20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Основні теоретико-літературні поняття

Додано: 11 вересня
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Епос, лірика, драма - це

варіанти відповідей

роди літератури

жанрові різновиди літератури

жанри літератури

види літератури

Запитання 2

Епітет, порівняння, гіпербола, метафора, алегорія - це

варіанти відповідей

стилістичні фігури

літературні напрями

види комічного

тропи

Запитання 3

Елементами традиційного сюжету є

варіанти відповідей

пролог, зав'язка, епілог

експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка

пролог, ліричний відступ, розвиток дії, кульмінація, розв'язка

пролог, епілог, експозиція, діалог

Запитання 4

Сукупність проблем, порушених автором у творі, становить

варіанти відповідей

тему твору

проблематику твору

ідею твору

пафос твору

Запитання 5

Конкретна і водночас узагальнена картина людського життя, що створена за допомогою вимислу й має естетичне значення, - це

варіанти відповідей

ліричний відступ

літературний герой

ліричний герой

художній образ

Запитання 6

Творчості Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного притаманна манера письма

варіанти відповідей

сентиментальна

реалістична

імпресіоністська

романтична

Запитання 7

Троп, який полягає в поясненні одного предмета через інший, подібний, за допомогою сполучників мов, як , ніби та ін.

варіанти відповідей

епітет

метафора

порівняння

гіпербола

Запитання 8

Громадянська лірика

варіанти відповідей

передає переживання героя, пов'язані з особистим життям

відображає осмислення сенсу людського життя

розкриває суспільно-національні питання і почуття

викриває суспільні або людські вади

Запитання 9

Ідея твору - це

варіанти відповідей

побудова літературного твору

тема ліричного твору

провідна думка твору

коло життєвих явищ, подій, відображених у творі

Запитання 10

Розрізняють такі культурно-історичні епохи

варіанти відповідей

романтизм, класицизм, натуралізм, реалізм

бароко, античність, середньовіччя, романтизм

античність, середньовіччя, відродження, просвітництво

античність, романтизм, просвітництво, бароко

Запитання 11

Характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ літературний напрям

варіанти відповідей

романтизм

реалізм

сентименталізм

класицизм

Запитання 12

Конкретна історична особа або сучасна автору особа, яка послужила відправним моментом для створення образу, - це

варіанти відповідей

художній образ

ліричний герой

прототип

головний герой