Мінливість. Медична генетика людини ( Підсумок)

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 554 рази
21 запитання
Запитання 1

Що таке мутації?

варіанти відповідей

а) стійкі зміни генетичного апарату, які не впливають на спадкові ознаки організму.

 б) стійкі зміни генетичного апарату, які виникають раптово і призводять до змін тих чи інших спадкових ознак організму.

 в) зміни ознак організму, які призводять до адаптації до умов середовища

Запитання 2

Назвіть фактори, які належать до біологічних мутагенів:

варіанти відповідей

а) радіоактивне випромінювання;  

 б) віруси;

 в) вплив високої температури

 г) вплив спиртів

Запитання 3

Мутації, які проявляються у фенотипі і не призводять до загибелі особин, а до пригнічення їх розвитку-це.....

варіанти відповідей

нейтральні мутації

сублетальні мутації

летальні мутації

генеративні мутації

Запитання 4

До геномних мутацій відносяться:

варіанти відповідей

випадання перщого нуклеотиду в гені

втрата хромосомою декількох генів

  заміна одного кодону в гені

анеуплоїдія

Запитання 5

Хромосомні мутації – це мутації, які пов’язані зі змінами:


варіанти відповідей

Кількості хромосом.

Структури гена;

Структури ДНК.

Структури хромосом.

Запитання 6

Як називається 23 пара хромосом в каріотипі людини?

варіанти відповідей

 Статеві хромосоми

 Гомологічні хромосоми

  Негомологічні хромосоми

  Аутосомні хромосоми

Запитання 7

Визначте, до яких мутагенів можна віднести лікарські препарати


варіанти відповідей

фізичні

хімічні

біологічні

комбіновані

Запитання 8

Форма спадкової мінливості, яка виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадків.

варіанти відповідей

Комбінативна

Мутаційна

Генотипна

Цитоплазматична

Запитання 9

Назвіть здатність організмів набувати нових ознак , які зумовлюють фенотипові відмінності між особинами одного виду в ряду поколінь або в межах одного покоління

варіанти відповідей

мінливість

спадковість

неповне домінування

схрещування

Запитання 10

Раптові неспрямовані та стабільні (такі, що залишаються назавжди) структурні зміни генома, які можуть призводити до таких самих раптових змін ознак і передаються наступним поколінням

варіанти відповідей

мутації

фенотип

мінливість

полідактилія

Запитання 11

Мінливість , яка є пристосувальною реакцією на зміну інтесивності дії певних чинників довкілля

варіанти відповідей

модифікаційна

мутаційна

комбінативна

варіативна

Запитання 12

На рисунку зображено Зайця сірого влітку та взимку. Який тип мінливості зумовив такі зміни?

варіанти відповідей

генна

геномна

хромосомна

модифікаційна

Запитання 13

Скринінг-програму застосовують у медичній генетиці для ...

варіанти відповідей

раннього виявлення генетичних порушень

виявлення впливів тих чи інших препаратів

виявлення пухлинних хвороб

Запитання 14

Спадкова хвороба, яка характеризується порушеннями в механізмах згортання крові: 


варіанти відповідей

   гострий лейкоз 

дальтонізм

 гемофілія

синдром Патау

Запитання 15

Виявити фенілкетонурію у новонароджених можна завдяки

варіанти відповідей

генетичному скринінгу

 цитогенетичному методу

  фенотипічному моніторингу

 співбесіді з лікарем-генетиком

Запитання 16

Оберіть 3 хромосомні хвороби

варіанти відповідей

Синдром котячого крику

Гастрит

Туберкульоз

Синдром Дауна

Синдром Патау

Цукровий діабет

Запитання 17

Медична процедура, під час якої у хворого вилучають певні типи клітин, замінюють їхні дефектні алельні гени нормальними, а потім вводять в організм це - ...

варіанти відповідей

генна терапія

медико-генетичне консультування

біологічний аналіз

хіміко-біологічний аналіз

Запитання 18

Медико - генетичне консультування кладається з 4 етапів. Яка послідовність правильна.

варіанти відповідей

відверте спілкування, прогноз, висновок, діагноз

прогноз, діагноз, порада, висновок

висновок, прогноз, порада, діагноз

діагноз, прогноз, висновок, порада

Запитання 19

Який напрямок генетики людини вивчає спадкові хвороби, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики:

варіанти відповідей

імунологічна генетика

популяційна генетика

медична генетика

генна інженерія

Запитання 20

Поява додаткової 21-ї хромосоми спричиняє хворобу:

варіанти відповідей

синдром Патау

синдром Едвардса

синдром Дауна

хорея Гентінгтона

Запитання 21

Систематичне спостереження за станом генофонду популяції, що дає змогу оцінювати наявний мутаційний процес та прогнозувати його зміни має назву:

варіанти відповідей

глобальний моніторинг

регіональний моніторинг

генетичний моніторинг

локальний моніторинг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест