Тема: «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних».

Додано: 8 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
24 запитання
Запитання 1

Що називають комп’ютерним моделюванням?

варіанти відповідей

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи дослідження й демонстрації моделей об’єктів, функцій, процесів або явищ

Процес створення інформаційних моделей комп’ютерними засобами

Метод дослідження і демонстрації об’єктів, функцій, процесів або явищ 

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування об’єктів досліджень

Запитання 2

Яка комбінація клавіш використовується в табличному процесорі для підтвердження операцій із масивами?

варіанти відповідей

Ctrl + Alt + Enter

Ctrl + Shift + Enter

Ctrl + Shift

Shift + Enter

Запитання 3

У якому програмному засобі присутні функції обчислення основних статистичних характеристик вибірки?

варіанти відповідей

Графічний редактор

Текстовий процесор

Операційна система

Табличний процесор

Запитання 4

Як називають процес нарахування відносної величини доходу за фіксований інтервал часу? Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Капіталізація відсотків

Простий відсоток

Складний відсоток

Періодична виплата

Запитання 5

Відновіть послідовність команд для вставлення у клітинку з формулою функції обчислення максимального значення вибірки. Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Стрічка Формули − із групи Бібліотека функцій команда Вставити функції − у вікні вибрати потрібну функцію

Стрічка Основне − із групи Стилі список із знаком Суми − функція Максимум 

Стрічка Формули − із групи Бібліотека функцій вибрати категорію Інші − вибрати Статистичні − вибрати потрібну функцію

Стрічка Основне − із групи Редагування список зі знаком Суми − функція Максимум

Запитання 6

Як називають візуальне відображення інформації, статистичних даних для простої й наочної демонстрації тенденцій, співвідношень, а також зацікавлення в предметі дослідження.

варіанти відповідей

Масив даних

Інфографіка

Дані

Вибірка

Запитання 7

Статистичний взаємозв'язок двох або більше показників − це ... .

варіанти відповідей

обернена матриця

кореляційний аналіз

математична статистика

вибіркова сукупність

Запитання 8

Показник розсіювання статистичних даних відносно середнього значення вибірки − це ... .

варіанти відповідей

середнє арифметичне

мода ряду чисел

стандартне відхилення

відносна частота

Запитання 9

Для наочного подання динаміки зміни даних у часі в MS Excel який тип діаграм використовують ... .

варіанти відповідей

комбінована діаграма

гістограма

кругова діаграма

графік функцій

Запитання 10

Метод "Підбір параметрів" у табличному процесорі MS Excel використовується коли ... .

варіанти відповідей

модель складає рівняння з одним невідомим

моделлю є система рівнянь

модель створена для розв’язування оптимізаційних задач

модель є масивом

Запитання 11

Складна форма нарахування відсотків за вкладом називається ... .

варіанти відповідей

простим відсотком

капіталізацієй відсотків

складним відсотком

відсотковою ставкою

Запитання 12

Навіщо створювати моделі?

варіанти відповідей

Реально цей об'єкт не можна побачити цілком

Оригінала на момент дослідження може не існувати

Дослідник хоче побачити об'єкт, але не має можливості потрапити на місце його знаходження

Процес, який досліджується, небезпечний для життя

Запитання 13

Від латин. modulus - це ... .

варіанти відповідей

варіант

зразок

копія

шаблон

Запитання 14

Що з наведеного відноситься до числа графічних моделей?

варіанти відповідей

Схема комп'ютера

Математичне рівняння

Збірка "Кобзар"

Карта місцевості

Запитання 15

Інформаційна модель поділяється на ... .

варіанти відповідей

математичну

схематичну

графічну

комп'ютерну

Запитання 16

Що з наведеного являється вербальною моделлю?

варіанти відповідей

Збірка "Кобзар"

Рецепт виготовлення страви

Закони механіки

Схема електричного кола

Запитання 17

Назвіть соціологічні моделі:

варіанти відповідей

модель життєвого циклу

генетичний код

синергічна модель

модель інфляції

Запитання 18

Інформаційна знакова модель поділяється на:

варіанти відповідей

схематичну

математичну

графічну

формальну

комп'ютерну

Запитання 19

Залежно від області застосування розрізняють такі моделі:

варіанти відповідей

ігрові

імітаційні

навчальні

дослідні

науково − технічні

життєво − побутові

Запитання 20

Комп'ютерне моделювання − це ... .

варіанти відповідей

процес створення графічних моделей комп'ютерними засобами

процес створення інформаційних моделей комп'ютерними засобами

процес створення матеріальних моделей комп'ютерними засобами

процес створення математичних моделей комп'ютерними засобами

Запитання 21

Які пари об’єктів перебувають у відношенні «об’єкт − модель»?

варіанти відповідей

школа − учень

школа − макет школи

школа − учитель

школа − розклад уроків

Запитання 22

Метою комп’ютерного експерименту є ... .

варіанти відповідей

експеримент, який проводять без участі людини з метою збереження її життя і здоров`я

збірка даних для майбутні досліджень

отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про властивості об’єкта моделювання або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації

комп`ютерне моделювання

Запитання 23

Тренд − це ... .

варіанти відповідей

напрямок моди

основна тенденція змінення певного процесу

середнє арифметичне значення ряду чисел

Запитання 24

В статистиці мода − це ... .

варіанти відповідей

стиль одягу людини

середнє значення в ряді даних

значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше

відхилення від норми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест