Підсумкова контрольна робота

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 21 раз
18 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

варіанти відповідей

 Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;

 материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — ви­сокий бал.

розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мі­тити в серце;

плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа — одержати листа;

Запитання 2

У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?

варіанти відповідей

Дати лад; швидко втекти; думки колесом заходили.

Задати перцю з маком, некрасиво писати; заварити кашу.

Мозолити очі, весела людина; нитка Аріадни.

А все-таки вона крутиться; блудити словами; вибити з колії

Запитання 3

 З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні "Доле, дети! Доле. Де ти? Нема ніякої! Коли доброї жаль, Боже,  То дай злої, злої!" (Т.Г.Шевченко)

варіанти відповідей

Антоніми

Пароніми

Синоніми

Омоніми

Запитання 4

Продовжте речення: "Словотвір вивчає...".

варіанти відповідей

...правила вимови слів.

 

...звукову будову мови.

 ...способи творення слів.

  ...слова, їх значення, походження, використання.

. ...правила написання слів.

Запитання 5

З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:

варіанти відповідей

брун..ка. п’ят..десят, ц..вірін..кає, у мас..ці, сот...ня;

дівчин..ці, учотир..ох, нян..чити, Хар..ків, нічен...ка;

близ..кість, бат..ківщина, у кишен..ці, міл..йон, приз..ба;

молот..ба. майбут..нє, рибал..ці, рибал..с..кий, кін..чик.

Запитання 6

Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

проїз..на, безжаліс..но, гіган..ський, ряс..ний;

доблес..ний, цінніс..ний. захис..ник, студен..ський;

безжаліс..ний, тріс..нути, форпос..ний. улес..ливий;

блис..нути, сутніс..ний. благовіс..ний. благочес..ний.

Запитання 7

Апостроф не ставиться після букв, що позначають губні приголосні, перед буквами я, ю, є, ї  в таких словах:

варіанти відповідей

сузір..я, міжгір..я, повір..я, пір..я;

черв..як, верб..я, арф..яр, верф..ю;

медв..яний, рутв..яний, мавп..ячий, цв..ях;

без..ядерний, під..їхати, двох..ярусний.

Запитання 8

Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.

варіанти відповідей

 Горизонт, обрій, небосхил, височина;

слабкий, нечутний, добрий, сумирний;

рясний, густий, буйний, розкішний;

дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;

любо, мило, весело, приємно.


Запитання 9

Позначте правильні відповіді.

варіанти відповідей

Слова булава, десниця, пірнач у сучасному вжитку замінені іншими.

Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими

Слова файний, гарний, будинок є діалектними.

Слова аршин, курінний, очіпок є словами, що вийшли з ужитку.

Слова ланіти, перст, зелейник у сучасному вжитку замі­нені іншими.

Запитання 10

Як називається основа, від якої утворюється нове слово?

варіанти відповідей

твірною основою;

похідною основою;

твірним словом.

непохідною основою;

Запитання 11

Як називається спосіб творення нового слова шляхом відкидання значущих частин?

варіанти відповідей

 суфіксальним;

префіксальним;

складанням;

безафіксним.

Запитання 12

 Всі дієслова належать до ІІ дієвідміни:

варіанти відповідей

ревіти, хотіти, полоти, горіти;

мчати, мріяти, їздити, кипіти;

 котити, верещати, летіти, садити.


читати, спати, орати, блищати

Запитання 13

Усі дієприкметники пасивні в рядку:

варіанти відповідей

 зів’ялий, розквітлий, просіяний, невтихаючий;

посивілий, вируючий, ходячий, лежачий;

написаний, зроблений, прочитаний, розсунений.


сказаний, підупалий, скриплячий, нудьгуючий

Запитання 14

Усі прислівники написано правильно в рядку:

варіанти відповідей

від нині, мало-помалу, день у день, по тро́ху;


по-за́ячи, щонайкра́ще, зга́рячу, додо́му;

довподоби, по черзі, до пуття, звіку.

десь-і́нколи; де́сь то; віч на́ віч; по-генералгубернáторському.

Запитання 15

Визначте, у якому рядку всі дієслова недоконаного виду:

варіанти відповідей

 зрозумів, сміється, любив, знає;

тішила, вчитиме, цікавиться, хотіла;

біжить, пробачила, будують, вивчити.


малює, засвистали, кохатиме, закохається

Запитання 16

Дієслово виконує роль додатка в рядку:

варіанти відповідей

 Він допомагав батькові вчитися їздити на велосипеді;


І навіть вітер нам доріг не замітав;

Я зробила всі уроки.

 Слухати похвалу було незручно.

Запитання 17

Визначте, у якому рядку всі слова є частками:

варіанти відповідей

 і, в, на, ні, ані;


чи, хіба, невже, лише, бо;

ура, гав-гав, не;

з-над, хай, чи не, щоб.

Запитання 18

Вкажіть рядок, у якому всі частки пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

казна/де, аби/хто, немовби/то, де/сь;

поки/що, де/коли, будь/як, ні/хто;

хтозна/коли, ходи/но, сядь/бо, де/небудь.


авже/ж, отакий/то, начеб/то, що/до

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест