2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Надорганізмові біологічні системи

Додано: 4 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 52 рази
35 запитань
Запитання 1

Правильне визначення екології...

варіанти відповідей

сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності

наука, що вивчає хімічний склад організмів, будову,властивості, локалізацію та роль виявлених у них сполук

наука, яка вивчає будову і функції клітин та їх взаємодію

наука, яка вивчає тканини тваринних організмів, їхню будову і функції

наука про взаємозв'язки живих організмів та їхніх угрупувань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових систем

Запитання 2

Виберіть правильне формулювання закону оптимуму

варіанти відповідей

кожен фактор позитивно впливає на організм лише в певних межах

високий рівень адаптації до одного фактора не гарантує такої ж адаптації до іншого фактора

існує діапазон інтенсивності дії екологічного фактора, в якому можливе існування певного виду

взаємокомпенсація життєво важливих екологічних факторів має певні межі

Запитання 3

До якої групи екологічних факторів належить взаємодія між особинами в популяціях, між популяціями в природних угрупуваннях

варіанти відповідей

антропогенної

соціогенної

біотичної

конкуруючої

обмежуючої

абіотичної

Запитання 4

Яких тварин називають стенобатними

варіанти відповідей

які здатні витримувати значні коливання температури

які не здатні витримувати значні коливання тиску

які здатні витримувати значні коливання будь - якого фактора

для яких характерна широка зона оптимуму

для яких важко визначити зону песимуму інтенсивності дії екологічного фактора

Запитання 5

Як називається стан організму, за якого відсутні помітні прояви життєдіяльності внаслідок гальмування процесів обміну речовин

варіанти відповідей

парабіоз

анабіоз

гомеостаз

діапауза

Запитання 6

До якої групи належать Плазуни?

варіанти відповідей

посухостійкі

вологолюбні

сухолюбні

проміжні

Запитання 7

Період тимчасового фізіологічного спокою тварин ( призупиняється ріст, розвиток, знижується обмін речовин)

варіанти відповідей

анабіоз

парабіоз

діапауза

тепличний ефект

Запитання 8

Організми, які оселяються на різних субстратах у товщі води

варіанти відповідей

планктон

бентос

нейстон

перифітон

нектон

Запитання 9

Як називається нижній шар грунту?

варіанти відповідей

материнська порода

гумусовий шар

детрит

підстилка

власне грунт

Запитання 10

Як називається верхній шар грунту?

варіанти відповідей

материнська порода

гумусовий шар

детрит

підстилка

власне грунт

Запитання 11

Як називається подрібнена органіка грунту?

варіанти відповідей

гумус

детрит

підстилка

власне грунт

Запитання 12

Коменсалізм - це...

варіанти відповідей

кожен із видів має користь від співіснування з іншим

коли один використовує інший, завдаючи шкоди

один із видів використовує житло чи їжу іншого, не завдаючи шкоди

коли один використовує інший, не завдаючи шкоди

Запитання 13

Яка рослина належить до тіньолюбних

варіанти відповідей
Запитання 14

Різновидами якого типу взаємозв'язків є квартиранство і нахлібництво?

варіанти відповідей

мутуалізм

паразитизм

коменсалізм

коеволюції

Запитання 15

За яким критерієм виділені життєві форми ссавців, як наземні, підземні, деревні, повітряні, водяні ?

варіанти відповідей

середовищем існування

типом живлення

морфофізіологічним пристосуванням

розвитком кінцівок

Запитання 16

Зграя - це...

варіанти відповідей

група особин, в якій мешкають батьки і діти

групове оселення

тимчасове угрупування , яке виникає для спільної міграції

постійні групи тварин

скупчення особин, які оселяються разом

Запитання 17

Як називається ділянка середовища, яку займає біоценоз?

варіанти відповідей

ареал

біотоп

еконіша

ландшафт

Запитання 18

Продуктивність біоценозу - це...

варіанти відповідей

кількість особин, що народилися протягом року

біомаса, яка створюється за одиницю часу

кількість особин, які заселили нову територію

кількість особин, що заселяють певну площу

Запитання 19

Біомаса створена за одиницю часу автотрофними організмами

варіанти відповідей

первинна продуктивність

початкова продуктивність

базисна продуктивність

вторинна продуктивність

кінцева продуктивність

Запитання 20

Біомаса, створена гетеротрофними організмами за одиницю часу

варіанти відповідей

первинна продуктивність

початкова продуктивність

базисна продуктивність

вторинна продуктивність

кінцева продуктивність

Запитання 21

Як називаються організми, які використовують для живлення органічні сполуки?

варіанти відповідей

автотрофи

сапротрофи

гетеротрофи

фітофаги

Запитання 22

Назвіть тварини, які живляться рослинами

варіанти відповідей

некрофаги

фітофаги

хижаки

копрофаги

детритофаги

поліфаги

Запитання 23

Назвіть тварин, які поїдають екскременти тварин і людей

варіанти відповідей

сапрофаги

некрофаги

копрофаги

детритофаги

хемотрофи

Запитання 24

Як називаються тварини, які поїдають трупи тварин?

варіанти відповідей

сапрофаги

некрофаги

копрофаги

детритофаги

Запитання 25

Як називаються тварини, які поїдають подрібнену органіку?

варіанти відповідей

сапрофаги

некрофаги

фітофаги

детритофаги

хемотрофи

Запитання 26

Вкажіть основні методи екологічних досліджень

варіанти відповідей

антропометричний

екологічна індукція

клінічний

екологічний моніторинг

математичне моделювання

Запитання 27

Виберіть фактори, які належать до екологічних

варіанти відповідей

біотичні

спадкові

обмежуючі

біосферні

соціальні

абіотичні

антропогенні

Запитання 28

Назвіть види міграцій

варіанти відповідей

періодичні

далекі

близькі

неперіодичні

Запитання 29

На які групи поділяються сапрофаги?

варіанти відповідей

фітофаги

некрофаги

поліфаги

детритофаги

копрофаги

Запитання 30

На які групи поділяються автотрофи ?

варіанти відповідей

фітофаги

некрофаги

хемотрофи

фототрофи

поліфаги

монофаги

Запитання 31

Визначте послідовність частин бенталі в напрямку від поверхні вглиб:

а) батіаль

б) літораль

в) абісаль

г) ультраабісаль

д) сублітораль

е) супралітораль

варіанти відповідей

д е г а б в

е б д а в г

е д г а б в

а в б г е д

Запитання 32

Осілі тварини

варіанти відповідей
Запитання 33

Тварини, які утворюють зграї

варіанти відповідей
Запитання 34

Тварини, які утворюють табуни

варіанти відповідей
Запитання 35

Тварини, які утворюють колонії

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест