Генетика людини 10 клас стандарт

Додано: 2 лютого
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
42 запитання
Запитання 1

Де у людській клітині міститься спадковий матеріал?

варіанти відповідей

в ядрі, мітохондріях

лише в ядрі

лише в мітохондріях

в ЕПС

Запитання 2

Вкажіть хромосомну формулу жіночого каріотипу соматичних клітин.

варіанти відповідей

44А+ XY

44A+ XX

46A + XY

46A + XX

Запитання 3

Який набір хромосом у чоловічих гаметах?

варіанти відповідей

44А + ХY

22А + Х(Y)

46А + ХY

23А + Х(Y)

Запитання 4

Як називається комплекс ДНК й білків-гістонів , що утворює хромосоми?

варіанти відповідей

хроматида

нуклеосома

хроматин

каріоплазма

Запитання 5

Назвіть процеси, що забезпечують організацію хроматину в ядрі клітин.

варіанти відповідей

кон'югация й реплікація

спіралізація й конденсація

транскрипція й трансляція

рекомбінація й репарація

Запитання 6

Вкажіть назву ділянки, що ділить хромосому на дві частини.

варіанти відповідей

центромера

теломера

хроматида

супутник

Запитання 7

Скільки хроматид в нормі має кожна хромосома перед поділом клітин?

варіанти відповідей

одну

дві

три

чотири

Запитання 8

Назвіть метод, для якого хромосомний аналіз є основою досліджень.

варіанти відповідей

гібридологічний

генеалогічний

близнюковий

цитогенетичний

Запитання 9

Чим представлений ядерний компонент геному людини?

варіанти відповідей

каріоплазмою

аутосомами й гетерохромосомами

ядерцями

поросомами

Запитання 10

Як називається наука, що вивчає закономірності організації геному?

варіанти відповідей

генетика

генеалогія

геноміка

протеоміка

Запитання 11

Назвіть сукупність методів, спрямованих на внесення змін в генетичний апарат клітин людини з метою лікування захворювань.

варіанти відповідей

біотехнологія

генотерапія

євгеніка

клітинна інженерія

Запитання 12

В чому сутність принципу мозаїчної будови кодуючої частини геному?

варіанти відповідей

наявність екзонів й інтронів

високий вміст мобільних елементів

відсутність екзонів й інтронів

чергування структурних й регуляторних генів

Запитання 13

Чим представлений мітохондріальний геном людської клітини?

варіанти відповідей

хромосмними ДНК

кільцевою ДНК

РНК

білками-гістонами

Запитання 14

Які захворювання є предметом дослідження медичної генетики?

варіанти відповідей

інфекційні

спадкові

ендемічні

екологічні

Запитання 15

Скільки груп зчеплення у людини (жіноча стать)?

варіанти відповідей

46

23

24

44

Запитання 16

Який із методів генетики людини організовує вивчення людських родоводів?

варіанти відповідей

близнюковий

генеалогічний

біохімічний

онтогенетичний

Запитання 17

Що визначає формування ознак людини упродовж індивідуального розвитку?

варіанти відповідей

Спадковість й мутації

лише внутрішні чинники

умови середовища й генотип

неспадкова мінливість

Запитання 18

Як називається спадкове захворювання людини й тварин, в основі якого є нездатність меланоцитів утворювати меланін?

варіанти відповідей

меланізм

альбінізм

флюороз

ендемічний зоб

Запитання 19

Виберіть особливістьлюдини як генетичного об'єкта досліджень.

варіанти відповідей

рання статева зрілість

відсутність чистих ліній

велика кількість нащадків

невелика кількість груп зчеплення

Запитання 20

Фенілкетонурія - спадкове захворювання, що настає внаслідок вродженого дефекту ферменту, який відповідає в організмі людини за нормальний обмін амінокислоти фенілаланіну. за допомогою якого методу вивчають спадкове захворювання?

варіанти відповідей

близнюковий

цитогенетичний

біохімічний

дерматогліфічний

Запитання 21

Оберіть ознаки, що характеризують каріотип хворої людини.


А НАЗВА ХВОРОБИ: 1- альбінізм; 2- синдром Дауна; 3 - Фенілкетонурія; 4 - ангіна.

Б Причина хвороби: 1 - генна мутація; 2 - нестача вітамінів; 3 - інфекція; 4 - геномна мутація.

В метод досліджень: 1 - біохімічний; 2 - близнюковий; 3 - цитогенетичний; 4 - генеалогічний.

варіанти відповідей

А -2, Б - 4, В - 1

А - 3, Б - 1, В - 4

А -2, Б - 4, В - 3

А - 1, Б - 1, В - 3

Запитання 22

Оберіть ознаки, що характеризують зображений каріотип.

А загальна кількість хромосом: 1 - 44; 2 - 46; 3 - 48; 4 - 23.

Б кількість аутосом : 1- 22; 2 - 22 пари; 3 - 23; 4 - 23 пари.

В хромосомна формула: 1 - 44А + ХХ; 2 - 46А + ХХ; 3 - 44А + Х Y; 4 - 22А + ХY.

варіанти відповідей

А -1,Б - 1, В - 3.

А - 2, Б - 2, В - 3.

А - 3, Б - 3, В - 2

А - 4, Б - 4, В - 1

Запитання 23

Оберіть ознаки, що характеризують альбінізм.

А характер успадкування: 1 - домінантний, 2 - рецесивний; 3 - полігенний; 4 - плейотропний.

Б вид взаємодії генів: 1 - повне домінування; 2 - неповне домінування; 3 - кодомінування; 4 - полімерія.

В тип успадкування: 1 - аутосомне-домінантний; 2 - аутосомне-рецесивний; 3 - Х-зчеплений домінантний; 4 - Х-зчеплений рецесивний.

варіанти відповідей

А - 1, Б - 2, В - 3.

А - 2, Б - 3, в - 1.

А - 3, Б - 4, В - 4.

А - 2, Б - 1, В - 2.

Запитання 24

Хто відкрив закономірності спадкової мінливості: 

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Г. Мендель

Т. Морган

У. Бетсон

Запитання 25

Метод генетичних досліджень, який розробив Г. Мендель, - це:

варіанти відповідей

Цитологічний

Близнюковий

Гібридологічний

Популяційно-статистичний

Запитання 26

Виберіть назви законів Грегора Менделя

варіанти відповідей

Закон одноманітності гібридів першого покоління

Закон розщеплення генів (3:1)

Закон незалежного успадкування ознак

Закон кросинговеру

Запитання 27

Особина з генопипом АаВв утворює гамети

варіанти відповідей

АВ

АВ і ав

АВ, ав і Ав

АВ, ав, Ав і аВ

Запитання 28

Сукупність усіх зовнішніх ознак організму це

варіанти відповідей

Генотип

Фенотип

Гомозигота

Гетерозигота

Запитання 29

Алельні гени це гени, які

варіанти відповідей

Розміщені в гомологічних хромосомах

Розміщені в негомологічних хромосомах

Несуть  альтернативні стани тієї самої ознаки. 

Несуть  альтернативні стани різних ознак 

Запитання 30

Розщеплення ознак у співвідношенні 9:3:3:1 спостерігається при

варіанти відповідей

Першому закону Менделя

Другому закону Менделя

Третьому закону Менделя

Запитання 31

Укажіть розщеплення фенотипів у нащадків від дигібридного схрещування генотипів батьків АаВв × АаВв

варіанти відповідей

3:1

1:1:1:1:1

9:3:3:1

9:6

Запитання 32

Співвілношення фенотипів у разі схрещування Аа і Аа

варіанти відповідей

1:1

3:1

1:2:1

1:1:1:1

Запитання 33

Яке домінування зображено на малюнку?

варіанти відповідей

повне домінування

неповне домінування

кодомінування

Запитання 34

Поява рожевих квітів у гібридів першого покоління при схрещуванні гомозиготних рослин червоного і білого забарвлення є прикладом:

варіанти відповідей

летальних алелів

повного домінування

проміжного характеру успадкування

кодомінування

Запитання 35

Здатністю організмів набувати різних форм і мати різні ознаки, створює різноманітність організмів, яка є матеріалом для еволюції, а відтак – для розвитку життя на Землі.

варіанти відповідей

спадковістю

 мінливістю

генетика.

Запитання 36

Здатність організмів зберігати й передавати спадкову інформацію наступним поколінням називається

варіанти відповідей

мінливістю

спадковістю

схрещування

Запитання 37

Сукупність усіх генів та міжгенних проміжків молекул ДНК людини, що містяться в ядрі та мітохондріях клітини -

варіанти відповідей

геном

хромосоми

хромосомний набір

каріотип

генотип

Запитання 38

Позначте правильну послідовність функціонування еукаріотичного гена

варіанти відповідей

синтез білка-транскрипція-сплайсинг

транскрипція- синтез білка- сплайсінг

транскрипція-сплайсинг-синтез білка

Запитання 39

Ділянка гомологічних хромосом, яка є місцем розташування алельних генів, - це:

варіанти відповідей

Центромера

Локус

Хроматида

Хромонема

Запитання 40

Укажіть генотипи батьків, за якими спостерігається однотипність F1:

варіанти відповідей

АаВb х АаВb

АаВВ х АаВВ

ААВВ х ааbb

ааbb х Ааbb

Запитання 41

Сукупність усіх генів що містяться в ядрі клітини -

варіанти відповідей

геном

хромосоми

хромосомний набір

каріотип

генотип

Запитання 42

Сукупність усіх генів що містяться в статевих хромосомах

варіанти відповідей

геном

хромосоми

хромосомний набір

каріотип

генотип

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест