18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Демографічні процеси та статево-віковий склад населення України й світу (8 клас)

Тест виконано: 96 разів
12 запитань
Запитання 1

Які з зазначених показників не характеризують природний рух населення?

варіанти відповідей

Расово-етнічна структура населення та сальдо міграцій

Статево-вікова структура населення та середня тривалість життя

Коефіцієнт потенційної народжуваності на одну жінку та народжуваність

Шлюбно-сімейна структура та природний приріст населення

Запитання 2

За даними інституту демографії в країні N спостерігається демографічна ситуація з наступними ознаками: 11,3‰Н – 9,5‰С = 1,8‰ПП. Які заходи демографічної політики могли б розв’язати демографічні проблеми даної країни?

варіанти відповідей

Збільшення віку вступу до шлюбу, роз’яснювальна робота серед віруючих

Законодавче обмеження дозволеної кількості дітей в сім’ї, заборона шлюбів до закінчення навчання в виші

Уроки для старшокласників з планування родини, спрямовані на пропаганду малодітних сімей

Відпустки по догляду за дитиною, допомога самотнім батькам, робота з підвищення стабільності сімей

Запитання 3

В результаті економічної інтеграції між Бельгією, Нідерландами та Німеччиною; Францією та Німеччиною; Францією та Швейцарією; Німеччиною та Люксембургом в Європі сформувалися «транскордонні райони». В їхніх межах щоденно спрямовані потоки трудових та культурно-побутових переміщень людей крізь кордони сусідніх держав. Це ілюструє прояв яких видів міграцій населення та їхньою тривалістю?

варіанти відповідей

Сезонних

Маятникових

Вахтових

Транзитних

Запитання 4

Виберіть три відповіді з семи. В країні Х спостерігається другий (розширений) тип відтворення. Які особливості перебігу демографічних процесів характерні для даної країни?

варіанти відповідей

Високий рівень народжуваності

Низький рівень народжуваності

Значна частка «молодого» населення

Скорочується частка працездатного населення

Високі темпи демографічного старіння

Високий природний приріст населення

Депопуляція

Запитання 5

За статистичними даними розрахуйте природний приріст в зазначених країнах, та знайдіть країну з найменшим показником. Показники народжуваності та смертності в країнах становлять (‰):

варіанти відповідей

Норвегія: народжуваність – 12,2 ‰, смертність – 8,1‰

Естонія: народжуваність – 10,3 ‰, смертність – 12,5‰

Малайзія: народжуваність – 19,4 ‰, смертність – 5,1‰

Папуа-Нова Гвінея: народжуваність – 24,0 ‰, смертність – 6,5‰

Запитання 6

Для якої групи країн світу характерні наступні ознаки демографічної ситуації: спостерігається високий рівень народжуваності на фоні швидкого скороченні рівня смертності населення, «демографічний вибух».

варіанти відповідей

Найменш розвинуті країни Африки

Більшість країн, що розвиваються

Розвинені країни Європи

Розвинені країни Америки та Океанії

Запитання 7

Нині в світі існує 15 держав, з населення понад 100 млн. осіб, в яких проживає майже 2/3 усього людства. Які з зазначених країн світу належать до топ-15 за цим показником?

варіанти відповідей

Канада, Аргентина, Саудівська Аравія

Казахстан, Іран, Туреччина

Бангладеш, Нігерія, Бразилія

Австралія, Німеччина, Алжир

Запитання 8

На початку року в країні N проживало 60,0 млн. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав 8‰, рівень смертності – 12‰. За рік виїхало з країни 120 тис. осіб, а приїхало на постійне місце проживання 360 тис. осіб. Якою стала чисельність населення країни N наприкінці року?

варіанти відповідей

60,00 млн. осіб

60,48 млн. осіб

59,52 млн. осіб

60,24 млн. осіб

Запитання 9

Виберіть три відповіді з семи. Які риси природного руху (відтворення) населення притаманні для України на даному етапі?

варіанти відповідей

Перевищення смертності над народжуваністю

Неухильне демографічне старіння

Високий рівень народжуваності

Дуже висока тривалість життя населення

Середня тривалість життя чоловіків більша, ніж жінок

У сільській місцевості темпи депопуляції більші, ніж у містах

«Демографічний вибух», що поступово згасає

Запитання 10

Виберіть три відповіді з семи. Які риси притаманні міграційним процесам в Україні?

варіанти відповідей

Основними чинниками, що зумовлюють еміграцію з України є економічні, що зумовлені пошуком роботи

Характерне позитивне сальдо міграцій зі значим переважання іммігрантів над емігрантами

Практичну відсутні внутрішні міграції населення

Основною метою міграційної політики є стимулювання імміграції з країн Азії з дешевою робочою силою

Переважна більшість населення з України емігрує до сусідніх країн, таких як Молдова та Білорусь

В наслідок міграційних процесів протягом тривалого часу сформувалася в світі чисельна українська діаспора

Серед емігрантів переважають особи працездатного віку, що посилює демографічну кризу в країні

Запитання 11

Виберіть три відповіді з семи. Знайдіть правильні пари, що відображують основні елементи статево-вікової піраміди та характеристиками, що можна визначити за ними.

варіанти відповідей

Висоти піраміди – кількість новонароджених

Ширина основи піраміди – тривалість життя населення

Стовпчикові гістограми – кількість населення певного вікового інтервалу

Кути нахилу граней до основи піраміди – темпи зміни чисельності поколінь

Загальний силует піраміди – тип вікової структури: зростаючий, скорочувальний, омолоджувальний

Обрис бічної лінії (рівний, нерівний) – співвідношення чоловічого й жіночого населення

Співвідношення довжини гістограм правої та лівої частини піраміди – вплив екстремальних подій на відтворення населення

Запитання 12

Виберіть три відповіді з семи. Які ознаки притаманні статево-віковій структурі населення України?

варіанти відповідей

Невелика частка дітей та велика частка літнього населення

Через імміграцію помітне збільшення частки чоловічого населення працездатного віку

Висока очікувана тривалість життя при народженні

В країні спостерігається високий рівень смертності населення

Переважає жіноче населення, особливе серед осіб літнього віку

Відбувається стабілізація загальної чисельності населення в країні

Відбувається загальне зростання чисельності населення в країні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест