Обмін речовин та енергії

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 16 разів
26 запитань
Запитання 1

Який окисник використовується, щоб отримати водень з різних неорганічних сполук для відновлення вуглекислого газу?

варіанти відповідей

кисень

сірка

нітратна кислота

Запитання 2

Явище хемосинтезу у 1887 році відкрив:

варіанти відповідей

Сергій Навашин

Сергій Виноградський

Чарльз Дарвін

Запитання 3

Явище хемосинтезу властиве.

варіанти відповідей

лише еукаріотам

лише прокаріотам

і прокаріотам, і еукаріотам

Запитання 4

Яка роль нітрифікувальних бактерій у природі?

варіанти відповідей

виділяють кисень

очищують воду

переводять аміак і солі амонію у легкодоступну для рослин форму

Запитання 5

Де проходить кисневий етап енергетичного обміну?

варіанти відповідей

в мітохондріях

в хлоропластах

в ядрі

в цитоплазмі

Запитання 6

Процес утворення живими організмами органічних речовин з неорганічних з використанням енергії світла називається

варіанти відповідей

хемосинтез

фотосинтез

біосинтез

гліколіз

Запитання 7

В яких органелах міститься хлорофіл?

варіанти відповідей

вакуолі

хлоропласти

хромопласти

мітохондрії

Запитання 8

У процесі фотосинтезу рослини поглинають:

варіанти відповідей

воду і вуглекислий газ

кисень і вуглекислий газ

глюкозу і вуглекислий газ

кисень і воду

Запитання 9

Кінцевими продуктами фотосинтезу (світлової і темнової фаз) є:

варіанти відповідей

глюкоза - темнової фази, кисень - світлової

кисень - темнової фази, глюкоза - світлової

вуглекислий газ - темнової фази, глюкоза - світлової

вода - темнової фази, глюкоза - світлової

Запитання 10

Цикл Кальвіна відбувається під час:

варіанти відповідей

підготовчого етапу енергетичного обміну

світлової фази фотосинтезу

кисневого етапу енергетичного обміну

темнової фази фотосинтезу

Запитання 11

Спільною ознакою фотосинтезу і хемосинтезу є

варіанти відповідей

засвоєння світлової енергі

виділення кисню в атмосферу

розщеплення органічних речовин

синтез органічних речовин з неорганічних

Запитання 12

Гліколіз - це процес етапу енергетичного обміну:

варіанти відповідей

підготовчого

безкисневого

кисневого

Запитання 13

Хемосинтез здійснюють:

варіанти відповідей

залізобактерії, нітрифікуючі бактерії

гриби

зелені рослини

одноклітинні тварини

Запитання 14

Назвіть синонім до слова «метаболізм»:варіанти відповідей

Клітинне дихання

Фотосинтез

Обмін речовин

Внутрішньоклітинний транспорт

Запитання 15

Укажіть фазу фотосинтезу, яка відбувається як на світлі, так і в темряві:

варіанти відповідей

Заключна

Темнова

Світлова

Попередня

Запитання 16

Вкажіть місце синтезу АТФ у клітині:


варіанти відповідей

Мітохондрії

Ендоплазматична сітка

Ядро

Рибосоми

Запитання 17

 Під час гліколізу розщеплюється:

варіанти відповідей

АТФ

ДНК

ГЛЮКОЗА

БІЛКА

Запитання 18

Скільки сумарно утворюється молекул АТФ в кисневому та безкисневому етапах

варіанти відповідей

22

4

36

2

38

Запитання 19

позначте процес який відбувається у світовій фазі фотосинтезу

варіанти відповідей

фіксація карбону

утворення глюкози

фотоліз води

синтез АМФ

Запитання 20

Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим:

варіанти відповідей

відсутність вуглекислого газу в атмосфері

відсутність глюкози в клітинах;

відсутність мітохондрій.

відсутність хлопластів;

Запитання 21

Де відбувається кисневий етап енергетичного обміну

варіанти відповідей

 Рибосоми

Вакуолі

 Мітохондрії

 Хлоропласти

Запитання 22

Виберіть варіанти з правильно застосованим основним поняттям чи ключовим терміном:

1. Метаболізм - це сукупність біохімічних реакцій організму

2. Анаболізм - це енергетичний обмін, або дисиміляція

3. Катаболізм - це пластичний обмін, або асиміляція

4. Живлення - це надходження поживних речовин в організм

варіанти відповідей

 2, 3

 1, 3

 1, 4


2, 4

Запитання 23

Які організми називають автотрофами?

варіанти відповідей

 використовують енергію готових органічних речовин

всі відповіді вірні

 мають змішаний тип живлення

 синтезують органічні речовини з неорганічних

 

Запитання 24

Частина загального обміну речовин й енергії, що полягає в поглинанні, нагромадженні та перетворенні речовин, що потрапляють в організм це...

варіанти відповідей

асиміляція, або катаболізм

дисиміляція, або анаболізм

асиміляція, або анаболізм

дисиміляція, або катаболізм

Запитання 25

У процесі катаболізму глюкози в м’язах людини відбулося розщеплення 6 моль глюкози, з яких повного кисневого розщеплення зазнала лише половина. Визначте: а) скільки молочної кислоти (у молях)

накопичилось в м’язах; б) скільки всього виділилося енергії; в) скільки АТФ (у молях) утворилося?

Рівняння неповного розщеплення глюкози:

С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 → 2С3Н6О3 + 2Н2О + 2АТФ

Рівняння повного розщеплення глюкози:

С6Н12О6 + 6О6 + 38АДФ + 38Н3РО4 → 6СО2 + 44Н2О + 38АТФ
варіанти відповідей

молочної кислоти - 4 моль, 9000 кДж енергії, 120 моль АТФ

молочної кислоти - 6 моль, 9000 кДж енергії, 120 моль АТФ

молочної кислоти - 6 моль, 6000 кДж енергії, 60 моль АТФ

молочної кислоти - 4 моль, 6000 кДж енергії, 180 моль АТФ

Запитання 26

Розгляньте ілюстрації та зіставте вид транспортування із їхніми назвами. Розташуйте цифри в правильній послідовності. Види мембранного транспортування: 1 - фагоцитоз; 2 - піноцитоз; 3 - екзоцитоз; 4 - ендоцитоз; 5 - проста дифузія; 6 - полегшена дифузія; 7 - йонний насос.

варіанти відповідей

1,2,3,4,5,6,7

5,6,7,3,4,1,2

5,6,7,4,3,1,2

5,6,7,3,4,2,1

5,7,6,3,4,1,2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест