Принципи функціонування клітин

Додано: 21 листопада
Предмет: Біологія, 9 клас
30 запитань
Запитання 1

    Кінцевим продуктом ферментативного розщеплення крохмалю є

варіанти відповідей

галактоза.

мальтоза.

глюкоза.

рибоза.

Запитання 2

    Яка речовина є джерелом кисню під час фотосинтезу?

варіанти відповідей

вуглекислий газ

вода

глюкоза

озон

Запитання 3

Квант світла потрапляє на мембрану тилакоїда. Укажіть процес, з якого розпочинається фотосинтез.

варіанти відповідей

синтез глюкози

збудження електронів

фотоліз води

окиснення піровиноградної кислоти

Запитання 4

Реакції темнової фази фотосинтезу перебігають

варіанти відповідей

у матриксі мітохондрій

у стромі хлоропластів

на внутрішній мембрані мітохондрій

за участі зовнішньої мембрани хлоропласта

Запитання 5

Хемосинтез - це :

варіанти відповідей

обмін речовин;             

  використання енергії хімічних звя'зків ;

  обмін енергії;                

 синтез неорганічних речовин;

Запитання 6

В яких органелах відбувається кінцевий етап енергетичного обміну:

варіанти відповідей

рибосоми;               

 

хлоропласти;

  мітохондрії;                   

  ядро

Запитання 7

   Реакції світлової фази фотосинтезу відбуваються

варіанти відповідей

за участі світла в мембранах тилакоїдів

в стромі хлоропласта незалежно від освітлення

за участі світла на зовнішній мембрані хлоропласта

в мембранах тилакоїдів незалежно від освітлення

Запитання 8

Які речовини є продуктами ферментативного розщеплення білків :

варіанти відповідей

гліцерин;                            

      нуклеотиди;

моносахариди;                     

    амінокислоти;

Запитання 9

Яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу

варіанти відповідей

лимонна ;                

 

піровиноградна;

  янтарна ;                            

  щавлева

Запитання 10

Катаболізм- це :

варіанти відповідей

синтез органічних речовин;      

синтез неорганічних речовин;

розщеплення органічних речовин ;

розщеплення неорганічних речовин  

Запитання 11

У процесі хемосинтезу нітрифікуючі бактерії окиснюють:

варіанти відповідей

солі Феруму;

амоніак;

сірководень;

чадний газ.

Запитання 12

Кисневе розщеплення ефективніше за безкисневе :

варіанти відповідей

в 16 раз;                        

  в 19 раз;

  в 18 раз;                       

   в 17 раз

Запитання 13

Цикл Кребса є стадією:

варіанти відповідей

фотосинтезу;

кисневого етапу енергетичного обміну;

безкисневого етапу енергетичного обміну;

підготовчого етапу енергетичного обміну.

Запитання 14

У темновій фазі фотосинтезу відбувається процес:

варіанти відповідей

синтезу АТФ;

синтезу глюкози;

утворення молекулярного кисню;

утворення атомів Гідрогену.

Запитання 15

Кисневий етап енергетичного обміну відбувається в:

варіанти відповідей

цитоплазмі;

мітохондріях;

хлоропластах;

мітохондріях і хлоропластах.

Запитання 16

Під час гліколізу розщеплюється:

варіанти відповідей

АТФ;

ДНК;

глюкоза;

білки.

Запитання 17

До автотрофного живлення здатні:

варіанти відповідей

зелені водорості;

залізобактерії;

тварини;

червоні водорості

Запитання 18

Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл: 


варіанти відповідей

Мітохондрія

Хлоропласт

ЕПС

АТФ

Запитання 19

Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу енергетичного обміну: 

варіанти відповідей

1

2

36

АТФ не синтезується

Запитання 20

Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час кисневого етапу енергетичного обміну: 

варіанти відповідей

1

2

36

38

Запитання 21

Виберіть фазу фотосинтезу, під час якої синтезуються молекули АТФ: 

варіанти відповідей

Світлова фаза

Темнова фаза

І світлова, і темнова фаза

Молекули АТФ не синтезуються

Запитання 22

Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час хемосинтезу: 

варіанти відповідей

Вивільняється при розщепленні органічних сполук

Вивільняється при розщепленні неорганічних сполук

Енергія світла

Вивільняється при розщепленні молекул АТФ

Запитання 23

Укажіть органели, у яких відбувається кисневий етап енергетичного обміну

варіанти відповідей

Мітохондрія

Хлоропласт

Комплекс Гольджі

Вакуоля

Запитання 24

Назвіть процеси, під час яких синтезуються молекули АТФ: 

варіанти відповідей

підготовчий етап енергетичного обміну

світлова фаза фотосинтезу

темнова фаза фотосинтезу

світлова фаза хемосинтезу

Запитання 25

Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим: 

варіанти відповідей

відсутність вуглекислого газу в атмосфері

відсутність глюкози в клітинах

відсутність хромопластів

відсутність мітохондрій

Запитання 26

Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез: варіанти відповідей

нітрифікуючі бактерії

гриби

тварини

зелені рослини

Запитання 27

Зазначте організми, які здійснюють фотосинтез:

варіанти відповідей

ціанобактерії

багатоклітинні тварини

залізобактерії

гриби

Запитання 28

Укажіть біохімічні процеси, які належать до пластичного обміну: варіанти відповідей

Хемосинтез

Окиснення органічних сполук

Окиснення неорганічних сполук

Дихання

Запитання 29

Укажіть біохімічні процеси, які належать до енергетичного обміну: варіанти відповідей

Синтез білків

Подвоєння ДНК

Темнова фаза фотосинтузу

Розщеплення органічних сполук без доступу кисню

Запитання 30

Установіть відповідність між рівняннями та процесами

Рівняння

1. 6 СО2+6 Н2О--->С6Н12О6+6 О2

2. АДФ+Ф --->АТФ

3. С6Н12О6--->2 С3Н6О3+ 2 Н2О + 2АТФ

4. 2 С3Н6О3+О2--->6 СО2+4 Н2О+36АТФ


Процес

А. синтез АТФ

Б. фотосинтез

В. гліколіз

Г. клітинне дихання

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

1- Г, 2- А, 3-В, 4- Б

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест