Наростання економічної кризи

Додано: 6 грудня 2021
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 139 разів
24 запитання
Запитання 1

Яким шляхом розвивалася економіка УРСР у 1970—1980-ті рр.?варіанти відповідей

прискореним

інтенсивним

екстенсивним

пропорційним

Запитання 2

Яка реформа згадується в наведеному джерелі:

«...Реформа була для свого часу досить сміливою, насамперед у плані розширення самостійності підприємств і товарно-грошових відносин між ними. Добре пам’ятаю, яке пожвавлення вона викликала в суспільстві, які породила надії, надавши позитивний вплив на розвиток економіки у восьмій п’ятирічці, мабуть, найбільш успішній у післявоєнні роки»?

варіанти відповідей

Реформування народного господарства УРСР у повоєнні роки

«косигінська реформа» 1965 р.

реформа управління економіки в середині 50-х рр. XX ст.

«шокова терапія» 90-х рр. XX ст.

Запитання 3

Прочитайте уривок зі спогадів І. О. Карпенка та вкажіть причину опору міністерств і Держплану реформам О. Косигіна.

«Щоб підняти дисципліну взаємних поставок, Косигін пішов на такий захід: було ухвалено постанову, за якою виконання плану зараховувалося лише після задоволення всіх замовлень споживачів. Проти цього і повстали дружно Держплан і найбільш сильні міністерства та авторитетні міністри, які стверджували, що в такому випадку всі їхні підприємства залишаться не тільки без премій, але й без зарплати. У підсумку перемога залишилася за міністрами».

варіанти відповідей

Небажання відмовитися від директивного управління підприємствами

загроза ліквідації Держплану

протидія переходу до раднаргоспів

загроза переходу до приватизації

Запитання 4

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х - першій половині 80-х рр.

1 Істотне зменшення капіталовкладень у сільське господарство республіки.

2 Збереження за Україною ролі однієї з паливно-енергетичних, машинобудівних і металургійних баз СРСР.

3 Активне залучення іноземних інвестицій у підприємства ВПК.

4 Створення умов для експорту зернових унаслідок інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

5 Орієнтація важкої промисловості на першочергове обслуговування підприємств ВПК.

варіанти відповідей

1, 3

2, 3

2, 5

3, 4

Запитання 5

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х-першій половині 80-хрр.

1 Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу.

2 Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.

3 Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти.

4 Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці для задоволення потреб сусідніх країн РЕВ.

5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли.

варіанти відповідей

1, 4

2, 3

2, 5

3, 4

Запитання 6

Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР наприкінці 60-х - на початку 80-х рр.?

1 Ефективне, раціональне використання людських ресурсів та інтелектуального потенціалу.

2 Хронічний дефіцит товарів повсякденного попиту на споживчому ринку.

3 Динаміка вікового складу змінювалася за лінією омолодження населення України.

4 Масова міграція населення з села в місто.

5 Подолано відставання від країн Заходу за рівнем споживання продовольчих та промислових товарів на душу населення.

6 Зближення оплати праці робітників та інженерно- технічних працівників.

варіанти відповідей

1, 3, 6

2, 3, 5

2, 4, 6

3, 4, 5

Запитання 7

Основою економіки, середини 1960-х по середину 1980-х рр.

залишалася:

варіанти відповідей

сільське господарство

паливно - енергетична галузь

хімічна промисловість

металургійна промисловість

Запитання 8

Які підприємства,внаслідок реформи О. Косигіна залишились у республіканському й місцевому підпорядкуванні ?

варіанти відповідей

великі

середні

невеликі

все перейшло під союзне управління

Запитання 9

Які органи почали нав’язувати підприємствам більш жорсткі нормативи щодо продуктивності праці?

варіанти відповідей

апарат ЦК КПРС

Апарат ЦК КПУ

Міністерства

Планово-фінансові органи 

Запитання 10

Від чого стала залежати доля окремих областей республіки?

варіанти відповідей

від волі керівників ЦК КПРС

від волі керівників ЦК КПУ

від рішення українського уряду

від волі окремих керівників партійного апарату

Запитання 11

Що стало із міністерствами,відомствами, державними комітетами, чиновниками?

варіанти відповідей

їх кількість зросла

їх кількість зменшилась

їх кількість не змінилась

Запитання 12

Які заходи були здійснені владою проти тих, хто критикував радянську владу?

варіанти відповідей

з ними вели дискусії

з ними вели розяснюючу роботу

розгорнули нову хвилю репресій

висилали за кордон

Запитання 13

Назва одного з останніх періодів існування радянської економічної та політичної системи (середина 1970 - середина 1980-х років). Цей період пов'язують з ім'ям Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, під час правління якого (1964-1982 рр.) складалися передумови глибокої системної кризи — економічної та соціальної, які врешті призвели до краху радянської економіки та політичного розпаду СРСР.

варіанти відповідей

відлига

перебудова

застій

відбудова

Запитання 14

Назва політичного режиму періоду "застою", який характеризувався спробою поновлення деяких рис сталінського режиму без заходів масових репресій.

варіанти відповідей

Сталінізм

Десталінізм

Неосталанізм

Тоталітаризм

Запитання 15

Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це

варіанти відповідей

легалізація неформальних громадських організацій.

скорочення масштабів бюрократичного апарату.

розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.

конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

Запитання 16

Сукупність управлінців, призначуваних на керівні посади - це

варіанти відповідей

управлінці

номенклатура

олігархія

компартійно-радянська олігархія

Запитання 17

Визначте риси політики першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста.

варіанти відповідей

Націонал-комуністична політика, придушував дисидентський рух

Виступав за розширення прав УРСР.

Підтримував помірковану українізацію, видав книгу «Україна наша радянська» з екскурсом у героїчне минуле України

Мав авторитарний стиль управління

Цілковито підтримував політичний курс Л. Брежнєва. Не противився обмеженню прав України

Запитання 18

Проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй у «нову історичну спільноту – радянський народ»...» призвело до

варіанти відповідей

збільшення в школах кількості навчальних годин з історії України.

зростання в суспільстві інтересу до надбань української культури.

посилення процесу русифікації та скорочення сфери вживання української мови.

скасування цензури на літературні твори мовами національних меншин.

Запитання 19

Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це

варіанти відповідей

скорочення масштабів бюрократичного апарату.

легалізація неформальних громадських організацій.

конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.

Запитання 20

Конституція СРСР була підписана...

варіанти відповідей

А) 1975

Б) 1977

В) 1978

Г) 1987

Запитання 21

За якого генерального секретаря розпочався період Системної кризи радянського ладу

варіанти відповідей

А) Л. Брежнєв

Б) В. Щербицький

В) Й. Сталін

Г) М. Хрущов 

Запитання 22

Обрання П.Шелеста першим секретарем ЦК Компартії України відбулося

варіанти відповідей

А) 1960

Б) 1963

В) 1964

Г) 1962

Запитання 23

Укажіть течії дисидентського руху

варіанти відповідей

релігійний

молодіжний

україномовний

національно-орієнтований

правозахисний або демократичний

Запитання 24

Яким був політико-правовий статус УРСР у складі СРСР за новою Конституцією?

варіанти відповідей

УРСР отримала право виходу зі складу СРСР, але воно не було підкріплено жодними правовими нормами

УРСР отримала право виходу зі складу СРСР, яке було підкріплено правовими нормами

УРСР не могла проводити самостійну зовнішню і зовнішньо-економічну діяльність

УРСР отримала право проводити самостійну зовнішню і зовнішньо-економічну діяльність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест