18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ДКА. "ООІ та ПЗ, обліковець" (гр.48)

Додано: 12 червня 2020
Предмет:
100 запитань
Запитання 1

Фінанси виконують такі функції:

варіанти відповідей

накопичувальну і контрольну

розподільчу і накопичувальну

розподільчу і контрольну

правильної відповіді немає

Запитання 2

Чим відрізняються фінанси від грошей?

варіанти відповідей

змістом

функціями

змістом і функціями

правильної відповіді немає

Запитання 3

До складу державних фінансів не входять:

варіанти відповідей

державний бюджет

державний кредит

позабюджетні спеціальні фонди

фінанси підприємств колективної форми власності

Запитання 4

Місцеві фінанси — це:

варіанти відповідей

система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди

система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій

сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів

правильної відповіді немає

Запитання 5

Виконанням Державного бюджету України спеціально займається:

варіанти відповідей

Державна податкова адміністрація України

Державне казначейство України

Рахункова палата

усі відповіді правильні

Запитання 6

До органів виконавчої влади в Україні відносять:

варіанти відповідей

Кабінет Міністрів України

галузеві міністерства, управління та відомства

обласні державні адміністрації

усі відповіді правильні

Запитання 7

Фінансовий контроль — це …

варіанти відповідей

система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

специфічний вид діяльності, який здійснюється всіма ланками влади, а також недержавними структурами щодо забезпечення на базі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні

процес дослідження фінансового стану підприємства

правильної відповіді немає

Запитання 8

Головне завдання підприємства полягає у …

варіанти відповідей

задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку

ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів

підвищенні продуктивності праці й ефективному використанні системи мотивації праці

підвищенні якості продукції, що випускається

Запитання 9

Основними документами, що регулюють діяльність підприємства, є …

варіанти відповідей

Закон України «Про підприємства в Україні»

статут

ліцензія

колективний договір

Запитання 10

Головне завдання підприємства полягає у …

варіанти відповідей

підвищенні іміджу підприємства на ринку

задоволенні потреб інвесторів

задоволенні потреб ринку з метою отримання прибутку

підвищенні якості продукції підприємства

Запитання 11

Який документ регулює діяльність підприємства та його

взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання?

варіанти відповідей

договір

статут

бізнес-план

план

Запитання 12

Яке з наведених нижче означень найбільш повно характеризує

статут підприємства?

варіанти відповідей

зібрання правил, що регулюють внутрішню діяльність підприємства, її види та особливості

зібрання правил, що регулюють відносини підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та державою

повне зібрання правил, які відповідають основним положенням Господарського Кодексу України та регулюють різноманітні сторони діяльності підприємства

Запитання 13

За правовим статусом і формою господарювання підприємства

поділяють на:

варіанти відповідей

господарські товариства, одноосібні, кооперативні

приватні, державні, змішані, колективні

унітарні, корпоративні

промислові, непромислові

Запитання 14

За формою власності підприємства бувають:

варіанти відповідей

приватні, колективні, державні, муніципальні

акціонерні товариства, товариства з повною відповідальністю,

командитні товариства

виробничі, невиробничі

малі, середні, великі

Запитання 15

За розміром підприємства бувають:

варіанти відповідей

приватні, державні, змішані, колективні

малі, середні, великі

акціонерні товариства, товариства з повною відповідальністю,

командитні товариства

розмір статутного фонду

Запитання 16

За формою власності підприємства класифікуються на:

варіанти відповідей

приватні

державні

казенні

змішанні

колективні

комунальні

Запитання 17

Підприємства, що забезпечують усі організаційні форми господарю­вання необхідними для них матеріальними ресурсами – це …

варіанти відповідей

партнери

постачальники

посередники

агросервісні підприємства

Запитання 18

Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

варіанти відповідей

статистичний

податковий

фінансовий

господарський

Запитання 19

Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники:

варіанти відповідей

трудові

натуральні

грошові

грошові та трудові

Запитання 20

Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 

варіанти відповідей

Міністерство фінансів України

Державна  служба статистики України

Методологічна рада з бухгалтерського обліку

Кабінет Міністрів України

Запитання 21

Вимірники бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

грошові, трудові, валютні

грошові, бухгалтерські, натуральні

грошові, трудові, натуральні

грошові, натуральні, фінансові

Запитання 22

Оборот - це:

варіанти відповідей

підсумок записів за Дт або за Кт рахунка

підсумок записів за Дт або за Кт рахунка без врахування початкового залишку

підсумок записів тільки за Дт

підсумок записів за Дт або за Кт рахунка з врахуванням початкового залишку

Запитання 23

Облік витрат на придбання нематеріальних активів ведеться на рахунку:

варіанти відповідей

26 «Готова продукція»

23 «Виробництво»

15 «Капітальні інвестиції»

91 «Загальновиробничі витрати»

Запитання 24

Відкрити рахунок - це:

варіанти відповідей

дати йому назву і записати початкове сальдо по рахунку

записати початкове сальдо по рахунку

записати кінцеве сальдо по рахунку

зробити запис першої операції по рахунку

Запитання 25

Де відбувається збільшення господарських операцій в актив­них рахунках:

варіанти відповідей

в кредиті

в дебеті

в кредиті та дебеті

Запитання 26

Сальдо на початок місяця по рахунку «Основні засоби» складає - 2000 грн., оборот по Дт - 1345 грн., і оборот по Кт -1560 грн., а на кінець місяця становитиме:

варіанти відповідей

2215

4905

1785

3345

Запитання 27

Яким первинним документом оформляють господарську опера­цію: «Видано з каси підзвіт Олексину на господарські потреби» 

варіанти відповідей

прибутковий касовий ордер

накладну

видатковий касовий ордер

чек

Запитання 28

Яким первинним документом оформляють господарську операцію: «Видано заробітну плату»:

варіанти відповідей

прибутковий касовий ордер

накладна

видатковий касовий ордер

платіжна відомість

Запитання 29

Яка проводка відповідає операції: «Видана заробітна плата працівникам»:

варіанти відповідей

Дт 30   Кт 66

Дт 66   Кт 30

Дт 23   Кт 66

Дт 66   Кт 31

Запитання 30

Яка проводка відповідає операції: «Видано кошти на відря­дження головному бухгалтеру»:

варіанти відповідей

Дт 30    Кт 372

Дт 66    Кт 30

Дт 23    Кт 66

Дт 372  Кт 30

Запитання 31

Організацію бухгалтерського обліку на підприємстві здійснює:

варіанти відповідей

керівник підприємства, інспектор з відділу кадрів

керівник підприємства, головний бухгалтер

головний бухгалтер, інспектор з відділу кадрів

бухгалтер, менеджер

Запитання 32

Каса - це ...

варіанти відповідей

спеціальне приміщення для зберігання, приймання, видані гро­шей та цінних паперів

спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, шафами для зберігання, приймання, видачі грошей

спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією для зберігання грошей та цінних паперів

спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання, приймання, видачі грошей та цінних паперів

Запитання 33

Ліміт залишку готівки в касі - це ...

варіанти відповідей

граничний розмір суми готівки, що може запишатися в касі

граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час

розмір суми готівки, що знаходиться в касі

граничний розмір суми готівки, що не може залишатися в касі в позаробочий час

Запитання 34

Касир - це ...

варіанти відповідей

МВО, відповідає за збереження грошей у касі, тому з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність, а також під розписку ознайомлюють його із положенням про ведення касових операцій

юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання то­варно-матеріальних цінностей або надають послуги і виконують роботи

це працівники даного підприємства, які отримали грошові су ми підзвіт для майбутніх витрат згідно наказу керівника підприємства

Запитання 35

Звіт касира - це ...

варіанти відповідей

сума грошових коштів, які підприємство здає в банк для зарахування їх на рахунок

відривні аркуші Касової книги разом із доданими до них прибутковими та видатковими касовими ордерами

належним чином оформлені відривні аркуші Касової книги

належним чином оформлені прибуткові та видаткові касові ордери

Запитання 36

Якою бухгалтерською проводкою відображається операція: оприбутковано кошти від підзвітних осіб в касу?

варіанти відповідей

Дт31; Кт 72 

Дт 301; Кт 36

Дт 301; Кт 372

Запитання 37

Звіт підзвітної особи - це ...

варіанти відповідей

відривні аркуші Касової книги разом з ПКО та ВКО

звіт за придбання ТМЦ

документ, який засвідчує використання підзвітною особою грошових коштів

правильної відповіді не запропоновано

Запитання 38

Ліміт каси встановлює:

варіанти відповідей

підприємство

Національний банк України

комерційний банк, що обслуговує підприємство

Методологічна рада з бухгалтерського обліку

Запитання 39

Який з цих законодавчих актів регулює відносини у сфері

справляння податків і зборів, що стягуються в Україні?

варіанти відповідей

Конституція України

Закон України “Про державний бюджет на відповідний рік”

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Запитання 40

Вказати функції податків:

варіанти відповідей

Фіскальна, регулювальна і контрольна

Нагромаджувальна і економічна

Накопичувальна і стримулювальна

Фіскальна, стимулювальна і змішана

Запитання 41

Яка функція податків проявляється під час формування і

наповнення бюджету держави?

варіанти відповідей

Фіскальна

Регулювальна

Розподільча

Стимулювальна

Запитання 42

До якої групи податків належить єдиний податок?

варіанти відповідей

Прямі загальнодержавні

Непрямі загальнодержавні

Прямі місцеві

Місцеві, податки на споживання

Запитання 43

Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами країни – це ...

варіанти відповідей

Об’єкт оподаткування

База оподаткування

Податки

Ставка податку

Запитання 44

Обов’язки платників податку:

варіанти відповідей

Сплачувати податки і збори у встановлені строки

Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно

Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та нормативно-правові акти, що їх регулюють

Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

Запитання 45

Які ставки податку на додану вартість, передбачені Податковим

кодексом України?

варіанти відповідей

10%

15%

20%, 7% і 0%

25%, 7%

Запитання 46

Базова ставка податку на прибуток підприємств становить:

варіанти відповідей

17%

18%

19%

20%

Запитання 47

Яка основна ставка податку на доходи фізичних осіб?

варіанти відповідей

5%

10%

15%

18%

Запитання 48

Який розмір Єдиного соціального внеску для страхувальників

встановлено на поточний рік:

варіанти відповідей

22%

36%

37%

42%

Запитання 49

Головною метою охорони праці є: 

варіанти відповідей

зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини.

створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини.

проведення інструктажів з охорони праці на кожному робочому місці.

створення на кожному робочому місці небезпечних умов праці, умов небезпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини.

Запитання 50

Головним Законом України, в якому забезпечуються права на безпечні і нешкідливі умови праці є:

варіанти відповідей

Конституція України

Кодекс Законів про працю

Закон України про охорону праці

вірні всі варіанти

Запитання 51

 На які дві категорії поділяються засоби захисту працівників?

варіанти відповідей

Попереджувальні і індивідуальні

Особисті і загальні

Колективні і індивідуальні

Запитання 52

 Граничні норми підняття та переміщення важких речей для дівчат 17 років при короткочасній роботі

варіанти відповідей

До 8 кг

До 10 кг

До 16 кг

Запитання 53

 Для чого призначені засоби колективного захисту?

варіанти відповідей

Для створення нормального психологічного клімату

Для зменшення шкідливих викидів в атмосферу

Для захисту від шкідливих умов праці всіх працюючих

Запитання 54

 Які є види протипожежних інструктажів?

варіанти відповідей

Повторний, позаплановий

Той, що проводить майстер в майстерні і викладач в кабінеті

Вступний, первинний, повторний, позаплановий

Запитання 55

До фізичних шкідливих факторів відносяться:

варіанти відповідей

мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання

токсичні: пил, пара, газ

температура, вібрація, шум, освітленість, напруга електричного струму

напруга електричного струму

Запитання 56

До психофізіологічних шкідливих факторів відносяться:

варіанти відповідей

мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання;

температура, вібрація, шум, освітленість, напруга електричного струму;

стомлюваність, нервово-психічні перевантаження;

температура

Запитання 57

До біологічних шкідливих факторів відносяться:

варіанти відповідей

напруга електричного струму 

температура, вібрація, шум, освітленість, напруга електричного струму

мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання

токсичні: пил, пара, газ

Запитання 58

Для зупинки артеріальної кровотечі, гумовий джгут накладають терміном на:

варіанти відповідей

1,5 – 2 години;

3 – 4 години;

5 – 6 годин;

1 година.

Запитання 59

До апаратної частини ПК відносять:

варіанти відповідей

операційну систему

пристрої виведення і введення інформації

складові частини системного блоку

Запитання 60

Де знаходиться BIOS?

варіанти відповідей

В оперативно - запам’ятовуючому пристрої (ОЗП)

На жорсткому диску

На CD-ROM

В постійно-запам’ятовуючому пристрої (ПЗП)

Запитання 61

Що таке файлова система?

варіанти відповідей

Це  частина  операційної  системи,  що  готує  жорсткий диск комп’ютера для записування на нього та зберігання інформації

Це всі файли та папки, розміщені на вашому комп’ютері

Це частина операційної системи, що відповідає за організацію зберігання та доступу до інформації на будь-яких її носіях

Це інтерфейс операційної системи

Запитання 62

З чого складається назва файлу?

варіанти відповідей

Назва файлу складається з українських та англійських літер

Назва файлу складається з двох частин — назви та розширення, розділених між собою крапкою

Назва файлу містить шлях до нього і завжди починається з назви диска, на якому розташовано файл, а далі містить назви папок, які треба послідовно відкрити до папки з потрібним файлом

Запитання 63

Що таке операційна система?

варіанти відповідей

Пам'ять, в якій розташовані дані, що виконуються комп'ютером і використовуються програмами

Комплекс програм, який керує роботою комп'ютера, процесами введення, обробки та виводу

Пристрій для швидкого збереження інформації

Комплекс програм, який керує роботою комп’ютера та забезпечує інтерфейс користувача

Запитання 64

Операційна система потрібна для:

варіанти відповідей

функціонування всіх пристроїв

коректної роботи пристроїв введення і виведення інформації

обміну інформацією з іншими ПК

Запитання 65

До функції ОС відносять:

варіанти відповідей

керування процесами

керування пам’яттю

безпека

робота в мережі

усі вище зазначені

Запитання 66

Жорсткий диск – це ...

варіанти відповідей

пристрій для виведення інформації

пристрій, який зберігає інформацію, поки ПК увімкнено

пристрій, який постійно зберігає інформацію

Запитання 67

Оперативна пам’ять призначена для:

варіанти відповідей

зберігання інформації в ПК

зберігання інформації під час завантаження і роботи з ПК

зберігання інформації при завантаженні ПК

Запитання 68

До пристроїв виведення інформації відносять:

варіанти відповідей

дисплей, миша, принтер, сканер

принтер, клавіатура, модем, трекбол

дисплей, принтер, факс

Запитання 69

Архіватор призначений для

варіанти відповідей

архівування данних

розпаковування та архівування

групування даних

Запитання 70

Які з перерахованих нижче програм є архіваторами?

варіанти відповідей

ZIP

ARJ

DIET

CAB

RAR

bascup

STACKER

Запитання 71

Які з перерахованих нижче операцій можуть виконувати архіватори?

варіанти відповідей

Перегляд архіву

Вміщення файлів у архів

Вилучення файлів з архіву

Перейменування

Встановлення пароля

Всі зазначені операції

Запитання 72

Що таке комп’ютерний вірус?

варіанти відповідей

Збій у роботі програми

Особливий файл

Помилка ПЗ ПК

Мала, спеціально написана програма, що шкодить

Запитання 73

Які з перерахованих нижче програм є антивірусними ? 

варіанти відповідей

Антивірус Касперського

Ассеss

DoctorWeb

Word

Panda

CLEEN

Запитання 74

Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами:

варіанти відповідей

за допомогою команди головного меню Пуск / Программы / Microsoft Word

за допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі Windows

будь-яким з перелічених способів

Запитання 75

Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і:

варіанти відповідей

скористатися командою Головна / Розмір шрифту

скористатися командою Вставка / Розмір шрифту

скористатися командою контекстного меню Абзац

Запитання 76

Редагування – це

варіанти відповідей

виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок

знищення лише останніх букв слів

внесення доповнень у створений документ

Запитання 77

Для виділення абзацу тексту потрібно

варіанти відповідей

клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці провести до кінця абзацу

тричі клацнути в межах абзацу

скористатися будь-яким із запропонованих варіантів

Запитання 78

Щоб вставити таблицю в документ у MS Word, потрібно

варіанти відповідей

виконати дії Таблиця / Додати таблицю

виконати дії Вставка / Таблиця

виконати піктограму Список

Запитання 79

Для набору відсутніх на клавіатурі символів у MS Word потрібно:

варіанти відповідей

виконати дії Вставка / Символ і вибрати потрібні знак

виконати дії Вид / Панелі інструментів і вибрати потрібну

виконати дії Вставка / Надпис і вибрати потрібний знак

Запитання 80

При форматуванні абзацу у MS Word можна

варіанти відповідей

задати лише розмір шрифту

лише інтервал між рядками

абзацний відступ, інтервал між рядками, розмір шрифту

Запитання 81

Щоб знищити фрагмент тексту у MS Word, потрібно

варіанти відповідей

виділити його і натиснути клавішу Delete

виділити його і використати піктограму “ножницы”

виділити його і натиснути клавішу Іnsert

Запитання 82

Текстові редактори призначені для

варіанти відповідей

лише набору тексту

лише для форматування документів

для набору, редагування та форматування документів

Запитання 83

 Книга в Excel складається з


варіанти відповідей

текстових документів

аркушів


 записів


Запитання 84

Документи (файли) Excel називаються

варіанти відповідей

книгами


 електронними таблицями


листками

Запитання 85

Після введення формули в комірку Excel потрібно натиснути

варіанти відповідей

Enter

Shift

Alt


Запитання 86

Введення формули у комірку електронної таблиці Excel починається із символу

варіанти відповідей

  _ ("підкреслення")


= ("дорівнює")


 / ("коса риска")


Запитання 87

Запис ####### в комірці Excel означає

варіанти відповідей

неправильна формула

неіснуючий формат

число заданого формату не вміщується в комірку

Запитання 88

У який формат переводить числа кнопка % на панелі інструментів Excel?

варіанти відповідей

процентний

грошовий

символьний


Запитання 89

До логічних функцій в Excel належить функція

варіанти відповідей

ЕСЛИ (умова; вираз1; вираз2)


ПИ ()

СРОТКЛ (діапазон)

Запитання 90

Середнє значення в Excel обчислює функція

варіанти відповідей

КОРЕНЬ (число х)

СРОКТЛ (діапазон)

СРЗНАЧ (діапазон)

Запитання 91

Комп'ютерна графіка - це ...

варіанти відповідей

наука, що вивчає особливості створення й обробки зображень за допомогою програмно-апаратних засобів

особливості відображення інформації програмно-апаратними засобами

розділ інформатики, який вивчає методи і засоби створення та опрацювання графічних зображень із використанням комп’ютерних технологій

незвичайні зображення які створено за допомогою комп'ютера

Запитання 92

Вкажіть редактори для опрацювання растрових зображень аратних засобів

варіанти відповідей

Corel Draw

Microsoft Paint

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Corel Photo-Paint

Запитання 93

Формат, який застовується для стиснення растрових зображень за рахунок втрати якості

варіанти відповідей

bmp

jpg

png

gif

Запитання 94

Який інструмент відповідає за масштабування відкритого документу?

варіанти відповідей

Move Tool

Select Tool

Brush Tool

Zoom Tool

Запитання 95

Новий, створений нами, шар растрового зображення представляє собою ...

варіанти відповідей

непрозору основу

напівпрозору основу

повністю прозору основу

білу основу

Запитання 96

Щоб почати роботу з чистого аркуша в CorelDraw на екрані запрошення треба вибрати:

варіанти відповідей

Open

New From Template

New

Запитання 97

Щоб відкрити панель інструментів треба виконати:

варіанти відповідей

Інструменти - налаштування

Вікно - Панелі - Набір інструментів

Вікно - Панелі інструментів - Стандартна

Запитання 98

Панель атрибутів для еліпса містить кнопки:

варіанти відповідей

Arc (Дуга)

Ellipse (Еліпс)

Ellipse (Еліпс) Pie (Сектор) Arc (Дуга)

Запитання 99

Вікно програми Blender складається з трьох дочірніх вікон:

варіанти відповідей

Рядок заголовка, панель інструментів, робоча область

Меню, панель інструментів, робоча область

Меню, вікно 3D виду, панель кнопок

Вікно запуску програми, рядок стану, вікно завдань

Запитання 100

Мова розмітки гіпертексту — це ...

варіанти відповідей

сукупність команд для Налаштування Інтернету

спеціальні команди для створення зв'язку між певними веб-сторінками

сукупність та правила розташування спеціальних кодів

спеціальні команди та правила, призначені для створення веб-сторінок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест