29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Методика навчання технологій

Додано: 10 червня
Предмет: Технології
Тест виконано: 28 разів
14 запитань
Запитання 1

Знання, уміння і навички у комплексі зі сформованою життєвою позицією учня — це:

варіанти відповідей

компетентнісний потенціал 

ключова компетентність

предметна компетентність

Запитання 2

Ключова компетентність: формулювати власну потребу в навчанні, шукати та застосовувати потрібну інформацію для реалізації проекту, організовувати навчальний процес, зокрема шляхом ефективного керування ресурсами та інформаційними потоками, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення — це

варіанти відповідей

інформаційно-цифрова компетентність

уміння вчитися впродовж життя

спілкуваня державною мовою

Запитання 3

Ключова компетентність: безпечно використовувати соціальні мережі для обговорення ідей, пов’язаних із виконанням технологічних проєктів, критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією, етично працювати з інформацією — це

варіанти відповідей

математична компетентність

інформаційно-цифрова компетентність

спілкування іноземними мовами

Запитання 4

Ключова компетентність: усно та письмово оперувати технологічними поняттями, фактами; обговорювати питання, пов’язані з реалізацією проєкту; ділитися власними ідеями, думками, коментувати та оцінювати власну діяльність і діяльність інших; шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію в технічній літературі, підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних виданнях, у мережі Інтернет — це

варіанти відповідей

інформаційно-цифрова компетентність

спілкування державною мовою

спілкування іноземними мовами

Запитання 5

Ключова компетентність: розуміти технічні записи іноземною мовою на інструкціях, читати технологічні карти; шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію іноземною мовою для виконання завдань, презентувати проект іноземною мовою — це

варіанти відповідей

інформаційно-цифрова компетентність

спілкування державною мовою

спілкування іноземними мовами

Запитання 6

Ключова компетентність: застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для виконання технологічних завдань у різних сферах діяльності, розуміти, використовувати і будувати прості математичні моделі для вирішення технологічних проблем — це

варіанти відповідей

інформаційно-цифрова компетентність

математична компетентність

основні компетентності у природничих науках і технологіях

Запитання 7

Ключова компетентність: розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, економно використовувати матеріали; порівнювати фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів, обґрунтовувати технології проектування та виготовлення виробу, намагатися організовувати безвідходне виробництво, вторинну переробку матеріалів — це

варіанти відповідей

уміння вчитися впродовж життя

основні компетентності у природничих науках і технологіях

інформаційно-цифрова компетентність

Запитання 8

Ключова компетентність: проектувати власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей, переваг і недоліків, мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави — це

варіанти відповідей

ініціативність і підприємливість

соціальна та громадянська компетентності

обізнаність і самовираження у сфері культури

Запитання 9

Ключова компетентність: виражати власні ідеї, досвід і почуття за допомогою виготовлених виробів, зокрема творів декоративно-ужиткового мистецтва, популяризувати декоративно-ужиткове мистецтво та майстрів своєї громади, рідного краю — це

варіанти відповідей

екологічна грамотність і здорове життя

обізнаність і самовираження у сфері культури

соціальна та громадянська компетентності

Запитання 10

Ключова компетентність: працювати самостійно та в команді з іншими на результат, попереджувати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісу, безпечно поводитися з інструментами та обладнанням — це

варіанти відповідей

обізнаність і самовираження у сфері культури

соціальна та громадянська компетентності

екологічна грамотність і здорове життя

Запитання 11

Ключова компетентність:безпечно організувати процес зміни навколишнього середовища для власного здоров’я та безпеки довкілля; вирізняти можливий негативний вплив штучних матеріалів та володіти прийомами їх безпечного застосування — це

варіанти відповідей

екологічна грамотність і здорове життя

обізнаність і самовираження у сфері культури

соціальна та громадянська компетентності

Запитання 12

Для формування ключових і предметних компетентностей у зміст кожного предмету закладено наскрізні змістові лінії:

варіанти відповідей

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Громадянська відповідальність»

«Здоров'я і безпека»

«Підприємливість і фінансова грамотність»

усі відповіді вірні

Запитання 13

Здатність учня застосовувати знання, уміння, навички в процесі проєктно-технологічної діяльності для виготовлення виробу (або надання послуги) від творчого задуму до його втілення в готовий продукт (послугу) за обраною технологією — це 

варіанти відповідей

проєктна компетентність

проєктно-технологічна компетентність

технологічна компетентність

Запитання 14

Практичний результат учнівського проєкту має бути:

варіанти відповідей

особистісно ціннісним

корисним для сім’ї, родини, класу, школи, громади

соціально зорієнтованим або мати підприємницький потенціал

усі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест