18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

зно історія України тема 12 Українські землі у складі Російської імперії (кінець 18- перша половина 19 ст.)

Додано: 16 лютого
Предмет: Історія України
17 запитань
Запитання 1

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено

варіанти відповідей

масонською ложею «Любов до істини».

Кирило-Мефодіївським братством.

польським Патріотичним товариством.

Південним товариством декабристів.

Запитання 2

Вкажіть факти біографії М. Максимовича:

варіанти відповідей

Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор багатотомної «Історії України-Руси», праць «Очерки истории украинского народа», «Ілюстрованої історії України».

Перший ректор Київського університету Св. Володимира, автор праці «Основи ботаніки», віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім».

Член Харківського історико-філологічного товариства, організатор археологічних розкопок на Запоріжжі. Автор праць «Вольности запорожских козаков», «История запорожских козаков».

Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор першого українського історичного роману «Чорна рада», праці «Історії возз’єднання Русі».

Видавець фолкльорних творів

Ботанік, активний діяч українського національного руху

Запитання 3

Програмні вимоги Південного товариства декабристів — це

варіанти відповідей

установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави.

об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з республіканською формою правління.

повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».

установлення республіканської форми правління.

скасування кріпацтва, надання селянам громадянських і політичних прав.

Запитання 4

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

воєводство

провінція

губернія

область

Запитання 5

У володіннях якої держави розташовувалася Задунайська Січ?

варіанти відповідей

Російської імперії

Австрійської імперії

Османської імперії

Кримського ханства

Запитання 6

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки

варіанти відповідей

технічної реконструкції

промислового перевороту

форсованої індустріалізації

буржуазної революції

Запитання 7

Укажіть три головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства:

варіанти відповідей

ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства насильницьким шляхом

створення демократичної федерації слов’янських християнських республік

об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний рух

утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом на основі християнської етики

повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання

здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки

Запитання 8

Про якого діяча йдеться в доповідній записці, адресованій королю Прусії?

«Вважаю своїм обов’язком доповісти Вашій Величності, що до мене таємно прибув дворянин із Малоросії, який твердить, що його послали мешканці цієї країни, які доведені до крайнього відчаю російською тиранією. Він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію Вашої Величності — в такому випадку вони спробують скинути російське ярмо…»

варіанти відповідей

М. Муравйова

П. Пестеля

І. Орлая

В. Капніста

Запитання 9

«Масонство» — це

варіанти відповідей

релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та об'єднання людства в релігійний братерський союз

політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви від участі в державно-політичному житті.

суспільно-релігійне об'єднання православних міщан при церковних парафіях, що виступало захисником прав православного населення

релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без проповідей та колективних молитов

Запитання 10

"Руська правда" П. Пестеля, Конституція М. Муравйова - це програмні документи

варіанти відповідей

народовців

декабристів

громадівців

кирило-мефодіївців

Запитання 11

Укажіть історико-географічний регіон, значна територія якого була охоплена повстанням під проводом У. Кармалюка.

варіанти відповідей

Поділля

Галичина

Волинь

Слобожанщина

Запитання 12

Знищення Задунайської Січі спричинено

варіанти відповідей

включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–1774 рр.

участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини.

відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко- російській війні 1812–1814 рр.

переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

Запитання 13

Рух декабристів був складовою

варіанти відповідей

польського національно-визвольного повстання.

російського дворянського опозиційного руху.

європейської «весни народів».

українського національно-визвольного руху

Запитання 14

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

варіанти відповідей

Південного товариства декабристів

Кирило-Мефодіївського братства

Головної руської ради

«Руської трійці»

Запитання 15

Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

початок промислового перевороту

зародження кооперативного руху

будівництво перших залізниць

поява фільваркових господарств

нестача вільнонайманої робочої сили

чумацтво як основу торгівельних перевезень

Запитання 16

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережній Україні відбулася після

варіанти відповідей

польського повстання.

"весни народів"

ІІ поділу Польщі

скасування кріпацтва

Запитання 17

Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?

1. Австрійська імперія

2. Королівство Пруссія

3. Російська імперія

4. Річ Посполита

5. Австро-Угорська імперія

6. Османська імперія

варіанти відповідей

1, 3, 6

2, 3, 5

1, 3, 4

2, 4, 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест