12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Спадкова мінливість

Додано: 22 листопада 2019
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 80 разів
20 запитань
Запитання 1

Форма неспадкової мінливості, пов’язана зі змінами фенотипу внаслідок впливу умов існування це ...

варіанти відповідей

А. Комбінативна мінливість

Б. Мутаційна мінливість

В. Співвідносна мінливість

Г. Модифікаційна мінливість

Запитання 2

Норма реакції - це...

варіанти відповідей

А. Процес виникнення мутацій під дією зовнішніх і внутрішніх чинників

Б. Здатність організмів набувати нових ознак, що спричиняють відмінності між особинами в межах виду

В. Межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом

Г. Процес обміну нуклеотидними послідовностями між гомологічними хромосомами або ланцюгами ДНК

Запитання 3

Властивостіі модифікаційної мінливості:

варіанти відповідей

А. Ознаки не успадковуються

Б. Сприяє пристосуванню виду і його збереженню

В. Виникає раптово

Г. Дає матеріал для природного добору й еволюції

Д. Ступінь вираженості мінливості прямо залежить від інтенсивності й тривалості дії на організм певного чинника

Запитання 4

Мутагенними чинниками є:

варіанти відповідей

А. Рентгенівські промені

Б. Світлові промені

В. Бактерії

Г. Наркотики

Д. Хімічні речовини

Запитання 5

Визначте, які з наведених змін є в людини мутаціями

варіанти відповідей

А. Рахіт

Б. Засмага на сонці

В. Альбінізм

Г. Підвищення кількості еритроцитів у крові людини у високогірних умовах

Е. Гемофілія

Є. Фенілкетонурія

Запитання 6

Основною метою генетичного моніторингу є

варіанти відповідей

А. Визначити спрямованість спадкової мінливості в популяціях людини

Б. ОДосліджувати цитоплазматичне успадкування ознак

В. Прогнозувати кількість людей зі спадковими захворюваннями

Г. оцінювати шкідливий вплив мутагенних чинників середовища

Запитання 7

Генетичний скринінг - це

варіанти відповідей

А. Сукупність заходів для відслідковування появи й поширення спадкових хвороб

Б. Це систематичне спостереження за станом генофонду популяції, що дає змогу оцінювати наявний мутаційний процес та прогнозувати його зміни

В. Метод раннього виявлення генетичних порушень

Г. Моніторинг інфекційних захворювань у домашніх тварин та контролю якості й безпеки генетично модифікованих продуктів

Запитання 8

Основними методами молекулярної генетики є

варіанти відповідей

А. Цитогенетичний

Б. Полімеразних ланцюгових реакцій

В. Ферментативна гібридизація

Г. Біохімічний

Д. Генеалогічний

Е. Мікрочіпування

Запитання 9

Деми

варіанти відповідей

А. Малі популяції чисельністю 1500-4000 осіб

Б. Малі популяції чисельністю до 1500 осіб

Запитання 10

Чинниками, що впливають на формування генофонду популяції людини є

варіанти відповідей

А. Природний добір

Б. Штучний добір

В. Мутаційний процес

Г. Популяційні хвилі

Д. Мутагени

Е. Дрейф генів

Є. Ізоляція

Ж. Міграції

Запитання 11

Хто відкрив закон генетичної рівноваги?

варіанти відповідей

А. Дж. Харді

Б. М. Вавилов

В. І. Вайнберг

Г. Р. Фішер

Запитання 12

Лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними - це

варіанти відповідей

А. Генотерапія

Б. Профілактика

В. Генетичний моніторинг

Г. Генетичний скринінг

Запитання 13

Одним з напрямків профілактики спадкових захворювань людини є медико-генетичне консультування, що полягає в професійній оцінці ризику народження в конкретній сім’ї дитини зі спадковою хворобою або вродженою вадою. Показаннями до направлення вагітних на медико-генетичне консультування не є:

варіанти відповідей

А. Вік вагітної 25 років

Б. Вік вагітної 35 років і більше

В. Наявність у одного з подружжя хромосомної перебудови або вади розвитку

Г. Наявність у подружжя шкідливих факторів, пов’язаних із професією

Запитання 14

У жінки виявили одночасно альбінізм і дальтонізм. Вона буде

варіанти відповідей

А. Гетерозиготна за двома ознаками

Б. Домінантна дигомозигота

В. Рецесивна дигомозигота

Г. Гомозигота з альбінізму і гетерозигота з дальтонізму

Запитання 15

Трисоміком

варіанти відповідей

А. Є хворий із синдромом Клайнфельтера, каріотип

47= 44 + XXY

Б. Хвороба із синдромом Шерешевського-Тернера, каріотип

45 = 44 + ХО

В. Трійня однояйцевих близнят

Г. Хворий із синдромом Дауна (додаткова хромосома у 21 парі)

Запитання 16

До основних методів пренатальної (допологової) діагностики не належить

варіанти відповідей

А. Ультразвукове обстеження плоду

Б. Біопсія ворсинок хоріона

В. ДНК-діагностика

Г. Амніоцентез

Запитання 17

У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, за якою еритроцити мають форму серпа внаслідок заміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Ця хвороба спричинена

варіанти відповідей

А. Порушенням механізмів реакції генетичної інформації

Б. Кросинговером

В. Геномною мутацією

Г. Генною мутацією

Запитання 18

Вірусна інфекція призвела до того, що в зародка ссавця відбулися зміни в будові верхнього піднебіння, подібні в зовнішніх проявах із мутаційним ефектом, але без зміни генотипу. Це буде

варіанти відповідей

А. Фенокопія

Б. Мутація

В. Генокопія

Г. Трансформація

Запитання 19

Г. де Фріз дослідив, що каріотип нормальної форми рослини енотери складається з 14 хромосом, а гігантської- з 28. Поява гігантської форми є результатом:

варіанти відповідей

А. Модифікаційних змін

Б. Геномної мутації

В. Хромосомної мутації

В. Кон’югації статевих хромосом

Запитання 20

Мутації

варіанти відповідей

А. Раптові, стійкі, неспрямовані зміни спадкового матеріалу

Б. Зникають, якщо припиняється дія фактора, який їх спричинив

В. Можуть бути нейтральними, шкідливими, корисними для організмів

Г. Успадковуються, передаються наступним поколінням

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест