внутрішніх і зовнішніх загроз називається

варіанти відповідей

інформаційною безпекою

конфіденційністю

захистом інформаційних даних

безпекою суспільства

Запитання 6

Що належить до інформаційної безпеки:

варіанти відповідей

рівень захисту суспільства

цілісність

розвиток інтересів суспільства

доступність

вірусні атаки

конфіденційність

Запитання 7

Створення систем, які можуть розв’язувати складні задачі без допомоги людини, називають галузь:

варіанти відповідей

інформаційних технологій

сучасна електроніка

технологічно-екологічна

штучного інтелекту

Запитання 8

Концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, які оснащено деякими технологіями для взаємодії один з одним називають:

варіанти відповідей

штучним інтелектом

інтернетом речей

колективним інтелектом

інтернет-маркетингом

Запитання 9

Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з метою продажу називають:

варіанти відповідей

інтернет-магазином

інтернетом речей

інтернет-маркетингом

інтернет-банкінгом

Запитання 10

Сортування даних в Excel — це:

варіанти відповідей

виділення із загального набору записів підмножини, що відповідає певним умовам

обробка записів списку для подальшого аналізу

змінення розташування рядків таблиці в порядку зростання або спадання значень певного параметра

 підведення проміжних підсумків

Запитання 11

Які моделі використовують у створенні інфографіки?

варіанти відповідей

імітаційні

модель знань

фізичні

графічні

Запитання 12

Число, яке найчастіше зустрічається в ряді даних:

варіанти відповідей

обсяг вибірки

середнє арифметичне

розмах вибірки

мода

Запитання 13

Значення, що ділить упорядкований ряд навпіл – …

варіанти відповідей

медіана

середнє арифметичне

розмах вибірки

мода

Запитання 14

Комп'ютерна модель з використанням програм, у яких виконуються розрахунки властивостей об'єкта на основі формул, рівнянь, нерівностей називається ...

варіанти відповідей

математичною

імітаційною

графічною

Запитання 15

Мода вибірки 3, 1, 0, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 1 дорівнює ...

варіанти відповідей

0

1

3

2,5

Запитання 16

Інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп’ютерних програм називається


варіанти відповідей

Комп’ютерна модель

Математична модель

Інформаційна модель

Програмна модель

Запитання 17

Комп’ютерні моделі поділяються на:

варіанти відповідей

комп’ютерні

 імітаційні

графічні

 розрахункові (математичні)

Запитання 18

Моделі, що дозволяють спостерігати зміну поведінки елементів системи, проводити експерименти, змінюючи деякі значення параметрів моделі називаються

варіанти відповідей

Математичні моделі

Імітаційні моделі

Графічні моделі

Комп’ютерні моделі

Запитання 19

Основна тенденція змінення певного процесу називається


варіанти відповідей

мода

тренд

графік

показник

Запитання 20

Для створення діаграм в середовищі табличного процесора Excel використовується вкладка

варіанти відповідей

Главная

Даные

Вставка

Вид

Файл

Запитання 21

Для графічного подання відомостей призначена


варіанти відповідей

діаграми

малюнки

таблиці

інфографіка

Запитання 22

Для наочного подання й аналізу рядів даних призначені

варіанти відповідей

таблиці

діаграми

схеми

малюнки

графіки

Запитання 23

Яке з чисел буде медіаною ряду даних:

5    25    10    30    15


варіанти відповідей

15

25

10

30

5

Запитання 24

Яке з чисел буде середнім арифметичним ряду даних:

10    15    25    30


варіанти відповідей

10

20

25

30

15

Запитання 25

Значення, яке поділяє упорядкований ряд даних на дві рівні частини називається


варіанти відповідей

медіана

мода

стандартне відхилення

середнє арифметичне

Запитання 26

Сума чисел, поділена на їх кількість називається

варіанти відповідей

середнє статистичне

мода

середнє арифметичне

медіана

Запитання 27

Зменшена копія об’єкта називається


варіанти відповідей

проект

комп’ютер

модель

алгоритм

іграшка

Запитання 28

Що таке тенденція?

варіанти відповідей

масова вибірка

процес поширення інформації

напрям розвитку, схильність, спрямованість 

репрезентативна вибірка

Запитання 29

"Табличні процесори також дають змогу застосовувати умовне форматування з використаням гістограм, кольорових шкал та наборів піктограм".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 30

Що називають вибіркою ?

варіанти відповідей

Підмножина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з множени для участі в дослідженні.

Множина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з підмножини для участі в дослідженні.

Підмножина величин, вибраних за допомогою визначеноі діі з множини для участі в дослідженні.

Множина об'єктів або подій, вибраних для дослідження.

Запитання 31

Що називають розмахом вибірки ?

варіанти відповідей

Сума між найбільшим та найменшим із сукупності числових значень.

Різниця між найбільшим та найменшим із сукупності числових значень.

Різниця між числовими значеннями вибірки.

Найбільше та найменше значення вибірки.

Запитання 32

Вкажіть на спеціальні онлайн-ресурси для створення інфографіки:

варіанти відповідей

Easel.ly

Exel

Infogr.am

Venngage

Запитання 33

Розділ математики та інформатики, що займається розробкою методів опрацювання даних незалежно від їх природ це ...

варіанти відповідей

Статистика

Аналіз даних

Алгебра

Комбінаторика

Запитання 34

Вкажіть етапи аналізу даних 

варіанти відповідей

Отримання

Опрацювання

Аналіз

Інтерпретація

Пошук

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест