Еволюція органічного світу

Додано: 25 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 204 рази
63 запитання
Запитання 1

Термін еволюція (від грец. еволюціо - розгортання) вперше ввів у науку

варіанти відповідей

Чарлз Дарвін

Шарль Бонне

Жан Батист Ламарк

Карл Лінней

Запитання 2

Результатом дивергенції є виникнення:

варіанти відповідей

аналогічних органів

нових видів

мімікрії

гомологічних органів

Запитання 3

Елементарна одиниця еволюції

варіанти відповідей

 популяція

ізоляція

мутація

панміксія

Запитання 4

Еволюційні процеси в межах популяцій, що завершуються формуванням пристосованості організмів та утворенням нових популяцій й підвидів, називаються

варіанти відповідей

мікроеволюцією

макроеволюцією

конвергенція

дивергенція 

Запитання 5

Розвиток ознак відмінності в особин одного виду внаслідок пристосування до різних умов середовища- це

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція 

ідіоадаптації

паралелізм

Запитання 6

Незалежний розвиток подібних ознак у споріднених систематичних груп організмів - це

варіанти відповідей

конвергенція

паралелізм

дивергенція 

ідіоадаптації 

Запитання 7

Органи, які подібні за будовою та походженням, але виконують різні функції 

варіанти відповідей

гомологічні органи 

рудименти

аналогічні органи

атавізми

Запитання 8

Прикладом конвергентної еволюції є 

варіанти відповідей

поява рядів ссавців від спільного предка


виникнення шаблезубості в різних групах викопних кішок

поява крил у різних тварин

подібність форми тіла у ластоногих

Запитання 9

 Прикладами ідіоадаптивних змін є

варіанти відповідей

 поява насіння у насінних рослин

утворення квітки

різноманітна будова квіток

зникнення коренів у повитиці


різноманітна будова плодів покритонасінних

Запитання 10

Основними шляхами досягнення біологічного прогресу є 

варіанти відповідей

ароморфози

ідіоадаптації 

загальна дегенерація

ізоляції

паралелізм

Запитання 11

 Елементарними чинниками еволюції є .....

варіанти відповідей

Спадкова мінливість

Природний добір

Хвилі життя

Дрейф генів

Ізоляція

Запитання 12

Оцініть правильність тверджень:

І. Поява гострих кігтів у хижих птахів - це ароморфоз.

ІІ. Поява квітки у покритонасінних - це ідіоадаптація.

ІІІ. Поява статевого процесу - це загальна дегенерація.

варіанти відповідей

правильне твердження І

правильне твердження ІІ

правильне твердження ІІІ

правильні твердження І і ІІІ

правильні твердження І і ІІ

правильних тверджень немає

Запитання 13

Ознаки біологічного прогресу

варіанти відповідей

низький потенціал виживання

зростання чисельності особин

розширення ареалу (площі існування)

зменшення чисельності особин

Запитання 14

Вчення про "біологічний прогрес" і "біологічний регрес" розробив

варіанти відповідей

Дарвін

Ламарк

Сєверцов

Вернадський

Запитання 15

Суть конвергенції -

варіанти відповідей

у споріднених організмів формуються подібні адаптації до подібних умов існування

у неспоріднених організмів формуються подібні адаптації до подібних умов існування

у кожного організму виникають власні адаптації до умов існування

це боротьба з несприятливими чинниками довкілля

Запитання 16

Макроеволюція - це

варіанти відповідей

Процеси, що призводять до появи нових видів

 Процеси, що призводять до появи нових популяцій і підвидів

Процеси, що призводять до появи схожих ознак у представників різних систематичних одиниць

Процеси, що призводять до появи надвидових систематичних одиниць

Запитання 17

Який вид добору ілюструє схема?

варіанти відповідей

рушійний добір

стабілізуючий добір 

розриваючий добір 

статевий добір

Запитання 18

Прикладами дії розриваючого добору є

варіанти відповідей

збереження обтічної форми тіла у риб

індустріальний меланізм у метеликів березового п’ядуна

виникнення популяцій  весняної (світлої) та літньої (темної) форм метелика рябокрилка мінлива 

 виникнення популяцій комах з довгими крилами та без крил на островах, де постійно дме сильний вітер

Запитання 19

Незворотний, спрямований історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами на всіх рівнях організації життя - це

варіанти відповідей

еволюція

адаптація

дрейф генів

антропогенез

Запитання 20

Природний добір як рушійна сила еволюції за Ч. Дарвіном проявляється в

варіанти відповідей

переважаючому виживанні особин, які мають внутрішнє прагнення до прогресу

збереженні особин, якості яких найкраще відповідають потребам людини

переважаючому виживанні найбільших за розмірами представників певної групи організмів

переважаючому виживанні та розмноженні найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду

Запитання 21

Рушійною силою еволюції органічного світу за Ж.-Б. Ламарком є

варіанти відповідей

природний добір


боротьба за існування

внутрішнє прагнення до прогресу

реальне існування видів, що постійно змінюються

Запитання 22

Прочитайте речення: «Крила метелика та кажана є (1) і виконують (2) функцію». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант.

варіанти відповідей

1 - гомологічними органами ,2 - різну

1 - аналогічними органами , 2- різну

1 - рудиментарними органами , 2-однаков

1 - аналогічними органами,2- однакову

Запитання 23

Система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як невизначена (спадкова) мінливість та природний добір, що є наслідком боротьби за існування

варіанти відповідей

телеологічна концепція еволюції

теорія еволюції Ламарка

теорія еволюції Дарвіна 

синтетична теорія еволюції

Запитання 24

 Що таке синтетична теорія еволюції? 

варіанти відповідей

 еволюція органічного світу відбувається не випадково, а за певною програмою, закладеною в якомусь невідомому нам генетичному коді Всесвіту або ж у творчій ідеї її Творця;

 уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного. Чинниками еволюції є: 1) внутрішнє прагнення до вдосконалення; 2) прямий вплив умов середовища через вправляння чи невправляння органів визначає мінливість організмів; 3) успадковуються лише набуті за життя особин корисні ознаки;

система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як невизначена (спадкова) мінливість та природний добір, що є наслідком боротьби за існування;

система уявлень про те, що рушійною силою еволюції є природний добір генетичних мутацій і рекомбінацій, і яка починається на рівні популяцій.

Запитання 25

Вкажіть , помилкове твердження

варіанти відповідей

 Біологічний прогрес досягається внаслідок еволюційних змін організмів, якими є ароморфози, ідіоадаптації та загальна дегенерація.

Елементарним еволюційним матеріалом та єдиним джерелом нових спадкових ознак є мутації.

Процес еволюції є оборотним, тобто під час повернення умов довкілля до попереднього стану адаптації щоразу розвиваються заново, а не відтворюються попередні.

Будь-яка систематична група може або процвітати (біологічний прогрес), або вимирати (біологічний регрес).

Запитання 26

Спрощення будови організмів у процесі еволюції називається

варіанти відповідей

дегенерацією

ароморфозом

мімікрією

панміксією

Запитання 27

Наявність аналогічних органів є доказом

варіанти відповідей

конвергентної еволюції

дивергентної еволюції

адаптивної радіації

паралельної еволюції

Запитання 28

Схожість мухи до дзюрчалки осоподібної , це приклад

варіанти відповідей

панміксії

мімікрії

маскування

захисного забарвлення 

Запитання 29

Спрямований природним добором еволюційний процес адаптивних перетворень, який веде до утворення генетично закритих видових систем із генетично відкритих внутрішньовидових - це

варіанти відповідей

дрейф генів

макроеволюція

видоутворення

мікроеволюція

Запитання 30

Вкажіть ,приклад екологічного видоутворення

варіанти відповідей

утворення різноманітних видів в’юрків на різних островах Галапагоського архіпелагу

утворення видів ведмідь бурий

утворення видів дзвінець великий весняний і дзвінець великий літній

утворення лисиці звичайної та песця

Запитання 31

Ідеї античних філософів (Геракліт, Демокріт) про еволюцію належать до  системи поглядів під назвою

варіанти відповідей

метафізика 

трансформізм

креаціонізм

стихійний матеріалізм

Запитання 32

Археоптерикс - викопна перехідна форма .До якої групи доказів еволюції належить?

варіанти відповідей

Молекулярно-генетичні докази

Порівняльно-анатомічні докази

Біогеографічні докази

Палеонтологічні докази

Запитання 33

Яка форма природного добору ,спричиняє поступову зміну фенотипу, веде до зміни норми реакції в одному певному напрямі та здійснюється в нових умовах на користь змін, які в цих умовах мають сприятливий характер ?

варіанти відповідей

рушійний добір

стабілізуючий добір 

дизруптивний добір

розриваючий добір

Запитання 34

Еволюційний процес, що приводить до виникнення надвидових груп - це

варіанти відповідей

мікроеволюція

видоутворення

макроеволюція

ідіоадаптація

Запитання 35

Вставити пропущене слово.

В сучасному еволюційному вченні саме ............ розглядаються як «будівельний майданчик», арена еволюційних подій .

варіанти відповідей

особини

популяції

види

екосистеми

Запитання 36

Представники якої течії еволюціоністів вважали, що світ створений надприродною силою - Творцем, всі живі істоти були створеними такими як є і не зазнавали змін, кожна із створених форма з'являлась у потрібний час по волі Творця.

варіанти відповідей


ламаркісти

дарвіністи

креаціоністи 

метафізики

Запитання 37

Процес виникнення і формування людини в процесі еволюції, що відбувався під впливом біологічних і соціальних чинників

варіанти відповідей

філогенез

онтогенез

гістогенез

антропогенез

Запитання 38

 Першу цілісну теорію еволюції висунув ....

варіанти відповідей


Ж.-Б. Ламарк

К. Лінней

Ш. Бонне

Ч. Дарвін

Запитання 39

Видатний англійський натураліст,автор

наукової праці «Походження видів шляхом природного добору» (1859)

варіанти відповідей

 Еразм Дарвін

Жан Батист Ламарк

 Чарлз Дарвін

Грегор Мендель

Шарль Бонне

Запитання 40

Сукупність генів усіх особин популяції -це

варіанти відповідей


генотип

 генофонд

 геном

каріотип 

Запитання 41

Спосіб видоутворення, в результаті якого нові форми організмів виникають внаслідок розриву ареалу та ізоляції окремих популяцій -


варіанти відповідей

гібридизація

поліплоїдія

географічний

екологічний

Запитання 42

Виберіть приклади дивергенції ознак у організмів

варіанти відповідей
Запитання 43

Соціальним чинником еволюції людини є

варіанти відповідей

природний добір

 спадкова мінливість

боротьба за існування

праця 

Запитання 44

Найдавнішим видом роду Люди вважають

варіанти відповідей

Людину вмілу


 австралопітеків

Людину прямоходячу


Людину працюючу

Запитання 45

Вкажіть еру, за якої відбулася поява людини ?

варіанти відповідей

Мезозой

Кайнозой

Палеозой

Протерозой

Запитання 46

Подібність форми тіла у ластоногих, виникнення шаблезубості в різних групах викопних кішок, паралельна еволюція сумчастих і плацентарних ссавців є прикладами

варіанти відповідей

ароморфозу

 гомології

аналогії

гомойології

Запитання 47

Види, роди, родини тощо, що мешкають лише в певній

обмеженій частині біосфери - це

варіанти відповідей

автохтони

аборигени

ендеміки

релікти

Запитання 48

Згідно з даними палеонтології у .......... еру сформувалися всі сучасні групи організмів.

варіанти відповідей

у протерозойську

у палеозойську

у мезозойську

у кайнозойську

Запитання 49

Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування це є?

варіанти відповідей

міжвидової

внутрішньовидової

боротьби з несприятливими умовами

боротьби за статевого партнера

Запитання 50


Яка група організмів перебуває в стані біологічного прогресу?

варіанти відповідей

Кісткові риби

Кистепері риби

Хоботні ссавці

Плауноподібні

Запитання 51

Прочитайте опис: «Близькі види – Конвалія закавказька й Конвалія травнева – виникли внаслідок дії льодовика, який розділив ареал поширення предкового виду. Це унеможливило вільне схрещування особин популяцій. Отже, види виникли внаслідок (1) видоутворення в процесі (2)».

В опис замість цифр потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

варіанти відповідей

1 – географічного, 2 – дивергенції

1 – екологічного, 2 – дивергенції

1 – географічного, 2 – конвергенції

1 – екологічного, 2 – конвергенції

Запитання 52

В одній з праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін наводить такий приклад: «...кількість здобичі зменшилася саме в той період року, коли вовки зазнають нестачі харчів. За таких обставин найшвидші й найсухорлявіші вовки матимуть більше шансів вижити й у такий спосіб зберегтися чи бути відібраними». Рушійною силою еволюції, дію якої описано вченим, є

варіанти відповідей

штучний добір

природний добір

географічна ізоляція

внутрішнє прагнення до прогресу

Запитання 53

Під час еволюції ссавців виникли форми, які адаптувалися до різних середовищ існування, зокрема рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувалися до життя у воді, деякі комахоїдні оселилися в ґрунті.

Наведений факт є наслідком

варіанти відповідей

дивергенції

паралелізму

дегенерації

конвергенції

Запитання 54

Що таке конвергенція?

варіанти відповідей

виникнення відмінностей між організмами одного виду

посилення відмінностей між організмами, які мають спільного предка

виникнення відмінностей між організмами різних видів, які мешкають в альтернативних умовах

виникнення подібностей між організмами різних видів, які мешкають у схожих умовах

Запитання 55

На острові Мадейра з 550 видів жуків близько 200 — безкрилі й нездатні до польоту, у інших видів жуків є довгі крила, що добре протистоять вітрам.

Укажіть тип добору, результатом якого є така дивергенція.

варіанти відповідей

стабілізуючий

рушійний

розриваючий

штучний

Запитання 56

Ароморфозом є

варіанти відповідей

маскуюче забарвлення шкіри в озерної жаби.

поява шкірних перетинок між пальцями задніх кінцівок жаби.

поява присосок у квакші.

легеневе дихання в земноводних.

Запитання 57

Ароморфозом є

варіанти відповідей

шкіряні перетинки між пальцями задніх кінцівок крокодила.


мінливе забарвлення хамелеона.

шкіряста оболонка яйця плазунів

маскуюче забарвлення ящірки прудкої.

Запитання 58

Який чинник виникає внаслідок високої плодючості організмів та обмеженості життєвих ресурсів?

варіанти відповідей

спадкова мінливість

неспадкова мінливість

боротьба за існування

адаптація до умов життя

Запитання 59

Синтетична теорія еволюції об'єднує основні постулати дарвінізму й досягнення сучасної біологічної науки. Одне з її положень стверджує, що матеріалом для еволюції слугує

варіанти відповідей

географічна ізоляція

модифікаційна мінливість

мутаційна й комбінативна мінливість

штучний добір

Запитання 60

У ході еволюції папоротеподібні набували різного зовнішнього вигляду: поміж них є наземні й водні; трав'янисті, ліани, епіфіти, навіть деревоподібні. Наслідком якого процесу є наведений факт?

варіанти відповідей

паралелізму

дегенерації

дивергенції

конвергенції

Запитання 61

У ході еволюції ссавців виникли форми, які адаптувалися до різних середовищ існування, зокрема рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувалися до життя у воді, деякі комахоїдні населяють ґрунт. Наслідком якого процесу є наведений факт?

варіанти відповідей

дивергенції

паралелізму

дегенерації

конвергенції

Запитання 62

У 1898 р. американський орнітолог Г. Байпас після сильних вітрів і снігопаду виявив 136 оглушених і напівживих хатніх горобців. Після відігрівання 72 з них вижили, а 64 птахи загинули. Виявилося, що останні мали або дуже довгі, або дуже короткі крила. Особини із середніми за довжиною крилами виявилися витривалішими. Дію якої форми природного добору ілюструє наведений приклад?

варіанти відповідей

рушійного добору

стабілізуючого добору

дизруптивного добору

розриваючого добору

Запитання 63

Установіть відповідність між напрямками еволюції і прикладами, що їх ілюструють.

A) ароморфоз; Б) ідіоадаптація; B) загальна дегенерація.

1. риючі передні кінціви у крота;

2. відсутність травної системи у паразитичних червив;

3. виникнення квітки у покритонасінних;

4. багатососковість у людини.

варіанти відповідей

А - 1 Б - 3 В - 4

А - 2 Б - 3 В - 1

А - 3 Б - 1 В - 2

 А - 4 Б - 3 В - 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест