5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Демографічні процеси у світосистемі

Додано: 7 лютого
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 183 рази
23 запитання
Запитання 1

Які з зазначених показників НЕ характеризують природний рух населення?

варіанти відповідей

Шлюбно-сімейна структура та природний приріст населення

 Коефіцієнт потенційної народжуваності на одну жінку та народжуваність

Статево-вікова структура населення та середня тривалість життя 

Расово-етнічна структура населення та сальдо міграцій

Запитання 2

Для якої з зазначених груп країн притаманні наступні ознаки шлюбно-сімейної структури населення? Характерні ранні шлюби та багатодітні сім’ї. В сім'ї чітко визначені функції чоловіка та жінки. Розлучень практично немає: шлюб припиняється в зв'язку зі смертю одного з членів подружжя.

варіанти відповідей

 Казахстан, Вірменія, Молдова

Польща, Італія, Іспанія

Афганістан, Нігер, Мозамбік

США, Канада, Нова Зеландія

Запитання 3

За даними інституту демографії в країні N спостерігається демографічна ситуація з наступними ознаками: 11,3‰Н – 9,5‰С = 1,8‰ПП. Які заходи демографічної політики могли б розв’язати демографічні проблеми даної країни?

варіанти відповідей

Уроки для старшокласників з планування родини, спрямовані на пропаганду малодітних сімей

Відпустки по догляду за дитиною, допомога самотнім батькам, робота з підвищення стабільності сімей

Законодавче обмеження дозволеної кількості дітей в сім’ї, заборона шлюбів до закінчення навчання в виші

Збільшення віку вступу до шлюбу, роз’яснювальна робота серед віруючих

Запитання 4

Іммігранти становлять понад чверть від усіх зайнятих у будівництві на території Франції та близько 40% – у Швейцарії. З-поміж працівників автоскладальних підприємств навколо Парижу третину становлять вихідці з країн, що розвиваються або ж країн з перехідною економікою. Усе це є проявом яких видів міграцій за їхніми мотивами? 

варіанти відповідей

Економічних інтелектуальних

Економічних фізичних

Національних

Політичних

Запитання 5

В результаті економічної інтеграції між Бельгією, Нідерландами та Німеччиною; Францією та Німеччиною; Францією та Швейцарією; Німеччиною та Люксембургом в Європі сформувалися «транскордонні райони». В їхніх межах щоденно спрямовані потоки трудових та культурно-побутових переміщень людей крізь кордони сусідніх держав. Це ілюструє прояв яких видів міграцій населення та їхньою тривалістю?

варіанти відповідей

 Транзитних

Вахтових

Маятникових

Сезонних

Запитання 6

Виберіть три відповіді з семи. В країні Х спостерігається перший (звужений) тип відтворення. Які особливості перебігу демографічних процесів характерні для даної країни?

варіанти відповідей

Зростаючий рівень смертності населення

Високий природний приріст населення

Високі темпи демографічного старіння

Зростає частка працездатного населення

 «Молоде» населення.

Низький рівень народжуваності

Високий рівень народжуваності

Запитання 7

Виберіть три відповіді з семи. Який вплив має достатній або нормальній ступінь якості життя в розвинених країнах на природний та механічний рух їхнього населення, та як це, в свою чергу, відбивається на розвитку економіки та спеціалізації країн?

варіанти відповідей

Працеміскі виробництва, які мають гарантованих ринок збуту, використовують власну дешеву робочу силу

Наукомісткі виробництва розвиваються на власних трудових ресурсів, а працеміскі – на дешевій робочій силі іммігрантів

У міжнародному поділі праці країни вирізняються своєю сировинною спеціалізацією

Наявна власна кваліфікована дорога робоча сила та додаткове залучення в економіку іммігрантів

Існує надлишок дешевої робочої сили з низьким рівнем кваліфікації

Із розвитком технологій спостерігається стійке зниження потреби в кількості фізичної робочої сили

Через нестачу робочих місць характерне від’ємне сальдо міграцій населення

Запитання 8

Виберіть три відповіді з семи. Як впливає бідний та злиденний ступінь якості життя в ряді країн, що розвиваються, на природний та механічний рух їхнього населення, та як це, в свою чергу, відбивається на розвитку економіки та спеціалізації країн?

варіанти відповідей

 Через нестачу робочих місць характерне від’ємне сальдо міграцій населення

Із розвитком технологій спостерігається стійке зниження потреби в кількості фізичної робочої сили

Існує надлишок дешевої робочої сили з низьким рівнем кваліфікації

Наявна власна кваліфікована дорога робоча сила та додаткове залучення в економіку іммігрантів

Працеміскі виробництва, які мають гарантованих ринок збуту, використовують власну дешеву робочу силу

Наукомісткі виробництва розвиваються на власних трудових ресурсів, а працеміскі – на дешевій робочій силі іммігрантів

У міжнародному поділі праці країни вирізняються індустріальною спеціалізацією та сферою послуг

Запитання 9

Коефіцієнт демографічного навантаження (ДН) показує, який відсоток непрацездатного населення утримується за рахунок працездатного. За статистичними даними розрахуйте коефіцієнт демографічного навантаження (ДН = (Д+Л) : П х 100%) в кожній з країн, та знайдіть країну з найбільшим показником. Частки вікових груп (%) становлять:

варіанти відповідей

 Австралія: діти (Д) – 18,8%; працездатні (П) – 59,2%; літні (Л) – 22,0%

Мексика: діти (Д) – 26,7%; працездатні (П) – 63,5%; літні (Л) – 9,8%

Афганістан: діти (Д) – 42,6%; працездатні (П) – 53,4%; літні (Л) – 4,0%

Канада: діти (Д) – 16,0%; працездатні (П) – 60,8%; літні (Л) – 23,2%;

Запитання 10

За статистичними даними розрахуйте природний приріст в зазначених країнах, та знайдіть країну з найменшим показником. Показники народжуваності та смертності в країнах становлять (‰):

варіанти відповідей

Папуа-Нова Гвінея: народжуваність – 24,0 ‰, смертність – 6,5‰

Малайзія: народжуваність – 19,4 ‰, смертність – 5,1‰

 Естонія: народжуваність – 10,3 ‰, смертність – 12,5‰

Норвегія: народжуваність – 12,2 ‰, смертність – 8,1‰

Запитання 11

В країні Y спостерігається наступна демографічна ситуація: коефіцієнт народжуваності в країні низький й неухильно зменшується; коефіцієнт смертності низький, але має тенденція до поступового зростання через «демографічне старіння»; рівень народжуваності та смертності майже зрівнюються; зростання кількості населення поступово припиняється. На якій фазі демографічного переходу знаходиться дана країна?

варіанти відповідей

Четвертій

Третій

Другій

Першій

Запитання 12

Для якої групи країн світу характерні наступні ознаки демографічного переходу: спостерігається високий рівень народжуваності на фоні швидкого скороченні рівня смертності населення, «демографічний вибух».

варіанти відповідей

Розвинені країни Америки та Океанії

 Розвинені країни Європи

Більшість країн, що розвиваються

Найменш розвинуті країни Африки

Запитання 13

Нині в світі існує 15 держав, з населення понад 100 млн. осіб, в яких проживає майже 2/3 усього людства. Які з зазначених країн світу належать до топ-15 за цим показником?

варіанти відповідей

Австралія, Німеччина, Алжир

Бангладеш, Нігерія, Бразилія

Казахстан, Іран, Туреччина

Канада, Аргентина, Саудівська Аравія

Запитання 14

На початку року в країні N проживало 60,0 млн. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав 8‰, рівень смертності – 12‰. За рік виїхало з країни 120 тис. осіб, а приїхало на постійне місце проживання 360 тис. осіб. Якою стала чисельність населення країни N наприкінці року?

варіанти відповідей

 60,24 млн. осіб

59,52 млн. осіб

60,48 млн. осіб

60,00 млн. осіб

Запитання 15

Історичний перехід від одного типу населення до іншого - це:

варіанти відповідей

 Депопуляція

Природний рух населення

Демографічний перехід

Міграції

Запитання 16

Цілеспрямована діяльність державних органів та інших соціальних інституцій з метою збереження або зміни наявних тенденцій у демографічних процесах - це: 

варіанти відповідей

Демографічна криза

Демографічна політика

Демографічний перехід

Демографічний прогноз

Запитання 17

Переміщення людей по території, повязані зі зміною місця проживання - це:

варіанти відповідей

Демографічний перехід

Міграції населення

Депопуляція

Демографічна політика

Запитання 18

Зміна кількості та складу населення залежно від народжуваності та смертності без урахування механічного переміщення - це:

варіанти відповідей

Відтворення населення

 Механічний рух населення  

Природний рух населення

Демографічна криза

Запитання 19

Процес збереження в часі та просторі конкретно-історичної міри цього населення, його кількісного та якісного складу - це:

варіанти відповідей

 Демографічний прогноз

Відтворення населення

Демографічна криза

Демографічний вибух

Запитання 20

Науково обгрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації, що становить базу для подальших прогнозів і планів соціально-економічних процесів - це:

варіанти відповідей

Депопуляція

Відтворення населення

Демографічна політика

Демографічний прогноз

Запитання 21

Історичний перехід від одного типу населення до іншого - це:

варіанти відповідей

Депопуляція

Природний рух населення

Демографічний перехід

Міграції

Запитання 22

Статево-вікова піраміда відображає

варіанти відповідей

Країни перехідної економіки

Країни, що розвиваються

Економічно-розвинені країни

Запитання 23

Статево-вікова піраміда відображає

варіанти відповідей

Країни перехідної економіки

Країни, що розвиваються

Економічно-розвинені країни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест