Українська мова (ЗНО)

Додано: 28 лютого
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 58 разів
48 запитань
Запитання 1

Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

бюл..тень, ол..нь, горл..чка

кач..чка, скр..почка, куч..рі

мавп..ня, л..вада, мар..во 

примир..ння, далеч..на, д..таль

Запитання 2

Літеру Е треба писати на місці всіх пропусків

варіанти відповідей

с..ред..на

д..дакт..ка

с..р..да

р..ц..див

Запитання 3

Апостроф слід писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

відв..язати, р...ядок, Лук..яненко, м..ята

верф..ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати


інтерв..ю, пів..Єгипту, з..явитися 

тім..я, м...ясний, возз..єднання, подвір...я

Запитання 4

Літеру Е треба писати замість крапок у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

пер..йти, гр...чаний, кр..латий, довж..лезний

вел..тень, б..региня, цуц..ня, д..ректор

ч..рствий, в..рещати, пер..мога, бер..зень 

мер..хтіти, тр..вожний, р..монтний, заб..ру

Запитання 5

Літеру И треба писати замість крапок у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

аркт..чний, черв..нь, віт..рець, в...діння

кр..ло, хв..лювати, л..сиця, св..тина 

мереж..во, тепл..ця, вул..чка, в..личезний

фіз..ка, п..ріг, кр..вий, мар..во

Запитання 6

М’який знак на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

черешен…ці, гіл…ці, кул…ці

піт...ма, хвац…куватий, різ…бяр

брех…ня, брен…кати, блис…тіти

бан…ці, склян…ці, баб…ці

Запитання 7

Апостроф ставиться на місці пропусків у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

р..юкзак, матір..ю, м..язи

під..юдити, напів..автомат, з..єднання

довір..я, кав..ярня, перед..ювілейний 

марнослів..я, цв..яховий, любов..ю

Запитання 8

Літеру е слід писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

к…шеня, бл…щати, л…ман.

п…кти, мат…матика, б…нзин

пр…года, д..ректор, кр…ниця;

од…ниця, р…дати, п..сар

Запитання 9

Знайдіть рядок,у словах якого припустились помилки.

варіанти відповідей

лимон, диван

сестра, берег

деван, призедент; 

директор, весна,

Запитання 10

На місці пропуску потрібно писати літеру И

варіанти відповідей

в..шневий 

т..плиця

ст..лити

ст..бло

Запитання 11

Правильно написане слово

варіанти відповідей

велитень

періг

стерати

мерехтіти

Запитання 12

М’який знак НЕ слід писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

красун..чик, україн..с..кий, він..єтка, нян..чин

Ігор.., мен..ший, консул..с..кий, вишен..ці

Слобожан..щина, на сопіл..ці, ріж..те, кін..чик 


тон..ший, брин..чати, Вал..ці, батал..йон

Запитання 13

Слід писати Е в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тр..вога, л..ман, зам..сти, міл..на

ст..пи, вер..с..нь, ш..роч..на, с..стра

доріж..чка, відбр..ніти, хлоп..ць, кр..шити

к..рувати, рідн..сенький, ш..л..стіти, с..ло 

ім..на, бер..з..нь, пал..во, виш..на


Запитання 14

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

варіанти відповідей

священик, мадяр, камінь, капюшон

п’явка, дощ, щітка, яма 

совість, суддя, стільчик, піддашшя

бязь, волосся, гриб, попідтинню

ллє, хвилина, секунда, мішок

Запитання 15

 В усіх словах рядка приголосні лише м’які (пом’якшені)

варіанти відповідей

священик, військо, колосся, голубінь

мряка, уявлення, ніж, Ялта

святковий, ніченька, зустріч

сірість, юність, мідь, кількість 

Львів, ніжність, досьє, вирощують

Запитання 16

Літери Я, Ю, Є позначають один звук в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дев’яносто, королю, ллються, трьох’ярусний

півонія, матуся, няньчити, хазяїн

колядка, значення, після, понюхати 

сімдесят, п’ятсот, зв’язковий, Кюрі

маля, матриця, плює, в раю

Запитання 17

Орфографічна помилка допущена в рядку

варіанти відповідей

забриніти, півень, зелений, гриміти

багатий, далечінь, озеленення, качан

далина, захещати, виселенець, кривавий 

залишати, деревина, лисиця, багаття

хазяїн, богатир, вдалину, семилітній

Запитання 18

Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

тр…вога, пал…чка 

л…мон, мавп…нятко

вел…чезний, в…ршечок

пом…рати, горл…чко

Запитання 19

Букву и на місці пропуску треба писати в слові

варіанти відповідей

вул….чка 

кач...чка

боч..чка

чаш..чка

Запитання 20

Букву е на місці пропуску треба писати в слові

варіанти відповідей

з…мовий

в…сняний 

кол…сковий

пот…хеньку

Запитання 21

Букву и на місці пропуску треба писати в слові

варіанти відповідей

книж…чка

горл..чка 

лож...чка

дон..чка

Запитання 22

Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

поб…ратися, зар…во

сп…тати, кош…ня

згар…ще, бр..хня

др….жати, л…ман 

Запитання 23

Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

добр…во, кр…мезний 

скр…піти, дзв…ніти

поз…чати, сем…ро

зас…нати, к…рпатий

Запитання 24

Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

ос…ледець, сп…нити

тр…мтіти, кош…чок

кош…ня, вогн…ще

хр…бет, ш…потіти 

Запитання 25

Укажіть, у якому рядку допущена орфографічна помилка.

варіанти відповідей

Весна, озеро, веселий, вершина, велич.

Травень, вітер, палець, праведний, кориневий. 

Число, вишнева, тихенько, зима, восени.

Лебединий, дитина, сидіти, бриніти, гриміти.

Запитання 26

Усі слова рядка пишуться з е

варіанти відповідей

ж..тон, р..зикнути, д..путат, м..даль

дер..во, квіт..нь, през..дент, ан..кдот 

щ..бетати, хр..стити, хр..бет, ч..мпіон

крап..лька, хр..стияни, каж..мо, куч...рявий

Запитання 27

Усі слова в рядку написані правильно

варіанти відповідей

Пшениця, герой, плекати, чекати. 

Кешеня, минулий, пиріг, ливада.

Лигенда, чорнетка, чепурний, колектив.

Запитання 28

Прочитайте поезію.

Л(1)тять, пл(2)вутъ і сурмлять у в імлішовкові, жовті й с(3)зопері птицііз конт(4)нентів чорної з(5)мліу рідні гнізда, на свої кр(6)ниці.

Літеру е треба писати на місці цифр

варіанти відповідей

1,3

2,4

1,5 

5,6

2,3

Запитання 29

Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

м…лькати, х…мерний

прост..лю, вогн…ще

очищ…ння, д…плом

п…рукар, дол….нька 

Запитання 30

Прочитайте речення.    Коли переконуєт(1)ся, що все йде за його сценарієм, малюсін(2)кий жайвір починає повіл(3)но, ніби на невидимій ниточ(4)ці, підніматися в т(5)мяну височину.М’який знак треба писати на місці всіх цифр, окрім

варіанти відповідей

5

1

2

3

4

Запитання 31

Літеру е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

випещ..ний, долон..чка, слон..ня, овоч..сховище 

книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити

ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада

сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти

Запитання 32

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

дзв..якнути, м..ята, різдв..яний

дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

 моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 33

Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у рядку

варіанти відповідей

 верхів..я, миш..як, сер..йозний

л...юдина, з..юрмитися, арф..яр

 сузір..я, під..їхати, духм..яний

черв..як, надвечір..я, кав..яр 


Запитання 34

Апостроф на місці крапок треба ставити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

під..яремний, краков..як, рутв..яний

П..ятихатки, без..язикий, брукв..яний

розіб..єш, з..єднаний, присв..ятити

сором..язливий, пір..я, зап..ястя 

об..їжджати, Лук..янівка, сер..йозний

Запитання 35

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мал..овничий, з..омка, опрац..ований

давн..окиївський, чотир..ох, ра..он

кра..овий, пен..ок, прац..овитість

 с..орбати, сер..озний, багат..ом

с..огодні, пізн..ого, кол..оровий 

Запитання 36

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у словах

варіанти відповідей

пробиваєт..ся промін..чик


заход..те до книгозбір..ні

 чотир..ох велет..нів 

гуцул..ське різ..блення

Запитання 37

М'який знак пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей


кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний

різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити

павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський

брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити

устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка

Запитання 38

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

н..сти, вит..рати, гр..чаний, зел..ніти

реш..то, кол..со, вис..пати, кл..котати


зач..пити, розпоч..нати, п..кти, ч..брець

мар..во, прич..пити, ш..птати, гороб..ня 

Запитання 39

Літеру е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

шел..стіти, мар..во, нож..чок

кр..мезний, л..цедій, сут..ніти

об..ремок, віт..рець, зач..кати 

кр..шталик, в..селка, ож..ледь

Запитання 40

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тр..вога, абр..кос, м..тушливий

мер..діан, теор..тичний, др..жати

х..мерний, завм..рала, д..ригент 

см..ренний, хр..стиянин, м..телик


Запитання 41

Суфікс -ен- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

зайченя

козеня

печеня 

вовченя

Запитання 42

Чергування приголосних при словозміні НЕ відбуватиметься в слові

варіанти відповідей

ріка

рух

праця 

луг

поріг

Запитання 43

Чергування приголосних при словозміні НЕ відбуватиметься в слові

варіанти відповідей

горох

берег

мураха

казка

краса

Запитання 44

Чергування приголосних при словозміні відбуватиметься в обох словах рядка

варіанти відповідей

краса,туга

задача,спрага

папуга,муха

шприц,луг

Запитання 45

Чергування голосних о,е з і відбуватиметься у всіх словах,ОКРІМ

варіанти відповідей

гомін

батіг

камінь

вівця 

Запитання 46

Чергування голосних о,е з і відбуватиметься у всіх словах,ОКРІМ

варіанти відповідей

водопій

тіло 

стіл

шість

Запитання 47

Чергування голосних о,е з і відбуватиметься у всіх словах,ОКРІМ

варіанти відповідей

гусінь

вісім

Прокіп

відерце 

Запитання 48

Чергування голосних о,е з і відбуватиметься у всіх словах,ОКРІМ

варіанти відповідей

лід

віл

сік

місто

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест