24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Англійська мова ( Методика).

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 11 клас
Тест виконано: 62 рази
50 запитань
Запитання 1

Одним із завдань курсу МНІMiК є

варіанти відповідей

оволодіти ІМіК

оволодіти методичними вміннями

оволодіти теоріею виховання

Запитання 2

Одним із компонентів навчального процесу є

варіанти відповідей

навчаюча діяльність учителя

експерементальна база

цілі навчання

Запитання 3

Об`єктом МНІМіК є

варіанти відповідей

навчання ІМіК

метод навчання ІМіК

спостереження за процесом навчання ІМіК

Запитання 4

У сучасній методиці навчання ІМіК у загальноосвітніх навчальних закладах такі основні цілі висуваються

варіанти відповідей

практична, виховна, освітня

практична,виховна,освітня,розвивальна, професійно орієнтована

практична,виховна,освітня,розвивальна

Запитання 5

Метою навчання ІМіК є практичне оволодіння учнями мовленнєвими вміннями

варіанти відповідей

на рівні комунікативноі компетентності носія мови

на рівні достатньому для спілкування в типових ситуціях інтелектуальної та побутової сферах комунікації

на рівні,що забезпечує спілкувння у сфері побутовоі комунікації

Запитання 6

До основних функцій НМК відносять(навчальнометодичний комплекс)

варіанти відповідей

інформуючу,моделюючу,індивідуалізуючу

моделюючу,навчаючу,керуючу

навчаючу,контролюючу,організаційно -планувальну

Запитання 7

МЕТОЮ НАВЧАННЯ ВИМОВИ В ЗНЗ є

варіанти відповідей

ознайомлення учнів із звуками іноземної мови

формування фонетичної компетентності

навчання інтонаційних моделей іноземної мови

Запитання 8

Основним методом навчання вимови уЗНЗ вважається

варіанти відповідей

імітативний

аналітико- імітативний

аналітичний

Запитання 9

Ознайомлення з новим фонетичним явищем має відбуватитися

варіанти відповідей

в окремих словах

ізольовано

у тексті

Запитання 10

Артикуляційні і інтонаційні навички доцільно формувати

варіанти відповідей

послідовно,спочатку артикуляційні,а потім інтонаційні

послідовно,спочатку інтонаційні, а потім артикуляційні

паралельно

Запитання 11

При навчанні вимови обовязково використовуються такі допоміжні засоби

варіанти відповідей

таблиці

схеми

автентичні фоногрми

Запитання 12

Метою навчання іншомовного лексичного матерілу у ЗНЗ є

варіанти відповідей

засвоєння учнями певної кількості слів та словосполучень

формування в учнів іншомовної лексичної компетентності

оволодіння учнями лексичною системою ІМ

Запитання 13

Складовими лексичної іншомовної компетентності є

варіанти відповідей

лексичні знання і навички

лексичні знання , навички й уміння

лексичні знання,навички, лексична усвідомленність

Запитання 14

До лексичного шкільного мінімуму входить

варіанти відповідей

активний і потенціальний словник

активний і пасивний словник

активний , пасивний і потенціальний словник

Запитання 15

Вибір способу семантизації залежить

варіанти відповідей

від уподобання вчителя

від особливостей ЛО

від тематики для мовлення

Запитання 16

Одиницею навчання лексичного матеріалу може бути

варіанти відповідей

слово

слово і стале словосполучення

слово , стале словосполучення, готове речення, мовленнєве кліше

Запитання 17

Метою навчання іншомовного граматичного матеріалу у ЗНЗ є

варіанти відповідей

забезпечення учнів систематичними знаннями з граматики ІМ

формування в учнів іншомовної граматичної компетентності

формування рецептивних та репродуктивних граматичних навичок

Запитання 18

До активного граматичного мінімуму входять

варіанти відповідей

граматичні явища, які необхідно розпізнавати й розуміти в текстах для читання

граматичні явища,які учень має вживати в говорінні і писемному мовленні та розуміти при читанні та аудіюванні

граматичні явища,що використовуються лише в усному мовленні

Запитання 19

Сформованість репродуктивної граматичної навички характерезується вмінням

варіанти відповідей

вживати граматичну структуру у відповідності до ситуації мовлення

розпізнавати граматичну структуру у процесі читання

сприймати граматичну структуру у процесі аудіювання

Запитання 20

Складниками компетентності в аудіюванні є

варіанти відповідей

знання,вміння, комунікативні здібності

навички, вміння , комунікативні здібності

знання. навички, вміння, комунікативні здібності

Запитання 21

Найлегшим для сприймання учнями на слух є

варіанти відповідей

мовлення вчиттеля

діалогічне мовлення з відеорядом

монологічне мовлення з відеорядом

Запитання 22

Які з мовленнєвих навичок не є характерними для аудіювання?

варіанти відповідей

фонетичні

орфографічні

лексичні

Запитання 23

Аудіювання є процесом

варіанти відповідей

акустичного сприймання звукоряду

розуміння сприйнятого на слух мовлення

відтворення почутої інформації

Запитання 24

Характерною рисою діалогічного мовлення є

варіанти відповідей

експресивність, ситуативність і неплановість

односпрямованість,неперервність

зв`язність і розгорнутість

Запитання 25

Основною метою формування іншомовної компетентності у діалогічному мовленні у ЗНЗ є

варіанти відповідей

об`єднувати діалогічні єдності у мінідіалоги

спілкуватись із співрозмовником у межах типових ситуацій особистісної, публічної, та освітньої сфер спілкування, що визначені чинною державною програмою

вести діалоги на різні теми

Запитання 26

Характерною рисою монологічного мовлення є

варіанти відповідей

ситуативність і неплановість

еліптичність і клішовність

зв`язність і розгорнутість

Запитання 27

Одиницею навчання монологічного мовлення є

варіанти відповідей

понадфразова єдність

мінімонолог

зв`язний текст

Запитання 28

Основною метою формування іншомовної компетентності у монологічному мовленні є вміння

варіанти відповідей

з`єднувати окремі зразки мовлення у логічній послідовності

перадавати зміст прослуханого або прочитаного тексту

зв`язно висловлюватись у типових ситуаціях особистісної, публічної та освітньої сфер спілкування

Запитання 29

Планування освітнього процесу полягає у

варіанти відповідей

використанні засобів слухо-зорової наочності на уроках іноземної мови

визначені цілей і результатів формування іншомовної комунікативної компетентності учнів на різних за тривалістю відрізках часу

визначені можливих результатів учнів

Запитання 30

План-конспект уроку

варіанти відповідей

визначає кінцеві цілі серії\ системи уроків , протягом якої вивчається певна тема

визначає послідовність та кількість уроків,що відводяться на досягнення практичних цілей циклу уроків

розкриває конкретний зміст навчальної діяльності вчителя та учнів на уроці ІМіК

Запитання 31

Урок ІМіК є

варіанти відповідей

процесом ознайомлення учнів з новим навчальним матеріалом

основною організаційною одиницею навчального матеріалу

процесом взаємодії людей між собою засобами ІМ

Запитання 32

Постійними компонентами в структурі уроку є

варіанти відповідей

початок уроку, його основна та заключна частини

використання унаочнення при поясненні нового матеріалу

фонетична, мовленнєва зарядка та пауза для релаксації

Запитання 33

Основна частина уроку може включати такі компоненти

варіанти відповідей

фонетична\мовленнєва зарядка

тренування учнів у вживанні

пояснення домашнього завдання та підведення підсумків

Запитання 34

Етапом уроку називається

варіанти відповідей

відрізок уроку, на якому відбувається контроль знань, навичок та вмінь учнів

будь-яка вправа, виконана на уроці учнем

структурна одиниця уроку

Запитання 35

Участь у позакласній роботі є

варіанти відповідей

обов`язковою для всіх учнів

обов`язковою для кращих учнів

добровільною

Запитання 36

Визначальною рисою позакласної роботи з ІМ є

варіанти відповідей

використання пізнавальних навчальних матеріалів

використання іноземної мови як засобу спілкування

формування творчих стосунків між учнями та вчителями

Запитання 37

Позакласна робота з ІМ проводиться

варіанти відповідей

за спеціальною програмою

за планом методичного об`єднання вчителів ІМ

без будь-якого плану

Запитання 38

Читання- це

варіанти відповідей

рецептивний вид мовленнєвої діяльності

продуктивний вид мовленнєвої діяльності

репродуктивний вид мовленнєвої діяльності

Запитання 39

Метою навчання читання у школі є

варіанти відповідей

формування навичок читання про себе

читання про себе з безпосереднім розумінням змісту прочитаного

оволодіня навичками співвідносити букви і звуки

Запитання 40

Адекватним способом контролю читання як рецептивного виду мовленнєвої діяльності є

варіанти відповідей

переказ змісту тексту

виконання тесту множинного вибору

читання вголос речень з новими лексичними одиницями

Запитання 41

Яким видом мовленнєвої діяльності є письмо

варіанти відповідей

рецептивним

репродуктивним

продуктивним

Запитання 42

Який з аналізаторів є основним при письмі

варіанти відповідей

зоровий

мовленнєвомоторний

рукомоторний

Запитання 43

Предметом МНІМіК є

варіанти відповідей

Навчання ІМіК є

Метод навчання ІМіК

спостереження за процесом навчання ІМіК

Запитання 44

Навчання _ це

варіанти відповідей

навчаючі дії учителя

навчальні дії учня

акт взаємодіі учителя та учня

Запитання 45

Формулювання практичної мети доцільно починати словами

варіанти відповідей

поглибити знання учнів про

навчити вживати ЛО у

розвивати комунікативні здібності

Запитання 46

Метою початкової частини уроку є

варіанти відповідей

презентація нового матеріалу

узагальнення вивченого та контроль знань ,мовленнєвих навичок та вмінь учнів

організація класу до роботи та створення іншомовної атмосфери на уроці

Запитання 47

Читання, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту є

варіанти відповідей

вивчаючим

переглядовим або вибірковим

ознайомлюванним

Запитання 48

МНІМіК найтісніше повя`зана з

варіанти відповідей

психосемантикою

фізіологією

педагогічною лінгвістикою

Запитання 49

Монолог_ повідомлення є різновидом

варіанти відповідей

монологу_ опису

монологу_розповіді

монологу_ міркування

Запитання 50

Дискусія є різновидом

варіанти відповідей

діалогу_обговорення

діалогу_домовленності

діалогу_розпитування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест