Національна економіка та світове господарство

Додано: 4 жовтня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
49 запитань
Запитання 1

Сукупна вартість всіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави, з урахуванням доходів, отриманих громадянами країни за кордоном та за виключенням доходів, що вивезені з країни іноземцями – це…

варіанти відповідей

територіальний поділ праці

національна економіка

 валовий національний дохід

 валовий внутрішній продукт

Запитання 2

Об’єктивний необоротний процес розвитку продуктивних сил, при якому відбувається відокремлення різних видів трудової діяльності, спеціалізація окремих виробничих одиниць, обмін між ними продуктами своєї діяльності – це…

варіанти відповідей

національна економіка

натуральне господарство

територіальний поділ праці

валовий внутрішній продукт

Запитання 3

Виберіть три країни, які є світовими лідерами за величиною ВВП.

варіанти відповідей

Індонезія

Японія

 Італія

Китай

США

Канада

Мексика

Запитання 4

Господарство разом із суспільними відносинами, що складаються в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання продукції, називають…

варіанти відповідей

валовим внутрішнім продуктом

ойкуменою

валовим національним доходом

економікою

Запитання 5

Про який тип господарства йдеться в описі: «сім’я чи територіальна група людей виробляє продукцію, необхідну лише для їх власного споживання, задоволення власних потреб»?

варіанти відповідей

натуральне господарство

матеріальне господарство

нематеріальне господарство

товарне господарство

Запитання 6

Сукупна вартість за ринковими цінами усього обсягу товарів і послуг, вироблених і реалізованих у країні за рік, враховуючи надходження від їх експорту та імпорту – це…

варіанти відповідей

територіальний поділ праці

національна економіка

 валовий внутрішній продукт

валовий національний дохід

Запитання 7

Виберіть три чинники розміщення виробництва, які відносяться до природних.

варіанти відповідей

військово-стратегічний

працересурсний

водний

транспортний

сировинний

споживчий

паливно-енергетичний

Запитання 8

Який чинник визначає розміщення підприємств цукрової промисловості?

варіанти відповідей

екологічний

військово-стратегічний

водний

сировинний

Запитання 9

Встановлення виробничих зв’язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції – це…

варіанти відповідей

комбінування

 спеціалізація

кооперація

концентрація

Запитання 10

Що таке промисловий центр?

варіанти відповідей

переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов’язаних між собою

зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

розташоване в певній точці одне підприємство

Запитання 11

Поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини аж до виготовлення готової продукції, а також інших виробництв, що переробляють продукцію основного виробництва, або використовують його відходи – це…

варіанти відповідей

агломерування

дисперсія

комбінування

кооперування

Запитання 12

Випуск на одному підприємстві однорідного виду продукції – це…

варіанти відповідей

кооперування

агломерування

дисперсія

спеціалізація

Запитання 13

Що таке промисловий вузол?

варіанти відповідей

зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов’язаних між собою

розташоване в певній точці одне підприємство

зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов’язані

переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов’язана

Запитання 14

Міжнародний поділ праці - це:

варіанти відповідей

спеціалізація окремих країн на виробництві певних товарів та послуг і товарний обмін цією продукцією на світових ринках

виробництво в окремих країнах певних товарів та послуг для задоволення потреб їх населення

економічна допомога одних країн іншим

міграція робочої сили між країнами та регіонами світу

Запитання 15

Світове господарство - це:

варіанти відповідей

економічна інтеграція на основі світової торгівлі

система національних господарств, що пов'язані законами міжнародного поділу праці

сукупність усіх видів природних і культурно-історичних ресурсів світу

система галузей світової промисловості

Запитання 16

Спеціалізацію окремих країн у виробництві певних видів товарів і послуг та обмін між ними продукцією своєї діяльності називають: *варіанти відповідей

світовим господарством

світовим ринком

міжнародною торгівлею

міжнародним поділом праці

Запитання 17

Оберіть три галузі, які належать до третинного сектору

варіанти відповідей

торгівля

наука

промисловість

управління

мисливство

сільське господарство

деревообробна галузь

Запитання 18

Вкажіть три основні показники ІЛР:

варіанти відповідей

Очікувана тривалість життя при народженні

Рівень грамотності дорослого населення

реальний дохід на душу населення

загальний обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності

структура експорту / імпорту

рівень урбанізації

Запитання 19

Історично складена система всіх видів господарської діяльності в межах країни

варіанти відповідей

Зайнятість населення

Сукупність домашніх господарств

Національна економіка

Сукупність промислових підприємств

Запитання 20

Очікувана тривалість життя, рівень освіченості, індекс соціально-економічної нерівності та бідності - це показники, що визначають

варіанти відповідей

Індекс людського розвитку

Індекс господарського розвитку

Індекс національного розвитку

Індекс доходів населення

Запитання 21

Сукупність підприємств чи закладів, які виробляють однорідну продукцію або надають однотипні послуги - це

варіанти відповідей

підприємницькі об'єднання

союзи підприємств

галузі господарства

господарські комплекси

Запитання 22

Для порівняльних оцінок міжнародні організації обчислюють ВВП і ВНД країн світу в єдиній валюті, якою є

варіанти відповідей

долар США

євро

франк

Запитання 23

До складу первинного сектору економіки відносять:

варіанти відповідей

Сільське господарство

Добувну промисловість

Рибальство

Лісове господарство

Переробну промисловість

Роздрібну та гуртову торгівля

Індустрію розваг

Запитання 24

До складу виробничої сфери входять:

варіанти відповідей

промисловість

сільське господарство

лісове господарство

будівництво

охорона здоров'я

санаторно-курортне господарство

житлово-комунальне господарство

Запитання 25

Назвіть країну, економіка якої демонструє одні з найвищих у світі темпи росту

варіанти відповідей

Китай

Росія

Аргентина

Запитання 26

Укажіть основні чинники розміщення підприємств електронної та радіотехнічної промисловості в Україні:

варіанти відповідей

трудові та водні ресурси

металургійна й освітня бази

сировина та споживачі

кваліфіковані кадри та наукова база

Запитання 27

Населений пункт, у якому розташовані кілька підприємств певної спеціалізації, - це:

варіанти відповідей

промисловий пункт

промисловий центр

промисловий вузол

промисловй район

Запитання 28

Головними складовими міжнародного географічного поділу праці є:

варіанти відповідей

Обмін

Конкуренція

Спеціалізація

Дефіцит

Запитання 29

Прикладом галузевого інтеграційного об*єднання :

варіанти відповідей

СНД

ЄС

ОПЕК

Запитання 30

Виберіть із списку галузі міжнародної спеціалізації України

варіанти відповідей

Чорна металургія

Кольорова металургія

Автомобіле будування

Вирощування зернових культур

Виробництво меду

Виробництво олії

Кондитерська галузь

Ракетобудування

Запитання 31

До якого сектору світового господарства відноситься будівництво?

варіанти відповідей

Первинного

Вторинного

Третинного

До жодного

Запитання 32

В тричленній моделі світового господарства країни-члени ОПЕК відносяться:

варіанти відповідей

Напівпериферія

Периферія

Центр

Запитання 33

Умовами для розвитку міжнародного географічного поділу праці є:

варіанти відповідей

Географічне положення

Природні умови та ресурси

Соціально-економічні умови

Наявність морських кордонів

Наявність сухопутних кордонів

Запитання 34

Вибрати, що є ознаками національної економіки:

варіанти відповідей

національний суверенітет

форма власності

загальне економічне середовище

науково-технічний потенціал

Запитання 35

Усі підприємства, які є в межах країни, прямо або опосередковано пов’язані між собою, утворюють:

варіанти відповідей

промислову галузь

національну економіку

натуральне господарство

Запитання 36

Найменшими ланками національної економіки є:

варіанти відповідей

центр

підприємство

сектор

установа

Запитання 37

Які етапи виокремлюють в історичному розвитку господарства країн і світу?

варіанти відповідей

аграрний

доіндустріальний

індустріальний

постаграрний

постіндустріальний

соціальний

національний

Запитання 38

Більшість країн світу має одну з чотирьох економічних систем

варіанти відповідей

традіційна

перехідна

змішана

ринкова

командно-адміністративна

вертикальна

Запитання 39

Тип організації господарства, за якого вироблений продукт стає товаром і продається на ринку

варіанти відповідей

змішана економічна система

ринкова економічна система

перехідна економічна система

командно- адміністративна економічна система

Запитання 40

Які з цих країн, ООН відносить, до "найменш розвинутих"?

варіанти відповідей

Єгипет

Ємен

Гаїті

Пакистан

Намібія

Вануату

Індонезія

Запитання 41

Які з цих назв, є реальними моделями змішаної економіки?

варіанти відповідей

Американська

Бразильска

Японська

Саудівська

Шведська

Німецька

Українська

Запитання 42

Розосередження виробництва, що супроводжується створенням дрібних підприємств, які пов'язані спільним виробничим процесом і територіально розташовані на невеликій віддалі одне від одного – це…

варіанти відповідей

агломерування

дисперсія

комбінування

кооперування

Запитання 43

Сукупна вартість за ринковими цінами усього обсягу товарів і послуг, вироблених і реалізованих у країні та за її межами за рік, суб'єктами та об'єктами, що походять із однієї країни – це…

варіанти відповідей

територіальний поділ праці

національна економіка

 валовий внутрішній продукт

валовий національний дохід

Запитання 44

Який чинник визначає розміщення підприємств кондитерської промисловості?

варіанти відповідей

екологічний

споживчий

водний

сировинний

Запитання 45

Який чинник визначає розміщення підприємств електротехнічної промисловості?

варіанти відповідей

екологічний

споживчий

працересурсний

сировинний

Запитання 46

Який чинник визначає розміщення підприємств видобувної промисловості?

варіанти відповідей

екологічний

військово-стратегічний

водний

сировинний

Запитання 47

Який чинник визначає розміщення підприємств ракетно-космічної промисловості?

варіанти відповідей

науково-технічний

споживчий

працересурсний

сировинний

Запитання 48

Яка роль великої двадцятки у світі?

варіанти відповідей

Це найбільші за площею країни.

Економіка G-20 становлять 90% світового ВНП

На них припадає 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС)

В цих країнах проживаєдві третини населення світу.

Всі країни відносяться до постіндустріальних країн.

Ці країни володіють високим рівнем життя населення та високими технологіями.

Запитання 49

Із поданого списку країн, виберіть ті, що відносяться до країн переселенського типу.

варіанти відповідей

Саудівська Аравія

Ізраїль

Єгипет

Австралія

Канада

Південно Африканська Республіка

Греція

Польща

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест