11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Готуємось до ЗНО разом. Популяція, екосистема, біосфера.

Додано: 24 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 494 рази
23 запитання
Запитання 1

Ящірка Туатара (острови Нова Зеландія) не облаштовує собі нори, а користується гніздами буревісника. Коли птах вночі повертається до гнізда, ящірка вирушає на полювання. Який це тип взаємодії між організмами?

варіанти відповідей

а) мутуалізм

б) паразитизм

в) коменсалізм

г) хижацтво

Запитання 2

У середині XIX ст.. на одній з ферм в Австралії випустили на волю12 пар кролів. За 40 років популяція кролів розрослася до кількохсот мільйонів, які знищували кормову базу місцевих травоїдних. Яку властивість біогеоценозу було порушено:

варіанти відповідей

А самовідтворення

Б цілісність

В стійкість

Г саморегуляцію

Запитання 3

Для агроценозу характерний незбалансований кругообіг речовин, тому що:

варіанти відповідей

А людина вилучає більшу частину біомаси

Б є значна видова різноманітність

В ланцюги живлення мають забагато ланок

Г використовується тільки сонячна енергія

Запитання 4

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії у ланцюгу живлення?

варіанти відповідей

А сосна – дятел – сокіл – короїд

Б короїд – сосна – дятел – сокіл

В сокіл – дятел – короїд – сосна

Г сосна – короїд – дятел – сокіл

Запитання 5

Однією з причин обміління річок України є:

варіанти відповідей

А глобальне потепління

Б вирубка лісів

В хімічне забруднення біотопу

Г забруднення ґрунтів

Запитання 6

Який чинник обмежує поширення водоростей на глибині?

варіанти відповідей

А низька температура

Б низька концентрація кисню

В низький рівень освітлення

Г високий рівень солоності

Запитання 7

Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі екосистеми:

варіанти відповідей

А редуценти

Б продуценти

В консументи І

Г консументи ІІ

Запитання 8

Які біологічні процеси лежать в основі кругообігу Карбону в біосфері?

варіанти відповідей

А дихання та фотосинтез

Б біосинтез білка та гниття

В нітрифікація та денітрифікація

Г хемосинтез та бродіння

Запитання 9

Біомаса рослин у біосфері більша за масу інших організмів, тому що вони:

варіанти відповідей

А інтенсивніше розмножуються

Б є фотоавтотрофами

В кількісно переважають над іншими організмами

Г поширені в усіх середовищах

Запитання 10

На малюнку зображено схему дії екологічного фактору. Проаналізуйте твердження та вкажіть правильні

І. Межі витривалості виду позначені точками А та Б

ІІ. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності 

варіанти відповідей

А Правильне лише І

Б Правильне лише ІІ

В Обидва правильні

Г Обидва неправильні

Запитання 11

1.     Укажіть правильне твердження щодо ланцюга живлення:

І. Кожна ланка ланцюга займає окремий рівень.

ІІ. Кожна наступна ланка накопичує біомасу, що дорівнює біомасі попередньої ланки.

варіанти відповідей

А Правильне лише І

Б Правильне лише ІІ

В Обидва правильні

Г Обидва неправильні

Запитання 12

Згідно з вченням В.І. Вернадського про біосферу жива речовина відзначається:

варіанти відповідей

А постійним обміном речовин із середовищем

Б стабільністю біомаси

В постійним зменшенням біомаси

Г переважанням біомаси гетеротрофів

Запитання 13

Найбільшу концентрацію отруйних речовин у забрудненому біогеоценозі можна виявити в організмі:

варіанти відповідей

А травоїдних тварин

Б бактерій

В хижих тварин

Г трав’янистих рослин

Запитання 14

1.     Визначте компонент середовища, який належить до абіотичних екологічних факторів:

варіанти відповідей

А атмосферний тиск

Б вирубування тропічних лісів

В коменсалізм

Г конкуренція за особин протилежної статі

Запитання 15

Визначте характеристику, яка вказує на високу стійкість біогеоценозу:


варіанти відповідей

А коливання кількісних та якісних показників продуктивності

Б велике видове різноманіття

В взаємозв’язки організмів між собою та навколишнім середовищем

Г здатність популяцій відтворювати свою чисельність

Запитання 16

Укажіть групу, до якої належать організми, що оселяються на різних субстратах у товщі води (на гідротехнічних спорудах, днищах кораблів):

варіанти відповідей

А планктон

Б нейстон

В бентос

Г перифітон

Запитання 17

Визначте природну зону, яка є найменш продуктивною в континентальній частині біосфери:

варіанти відповідей

А тундра

Б степ

В тропічний ліс

Г тайга

Запитання 18

Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте, на скільки збільшилася маса куниці, якщо протягом дня вона з’їла 20 мишей (маса однієї миші – 10 г). Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі становить 70%від загальної маси.

варіанти відповідей

А 2 г

Б 6 г

В 10 г

Г 20 г

Запитання 19

В наведеному ланцюгу живлення визначте роль вовка

варіанти відповідей

А консумент І порядку

Б редуцент

В продуцент

Г консумент ІІ порядку

Запитання 20

На поданому прикладі під цифрою І позначено

варіанти відповідей

А ланцюг розкладання

Б ланцюг утворення

В ланцюг виїдання

Г ланцюг руйнування

Запитання 21

Використавши правило екологічної піраміди визначте площу біогеоценозу в Га необхідну для існування куниці вагою 6 кг (суха маса тіла становить 30%), яка входить до ланцюга живлення з такими компонентами – трав’янисті рослини, куріпка, комахи, куниця, якщо продуктивність фітоценозу становить 250 г/м2

варіанти відповідей

А 0,15 Га

Б 0,72 Га

В 0,68 Га

Г 0, 78 Га

Запитання 22

Використавши правило екологічної піраміди визначте яку кількість китів касаток може прогодувати морська екосистема, в якій ці кити є ланкою ланцюга живлення, що складається з зоопланктону, дрібної риби, тюленів, великої риби та фітопланктону, якщо продуктивність цієї екосистеми становить 800 г/м2, площа – 15000 Га, а вага одного кита – 1,2 т

варіанти відповідей

А 3

Б 4

В 2

Г 1

Запитання 23

Використавши правило екологічної піраміди визначте чи вистачить акваторії моря площею 20 Га з біопродуктивністю 500 г/м2 для існування однієї тигрової акули, якщо відомо, що маса тіла акули складає 460 кг, вміст води в якому – 70 %. Акула е частиною харчового ланцюга, що складається з фітопланктону, тунця, дрібної риби та зоопланктону.

варіанти відповідей

А так, вистачить

Б ні, не вистачить

Г так, вистачить, але не надовго

Д так, тільки акула буде втрачати масу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест