Екологія. Самостійна робота. Рівень стандарту.

Додано: 24 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 89 разів
30 запитань
Запитання 1

Які організми мінералізують органічні речовини в екосистемі:

варіанти відповідей

1. Продуценти.

2. Консументи І порядку.

3. Консументи ІІ порядку.

4. Редуценти.

Запитання 2

  До глобальних змін в біосфері відносять:

варіанти відповідей

1. Забруднення ґрунту пестицидами.

2. Нестачу питної води.

3. Забруднення атмосфери викидами промислових підприємств.

4. Забруднення світового океану нафтопродуктами із танкерів.

Запитання 3

1.   Термін «екологія» запропонував:

варіанти відповідей

1. Геккель.

2. Вернадський.

3. Мечников.

4. Тенслі.

Запитання 4

Сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, коли розумна діяльність людини стає її головним, визначальним фактором, називається:

варіанти відповідей

1. Техносфера.

2. Атмосфера.

3. Гідросфера.

4. Ноосфера.

Запитання 5

  Антропогенні зміни відбуваються на планеті під впливом:

варіанти відповідей

1. Геологічних процесів.

2. Діяльності людини.

3. Рослинних організмів.

4. Припливів та відпливів.

Запитання 6

 Вкажіть абіотичний чинник:

варіанти відповідей

1. Забруднення повітря викидами автотранспорту.

2. Сезонні коливання чисельності хижаків.

3. Підвищення вологості повітря після дощу.

4. Виділення фітонцидів у повітря.

Запитання 7

 Вчені виявили абіотичний чинник, що впливає на чисельність популяції комарів:

варіанти відповідей

1.  Викиди промислових підприємств.

2. Збільшення популяції ластівок.

3. Пересихання водойм.

4. Зміна тривалості дня.

Запитання 8

 Вкажіть групу організмів, які пов’язані між собою трофічними зв’язками:

варіанти відповідей

1. Зграя.

2. Ланцюг живлення.

3. Вид.

4. Популяція.

Запитання 9

До трофічної групи редуцентів належить:

варіанти відповідей

1. Бактерії гниття.

2. Коник зелений.

3. Ялина зелена.

4. Хвощ польовий.

Запитання 10

 Внаслідок якого процесу кисень повертається в атмосферу:

варіанти відповідей

1. Транспірації.

2. Гліколізу.

3. Фотосинтезу.

4. Хемосинтезу.

Запитання 11

Вкажіть організми, які забезпечують утворення органічних речовин із неорганічних:

варіанти відповідей

1. Рослини.

2. Тварини.

3. Грунтові гриби.

4. Бактерії гниття.

Запитання 12

 Вкажіть правильну послідовність трофічного ланцюга, який складається із таких організмів 1) яструб; 2) гусениця; 3) синиця; 4) рослина:

варіанти відповідей

1. 1-2-3-4.

2. 2-4-1-3.

3. 2-1-4-3.

4. 4-2-3-1.

Запитання 13

Парникові гази – це:

варіанти відповідей

1. Продукти радіоактивного розпаду, які попадають на землю разом із дощем та снігом.

2. Озоновий шар в атмосфері.

3. Хімічно активні речовини, що виділяють рослини, які ростуть в парниках.

4. Гази, які здатні поглинати та утримувати теплове випромінювання планети.

Запитання 14

 На уроці біології учні обговорювали приклади агроценозів. При цьому одна група учнів стверджувала, що рослини можна вирощувати без ґрунту, але при цьому їх корені мають бути занурені у воду, а друга група доводила, що можна не занурювати корені у воду, а достатньо їх регулярно обробляти аерозольними розчинами поживних речовин. Яка із цих груп висловила вірне судження:

варіанти відповідей

1. Тільки перша.

2. Тільки друга.

3. Обидві групи.

4. Жодна із груп.

Запитання 15

Класична екологія вивчає:

варіанти відповідей

1. Взаємозв’язки організмів між собою і з навколишнім середовищем.

2. Різноманіття рослин і тварин.

3. Екосистеми континентів.

4. Інфекційні захворювання рослин.

Запитання 16

Який із названих комплексів є антропогенним за походженням:

варіанти відповідей

1. Пустеля.

2. Саванна.

3. Ліс.

4. Кар'єр

Запитання 17

Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями: 1 - екологія; 2 -  ноосфера; 3 - біогенна речовина; 4 - меліорація земель – а) осушення та зрошення ґрунтів; б) наука про взаємозв’язки організму із середовищем існування; в) жива оболонка нашої планети; г) продукти, створені в результаті діяльності організмів; д) сфера, де поширюється діяльність людини.

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - в, 3 - д, 4 - б.

2. 1 - б, 2 - д, 3 - г, 4 а.

3. 1 - б, 2 - г, 3 - в, 4 - а.

4. 1 - в, 2 - а, 3 - д. 4 - б.

Запитання 18

Розгляньте малюнок та поясніть, що на ньому зображено:

варіанти відповідей

1. Колообіг органічних речовин у природі.

2. Колообіг Нітрогену в природі.

3. Колообіг води в природі.

4. Колообіг вуглекислого газу в природі.

Запитання 19

 Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями: 1 - абіотичні чинники; 2 - популяція; 3 - біокосна речовина; 4 - продуценти – а) організми, які перетворюють органічні речовини на неорганічні; б) організми, які перетворюють неорганічні речовини на органічні; в) чинник неживої природи; г) неорганічні сполуки, які утворені в результаті взаємодії живої та неживої природи; д) сукупність організмів одного виду, які живуть відносно відокремлено від інших організмів того самого виду.

варіанти відповідей

1. 1 - в, 2 - д, 3 - г, 4 - б.

2. 1 - а, 2 - г, 3 - в, 4 - д.

3. 1 - а, 2 - г, 3 - в, 4 - б.

4. 1 - в, 2 - г, 3 - д, 4 - а.

Запитання 20

Розгляньте малюнок та визначте, яку закономірність він демонструє:

варіанти відповідей

1. Колообіг речовин у природі.

2. Поділ організмів на продуценти та консументи.

3. Правило екологічної піраміди.

4. Тривалість життя організмів.

Запитання 21

Моніторингом називається:

варіанти відповідей

1. Довготривале спостереження за будь-якими об’єктами чи явищами.

2. Зміна структури навколишнього середовища організмами.

3. Визначення стану навколишнього природного середовища за допомогою окремих видів.

4. Експериментальна перевірка отриманих даних.

Запитання 22

Ряд взаємопов’язаних видів, з яких кожен попередній є їжею для наступного, називається:

варіанти відповідей

1. Харчовий ланцюг.

2. Піраміда чисел.

3. Харчова сітка.

4. Харчовий рівень.

Запитання 23

 На уроці біології учні обговорювали трофічні ланцюги. Перша група вважає, що консументами першого порядку завжди є тільки рослини, а друга – що ними можуть бути і хижаки, коли дуже зголодніють. Яка із цих груп учнів висловила правильне судження:

варіанти відповідей

1. Тільки перша.

2. Тільки друга.

3. Обидві групи.

4. Жодна із цих груп.

Запитання 24

 Ноосфера, як сфера розуму, пов’язана із:

варіанти відповідей

1. Виникненням і становленням цивілізованого суспільства.

2. Передбаченням поведінки природних систем внаслідок впливу природних процесів та людської діяльності.

3. Місцем існування угруповання.

4. Частиною біосферного заповідника, де живуть найцінніші види організмів.

Запитання 25

Наслідком деградації ґрунтів є:

варіанти відповідей

1. Руйнування озонового екрану.

2. Зменшення вмісту гумусу в ґрунті.

3. Зменшення прозорості атмосфери.

4. Самовідновлення і саморегуляція геосистем.

Запитання 26

 Вкажіть організми, які забезпечують процес мінералізації органічних решток:

варіанти відповідей

1. Рослини.

2. Тварини.

3. Людина.

4. Ґрунтові гриби.

Запитання 27

Для якого процесу кисень поглинається із атмосфери:

варіанти відповідей

1. Фотосинтезу.

2. Дихання.

3. Хемосинтезу.

4. Транспірації.

Запитання 28

 До трофічної групи консументів належить:

варіанти відповідей

1. Бактерії гниття.

2. Коник зелений.

3. Сосна звичайна.

4. Ґрунтові гриби.

Запитання 29

Вкажіть групу організмів в якій є представники різних вікових груп одного виду:

варіанти відповідей

1. Табун.

2. Зграя.

3. Прайд.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 30

Вчені виявили антропогенний чинник, який впливає на зменшення популяції лишайнику на придорожніх деревах. Про який саме чинник йдеться:

варіанти відповідей

1. Забруднення водойм викидами промислових підприємств.

2. Підвищення сонячної активності.

3.  Використання автомобілів, що викидають в атмосферу велику кількість газоподібних відходів.

4. Старіння дерев.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест