5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота з культурології - 2

Підсумковий тест для модульного контролю з дисципліни «Культурологія» призначений для визначення рівня знань студентів коледжів, виявлення глибини і повноти засвоєння закономірностей та особливостей розвитку вітчизняного та світового культурного процесу, розуміння культури як специфічного та унікального феномена людства.

Тести укладено відповідно до навчальної програми дисципліни «Культурологія».

Критерії оцінювання ґрунтуються на співвідношенні вірних/невірних відповідей у відсотковому вираженні:

Додано: 5 червня
Предмет: Художня культура, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
30 запитань
Запитання 1

Наука про культуру, що вивчає закономірності розвитку і функціонування культури, її структуру, взаємозв'язки та взаємодії з іншими сферами мате­ріального і духовного життя, це ....


варіанти відповідей

філософія;        

 антропологія;     


культурологія;

мистецтвознавство.

Запитання 2

Укажіть, який із підходів до вивчення культури нині є найбільш актуальним?


варіанти відповідей

Прагматичний. 


Соціальний.   

Академічний.  

Діяльнісний.

Запитання 3

Сукупність обрядів, що супроводжують релігій­ну церемонію, їх зовнішнє оформлення; церемонія, пов'я­зана з виконанням якогось обряду, - це ...

                       


варіанти відповідей

 норма; 

 цінність;

ритуал;   

магія.

Запитання 4

У чому полягала основна відмінність між філософією та міфологією?


 

 


варіанти відповідей

 Міфологія зосереджується на минулому, а філо­софія - на майбутньому.

Міфологія користується художніми образами, а філософія –

  раціональними  судженнями.

 

Ці поняття - тотожні.

Міфологія знаходить вияв лише в давньому фольклорі, а філософія

   характерна для науки XX ст.

Запитання 5

Циклічна концепція (теорія) культури вклю­чає... .


варіанти відповідей

прямолінійний розвиток єдиної світової куль­тури;

 культура виникає з потреб людини;

існування окремих локальних культур, що роз­виваються 1000 - 1500 років, а

               потім зникають;

культура виникає з релігії (поклоніння богу).

Запитання 6

Матеріальна культура містить у собі....

         

варіанти відповідей

 усі духовні надбання, які має людство;

увесь штучно створений предметний світ, що оточує людину;

усе живе і неживе, що оточує людину;

 внутрішній світ людини.


Запитання 7

Для періоду культури Стародавньої України із VII ст. до н.е. до    VIII ст. н.е. було характерним існування релігії....


варіанти відповідей

християнства;  

ісламу;

політеїзму (багатобожжя); 

буддизму

Запитання 8

Назвіть представника романтизму в літера турі Західної Європи

.        

варіанти відповідей

О. де Бальзак.

 Ж.-Б. Мольєр.

Марк Твен

 В. Скот.     

Запитання 9

Переоцінка цінностей та формування їх нової, ієрархії, втрата духовності та зростання егоцентризму - це наслідки....

  

варіанти відповідей

культури еліти;

культури модернізму,

масової культури;

 етнічної культури.

Запитання 10

Прихильниками ідеї культурного прогресу і прямолінійного руху культури є....

 

варіанти відповідей

Шпенглер і Морган; 

Морган і Тейлор;

Тейлор і Тойнбі;

Шпенглер і Тойнбі.

Запитання 11

Оберіть функцію із нижчеперелічених, що не властива культурі.

варіанти відповідей

Економічна.

Виховна.               

Світоглядна.

Гуманістична.      

Запитання 12

Який вид людської діяльності включає фоль­клор, народні ремесла та виступи композиторів і ак­торів?


варіанти відповідей

Теоретична діяльність.

Практична діяльність.

Практично-духовна діяльність.

Художньо-творча діяльність.

Запитання 13

Світорозуміння та філософія природи знайшли своє відображення у творах, що дійшли із прадавніх часів...варіанти відповідей

У казках. 

 У міфах.    

У поемах.

У романах.

Запитання 14

Що із нижчеперелічених явищ, нале­жить до духовної культури.
варіанти відповідей

Технологія приготування борщу.

 Кулькова ручка. 

Космічний корабель.

Мовлення.

Запитання 15

Для готичного стилю архітектури було харак­терно ....     високі  

 

 

варіанти відповідей

невеликі вікна-бійниці;

масивні приземкуваті стіни;

стрільчасті шпилі;  

використання традицій античної архітектури як ідеалу.

Запитання 16

Серед кочових народів, які проживали на терито­рії України, "звіриний стиль"у мистецтві виробили....


варіанти відповідей

гуни;

кіммерійці;     

скіфи;      

трипільці. 

Запитання 17

Художньо-стильова течія, що характеризу­ється проектуванням думок і почуттів митця на кар­тину світу назовні - це ...


варіанти відповідей

Романтизм. 

Експресіонізм.   

Імпресіонізм. 

Класицизм.

Запитання 18

Зразком українського модерну в архітектурі є....

 варіанти відповідей

 будинок Полтавського губернського земства;

будівля Ярославського вокзалу в Москві;

 дзвіниця Києво-Печерської лаври;

будівля Херсонського драматичного театру.

Запитання 19

Як називається місто, де 17 серпня 1918 року, як і в Києві, було відкрито державний український уні­верситет (урочисте відкриття відбулося 22 жовтня), який у 1921 році було реорганізовано в Інститут народ­ної освіти?


варіанти відповідей

Харків. 

Одеса.  

Кам'янець-Подільський.

Катеринослав.    

Запитання 20

У 70 - 80-х роках XX ст. на Заході сформувався такий новий художньо-стильовий напрям у культурі, як....

 

варіанти відповідей

критичний реалізм; 

модернізм;  

постмодернізм;

соціалістичний реалізм.

Запитання 21

"Культурну єдність" людини та природи ха­рактеризують такі фактори:


варіанти відповідей

будівництво міст;

анімізм;

розвиток точних наук;

фетишизм;

розвиток виробництва;

міфологічний світогляд.

Запитання 22

Які із перелічених нижче якостей цивілізації- негативні ?


варіанти відповідей

Внутрішня організованість.

Наявність міжкультурних зв'язків.

Знищення природного середовища.

Розвиток сутнісних сил людини.

Орієнтація на абсолютну відповідність загальноприйнятим істинам і стандартизація мислення.

Запитання 23

Визначте, які з нижчеперелічених пам'яток не належать до Шумеро-Вавилонської цивілізації.


варіанти відповідей

 "Епос про Гільгамеша".

Висячі сади Семіраміди.

СтупауСанчі.

Дорога процесій Мардука.

Зіккурат бога Мардука.

 "Тисяча і одна ніч".

Запитання 24

Оберіть із нижчеперелічених ті риси, які властиві епосі Просвітництва .

варіанти відповідей

Прагнення людського розуму проникнути в таємниці буття.

Прагнення людини досягти спасіння душі та беззастережна віра в Бога.

Відтворення  в  мистецтві внутрішніх вражень митця та його емоцій.

Відображення  враження  та  фіксування  миті життя.

Намагання зафіксувати всі явища життя так, як це зробив би кореспондент або фотограф.

Віра в мистецтво як засіб досягнення гармонії індивідуального і суспільного буття.

Запитання 25

Виберіть правильні варіанти відповіноості автора і назви твору до виду мистецтва.

варіанти відповідей

"Портрет Клокоцького" Тарасевича - гравюра.

"Втеча Богородиці в Єгипет" І.Рутковича - театр.

"Володимир" Ф. Прокоповича - живопис.

Лаврська дзвіниця Шеделя - музика.

Запитання 26

Кому належать слова: ... нове мистецтво з очевидністю апелює не до маси, що було притаманно романтизму, а до інтелектуальної еліти"?варіанти відповідей

М. Бердяєву.

Олександру Блоку.

Ортезі-і-Гассету.

О. Шпенглеру.

Запитання 27

Хто з українських митців належав до кубофутуристів ?


варіанти відповідей

О. Екстер.

К. Малевич.  

М. Зеров.

М. Хвильовий.

О. Богомазов.

М. Бойчук. 

Запитання 28

Зразками постмодернізму є ....


варіанти відповідей

"Запахи", П. Зюскінд;

опера "Орфей та Еврідіка";

симфонічний концерт;

собор Паризької Богоматері;

фільми Ф. Феліні;

"Кобзар" Т. Шевченка.

Запитання 29

Назвіть сучасних українських кінорежисерів .


варіанти відповідей

Р. Віктюк. 

Л. Курбас

М. Іллєнко.

А. Жолдак.

О. Довженко.

М. Савельєв.

К. Муратова.

Запитання 30

Яку роль відіграє культура в розв'язанні глобальних проблем сучасності ?


варіанти відповідей

Культура не має відношення до розв'язання глобальних проблем.

Підвищення індивідуальної культури веде до підвищення культури людства і зменшення шкоди, яку людина завдає природі.

Засобами мистецтва вона привертає увагу людства до глобальних проблем.

Культура сприяє зростанню глобальних проблем через пропаганду споживацтва.

Сучасна культура формує толерантне ставлення до інших і цим зменшує вірогідність силових шляхів розв'язання конфліктів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест