Надорганізмові біологічні сиситеми

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Ланцюги живлення, що завжди починаються із зелених рослин, називаються

(2 відповіді)

варіанти відповідей

ланцюгами розщеплення

ланцюгами виїдання

пасовищними ланцюгами

детритними ланцюгами

Запитання 2

До хімічних чинників забруднення належать

(2 відповіді)

варіанти відповідей

забруднення радіоактивним випроміюванням

забруднення пестицидами

забруднення антибіотиками

забруднення збудниками хвороб

Запитання 3

Група організмів в екосистемі, що здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних

варіанти відповідей

продуценти

консументи

редуценти

Запитання 4

Що таке фотоперіодизм

варіанти відповідей

відношення організмів до вологи 

відношення організмів до світла 

відношення організмів до температури 

відношення організмів до хімічного складу речовини

Запитання 5

Якими факторами середовища є клімат, грунт, рельєф, повітря?

варіанти відповідей

екологічними

 біотичними

 антропогенними

абіотичними

Запитання 6

Вибрати рослини, занесені до Червоної книги України

(2 відповіді)

варіанти відповідей
Запитання 7

Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції

варіанти відповідей

екосистема;


ботанічний сад;


агроценоз; 

популяція

Запитання 8

Усі природні екосистеми пов’язані між собою і разом утворюють живу оболонку Землі, яку називають:

варіанти відповідей

гідросферою

атмосферою

літосферою

біосферою

Запитання 9

Макроекосистема це є

варіанти відповідей

трухлявий пень, мурашник

тайга, степ, пустеля

Запитання 10

Популяції гетеротрофних організмів, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних є

варіанти відповідей

консументи

редуценти

продуценти

Запитання 11

Укажіть, який фактор є головним у регуляції сезонних циклів птахів:

варіанти відповідей

сезонний хід температури

 зміна кількості опадів

 зміна тривалості дня

забезпеченість їжею

Запитання 12

Цвітіння води виникає внаслідок

варіанти відповідей

масового поширення риби у водоймі

надмірного розмноження водоростей

підвищення у воді рівня пестицидів

побудова гребель, гідротехнічних споруд

Запитання 13

Якими факторами середовища є клімат, грунт, рельєф, повітря?

варіанти відповідей

екологічними

 біотичними

 антропогенними

абіотичними

Запитання 14

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться готовими органічними речовинами рослинного походження, називають

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

консументи І порядку

Консументи ІІ порядку

Запитання 15

Прикладом мутуалізму є взаємодія між

варіанти відповідей

мишею і кліщем

мишею і совою

двома мишами одного виду

мурахами і попелицями

Запитання 16

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм

варіанти відповідей

Заказники

Заповідники

Національні парки

Заповідно-мисливські господарства

Запитання 17

Здатність системи відновлювати свій стан після його порушення називається:

варіанти відповідей

саморегуляція

самовідновлення

регенерація

самоізоляція

Запитання 18

Продуцентом є:

варіанти відповідей

опеньок

корова

папороть

печериця

Запитання 19

Мікориза на коренях дерев - це приклад:

варіанти відповідей

мутуалізму

коменсалізму

паразитизму

конкуренції

Запитання 20

Консументом ІІ порядку в ланцюжку живлення конюшина - личинка хруща - кріт - лисиця буде:

варіанти відповідей

конюшина

кріт

лисиця

личинка хруща

Запитання 21

Укажіть біотичні фактори середовища:

варіанти відповідей

Вологість повітря

Виділення фітонцидів рослинами у повітря

Забруднення повітря викидами підприємств

оселення бульбочкових бактерій на коренях бобових рослин

Запитання 22

Предметом вивчення екології є:

варіанти відповідей

різноманітні зв*язки між організмами та середовищем життя

закономірності спадковості й мінливості

причини виникнення й поширення інфекційних захворювань

закономірності функціонування популяцій, екосистем та біосфери в цілому

Запитання 23

Основними характеристиками агроценозів є:

варіанти відповідей

Багата різноманітність видів, що вирощуються, висока стійкість

Незначне видове різноманіття, але висока продуктивність

Масове розмноження бур*янів і шкідників

Добре розгалужені трофічні сітки

Запитання 24

Що таке фотоперіодизм

варіанти відповідей

відношення організмів до вологи 

відношення організмів до світла 

відношення організмів до температури 

відношення організмів до хімічного складу речовини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест