24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Квантова фізика

Додано: 5 березня
Предмет: Фізика
Тест виконано: 4 рази
50 запитань
Запитання 1

Пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії.

варіанти відповідей

Радіометр  

Ядерний реактор  

Дозиметр

Саркофаг

Запитання 2

Процес, у якому одна проведена реакція викликає подальші реакції такого самого типу.


варіанти відповідей

Радіоактивність  

Розщеплення ядра 

 Ланцюгова ядерна реакція

Термоядерний синтез

Запитання 3

Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок.

варіанти відповідей

Розщеплення ядра   

Радіоактивність

 Термоядерний синтез

Ланцюгова ядерна реакція

Запитання 4

Яка одиниця вимірювання активності радіоактивного джерела?

варіанти відповідей

 Бк

Гр   

Зв    

 1/с

Запитання 5

Найкращим поглиначем найнебезпечнішого для людини гамма-випромінювання є...

варіанти відповідей

скло

свинець

 пластмаса

бетон

Запитання 6

Аркушем паперу можна захиститись від...

варіанти відповідей

 альфа-випромінювання

гамма-випрмінювання

 бета-випромінювання

Запитання 7

Під час розщеплення ядра Урану крім осколків поділу вивільняються...

варіанти відповідей

Нейтрони

Електрони

 Протони


Фотони

Запитання 8

 Реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур (понад 107 °С) і супроводжується виділенням енергії.

варіанти відповідей

 Розщеплення ядра  

Термоядерний синтез

Радіоактивність 

Ланцюгова ядерна реакція

Запитання 9

У ядрі атома Цинку 30 протонів і 35 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі?

варіанти відповідей

35

30

5

65

Запитання 10

У ядрі атома 5 протонів і 6 нейтронів. Скільки електронів в атомі?


варіанти відповідей

 1 електрон

6 електронів

5 електронів

11 електронів

Запитання 11

Ізотопами називають атоми, ядра яких мають

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і нейтронів

різні заряди, однакову масу

однакові заряди, однакову масу

 однакові заряди, різну масу

Запитання 12

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома в центрі атома знаходиться

варіанти відповідей

негативно заряджене ядро 

нейтральне ядро

 позитивно заряджене ядро

електрон

Запитання 13

Хто перший створив модель атома?

варіанти відповідей

Резерфорд

Ньютон

Томсон

Архімед

Запитання 14

Скількі протонів в ядре в кисні 16О8 ?

варіанти відповідей

16

8

24

32

Запитання 15

Ядро Tорію 23090Th претворилося на ядро Радію 22688Ra. Ядро Торію викинуло 

варіанти відповідей

β - частинку

α-частинку

протон

нейтрон

Запитання 16

Ізотоп якого радіоактивного елемента утвориться з радіоактивного ізотопу Торія 23290Th після його трьох α-розпадів і одного β-розпаду:

варіанти відповідей

 21885 At

22085 At

 21483 Bi

 22086 Rn

Запитання 17

Випромінювання радіоактивної речовини, яка знаходиться на дні каналу у свинці, розпадається в однородному магнітному полі на три пучки (див. малюнок). Який з цих пучків утворений α-частинками, β-частинками, γ-частинками

варіанти відповідей

1 - β-частинки, 2 - α-частинки, 3 - γ-частинки

1 - α-частинки, 2 - β-частинки, 3 - γ-частинки

1 - α-частинки, 2 - γ-частинки, 3 - β-частинки

1 - γ-частинки, 2 - β-частинки, 3 - α-частинки

Запитання 18

Який прилад застосовують для вимірювання дози радіоактивного випромінювання?

варіанти відповідей

ватметр

вольтметр

амперметр

дозиметр

Запитання 19

Радіоактивне випромінювання відкрив французький фізик...

варіанти відповідей

Анрі Беккерель

 Ернест Резерфорд

Марія Склодовська-Кюрі

Вільгельм Рентген

Запитання 20

β-випромінювання - це

варіанти відповідей

потік протонів, що летять зі швидкістю світла

потік електронів, що летять зі швидкістю, близькою до швидкості світла

електромагнітні хвилі

потік ядер атома гелію

Запитання 21

Нейтрон заряджений

варіанти відповідей

позитивно

негативно

не має заряду

Запитання 22

Нукліди -

варіанти відповідей

сума протонів і електронів

сума протонів і нейтронів

нейтрони і електрони

Запитання 23

Порядковий номер елемента вказує на кількість

варіанти відповідей

протонів

електронів

нейтронів

Запитання 24

Радіоактивний ізотоп 23588Ra зазнає двох бета розпадів. Скільки нуклонів у кінцевому елементі?

варіанти відповідей

88

235

100

86

Запитання 25

 Реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур (понад 107 °С) і супроводжується виділенням енергії.

варіанти відповідей

Розщеплення ядра  


Термоядерний синтез

Радіоактивність

Ланцюгова ядерна реакція

Запитання 26

Які перетворення енергії відбуваються в ядерних реакторах?

варіанти відповідей

 Ядерна енергія атомних ядер перетворюється на кінетичну енергію осколків поділу.

 Ядерна енергія перетворюється на теплову.

Кінетична енергія осколків поділу перетворюється на теплову.

Кінетична енергія осколків поділу перетворюється на ядерну, а потім на теплову.

Запитання 27

Кількість ядер радіоактивного елемента у зразку зменшилась у 8 разів протягом однієї доби. Який період піврозпаду цього елемента

варіанти відповідей

8 годин

12 годин

24 години

6 годин

Запитання 28

Радіоактивний зразок містить 3×1015 ядер. Скільки ядер залишиться через 12 діб, якщо період піврозпаду становить 6 діб?   

варіанти відповідей

0,75×1015

1,5×1015

0.375×1015

1015

Запитання 29

Атом якого елемента зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Гелій

Гідроген

Літій

Запитання 30

Скільки нуклонів містить ядро атома Th

варіанти відповідей

232

90

142

20

Запитання 31

Стала розпаду Йоду-131 дорівнює приблизно 10-6 с-1, а Кобальту-60 – приблизно 4×10-9 с-1. Для якого з цих елементів період напіврозпаду більший? У скільки разів?

варіанти відповідей

Період навірозпада Йода-131 більше у 4 рази за період напіврозпаду Кобальту-60.

Період навірозпада Кобальту-60 більше у 4 рази за період напіврозпаду Йода-131

Період навірозпада Йода-131 більше у 250 разів за період напіврозпаду Кобальту-60.

Період навірозпада Кобальту-60 більше у 250 разів за період напіврозпаду Йода-131

Запитання 32

1.    Період піврозпаду ядер радіоактивного препарату 1600 років. Початкова кількість ядер  8⋅ 1022. Скільки ядер залишиться через 3200 років ?

варіанти відповідей

2⋅ 1022

0,5⋅ 1022

8⋅ 1022

4⋅ 1022

Запитання 33

5. Заряд ядра атома деякого хімічного елемента становить 4,8.10-19 Кл. Який це елемент?

варіанти відповідей

Літій

Гелій

Калій

Запитання 34

Ланцюгова реакція поділу здійснюється

варіанти відповідей

в атомній бомбі

у водневій бомбі

у термічних приладах

у гальванічних елементах

Запитання 35

Яке радіоактивне випромінювання має найбільшу проникну здатність?

варіанти відповідей

α - проміння

β - проміння

γ - проміння

Запитання 36

В яких одиницях СІ вимірюється активність радіоактивної речовини?

варіанти відповідей

Гр

Бк

Зв

Дж

Запитання 37

Яке радіоактивне випромінювання не відхиляється у магнітному полі? 

варіанти відповідей

α-проміння

β-проміння

γ-промені

Запитання 38

1. В яких одиницях в СІ вимірюється еквівалентна доза йонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей

Зиверт

Грей

Рентген

Кюрі

Запитання 39

Чому дорівює стала Планка?

варіанти відповідей

6,625 Жд

6,625⋅10-34 Жд

6,625⋅10-16 Жд

6,625⋅1034 Жд

Запитання 40

Фотоефект – це …

варіанти відповідей

Втрата металевою пластинкою позитивного заряду під дією світла

Вивільнення електронів речовини під дією світла

Взаємодія фотонів і електронів

Емісія електронів із поверхні металу при його нагріванні

Запитання 41

Енергія фотонів, що падає на поверхню металевої пластини дорівнює 4,5 еВ. Якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1,5 еВ, то робота виходу електрона з металу становить

варіанти відповідей

1,5 еВ

4,5 еВ

3 еВ

 6 еВ

Запитання 42

Як називається мінімальна кількість енергії, яку може випромінювати система?

варіанти відповідей

Квант

Джоуль

Електроно-вольт

Атом

Запитання 43

Знайдіть імпульс фотона, довжина хвилі якого 660 нм.

варіанти відповідей

1⋅10-28 (кг⋅с)/м

1⋅10-29 (кг⋅с)/м

1⋅1029 (кг⋅с)/м

1⋅10-17 (кг⋅с)/м

Запитання 44

Які теорії існували про природу світла?

варіанти відповідей

Хвильова.

Оптична.

Корпускулярна.

Геометрична.

Запитання 45

Яка швидкість світла в вакуумі?

варіанти відповідей

330000 км/с; 3,3 108 м/с

30000 км/с; 3,3 107 м/с

300000 км/с; 3 108 м/с

30000 км/с; 3 107 м/с

Запитання 46

Квантова оптика розглядає ...

варіанти відповідей

світло як електромагнітні хвилі певної частоти.

поширення, відбивання і заломлення світла, спираючись на хвильову природу світла.

світло як потік частинок - фотонів, що мають енергію, але не мають маси.

поширення, відбивання і заломлення світла, не пояснюючи природу світла.

Запитання 47

За якою формулою можна обчислити імпульс фотона?

варіанти відповідей
Запитання 48

Який хімічний елемнет утвориться в результаті β-розпаду свинцю 20982Pb?

варіанти відповідей

Po

Bi

At

W

Запитання 49

Які елементарні частинки входять до складу ядра атома?

варіанти відповідей

протон

електрон

 негативний йон

нейтрон

 позитивний йон

 жодна із частинок не входить до складу атома

Запитання 50

Укажіть прізвище вченого, який запропонував планетарну будову атома:

варіанти відповідей

Резерфорд

Кюрі

Рентген

Беккерель

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест