18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Річна контрольна робота. Біологія і екологія. 10 клас.

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

Укажіть критерії, які не можна використати як критерії виду:

варіанти відповідей

генетичний і біохімічний

географічний і екологічний

цитологічний і гістологічний

морфологічний і фізіологічний

Запитання 2

Віруси не відрізняються від мікроскопічних організмів такими особливостями:

варіанти відповідей

поза живою клітиною не виявляють жодних ознак життя

можуть розмножуватись

містять нуклеїнову кислоту лише одного типу - або ДНК, або РНК

для їх репродукції потрібна тільки вірусна нуклеїнова кислота

Запитання 3

Вкажіть роль даного органу в обміні речовин:

варіанти відповідей

білки перетворюються на жири і вуглеводи

синтезується глікоген і вітамін А

знешкоджуються отруйні продукти розпаду

відкладаються про запас вітаміни Д і К

Запитання 4

Укажіть види ізоляції:

варіанти відповідей

біологічна і географічна

фізична і екологічна

хімічна і фізична

біологічна і хімічна

Запитання 5

Група організмів, об'єднаних на основі методів класифікації, має назву:

варіанти відповідей

біологічний вид

домен

 таксон

 родина

Запитання 6

Карась, ропуха, ящірка, собака - це (1). Спільним для них є таксон (2):

варіанти відповідей

1 - тварини, 2 - клас

1 - тварини, 2 - ряд

 1 - опістоконти, 2 - тип

2 - опістоконти, 2 - родина

Запитання 7

Виберіть із переліку особливості, що стосуються даного зображення:

варіанти відповідей

це період формування зародка, що триває від моменту імплантації до утворення плаценти

цей період починається наприкінці другого місяця вагітності

цей період починається на 7-й день після запліднення

під час цього періоду у зародка з'являється серце, зачатки очей і головного мозку

наприкінці цього періоду відбувається плацентація

в цьому періоді вагітності зародок називають плодом

Запитання 8

Із переліку ознак виберіть ті, які успадковуються за типом полімерії:

варіанти відповідей

колір шкіри людини

форма крил у дрозофіли

гемофілія та дальтонізм

забарвлення насіння у пшениці

кількість білка в ендоспермі квасолі

групи крові

Запитання 9

Виберіть із переліку всі правильні твердження, що стосуються процесу, показаного на малюнку:

варіанти відповідей

цей процес здійснюється за рахунок ферментів, які виділяються в навколишнє середовище

такий процес характерний для лейкоцитів крові

процес протікає за обов'язкової участі лізосом

процес відбувається на структурах клітинної мембрани

для здійснення цього процесу клітина активно захоплює поживні речовини з навколишнього середовища шляхом ендоцитозу

органічні речовини поглинаються з розчинів безпосередньо через клітинні стінки

Запитання 10

У кроликів шерсть нормальної довжини - домінантна ознака, коротка - рецесивна. У кролиці з короткою шерстю народилося 7 кроленят - 4 з короткою шерстю і 3 з нормальною довжиною шерсті. Виберіть всі правильні твердження, що стосуються даної задачі:

варіанти відповідей

генотип батька кроленят аа

за фенотипом у батька шерсть нормальної довжини

генотип матері кроленят Аа

генотип батька кроленят Аа

F1: Аа (3 кроленяти), аа (4 кроленяти)

при схрещуванні особин F2 з різними фенотипами між собою, розщеплення за генотипом у F2 буде 1:1

Запитання 11

Розгляньте схему. Виберіть із переліку правильні відповіді.

варіанти відповідей

на схемі зображений цикл трикарбонових кислот

цей процес відноситься до пластичного обміну

на останній стадії цього циклу виробляється переважна кількість молекул АТФ

цикл складається із трьох стадій: карбоксилювання, відновлення та регенерації

під час цього процесу органічні речовини окиснюються киснем до Н2О і СО2

кінцевим продуктом даного процесу є органічна речовина, яка виконує енергетичну і запасаючу функцію

Запитання 12

Виберіть всі правильні твердження, що стосуються рослини, зображеної на малюнку:

варіанти відповідей

рослина належить до відділу Голонасінні

це вища спорова рослина

в життєвому циклі цієї рослини переважає гаметофіт

жіночий гаметофіт розвивається всередині насінного зачатка

для цієї рослини характерне подвійне запліднення

період онтогенезу рослини з моменту відділення насінини від материнської особини і до її проростання називається латентним

гаметофіти цієї рослини живуть і розвиваються на спорофіті, використовуючи його поживні речовини

Запитання 13

Молекула білка інсуліну складається із 51 амінокислоти. Виберіть всі правильні твердження, що стосуються інсуліну.

варіанти відповідей

інсулін - один із найважливіших ферментів організму людини, він контролює рівень глюкози в крові

молекулярна маса білка 51 000 а. о. м.

довжина гена, що кодує одну молекулу інсуліну, 52, 02 нм

молекулярна маса гена, що кодує молекулу інсуліну, 105 570 а. о. м.

молекулярна маса гена, що кодує молекулу інсуліну, 52 785 а. о. м.

недостатнє виробництво інсуліну клітинами підшлункової залози спричиняє хворобу діабет

діабет - це хвороба, пов'язана із порушенням вуглеводного обміну в організмі людини

Запитання 14

Виберіть всі правильні відповіді, що стосуються речовини, зображеної на малюнку.

варіанти відповідей

ця речовина є універсальною для всіх процесів обміну речовин

молекула містить три залишки ортофосфатної кислоти

молекула містить тимін

до складу молекули входить дезоксирибоза

молекула цієї речовини містить два макроергічних зв'язки, в яких запасається по 40 кДж енергії

ця речовина найбільш ефективно синтезується під час анаеробного дихання

Запитання 15

Виберіть всі правильні твердження, що стосуються організму, зображеного на малюнках.

варіанти відповідей

цей організм - представник надцарства SAR, що належить до Діафоретиків

це - паразит, який вражає організм людини і деяких членистоногих

розмноження даного організму здійснюється шляхом шизогонії

цей організм викликає одну із найнебезпечніших хвороб, що супроводжується лихоманкою, збільшенням розміру селезінки і печінки і тяжкою анемією

цей організм має симбіотрофне живлення

цей організм допомагає тваринам розщеплювати клітковину у товстому кишечнику

Запитання 16

Дайте всі правильні відповіді, що стосуються ферментів.

варіанти відповідей

всі ферменти - глобулярні білки

активний центр ферменту - найважливіша його частина, оскільки відповідає за з'єднання із субстратом

прискорюючи хімічну реакцію, ферменти витрачаються і змінюють свою структуру

фермент завжди більший за субстрат, з яким він взаємодіє

ферменти лігази відповідають за каталіз реакцій гідролізу органічних речовин

Запитання 17

Проаналізуйте твердження. Виберіть всі правильні варіанти, що стосуються закономірностей спадковості.

І. При наддомінуванні домінантний ген у гомозиготному стані виявляє себе сильніше, ніж у гетерозиготному.

ІІ. Для прояву першого і другого законів Менделя необхідною умовою є локалізація генів у гомологічних хромосомах.

ІІІ. При схрещуванні гомозиготних особин, аналізованих за двома або кількома парами альтернативних ознак, у другому поколінні спостерігається незалежне комбінування генів різних алельних пар і відповідних їм ознак.

варіанти відповідей

І правильне

ІІ правильне

ІІІ правильне

Всі твердження вірні

Всі твердження невірні

Запитання 18

Виберіть всі правильні твердження щодо зображеної структури організму людини.

варіанти відповідей

на малюнку зображена бластоциста

цифрами 2, 3 і 4 зображені три зародкових шари: ектодерма, мезодерма і ентодерма відповідно

із частини, позначеної цифрою 1 в подальшому сформується нервова система

частина, позначена цифрою 3, дасть початок сполучній тканині і статевим залозам

структура, позначена цифрою 1 дасть початок епітелію шлунка, легень, печінки, підшлунковій і щитоподібній залозам

Запитання 19

Охарактеризуйте процес, зображений на малюнку.

варіанти відповідей

це перенесення речовин через клітинну мембрану проти градієнта концентрації, з витратою енергії

це рух речовини із зони з великою концентрацією до зони з її низькою концентрацією

за один цикл роботи із клітини викачується три йони Na+ , а в середину закачується два йони К+

Na+ і К+ в даному випадку працюють по принципу симпорту

Запитання 20

Коли люди потрапили на Американський континент, серед них випадково не виявилося людей з алелем, який відповідає за формування ІІІ і ІV груп крові. Тому до нової хвилі міграції з Європи, населення Америки мало тільки І або ІІ групи крові. Виберіть із переліку твердженя, що стосуються даного факту.

варіанти відповідей

в даній популяції людей відбувся природний процес зміни спадкової інформації внаслідок дії мутагенних факторів

цей факт ілюструє "ефект засновника"

це класичний приклад популяційних хвиль

даний факт описує такий еволюційний фактор, як дрейф генів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест