Тема №27. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - на початку 1950-х рр.

Додано: 11 травня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 251 раз
15 запитань
Запитання 1

Яка територія увійшла дб складу України в 1945 р.?


варіанти відповідей

Північна Буковина;

Крим;

Західна Волинь;

Закарпаття.

Запитання 2

Позначте події, що відбулися в 1945 р.

1        ЦК КП(б)У й уряди СРСР і УРСР прийняли постанову «Про заходи з відбудови і дальшого розвитку господарства Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської, Волинської, Чернівецької областей»;

2            відбувся собор Української греко-католицької церкви у Львові,  ініційований і організований НКВС;

3       підписання договору між СРСР і Румунією, який юридично зафіксував кордони України в рамках радянсько-румунської угоди 28 червня 1940 р.;

4     відбулася Кримська (Ялтинська) конференція керівників союзних держав антигітлерівської коаліції;

5             початок роботи Установчої конференції ООН у Сан-Франциско; УРСР разом із СРСР і БРСР, іншими державами стала країною-засновником Організації Об'єднаних Націй (ООН);

6         посилення ідеологічного контролю над суспільством - початок здійснення політики «ждановщини»;

7  в Ужгороді вперше в історії Закарпаття відкрито університет.


варіанти відповідей

2,3,5,7

1,4,5,7;

2,3,5,6;

1,2, 4, 6.

Запитання 3

27 січня 1944 р. на пленумі ЦК ВКП(б) було прийнято рішення про розширення прав союзних республік у сфері міжнародних відносин. Відразу ж Верховна Рада СРСР прийняла закон про перетворення наркомату закордонних справ із загальносоюзного на союзно-республіканський. А в березні 1944 р. Верховна Рада УРСР прийняла закон про утворення наркомату закордонних справ УРСР.

Яку мету при цьому переслідувало сталінське керівництво?

варіанти відповідей

розширити повноваження і самостійність української дипломатії у прийняті рішень у зовнішньополітичній сфері;

сконцентрувати всю увагу наркомату закордонних справ УРСР для розбудови відносин із сусідніми державами - Польщею, Чехословаччиною, Угорщиною і Румунією;

збільшити кількість своїх представників в Організації Об'єднаних Націй;

УРСР встановлювала прямі дипломатичні відносини з рядом країн.

Запитання 4

Вставте необхідні слова і словосполучення.

«6 травня 1945 р. українська делегація прибула в_____ для участі в роботі______».


варіанти відповідей

Ялта, Кримська конференція;

Сан-Франциско, Установча конференція ООН;

Потсдам, Потсдамська конференція;

Думбартон-Окс, конференція по обговоренню проектів створення ООН.

Запитання 5

Позначте сутність операції «Вісла».


варіанти відповідей

«добровільне переселення» українського населення із Закерзоння.в Україну і польського населення з українських земель на територію Польщі на підставі підписання представниками урядів СРСР і Польщі відповідного договору;

радянське керівництво в односторонньому порядку прийняло рішення про примусове виселення на територію Польщі етнічного польського населення з території Східної Галичини, Волині, інших регіонів УРСР і БРСР;

восени 1945 р. головний уповноважений уряду УРСР у справах евакуації порушив клопотання перед польським урядом про «надання військової допомоги в прискоренні масової депортації населення»; польська влада наказала трьом польським дивізіям примусово виселити українське населення з 50-кілометрової прикордонної смуги на територію УРСР;

польське керівництво прийняло рішення про виселення українців і членів змішаних українсько-польських сімей з українських етнічних і прилеглих земель (Посяння, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя) і поселення їх у так званих «повернутих» західних і північних районах з обов'язковим розпорошенням серед польського населення.

Запитання 6

Позначте головне завдання 4-ї п'ятирічки для УРСР згідно із законом, прийнятим Верховною Радою УРСР.


варіанти відповідей

відбудова виробничих потужностей України, доведення валової продукції промисловості в 1950 р. до 113% у порівняні з 1940 р.;

першочергова відбудова підприємств легкої та харчової промисловості для забезпечення елементарних потреб населення республіки;

наздогнати такі європейські країни, як Велика Британія і Франція за валовим випуском промислової продукції;

будівництво нових потужних підприємств, які б дозволили в 1950 р. вийти на рівень 1940 р. за випуском промислової продукції.

Запитання 7

Чи правильні твердження?

1 у 1946-1950-х рр. економіка УРСР одержала всього 19% загальносоюзних капіталовкладень, того часу як загальні збитки України в роки війни становили 42% від загальносоюзних;

2     республіці при відбудові свого господарського комплексу доводилося розраховувати лише на вкрай обмежені власні сили і на зовнішню допомогу.


варіанти відповідей

обидва твердження неправильні;

тільки 1 твердження правильне;

обидва твердження правильні;

тільки 2 твердження правильне.

Запитання 8

Позначте назву найпотужнішого в ті часи в СРСР і Європі магістрального газопроводу, будівництво якого було завершено в роки четвертої п'ятирічки.


варіанти відповідей

Шебелинка-Полтава-Київ;

Більче-Волиця-Львів;

Дашава-Київ;

Угерське-Долина-Івано-Франківськ.

Запитання 9

3 метою інтенсифікації праці колгоспників і збільшення виробництва сільгосппродукції в період відбудови народного господарства активно впроваджувалися:


варіанти відповідей

методи матеріального заохочування; 

передові технічні досягнення;

примусові та репресивні методи;

присадибне господарство.

Запитання 10

Позначте факти, події, притаманні політиці «радянізації» на західноукраїнських землях у 1944-1950-х рр.

1     націоналізація приватної власності, здійснення радянською владою індустріалізації, колективізації та «культурної» революції;

2           використання радянською владою місцевих спеціалістів інженерно-управлінської ланки, призначення їх на важливіші посади;

3   ліквідація Української греко-католицької церкви;

4     у ході колективізації радянській владі за короткий термін вдапося повністю зламати приватновласницьку психологію населення й установити тотальний контроль над селянством;

5 репресії та депортація незгодних з новим режимом;

6           боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною: відкрите протистояння радянському режимові з боку великих військових з'єднань (1945-1946 рр.); переважно підпільна боротьба, удари невеликих бойових груп (1947-1950 рр.);

7   здійснення політики українізації при розбудові вищої школи.

                               -

варіанти відповідей

2,3,4,7; 

1,3, 5, 7;  

1,2, 3, 6;

1,3, 5, 6.  

Запитання 11

Як склалася доля Української греко-католицької церкви після проведення Львівського церковного собору?


варіанти відповідей

деякі положення Брестської унії скасовувалися й Українська греко-католицька церква переходила на католицькі обряди;

Українська греко-католицька церква офіційно об'єднувалася з Римською католицькою церквою на основі існуючої з 1596 р. зверхності Папи Римського;

Брестська унія 1596 р. скасовувалася, а Українська греко-католицька церква «возз'єднувалася» з Російською православною церквою (а насправді - підпорядковувалася РПЦ); відбулася фактична ліквідація УГКЦ;

в умовах розгортання «радянізації» Українська греко-католицька церква, поряд з іншими церквами, продовжила своє існування, але постійно перебувала під контролем радянського партійно-державного апарату.

Запитання 12

У чому полягали особливості прояву «ждановщини» в Україні?


варіанти відповідей

кампанія, спрямована секретарем ЦК ВКП(б) А. Ждановим і його оточенням на посилення роботи в Україні щодо вивчення творів класиків марксизму-ленінізму в первинних партійних організаціях;

критика відставання темпів відбудови народного господарства в Україні в повоєнний час, яку започаткував секретар ЦК ВКП(б) А. Жданов;

звинувачення секретарем ЦК ВКП(б) А. Ждановим і його оточенням творчої української інтелігенції в націоналізмі, вказівки на недостатнє висвітлення в художній творчості проблем сучасності, заклик до «розгортання більшовицької критики і самокритики»;

здійснення спеціальних заходів, спрямованих секретарем ЦК ВКП(б) А. Ждановим і його оточенням на укріплення дружби народів СРСР.

Запитання 13

Назвіть письменників і поетів, яких в роки «ждановщини» керівництво ЦК КПУ звинуватило в «українському буржуазному націоналізмі».


варіанти відповідей

О. Корнійчук, П. Тичина, М. Бажан;

О. Гончар, М. Стельмах, Д. Павличко;

Б.Олійник, М. Вінграновський, В. Симоненко;

О. Довженко, М. Рильський, Ю. Яновський.

Запитання 14

Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А номенклатура

1 ідеологія «світового громадянства», що заперечує право націй на самовизначення, сповідує байдуже ставлення до свого народу, його традицій і культурних цінностей

Б «лисенківщина»

2 захід державного примусу, покарання, у тому числі й за ідейні переконання, нерідко позасудовим шляхом

В космополітизм

3 перелік посад, кадри яких затверджують вищі органи; прошарок керівників, співробітників партійних і державних органів в країнах соціалізму

Г репресія

4 явище в радянській науці, яке характеризувалося ідеологізацією, засиллям у науці посередностей, людей споживацького ґатунку, авантюристів

 

варіанти відповідей

А/З, Б/4, В/1, Г/2; 

А/1, Б/4, В/3, Г/2; 

А/З, Б/1, В/4, Г/2; 

А/2, Б/4, В/1, Г/3; 

Запитання 15

Установіть послідовність подій.

А підписання договору між СРСР і Чехословаччиною про кордони, згідно з яким Закарпаття входило до складу СРСР і, відповідно, до УРСР;

Б підписання радянсько-румунського договору, який юридично зафіксував кордони в рамках радянсько-румунської угоди 28 червня 1940 р., тобто договір юридично закріпив приєднання до СРСР і, відповідно, до УРСР Північної Буковини і придунайських українських земель;

В у складі УРСР було створено Закарпатську область із центром в м. Ужгороді;

Г підписання договору між СРСР і Польщею, згідно з яким кордон між двома державами проходив по «лінії Керзона»; Підляшшя, Лемківщина, Холмщина опинилися у складі Польщі.

варіанти відповідей

І/Б, 2/Г, З/В, 4/ А

І/Г, 2/А, З/В, 4/ Б

І/А, 2/Г, З/В, 4/ Б

І/А, 2/Б, З/В, 4/ Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест