13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Державна підсумкова атестація. Професія: "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних"

Додано: 18 червня 2020
Предмет:
Тест виконано: 4 рази
60 запитань
Запитання 1

1.  Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

варіанти відповідей

а)  активів, господарських засобів, витрат;

б)  доходів і витрат, зобов'язань;

в)  активів, капіталу та зобов'язань;

г)   джерел господарських засобів, витрат, доходів.

Запитання 2

2.  Баланс відображає інформацію:

варіанти відповідей

а)  станом на певну дату;

б)  за певний період;

в)  станом на певну дату і за період;

г)  немає правильної відповіді.

Запитання 3

3. Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається:

варіанти відповідей

а) розділом пасиву балансу;

б) статтею зобов'язань;

в) активом;

г) пасивом.

Запитання 4

4. Яка форма побудови балансу є традиційною для України:

варіанти відповідей

а) горизонтальна;

б) вертикальна;

в) змішана;

г) жодна з перелічених.

Запитання 5

5. Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення:

варіанти відповідей

а) власний капітал;

б) довгострокові зобов'язання;

в) поточні зобов'язання;

г) забезпечення наступних витрат та платежів.

Запитання 6

6. Форма балансу в Україні:

варіанти відповідей

а) визначається підприємством самостійно;

б) є уніфікованою формою звітності;

в) різна для кожного виду діяльності;

г) залежить від форми власності підприємства, що його складає.

Запитання 7

7. Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відображаються в статті:


варіанти відповідей

а) основні засоби;

б) виробничі запаси;

в) товари;

г) нематеріальні активи.

Запитання 8

8. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відображається у складі:

варіанти відповідей

а)  забезпечень наступних витрат та платежів;

б)  довгострокових зобов'язань;

в)  поточних зобов'язань;

г)  власного капіталу.

Запитання 9

9.  Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: "Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше":

варіанти відповідей

а)  зміни відбудуться лише в активі;

б)  зміни відбудуться лише в пасиві;

в) зросте підсумок балансу;

г)  зменшиться підсумок балансу?

Запитання 10

10. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу:

варіанти відповідей

а)  здійснено дооцінку основних засобів;

б)  погашено кредит банку;

в)  отримано цільове фінансування з бюджету;

г)  проведено попередню оплату за товари

Запитання 11

11. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними:

варіанти відповідей

а)   найменування підприємства;

б)   номер поточного рахунка підприємства;

в)   порядковий номер документа;

г)   немає правильної відповіді?

Запитання 12

12. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі:

варіанти відповідей

а)   керівник;

б)   головний бухгалтер;

в)   особи, які підписують документ;

г)   касир?

Запитання 13

13. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

варіанти відповідей

а)   не допускаються;

б)   допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;

в)   допускаються;

г)   залежить від того, хто їх робить?

Запитання 14

14. За призначенням документи поділяються на:

варіанти відповідей

а)   первинні й зведені;

б)   розпорядчі й виконавчі;

в)   внутрішні й зовнішні;

г)   аналітичні та синтетичні.

Запитання 15

15. Документооборот — це:

варіанти відповідей

а)   об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи;

б)   рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;

в)   обидві відповіді правильні;

г)   правильної відповіді не запропоновано.

Запитання 16

16. До первинних документів належать:

варіанти відповідей

а)   документи, які складають на момент здійснення господарської операції;

б)   документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій;

в)   документи з низьким рівнем стандартизації;

г)   документи в електронному вигляді.

Запитання 17

17. Під контуванням документів розуміють:

варіанти відповідей

а)   зазначення кореспондуючих рахунків;

б)   об'єднання однорідних за змістом первинних документів;

в)   цей термін не стосується бухгалтерського обліку;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 18

18. За місцем складання документи є:

варіанти відповідей

а)   міжгалузеві та спеціалізовані;

б)   внутрішні та зовнішні;

в)   службові та особові;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 19

19. Яке визначення інвентаризації найточніше:

варіанти відповідей

а)   інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки господарських процесів;

б)   інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану засобів і грошових коштів підприємства;

в)   інвентаризація — це спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна;

г)   немає правильної відповіді?

Запитання 20

20. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

варіанти відповідей

а)   перед виплатою дивідендів;

б)   у разі зміни керівника підприємства;

в)   перед модернізацією виробництва;

г)   при підвищенні курсу гривні.

Запитання 21

21. Об'єкти інвентаризації — це:

варіанти відповідей

а)   активи, зобов'язання;

б)   власний капітал;

в)   майно, зобов'язання;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 22

22. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

варіанти відповідей

а)   керівник;

б)   головний бухгалтер;

в)   головний економіст;

г)   менеджер.

Запитання 23

23. До складу інвентаризаційної комісії не можуть входить:

варіанти відповідей

а)   особи, що притягувалися до адміністративної відповідальності;

б)   порушники трудової дисципліни;

в)   матеріально відповідальні особи;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 24

24. Господарські операції безпосередньо відображаються:

варіанти відповідей

а)   на рахунках;

б)   в балансі;

в)   на рахунках і в балансі одночасно;

г)   у звіті про фінансові результати.

Запитання 25

25. Ліва сторона рахунка має назву:

варіанти відповідей

а)   плюс;

б)   дебет;

в)   кредит;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 26

26. Процес відкриття рахунка — це:

варіанти відповідей

а)   запис початкового сальдо на підставі статей балансу;

б)   запис оборотів за дебетом і кредитом;

в)   надання рахунку назви;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 27

27. Кожен рахунок обов'язково має містити:

варіанти відповідей

а)   оборот;

б)   початкове сальдо;

в)   назву;

г)   кінцеве сальдо.

Запитання 28

28. Накопичена інформація про рух об'єкта обліку, відображеного за дебетом і кредитом називається:

варіанти відповідей

а)   сальдо;

б)   залишок;

в)   оборот;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 29

29. Підсумки записів у правій частині рахунка називають:

варіанти відповідей

а)   дебетовим оборотом;

б)   кредитовим оборотом;

в)   початковим сальдо;

г)   кінцевим сальдо.

Запитання 30

30. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють на:

варіанти відповідей

а)   балансові й позабалансові;

б)   активні й пасивні;

в)   активні, пасивні й контрактивні;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 31

31. За будовою активні і пасивні рахунки відрізняються:

варіанти відповідей

а)   початковим сальдо;

б)   оборотами;

в)   назвами;

г)   сумами.

Запитання 32

32. Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є:

варіанти відповідей

а)   активними;

б)   пасивними;

в)   позабалансовими;

г)   результатними.

Запитання 33

33. Дебетовий оборот за активним рахунком показує:

варіанти відповідей

а)   збільшення майна;

б)   збільшення капіталу;

в)   зменшення зобов'язань;

г)   зменшення капіталу.

Запитання 34

34. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком необхідно:

варіанти відповідей

а)   до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і відняти дебетовий;

б)   до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і відняти кредитовий;

в)   від початкового дебетового залишку відняти кредитовий оборот і відняти дебетовий;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 35

35. Подвійним записом називають відображення кожної господарської операції двічі:

варіанти відповідей

а)   в активі й пасиві балансу;

б)   за дебетом одного і кредитом іншого рахунка;

в)   за дебетом і кредитом одного рахунка;

г)   за дебетом одного і дебетом іншого рахунка.

Запитання 36

36. Бухгалтерське проведення, за якого один рахунок дебетується, а другий кредитується на одну і ту ж суму, називається:

варіанти відповідей

а)   простим;

б)   відкритим;

в)   закритим;

г)   складним.

Запитання 37

37. Запис операцій у календарній послідовності їх виникнення називається:

варіанти відповідей

а)   хронологічним записом;

б)   систематичним записом;

в)   простим записом;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 38

38. Прикладом систематичного обліку є:

варіанти відповідей

а)   Журнал реєстрації господарських операцій;

б)   оборотна відомість за рахунком;

в)   журнали-ордери;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 39

39. Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки поділяють:

варіанти відповідей

а)   активні й пасивні;

б)   закриті й відкриті;

в)   синтетичні й аналітичні;

г)   немає правильної відповіді.

Запитання 40

40.  З якою метою здійснюють класифікацію рахунків бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

а)    для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від аналітичних;

б)    щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку;

в)    для поділу рахунків на балансові й позабалансові;

г)    всі відповіді правильні?

Запитання 41

41.  Як класифікують рахунки бухгалтерського обліку відповідно до балансу:

варіанти відповідей

а)    аналітичні, синтетичні, субрахунки;

б)    активні, пасивні, позабалансові;

в)    постійні й тимчасові;

г)    немає правильної відповіді?

Запитання 42

42.  При класифікації за економічним змістом рахунки поділяють на:

варіанти відповідей

а)    регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів;

б)    рахунки засобів, джерел їх утворення, господарських процесів та їх результатів;

в)    рахунки засобів, джерел їх утворення, операційні;

г)    всі відповіді правильні.

Запитання 43

43.  При класифікації за структурою рахунки поділяють на:

варіанти відповідей

а)    основні, операційні, збірно-розподільчі, фінансово-результатні;

б)    основні, регулюючі, калькуляційні;

в)    основні, регулюючі, операційні, результатні позабалансові;

г)    немає правильної відповіді.

Запитання 44

44.  Регулюючі рахунки призначені для:

варіанти відповідей

а)    обліку джерел утворення засобів;

б)    уточнення оцінки об'єктів, відображених на калькуляційних рахунках;

в)    регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків;

г)    немає правильної відповіді.

Запитання 45

45.  Позабалансові рахунки використовують для:

варіанти відповідей

а)    обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

б)    обліку непрямих витрат підприємства;

в)    коригування показників основних рахунків;

г)    розрахунку собівартості продукції.

Запитання 46

46.  Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, називають:

варіанти відповідей

а)    позабалансовими;

б)    транзитними;

в)    операційними;

г)    капітальними.

Запитання 47

47.  План рахунків бухгалтерського обліку призначений для:

варіанти відповідей

а)    задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів;

б)    ідентифікації рахунків з показниками та статтями фінансової звітності;

в)    агрегування інформації окремих рахунків та субрахунків;

г)    всі відповіді правильні.

Запитання 48

48.  Діючий План рахунків складається з:

варіанти відповідей

а)    10 класів та 80 рахунків;

б)    9 класів та 80 рахунків;

в)    10 класів та 70 рахунків;

г)    немає правильної відповіді.

Запитання 49

49.  Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки:

варіанти відповідей

а)    23, 25,19;

6)    21,503,40;

в)    301, 22, 25;

г)    285, 332, 71.

Запитання 50

50. До якого класу належать такі рахунки: "Витрати палива і енергії", "Витрати сировини і матеріалів", "Витрати на оплату праці":

варіанти відповідей

а)    клас 7;

б)   клас 8;

в)    клас 9;

г)    немає правильної відповіді?

Запитання 51

51.  Процес постачання є сукупністю операцій з:

варіанти відповідей

а)    виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо;

б)    забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами, необхідними для виробництва;

в)    реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям.

г)    немає правильної відповіді.

Запитання 52

52.  Нематеріальні активи включають:

варіанти відповідей

а)    цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предмети, бланки первинних документів;

б)    права користування майном, програмні продукти для ПК, гудвіл;

в)    технічну документацію, правила експлуатації обладнання

г)    грошові документи, підзвітну документацію

Запитання 53

53.  Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:

варіанти відповідей

а)    запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх залишку на початок звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці запасів;

б)    запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство;

в)    запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство.

г)    немає правильної відповіді.

Запитання 54

54.  До складу собівартості продукції не включаються такі витрати:

варіанти відповідей

а)    адміністративні;

б)    загальновиробничі;

в)    прямі виробничі.

г)    змінні

Запитання 55

55.  Калькуляція — це:

варіанти відповідей

а)    групування витрат за статтями;

б)    обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;

в)    групування витрат виробництва за елементами.

г)    групування господарських засобів та джерел їх утворення

Запитання 56

56.  Готова продукція — це:

варіанти відповідей

а)    вся виготовлена продукція;

б)    продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль і здана на склад або замовнику;

в)    продукція, яка здана на склад.

г)    продукція, яка здана на відповідальне збереження

Запитання 57

57.  Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються:

варіанти відповідей

а)    постійними;

б)    непрямими;

в)    прямими.

г)    немає правильної відповіді.

Запитання 58

58.  Об'єктом обкладання податком на додану вартість є:

варіанти відповідей

а)    фонд заробітної плати;

б)    виручка;

в)    прибуток.

г)    збиток

Запитання 59

59. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

а)    стан господарських засобів, їх використання і результати, узагальнені для потреб управління;

б)    стан і використання засобів підприємства у процесі відтворення;

в)    факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з іншого

г)    всі наведені твердження є визначеннями предмета бухгалтерського обліку

Запитання 60

60. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

варіанти відповідей

а)    зобов'язання і активи;

б)    активи і капітал;

в)    капітал;

г)    зобов'язання і капітал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест