24 травня о 18:00Вебінар: Підготовка до ЗНО: систематизація матеріалу та узагальнення знань за допомогою сервісу Canva

Критерії класифікації документів та їх види

Додано: 13 січня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
48 запитань
Запитання 1

Види документів за походженням:

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

Службові

Особисті

З адміністративних питань

З бухгалтерського обліку

Планування

Запитання 2

Види документів за терміном виконання:

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

термінові

дуже термінові

звичайні безстрокові

особливо секретні

для службового використання

Запитання 3

Види документів за ступенем гласності :

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

термінові

нетермінові

цілком таємні

для загального користування

таємні

для службового використання

Запитання 4

Види документів за формою:

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

індивідуальні

стандартні

тимчасового зберігання

довготермінового зберігання

постійного зберігання

Запитання 5

Види документів за термінами зберігання:

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

типові

індивідуальні

постійного зберігання

тривалого зберігання ( понад 10 років)

тимчасового зберігання( до 10 років)

Запитання 6

Види документів за типом носіїв:

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

паперові

акти

інструкції

електронні

накази

звернення

Запитання 7

Види документів за назвою:

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

паперові

акти

інструкції

накази

електронні

звернення

Запитання 8

Документ – це..

варіанти відповідей

матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

посилання, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлене у заведеному порядку й має всі дані оформлені візуально для зручного перегляду.

будь-яке джерело інформації, передання людської думки, знань незалежно від того, чи втілене воно в матеріально фіксованій формі або є провідником (передавачем) інформації в часі.

матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й засвідчений печаткою.

Запитання 9

Документообіг - це….


варіанти відповідей

рух документів в установі від моменту створення або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву.


прийом вхідної та відсилання вихідної кореспонденції

рух документів в установі між різними підрозділами що не включає їх створення чи зберігання

контроль виконання документів електронними засобами

Запитання 10

Які основні вимоги до оформлення тексту?


варіанти відповідей

Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Times New Roman.

Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Arial.

шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів


шрифт розміром 8-16 друкарських пунктів

для друкування реквізитів шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів

для друкування реквізитів шрифт розміром 6-10 друкарських пунктів

Текст документів друкувати через 1-1,5 міжрядковий інтервал

Текст документів друкувати через 0.8-1 міжрядковий інтервал

Запитання 11

Як класифікують документи?

варіанти відповідей

За походженням

За призначенням

За формою

За терміном

За строками зберігання

За стадіями створення

За технікою відтворення

За напрямком

Запитання 12

Документ, який складається з текстових об'єктів (символів, слів, абзаців) та, можливо, інших об'єктів (графічних, мультимедійних тощо) називається ....

варіанти відповідей

текстовий документ

графічний документ

схематичний документ

Запитання 13

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається


варіанти відповідей

зразок

документ

реквізити

формуляр

Запитання 14

Види документів за напрямком

варіанти відповідей

стандартні

вхідні

вихідні

регулярні

Запитання 15

Види документів за місцем виникнення


варіанти відповідей

зовнішні


організаційні

розпорядчі

внутрішні

обліково-фінансові

Запитання 16

Види документів за походженням


варіанти відповідей

службові

особисті

фінансові

загальні

внутрішні

Запитання 17

Види документів за призначенням


варіанти відповідей

особисті

обліково-фінансові

організаційні

внутрішні

розпорядчі

Запитання 18

Документ складається з окремих елементів, які називають

варіанти відповідей

формуляр

зразок

реквізити

документ

Запитання 19

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається

варіанти відповідей

протоколювання

документообіг

фіксація

діловодство

Запитання 20

Види документів за формою


варіанти відповідей

регулярні

вхідні

індивідуальні

особисті

стандартні

Запитання 21

Дайте вірне визначення поняттю «документ».

варіанти відповідей

дані про оточуюче середовище, що сприймаються людиною чи технічним пристроєм


матеріальний об'єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для передачі її у часі і просторі

схема побудови комплексу документів

папір формату А4 з нанесеною на ньому постійною інформацією і місцем для змінної

Запитання 22

Результати розгляду документів керівниками відображаються:

варіанти відповідей

в резолюції

у відмітці про виконання документа і направлення його до справи

в реквізиті «Гриф затвердження»

в реквізиті «Гриф погодження»

Запитання 23

Дайте визначення поняттю "діловодство"

варіанти відповідей

сукупність службових документів, об'єднаних за ознакою належності до певної галузі, сфери, напряму діяльності, установи чи її підрозділу.


сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації та організування роботи зі службовими документами.


діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Запитання 24

Що таке стандартизація?

варіанти відповідей

встановлення єдиного комплексу видів і різновидів документів для аналогічних управлінських ситуацій, розробка єдиних форм і правил складання, оформлення і створення трафаретних текстів.

встановлення єдиних норм та вимог, які пред'являються до документів.


засіб уніфікації текстів документів, який полягає в тому, щоб вся інформація, характерна для певної групи документів, умовно поділяється на трафаретну, або постійну, та індивідуальну, або змінну

Запитання 25

За місцем складання документи поділяють на:

варіанти відповідей

внутрішні та зовнішні;

первинні та вторинні;

стандартні та індивідуальні;

загальні та спеціалізовані.

Запитання 26

За напрямком руху документи поділяються на:

варіанти відповідей

стандартні та індивідуальні;

типові та трафаретні;

організаційні, розпорядчі та інформаційні;

вхідні та вихідні.

Запитання 27

За походженням документи поідяляються на:

варіанти відповідей

службові та особисті;

директивні та інформаційні;

службові та інформаційні;

справжні та особисті.

Запитання 28

Що таке реквізит?

варіанти відповідей

елементи, з яких складається документ, без яких він неможе бути  підставою для обліку та не має юридичної сили.                                 

модель побудови формуляра службового документа, що встановлює сферу його застосування, формат, розміри берегів, вимоги до побудови конс-трукційної сітки та основні реквізити

документ, який створила або отримала установа (чи інший суб’єкт господарювання) в процесі діяльності.

документ, що посвідчує особу власника, його права, обов'язки, суспільний стан, а також може містити біографічні і (або) інші відомості про нього

Запитання 29

Виберіть правильний варіант запису дати:

варіанти відповідей

06.04.2020 рік

06.04.2020

06 квітня 2020 рік

6.04.2020

Запитання 30

Виберіть правильний варіант написання грифу:

варіанти відповідей

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Затверджено

Запитання 31

Напис на документі, що містить вказівки щодо виконання документа, зроблений керівником.


варіанти відповідей

адресат;

резолюція;

заголовок до тексту документу;

відмітка про контроль.

Запитання 32

Де розміщується заголовок до тексту документа?

варіанти відповідей

від межі лівого берега першого аркуша над текстом документа;


від межі лівправого берега першого аркуша над текстом документа;


посередені аркуша;

Запитання 33

Виберіть варіанти розташування штампа:

варіанти відповідей

кутове та поздовжнє;

кутове та центральне;

центральне та поздовжнє.

Запитання 34

Скільки разів реєструється документ:

варіанти відповідей

2

1

3

Запитання 35

Назвіть види документів, що мають однакову юридичну силу


варіанти відповідей

Оригінал, дублікат, копія

Дублікат, відпуск, виписка

Копія, виписка

Оригінал, відпуск, виписка

Запитання 36

Виберіть найбільш класичне визначення документу


варіанти відповідей

Матеріальний об'єкт з інформацією, що закріплена певним засобом людиною з метою передачі її в часі і просторі

Засіб закріплення різним методом на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини

Діловий папір, що підтверджує якийсь факт або право на що-небудь

 Письмове свідчення про що-небудь

Запитання 37

Стиль мови ділових паперів -

варіанти відповідей

розмовний

офіційно - діловий

конфесійний

Запитання 38

Другий примірник документа, виданий у зв ’язку з втратою оригіналу - це

варіанти відповідей

витяг

дублікат

формуляр

Запитання 39

До документів особового складу відносять такі:

варіанти відповідей

автобіографія, резюме

наказ, розпорядження

оголошення, запрошення

Запитання 40

Які існують способи виготовлення бланків?

варіанти відповідей

Рукописний

Друкарський

На комп'ютері

Запитання 41


Який формат паперу використовується для виготовлення бланків?

варіанти відповідей

А6

А4

А5

А3

Запитання 42

До якої групи документів відносять характеристику?

варіанти відповідей

особисті документи

особові документи

облікова документація

первинні облікові документи

Запитання 43

Укажіть, для якого стилю характерне вживання таких слів і словосполучень: прес-реліз, термін постачання, трудовий стаж, відомості про кадри, вести облік, у відповідь на ваш запит

варіанти відповідей

Розмовного

Публіцистичного

Наукового

Офіційно-ділового

Запитання 44

Назвіть стиль, у якому вживають словосполучення згідно з наказом, надходять пропозиції, працювати за сумісництвом, укласти договір

варіанти відповідей

Науковий стиль

Публіцистичний стиль

Офіційно-діловий стиль

Художній стиль

Запитання 45

У якому з рядків є слова, не характерні для офіційно-ділового стилю?

варіанти відповідей

Порядок денний, відповідно до інструкції

Замилювати очі, директриса підприємства

Завідувач лабораторії, на прохання дирекції

За власним бажанням, заступник начальника відділу

Запитання 46

У якому рядку подано речення з офіційно-ділового стилю?

варіанти відповідей

До заяви додаю такі документи

Через народження дитини мушу взяти академку

У старших класах я чудово вчився

Книжку на кафедрі можна взяти під заліковку

Запитання 47

За стадіями створення документи поділяються

варіанти відповідей

оригінали і копії

оригінали і дублікати

копіі і відпуски

відпуски і дублікати

Запитання 48

Точне відтворення оригіналу

варіанти відповідей

Дублікат

Копія

Відпуск

Оригінал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест