НЕП. Політика українізації.

Додано: 21 січня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 4090 разів
12 запитань
Запитання 1

Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, є правильними? 

1.На керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями.

2.Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності

3.Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення

4.Українська мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки мови національних меншин замінюються українською


варіанти відповідей

2.4

2.3

1.4

1.3

Запитання 2

У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації 

варіанти відповідей

 розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

 

 

 


збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно- державного апарату

реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в звичайні райони.

Запитання 3

Яку політику більшовиків С. Петлюра характеризував таким чином: «...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні...»?

варіанти відповідей

НЕП

" Воєнний комунізм"

Українізація

Запитання 4

Вкажіть хронологічні межі політики НЕПу в Україні

варіанти відповідей

1921-1929

1922-1929

1921-1928

1921-1930

Запитання 5

Яку політик більшовиків характеризує дане фото?

варіанти відповідей

НЕП

Воєнний комунізм

Суцільну колективізацію

Форсовану індустріалізацію

Запитання 6

 Політика залучення представників корінного населення радянських республік та автономій до місцевого керівництва та надання офіційного (а інколи — й панівного) статусу їхнім національним мовам. Проводилася у СРСР протягом 1920-х років. Політика започаткована XII з'їздом РКП(б) у квітні 1923 року в Москві.

варіанти відповідей

Воєнний комунізм

НЕП

Коренізація

Запитання 7

Зібрання, на якому було ухвалено рішення про скасування «воєнного комунізму» і перехід до нової економічної політики:

варіанти відповідей

Х з’їзд РКП(б) (березень 1921 р.)

 


 


VI Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1921 р.)

 І Всесоюзний з’їзд рад (грудень 1922 р.)

VII Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1922 р.)

Запитання 8

Найголовніший крок у переході від політики «воєнного комунізму» до нової економічно політики:

варіанти відповідей

Заміна продовольчої розкладки продовольчим податком

 

 

 


дозвіл іноземцям брати деякі підприємства у концесію

скасування загальної трудової повинності

скасування заборони на дрібне приватне підприємство

Запитання 9

«Повне самоврядування церкви, її незалежність».

варіанти відповідей

автаркія

 


 


автокефалія

 автократія

автологія

Запитання 10

Що було однією з причин переходу до непу?

варіанти відповідей

невдоволення селян збереженням поміщицького господарства

 

 

 


невдоволення робітників масовим безробіттям

невдоволення селян збереженням продрозкладки

невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії»

Запитання 11

Чим пояснюється підтримка в 1920-ті рр. Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою?

варіанти відповідей

повагою до релігійних вірувань українців

 

 

 

прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей

прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи народного життя

прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму


Запитання 12

Упровадження на початку 1920-х рр. політики коренізації партійно-радянським керівництвом СРСР мало на меті

варіанти відповідей

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу


 

 


 сприяти утвердженню радянської влади в національних республіках

стимулювати розвиток української культури

подолати масову неписьменність дорослого населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест