Обмін речовин та енергії клітиною (зно)

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 30 разів
65 запитань
Запитання 1

У мітохондріях відбувається

варіанти відповідей

Цикл Кребса

Цикл Кальвіна

Цикл Корі

Клітинний цикл

Запитання 2

АТФ-соми розташовані на

варіанти відповідей

Внутрішній мембрані пластид

Внутрішній мембрані мітохондрій

На мембрані ЕПС

Зовнішній мембрані мітохондрій

Запитання 3

Пойкілотермічні організми – це:

варіанти відповідей

організми температурою тіла, яка залежить від зовнішнього середовища

органіми, температура яких не залежить від температури оточуючого середовища

органіми температура тіла яких - не стала

органіми температура яких - стала

Запитання 4

У спортсмена перед стартом відмічається збільшення рівня енергоутворення. В основі цього лежить:

варіанти відповідей

Умовно-рефлекторний механізм

Безумовно-рефлекторний механізм

Активація функції наднирників

Гіпервентиляція легень

Запитання 5

У хворого 58 років після інсульту наступило порушення терморегуляції (висока температура, озноб). Які структури головного мозку зазнали подразнень?

варіанти відповідей

Гіпоталамус

Таламус

Червоне ядро

мозочок

Запитання 6

За яких умов посилення потовиділення не призводить до збільшення тепловіддачі?

варіанти відповідей

при дуже високій вологості

при утворенні великої кількості поту

при утворенні висококонцентрованого поту

при дуже низькій вологості

Запитання 7

Асиміляція

варіанти відповідей

синтез та засвоєння речовин

розпад речовин, їх окислення і виділення із організму продуктів розпаду

Запитання 8

Функціональний стан людського організму підтримується за рахунок обміну речовин і енергії з навколишнім середовищем. Які поживні речовини повинна споживати людина для поповнення енергетичних витрат?

варіанти відповідей

Вуглеводи, жири та білки

Клітковину, білки та жири

Вуглеводи, жири та мінеральні речовини

Білки, жири та вітаміни

Запитання 9

Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл: 

варіанти відповідей

мітохондрії

хлоропласти

лейкопласти

комплекс Гольджі

Запитання 10

Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу енергетичного обміну: 

варіанти відповідей

2

4

38

молекули АТФ не синтезуються.

Запитання 11

Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час кисневого етапу енергетичного обміну: 

варіанти відповідей

1 молекула

4 молекули

36 молекул

38 молекул

Запитання 12

Виберіть фазу фотосинтезу, під час якої синтезуються молекули АТФ: 

варіанти відповідей

темнова

світлова

як під час світлової, так і під час темнової

у процесі фотосинтезу молекули АТФ не синтезуються

Запитання 13

Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час хемосинтезу: 

варіанти відповідей

вивільняється при розщепленні органічних сполук

вивільняється при окисненні неорганічних сполук

вивільняється при розщепленні молекул АТФ

енергія світла

Запитання 14

Укажіть органели, у яких відбувається кисневий етап енергетичного обміну

варіанти відповідей

мітохондрії

хлоропласти

комплекс Гольджі

вакуолі з клітинним соком

Запитання 15

Назвіть процеси, під час яких синтезуються молекули АТФ: 

варіанти відповідей

світлова фаза фотосинтезу

темнова фаза фотосинтезу

підготовчий етап енергетичного обміну

світлова фаза хемосинтезу

аеробний етап енергетичного обміну

анаеробний етап енергетичного обміну

Запитання 16

Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим: 

варіанти відповідей

відсутність вуглекислого газу в атмосфері

відсутність глюкози в клітинах

відсутність хромопластів

відсутність мітохондрій

відсутність хлоропластів

Запитання 17

Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез: 

варіанти відповідей

зелені рослини

тварини

гриби

нітрифікуючі бактерії

залізобактерії

пурпурові бактерії

сіркобактерії

Запитання 18

Зазначте організми, які здійснюють фотосинтез:

варіанти відповідей

ціанобактерії

багатоклітинні тварини

гриби

нітрифікуючі бактерії

пурпурові бактерії

зелені бактерії

Запитання 19

Укажіть біохімічні процеси, які належать до пластичного обміну: 

варіанти відповідей

дихання

окиснення органічних сполук

окиснення неорганічних сполук

хемосинтез

трансляція

фотосинтез

Запитання 20

Укажіть біохімічні процеси, які належать до енергетичного обміну: 

варіанти відповідей

темнова фаза фотосинтезу

синтез білків

подвоєння ДНК

розщеплення органічних сполук без доступу кисню

окиснення органічних сполук

гліколіз

Запитання 21

Рослини не виконують функції:

варіанти відповідей

утворення кисню

виділення вуглекислого газу

синтезу органічних речовин із неорганічних

розкладання органічних речовин до неорганічних

окиснення неорганічних речовин

Запитання 22

Грибам властиве живлення

варіанти відповідей

сапротрофне

автотрофне

міксотрофне

хемотрофне

Запитання 23

До автотрофів-хемосинтетиків належать:

варіанти відповідей

бактеріофаги

ціанобактерії

нітрифікуючі бактерії

залізобактерії

Запитання 24

Предком хлоропластів був найближчий родич:

варіанти відповідей

метанобактерії

евглени зеленої

кишкової палички

ціанобактерії

Запитання 25

Фотосинтез, запасання крохмалю – це ознаки

варіанти відповідей

Рослин

Вірусів

Тварин

Грибів

Запитання 26

Як називається процес синтезу нових молекул ДНК?

варіанти відповідей

ренатурація

денатурація

конформація

реплікація

Запитання 27

Фотосинтез – це процес утворення вуглеводів з

варіанти відповідей

водню й кисню

кисню й вуглекислого газу

вуглекислого газу й води

води й кисню

Запитання 28

Які твердження щодо утворення каріотипу доньки є правильними?

І. Донька отримує від батька Y-хромосому.

ІІ. Донька отримує від батька 22 аутосоми.

варіанти відповідей

обидва неправильні

лише ІІ

обидва правильні

лише І

Запитання 29

Хлорофіли - фотосинтезуючі пігменти, у центрі молекули яких міститься атом двовалентного металу. Укажіть його назву.

варіанти відповідей

Кальцій

Ферум

Манган

Магній

Запитання 30

В ДНК відсутня азотоснова

варіанти відповідей

У

А

Т

Ц

Запитання 31

Одиниця спадковості - це

варіанти відповідей

атом

ген

рибосома

вакуоль

Запитання 32

Як називається здатність до утворення подібного до себе?варіанти відповідей

регенерація;

саморегуляція;

самооновлення ;

самовідтворення.

Запитання 33

Основні функції білків :варіанти відповідей

робота з спадковою інформацією, а саме: її зберігання, передача та реалізація;

структурна, захисна, резервна, рецепторна, пластична й енергетична;

структурна, захисна, регуляторна, резервна, пластична і енергетична;

каталітична, структурна, регуляторна, сигнальна, транспортна, захисна, рухова, запасаюча і токсична.

Запитання 34

Входять до складу рибосом,беруть участь у трансляції,80%

варіанти відповідей

матиричні РНК;

транспортні РНК;

інформаційні РНК;

рибосомні РНК.

Запитання 35

Один з ланцюгів ДНК має таку будову : АТГ-АЦЦ-АГТ-ЦАЦ-АТЦ. Яка послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі цієї молекули ДНК?


варіанти відповідей

ТАГ-АГГ-АГТ-ЦАЦ-АТЦ;

АТГ-АЦЦ-АГТ-ЦАЦ-АТЦ;

ТАЦ-ТГГ-ТЦА-ГТГ-ТАГ;

ТАЦ-ТАА-ТЦА-ГТГ-ТАЦ.


Запитання 36

Сукупність процесів одержання клітиною енергії за рахунок окиснення органічних речовин називають (кілька відповідей)


варіанти відповідей

фотосинтезом;

клітинним диханням;

хемосинтезом;

обміном речовин;

циклом трикарбонових кислот;

аеробним розщепленням.

Запитання 37

Кількість фаз ,на які поділяють процес фотозинтезу ?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 38

Агранулярна ендоплазматична сітка здійснює?

варіанти відповідей

синтез ліпідів

синтез білків

розщеплення ліпідів

розщеплення білків

синтез вуглеводів

синтез гормонів

Запитання 39

Макроергічною сполукою, яка утворюється з однієї молекули глюкози є ?

варіанти відповідей

ДНК

целюлоза

глюкоза

АТФ

АМФ

Запитання 40

У процесі гліколізу з однієї молекули глюкози утворюється ?

варіанти відповідей

одна молекула спирту

дві молекули спирту

одна молекула пірувату

дві молекули пірувату

дві молекули молочної кислоти

одна молекула глюкози

Запитання 41

Місце,де відбувається процес гліколізу?

варіанти відповідей

цитозоль

мітохондрій

пластиди

ядро

Запитання 42

Фотосинтез - це процес утворення вуглеводів із

варіанти відповідей

води й кисню

водню й кисню

вуглекислого газу й води

кисню й вуглекислого газу

Запитання 43

Йони якого хімічного елемента беруть участь у процесі зсідання крові в організмі людини

варіанти відповідей

Са

К

Мg

Запитання 44

Еритроцити помістили у чотири пробірки з різними рідинами. У першій пробірці знаходиться дистильована вода, у другій - сироватка крові, у третій - фізіологічний розчин, у четвертій - плазма крові. У якій пробірці відбудеться руйнування еритроцитів?

варіанти відповідей

першій

другій

третій

четвертій

Запитання 45

Зелені рослини мають такі два хлорофіли

варіанти відповідей

а+b

а+с

а+d

b+c

Запитання 46

У світлозалежну фазу фотосинтезу відбуваються події

варіанти відповідей

синтез АТФ

розпад АТФ

синтез глюкози

утворення НАДФ.Н

розпад НАДФ.Н

фотоліз води

Запитання 47

Енергетичний обмін- це сукупність

варіанти відповідей

реакцій біосинтезу

реакцій рощеплення з поглиннанням енергії

реакцій рощеплення з виділенням енергії

усіх ферментативних реакцій клітини

Запитання 48

Укажіть яким із термінів позначають пластичний обмін речовин

варіанти відповідей

метаболізм

анаболізм

катаболізм

реабсорбція

Запитання 49

Укажіть куди надходять АТФ з мітохондрій одразу після синтезу

варіанти відповідей

у плазматичну мембрану

у лізосоми

у внутрішній сітчастий апарат

у цитоплазму

Запитання 50

Укажіть назви кінцевих продуктів повного окиснення вуглеводів

варіанти відповідей

глюкоза й молочна кислота

білки й жир

крохмаль і глікоген

вуглекислий газ і вода

Запитання 51

Укажіть назву організмів у яких процес дихання не відбувається в мітохондріях

варіанти відповідей

дріжджі

мохи

водорості

віруси

Запитання 52

Укажіть де в клітині відбувається розщеплення вуглеводів

варіанти відповідей

у цитоплазмі

на ЕПР

у цитозолі й у мітохондріях

у цистернах комплексу Гольджі

Запитання 53

До процесу пластичного обміну не належить

варіанти відповідей

фотосинтез

хемосинтез

гліколіз

трансляція

Запитання 54

Сукупність реакцій синтезу, які забезпечують ріст клітин, поновлення їхнього хім. складу- це

варіанти відповідей

метаболізм

анаболізм

катаболізм

деструкція

Запитання 55

Білкові сполуки, які прискорюють перебіг біохімічних процесів це

варіанти відповідей

інгібітори

ферменти

гормони

вітаміни

Запитання 56

Укажіть де в мітохондріях розташовані ферменти дихання і синтезу АТФ

варіанти відповідей

у просторі між мембранами

на зовнішній мембрані

на внутрішіній мембрані

на рибосомах мітохондрій

Запитання 57

Спільним у зброджуванні глюкози дріжджами й окиснення її у м'язах людини є утворення

варіанти відповідей

спирту

ацетил-КоА

НАДФ

молочної кислоти

Запитання 58

Механізм акумуляції енергії у процесі гліколізу називають

варіанти відповідей

фотосинтетичним фосфорилюванням

хемосинтетичним фосфорилюванням

окисним фосфорилюванням

субстратним фосфорилюванням

Запитання 59

Маханізм запасання енергії у нітрифікуючих бактерій називають

варіанти відповідей

фотосинтетичним фосфорилюванням

хемосинтетичним фосфорилюванням

окисним фосфорилюванням

субстратним фосфорилюванням

Запитання 60

Укажіть наскільки ефективність аеробного розщеплення вища порівняно з анаеробним

варіанти відповідей

у 2 рази

у 4 рази

у 9 разів

у 18 разів

Запитання 61

Безкисневий і кисневий етапи катаболізму відбуваються

варіанти відповідей

у міжклітинній речовині

всередині клітини

у шлунку

у просвіті кишечника

Запитання 62

Укажіть на якому етапі енергетичного обміну вивільняється найбільше енергії

варіанти відповідей

аеробному

анаеробному

підготовчому

гліколізу

Запитання 63

  Асиміляція - 

варіанти відповідей

синтез складних речовин із простих; 

процес поглинання енергії;

пластичний обмін;

всі відповіді вірні.

Запитання 64

Автотрофи

варіанти відповідей

залізобактерії, сіркобактерії;

картопля, кукурудза;

вовк, бабка

ведмідь, олень.

опеньок,боровик

зелені бактерії, липа

Запитання 65

Біохімічні процеси пластичного обміну

варіанти відповідей

синтез білків

хемосинтез

фотосинез

всі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест