Сталий розвиток і раціональне природокористування

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 219 разів
30 запитань
Запитання 1

Глобальні проблеми людства - це:

варіанти відповідей

проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети і потребують для свого вирішення спільних зусиль всіх країн світу;

проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети;

проблеми, які зачіпають життєві інтереси населення певної країни;

проблеми, які потребують для свого вирішення спільних зусиль багатьох країн світу;

Запитання 2

Що не є джерелом забруднення ґрунтів?

варіанти відповідей

пестициди

стоки фермерських господарств

важка техніка

підвищення вмісту СО2

Запитання 3

До біологічних забруднень належать:

варіанти відповідей

шумове випромінювання

токсини

сапротрофні мікроорганізми

пластикові пляшки

Запитання 4

Причини винекнення парникового ефекту:

варіанти відповідей

збільшення кількості кислотних дощів

збільшення кількості вуглекислого газу в повітрі

підвищення рівня захворюваності

збільшення кількості механячних решток в порвітрі

Запитання 5

В чому полягає причина деградації грунтівваріанти відповідей

дотримання сівозміни

 

 внесення мінеральних добрив

 

 внесення органічних добрив

  

неправильне землекористування

Запитання 6

Відображення дійсності, що передбачає усвідомлення людиною екологічних взаємозв'язків природи-це:

варіанти відповідей

соціальне мислення

психічне мислення

політичне мислення

екологічне мислення

Запитання 7

Наведіть приклад глобальних екологічних проблем сучасності

варіанти відповідей

радіаційне забруднення

цвітіння води

евтрофікація водойм

зміни клімату

Запитання 8

Про що говорить наявність дафнії в водоймі як індикатора?

варіанти відповідей

а) про забрудненність

б) про чистоту

в) про радіоактивність

г) про "цвітіння" водойми

Запитання 9

Яке екологічне лихо загрожує грунтам України через неправильне господарювання і користування?

варіанти відповідей

а) опустелювання

б) закислення

в) врожайність

г) збільшення чисельності видів мікрофлори, -фауни, -біоти

д) залуження

ж) забур′янення

Запитання 10

Які із представлених речовини, що потрапляють у ґрунти як забруднювачі, є хімічними забруднювачами?

варіанти відповідей

неорганічні кислоти і луги

солі важких металів

поверхнево-активні речовини

пестициди

нафтопродукти і барвники

мікроорганізми

мінеральні добрива

Запитання 11

Процес, коли організми пристосовуються до кліматичних умов нових регіонів, називають:

варіанти відповідей

інтродукцією

акліматизацією

реакліматизацією

інвазією

Запитання 12

Як називається тип природоохоронної території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм?

варіанти відповідей

Природні заповідники

Заказники

Національні парки

Біосферні заповідники

Пам’ятки природи

Запитання 13

Позначте перспективні напрями природокористування:

варіанти відповідей

використання відновних природних ресурсів

використання продуктів вторинної переробки вже використаних ресурсів

рекультивація земель

використання викопних природних ресурсів

Запитання 14

Яке міністерство займається справами екологічної політики в Україні?

варіанти відповідей

а) МОЗ

б)МОН

в) Мінекоенерго

г) Мінкульт

Запитання 15

Основним документом про охорону природи в Україні є:

варіанти відповідей

а) водний кодекс

б) лісовий кодекс

в) земельний кодекс

г) закон "Про охорону навколишнього природного середовища"

Запитання 16

Яка складова концепції сталого розвитку зайва?

варіанти відповідей

екологічна

економічна

соціальна

антропогенна

Запитання 17

Яка екологічна проблема забруднення водойм, не пов'язана з Україною?

варіанти відповідей

розливи нафти

цвітіння води

заболочення

радіоактивне забруднення

Запитання 18

Як називається офіційний перелік видів та підвидів організмів, які перебувають під загрозою зникнення на території України?

варіанти відповідей

Червона книга України

Зеленана книга України

чорний список видів

Блакитна книга України

Запитання 19

До біосферних заповідників належать

варіанти відповідей

"Асканія - Нова"

Український степовий

Заказники

Ботанічний сад

Запитання 20

Основна мета сталого розвитку:

варіанти відповідей

збереження людства

збереження екосистем

збереження біосфери

створення ноосфери

Запитання 21

Глобальними загрозами людства є:

варіанти відповідей

зменшення чисельності населення Землі

порушення стійкості біосфери

високий рівень комфорту

накопичення зброї масового знищення

демографічний вибух

Запитання 22

Ноосфера - це

варіанти відповідей

одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю, та утримуються завдяки силі тяжіння

сфера панування людського розуму

верхня тверда оболонка земної кулі

Запитання 23

Різке збільшення чисельності населення Землі (демографічний вибух) є наслідком:

варіанти відповідей

пастеризації молока

винайдення вакцин, антибіотиків

забруднення води й повітря

підвищення рівня санітарно-гігієнічних умов існування

Запитання 24

Концепцію сталого розвитку було прийнято на:

варіанти відповідей

Стокгольмській конференції (1972 р.)

Конференції в Ріо-де-Жанейро (1992 р.)

Конференції в Йоганнесбурзі (2002 р.)

Запитання 25

Сталий розвиток передбачає:

варіанти відповідей

можливість задовольняти потреби сьогодення, але не за рахунок майбутніх поколінь

досягнення балансу між виробництвом і споживанням

відмову від усіх досягнень науково-технічного прогресу

Запитання 26

Проблемами всієї України глобального рівня можна назвати:

варіанти відповідей

забруднення водойм і ґрунтів

деградацію ґрунтів

знищення лісів

знищення степів

наслідки Чорнобильської катастрофи

Військові дії на Сході України

Запитання 27

Ефективне природокористування передбачає:

варіанти відповідей

1. Використання всіх ресурсів, яких потребує людство, в необмеженій кількості.

2. Використання ресурсів так, щоб не виснажувати їх.

3. Використання ресурсів відповідно до зростаючих потреб людства.

4. Використання ресурсів, не зважаючи на наслідки для природи.

Запитання 28

Який із принципів Коцепції сталого розвитку вказує на те, що розвиток людства й природи має відбуватись у їхній постійній взаємодії?

варіанти відповідей

Принцип соціальної рівноправності

 Принцип екоресурсної ємності

Принцип коеволюції


Принцип екологізації

Запитання 29

Вкажіть причини росту дефіциту прісної води на Землі:

варіанти відповідей

 швидкий ріст населення планети

 зростання забруднення гідросфери


збільшення витрат води для потреб промисловості та сільського

господарства


зміна клімату

Запитання 30

Панда зображена на емблемі організації

варіанти відповідей

Всесвітнього товариства захисту тварин

 Грінпісу

Всесвітнього фонду дикої природи


 ЮНЕПу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест