Контрольна робота за темою "Екологія"

Додано: 11 березня 2021
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 409 разів
30 запитань
Запитання 1

Екологія - це наука про...

варіанти відповідей

Живу природу

Забруднення середовища

Взаємозв'язки між організмами та навкодишнім середовищем

Планету земля

Запитання 2

Об'єктом екології є...

варіанти відповідей

Живі організми

Живі організми та надорганізмові системи

Забруднення серндовища

Екологічне мислення

Запитання 3

Як називається розділ екології, що вивчає різноманітні угрупування?

варіанти відповідей

Аутекологія

Демекологія

Синекологія

Екосистемологія

Запитання 4

Що досліджує демекологія?

варіанти відповідей

Різноманітні угруповання рослин, тварин, мвкроорганізмів

Організм та умови його існування, онтогенез, розмноження і т.п.

Екосистеми всіх розмірів і ступенів складності

Властивості популяції в окремих умовах їх існування

Запитання 5

Абіотичні фактори - це

варіанти відповідей

чинники неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на живі організми

діяльність людини, що прямо впливає на живі організми або змінює їхнє середовище проживання

вплив на організм інших живих організмів

чинники неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на не живі організми

Запитання 6

За екологічною валентністю організми поділяють на

варіанти відповідей

еврибіонти

еврифени

стенофени

стенобіонти

Запитання 7

Які фактори відносяться до біотичних?

варіанти відповідей

Мікробіогенні

Зоогенні

Мікогенні

Фітогенні

Запитання 8

На малюнку зображено такий тип взаємодії як

варіанти відповідей

Аменсалізм

Паразитизм

Коменсалізм

Нейтралізм

Запитання 9

Які існують екологічні ніші?

варіанти відповідей

Трофічна

Часова

Місцева

Поясна

Запитання 10

Організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища

варіанти відповідей

Еврибіонти

Стенобіонти

Протобіонти

Сенобіонти

Запитання 11

Організми, які живляться найрізноманітнішою рослинною і тваринною іжею

варіанти відповідей

Евригали

Еврибати

Евритерми

Еврифаги

Запитання 12

Організми-стенофаги

варіанти відповідей

Колібрі, осоїди, коала

Тарган, дика свиня, пацюк сірий

Форель

Прохідні риби, очерет звичайний

Запитання 13

Даний графік описує дію екологічного фактора.

Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Точки А і Б позначають межі зони нормальної життєдіяльності.

ІІ. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності.

варіанти відповідей

Лише ІІ правильний


Лише І правильний


Обидва неправильні

Обидва правильні

Запитання 14

На які види поділяють біотичні фактори

варіанти відповідей

Внутрішньовидові фактори

Позамежові фактори

Фізичні фактори

Міжвидові фактори

Запитання 15

В екології використовуються стандартні методи наукового дослідження, а саме

варіанти відповідей

Біоіндикація

Моделювання

Спостереження

Експеримент

Запитання 16

Оберіть характеристику типу взаємодії "мутуалізм"

варіанти відповідей

Один організм поїдає інший

Обидва види отримують взаємну користь

Діяльність одного виду призводить до пригнічення інших видів

Один із партнерів отримує користь, не завдаючи шкоди іншому

Запитання 17

Виберіть прояв абіотичного фактора

варіанти відповідей

Газовий склад повітря

Густина води

Висота над рівнем моря

Полювання

Запитання 18

Яка площа біогеоценозу луків із продуктивністю 200 г / кв. м може прогодувати 3 лисиці масою по 9 кг кожна ( 65 % маси тіла становить вода), якщо лацюг живлення має вигляд : рослини -- миші -- лисиця?

варіанти відповідей

5000 кв.м

4725 кв.м

6525 кв. м

4520 кв.м

Запитання 19

Визначте типи зв'язків, які виникають у екосистемі мішаного лісу між популяціями вовків та зайців:

варіанти відповідей

прямі, топічні. форичні

непрямі, форичні,фабричні

прямі,трофічні, антибіотичні

непрямі, трофічні, антибіотичні

Запитання 20

Яка із перелічених функцій НЕ належать до основних функцій живої речовини у біосфері?

варіанти відповідей

газова

біохімічна

радіоактивна

концентраційна

теплоізоляційна

окисно - відновна

Запитання 21

Найзагальнішими етапами екологічних сукцесій є:

варіанти відповідей

етап формування піонерних угруповань

етап формування угруповань старожилів

етап формування проміжних угруповань

етап формування зрілих екосистем

Запитання 22

Порівняно з природними біогеоценозами агроценози...

варіанти відповідей

мають більше трофічних рівнів

стійкіші відносно коливань температури

мають вищу біопродуктивність 

мають менший видовий склад

Запитання 23

За джерелом надходження енергії до консументів ланцюги живлення поділяють на

варіанти відповідей

пасовищні

  детритні

 природні

 штучні

Запитання 24

Із переліку організмів консументами є:

варіанти відповідей

заєць

яструб

гриби

миша

Запитання 25

Які із названих екологічних чинників належать до тих, що змінюються під дією живих організмів?

варіанти відповідей

світло

вуглекислий газ повітря

сонячна радіація

хімічний склад грунту

Запитання 26

До складу ланцюгів живлення НЕ входять

варіанти відповідей

 консументи І порядку

 консументи ІІ порядку

 продуценти

 продуценти ІІІ порядку

Запитання 27

Укажіть абіотичний чинник середовища

варіанти відповідей

забруднення повітря викидами автотранспорту

сезонні коливання чисельності популяції хижака

підвищення вологості повітря після дощу

виділення фітонцидів в повітря

Запитання 28

Сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, коли розумна діяльність людини стає її головним, визначальним фактором, називається:

варіанти відповідей

техносфера.

атмосфера.

літосфера.

ноосфера.

Запитання 29

До аутекологічних законів належить:

варіанти відповідей

закон обмеженого росту

закон взаємокомпенсації екологічних чинників

правило Алена

закон внутрішньої динамічної рівноваги

Запитання 30

Оцінювання стану середовища за допомогою живих об'єктів - це:

варіанти відповідей

екологічний моніторинг

екологічне моделювання

біотестування

екологічна індикація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест