Основи теорії літератури

Додано: 25 січня 2020
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 112 разів
19 запитань
Запитання 1

Правильно названо визначення поняття Один із основних тропів поетичного мовлення, призначений підкреслювати характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища і, потрапивши в нове семантичне поле, збагачувати це поле новим емоційним чи смисловим нюансом подано в рядку

варіанти відповідей

метонімія

оксиморон

метафора

епітет

Запитання 2

Правильний порядок розташування художніх засобів у фрагменті

Вітер теплий і м’який пливе і топче по ланах білі хмаринки, ніби лілеї блакитного велетенського ставу, підбарвлені легко сонцем, пливуть і десь там западають за чорну стіну далекого дубового лісу

подано в рядку

варіанти відповідей

епітет, епітет, гіпербола, метафора

оксиморон, епітет, епітет, метафора

епітет, епітет, порівняння, метафора

персоніфікація, епітет, метафора, тавтологія

Запитання 3

Правильний порядок розташування художніх засобів у фрагменті

Пропливає хмарина над синім Дніпром,

Як пором.

Ні блакиті, ні тиші вгорі,

Ні зорі.

подано в рядку

варіанти відповідей

анафора, епітет, метафора, гіпербола

метафора, анафора, епітет, метафора

синекдоха, епітет, метафора, неологізм

метафора, епітет, порівняння, анафора

Запитання 4

Правильний віріант віршового розміру поезії

Італійська ніч підкралась,

Розлила солодкий чад;

Десь здаля луна озвалась

Флорентійських серенад.

подано в рядку

варіанти відповідей

ямб

хорей

дактиль

амфібрахій

Запитання 5

Правильний віріант віршового римування поезії

Ой вишенько, черешенько,

Чом рясно не родиш?

Молодая дівчинонько,

Чом гулять не ходиш?

подано в рядку

варіанти відповідей

паралельне

перехресне

кільцеве

монорима

Запитання 6

Правильний віріант засобу поетичного синтаксису, на якому побудовано поезію

Ой вишенько, черешенько,

Чом рясно не родиш?

Молодая дівчинонько,

Чом гулять не ходиш?

подано в рядку

варіанти відповідей

епітет

порівняння

епіфора

паралелізм

Запитання 7

Правильно названо визначення поняття Спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями з характерними ознаками приховуваного — це…

подано в рядку

варіанти відповідей

метафора

алегорія

порівняння

оксиморон

Запитання 8

Правильно названо визначення поняття Література історичного періоду характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів та образів, складною метафоричністю, алегоризмом і емблематичністю

подано в рядку

варіанти відповідей

Середньовіччя

Ренесанс

Бароко

Романтизм

Запитання 9

Художній образ в літературному творі це

варіанти відповідей

емоційно-інтелектуальна пафосна спрямованість твору.

зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження та крайнє загострення суперечностей, що призводять до активних дій, ускладнень, боротьби, супроводжуваних складними колізіями.

те, що рухає вчинки персонажів, збуджує їхні переживання й роздуми, особливо тонко динамізує внутрішній світ ліричного суб′єкта.

узагальнене відображення дійсності чи переживань автора у формі конкретного, індивідуального явища.

Запитання 10

Тема літературного твору це

варіанти відповідей

емоційно-пафосна й інтелектуальна спрямованість твору, його провідна думка.

змальовані життєві чи фантастичні події у творі, що пов′язані з проблемами, які потребують осмислення.

зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, боротьби.

неподільна смислова одиниця, з якої складається сюжет.

Запитання 11

Ідеєю художнього твору є

варіанти відповідей

образне означення, влучна характеристика.

подія чи система подій із життя персонажів, їхніх учинків, викладених письменником у просторі й часі.

емоційно-інтелектуальна, пафосна спрямованість твору, яка є ядром задуму, провідною думкою.

особлива форма естетичного освоєння світу.

Запитання 12

Романтизмом є

варіанти відповідей

напрям у літературі ХVІІ-ХVІІІ ст., який прийшов на зміну Ренесансу, але не був його запереченням.

напрям у літературі ІІ половини ХVІІІ ст., що утверджує чуттєвість на противагу раціоналізму, класицизму та культу розуму епохи Просвітництва.

напрям у літературі на межі ХVІІІ-ХІХ ст. на противагу класицизму, що став своєрідним відгуком на соціальні та економічні зміни в житті Європи.

літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ.

Запитання 13

Жанри, що мали найбільший розквіт у добу романтизму

варіанти відповідей

роман, повість, фейлетон

балада, пісня, новела

байка, соціально-побутова повість, новела

дума, роман, усмішка

Запитання 14

В епоху романтизму людина змальовується як

варіанти відповідей

надзвичайний герой за надзвичайних обставин

"посудина гріха"

типовий герой за типових умов

"вінець творіння"

Запитання 15

Оберіть письменників-романтиків

варіанти відповідей

Леся Українка, Максим Рильський, Микола Куліш

Марко Вовчок, Павло Тичина, Олександр Олесь

Іван Нечуй-Левицький, Михайло Коцюбинський, Микола Хвильовий

Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Віктор Петренко

Запитання 16

Назвіть письменників-романтиків

варіанти відповідей

Маруся Чурай, Ольга Кобилянська, Павло Тичина

Григорій Сковорода, Василь Стефаник, Володимир Винниченко

Іван Франко, Марко Вовчок, Панас Мирний

Іван Котляревський, Юрій Андрухович, Остап Вишня

Запитання 17

Назвіть твори періоду критичного реалізму

варіанти відповідей

"Дума про Марусю Богуславку", "За світ встали козаченьки" Марусі Чурай, "Енеїда" Івана Котляревського

"Кайдашева сім′я" Івана Нечуя-Левицького, "Мартин Боруля" Івана Карпенка-Карого, "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного

"Intermezzo" Михайла Коцюбинського, "Я (Романтика)" Миколи Хвильового, "Маруся Чурай" Ліни Костенко

"Три зозулі з поклоном" Григора Тютюнника, "Тигролови" Івана Багряного, "Пісня про рушник" Андрія Малишка

Запитання 18

Назвіть твори, в яких автор і художній образ вступають у суб′єкт-об′єктні відносини

варіанти відповідей

"Енеїда", "Арфами, арфами...", "Страшні слова, коли вони мовчать"

"Бджола і Шершень", "Я (Романтика)", "Заповіт"

"Ви знаєте, як липа шелестить...", "Мина Мазайло", "Місто"

"Intermezzo", "De libertate", "Пісня про рушник"

Запитання 19

Назвіть твори схожої тематики

варіанти відповідей

"Дума про Марусю Богуславку", "Маруся Чурай", "Наталка Полтавка"

"Камінний хрест", "Чорна рада", "Лісова пісня"

"Кавказ", "Мартин Боруля", "Енеїда"

"Балада про соняшник", "Мина Мазайло", "Три зозулі з поклоном"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест