Трудові ресурси підприємства

Додано: 12 листопада
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 48 разів
64 запитання
Запитання 1

Визначають такі основні фактори виробництва:

варіанти відповідей

засоби праці, предмети праці та земля

предмети і засоби праці, робітники та службовці

фінансові, трудові та матеріальні

кадри, предмети праці та засоби праці

Запитання 2

Предмети праці, засоби праці та кадри становлять...

варіанти відповідей

основні фактори виробництва

основні ресурси підприємства

активи підприємства

власний капітал підприємства

Запитання 3

Основні фактори виробництва утворюють...

варіанти відповідей

нематеріальні фонди

кадри

основні фонди, кадри

оборотні кошти

кошти

готова продукція

Запитання 4

Необхідність у здійсненні кадрової політики на підприємстві полягає у...

варіанти відповідей

підготовці кадрів та їх навчанні

організації профспілкових зборів

контролі за рухом коштів

плануванні зростання оплати праці

Запитання 5

Увесь персонал підприємства можна розподілити на...

варіанти відповідей

промислово-виробничий і непромисловий

робітників, фахівців, службовців, керівників

робітників, економістів, бухгалтерів, керівників

робітників, менеджерів, технологів, бухгалтерів, економістів

Запитання 6

До промислово-виробничого персоналу підприємства відносять...

варіанти відповідей

економістів, фахівців, робітників, керівників

фахівців, робітників, менеджерів

фахівців, робітників, керівників, службовців

робітників, фахівців, секретарів, менеджерів

Запитання 7

До непромислового персоналу підприємства відносять...

варіанти відповідей

працівників житлово-комунального господарства

експедиторів

секретарів

психологів

Запитання 8

Визначають такі категорії промислово-виробничого персоналу:

варіанти відповідей

працівники заводів і лікарень

робітники та керівники

фахівці, службовці та менеджери

службовці, керівники, робітники

Запитання 9

До службовців підприємства відносять...

варіанти відповідей

машиністів і менеджерів

касирів і експедиторів

секретарів і психологів

технологів і товарознавців

Запитання 10

До фахівців підприємства можна віднести...

варіанти відповідей

олігархів

менеджерів

діловодів

постачальників

Запитання 11

Ротація кадрів містить...

варіанти відповідей

звільнення працівників

підвищення зарплати

стимулювання праці

перепідготовку кадрів

Запитання 12

Коефіцієнт, який визначає, скільки відсотків працівників облікового складу вибуло за рік, є коефіцієнтом...

варіанти відповідей

плинності кадрів

звільнення кадрів

вибуття кадрів

ротації кадрів

Запитання 13

Твердження:

"Коефіцієнт плинності кадрів характеризує процес вибуття, обумовлений причинами невиробничого характеру"

є...

варіанти відповідей

правильним

неправильним, тому що вибуття кадрів обумовлене виробничими причинами

неправильним, оскільки це визначення коефіцієнта вибуття

неправильним, тому що даний коефіцієнт характеризує процеси прийому і вибуття

Запитання 14

Для аналізу динаміки ротації кадрів використовують такі показники:

варіанти відповідей

прийому

вибуття

плинності

звільнення

запрошення до співробітництва

Запитання 15

Для розрахунку коефіцієнта плинності кадрів необхідно знати кількість працівників...

варіанти відповідей

що вибули за власним бажанням

прийнятих за контрактом

у декретній відпустці

зайнятих у сфері послуг

Запитання 16

Показники руху трудових ресурсів розраховують...

варіанти відповідей

у цілому по підприємству

за робітниками і керівниками

за кожним підрозділом підприємства

Запитання 17

Для вимірювання ефективності використання трудових ресурсів використовують такі показники: 

варіанти відповідей

коефіцієнт вибуття

коефіцієнт плинності

виробіток

трудомісткість

коефіцієнт прийому

Запитання 18

Для вимірювання продуктивності праці використовують...

варіанти відповідей

норму виробітку і трудомісткість

трудомісткість і виробіток

виробіток і матеріаловіддачу

трудомісткість і фондовіддачу

Запитання 19

Кількість продукції, яку виготовлено в одиницю робочого часу або що припадає на одного середньоспискового працівника на рік, є...

варіанти відповідей

виробітком

нормою виробітку

трудомісткістю

повною трудомісткістю

Запитання 20

Виробіток – це...

варіанти відповідей

кількість продукції, яку виготовлено в одиницю робочого часу

час, витрачений на виробництво одиниці продукції

кількість товарів, реалізованих із найбільшою рентабельністю

час, який витрачено на виробництво і реалізацію одиниці продукції

Запитання 21

Виробіток визначається за такими методами:

варіанти відповідей

натуральним

трудовим

диференційованим

статистичним

вартісним

Запитання 22

Виробіток має такі одиниці вимірювання:

варіанти відповідей

од. прод./годин

грн./годин

нормо-годин

грн./чол.

нормо-змін

Запитання 23

Норма виробітку – це...

варіанти відповідей

сукупність прийомів і методів планування продуктивності праці

сукупність нормативів, за допомогою яких визначається ефективність використання трудових ресурсів

кількість продукції, виготовленої в одиницю часу

кількість продукції, виготовленої одним працівником

Запитання 24

Трудовий метод визначення виробітку застосовують...

варіанти відповідей

у бригадах, на ділянках

на більшості промислових підприємств

на великих підприємствах

на малих підприємствах

Запитання 25

Твердження:

"Трудомісткість – це витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції"

є...

варіанти відповідей

правильним

неправильним, оскільки це визначення виробітку

неправильним, тому що це витрати робочого часу на виробництво і реалізацію одиниці продукції

неправильним, тому що це витрати робочого часу на виробництво і споживання продукції

Запитання 26

Виробнича трудомісткість містить...

варіанти відповідей

витрати часу на обслуговування каналів збуту продукції

витрати часу на управління виробництвом

витрати часу праці допоміжних робітників

Запитання 27

Виробнича трудомісткість не містить...

варіанти відповідей

витрат часу на управління виробництвом

витрат часу праці допоміжних робітників, що обслуговують процес виробництва

витрат часу праці основних робітників

Запитання 28

Витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції є...

варіанти відповідей

трудомісткістю

виробітком

виробничою собівартістю

питомою собівартістю

Запитання 29

Показник, зворотний виробітку, є...

варіанти відповідей

працевіддачою

трудомісткістю

фондоозброєністю праці

технічною озброєністю праці

Запитання 30

Показник, зворотний трудомісткості, – це...

варіанти відповідей

виробничі витрати

працевіддача

виробіток

технічна озброєність праці

Запитання 31

Трудомісткість і виробіток – це показники, які...

варіанти відповідей

рівні між собою

обернено пропорційні

прямо пропорційні

не можуть порівнюватися

Запитання 32

Визначають такі види трудомісткості: 

варіанти відповідей

повна і одинична

виробнича і реалізаційна

натуральна і вартісна

виробнича і повна

Запитання 33

Заробітна плата є...

варіанти відповідей

частиною витрат на виробництво і реалізацію продукції

частиною прямих витрат підприємства

частиною накладних витрат підприємства

позавиробничими витратами підприємства

Запитання 34

Заробітна плата є...

варіанти відповідей

засобом праці

фактором виробництва

витратами підприємства

соціальним відрахуванням підприємства

Запитання 35

Розрізняють такі види зарплати:  

варіанти відповідей

реальну і нараховану

номінальну і виплачену

реальну і номінальну

нараховану і виплачену

Запитання 36

Нарахована і отримана працівником заробітна плата за його працю за певний період є...

варіанти відповідей

реальною

номінальною

фактичною

погодинною

Запитання 37

Номінальна зарплата є...

варіанти відповідей

«купівельною спроможністю» реальної

реальною в умовах значного зростання ВВП

кількістю товарів, які можна придбати за цю оплату праці

нарахованою і отриманою працівником за його працю за визначений період

Запитання 38

Реальна зарплата – це...

варіанти відповідей

отримана зарплата за весь обсяг виконаних робіт

кількість товарів, які можна придбати за цю оплату праці

зарплата, видана працівникові в касі або у банку

оклад з урахуванням відрахування прибуткового податку

Запитання 39

Розрізняють такі форми оплати праці:

варіанти відповідей

реальна і номінальна

тарифна і безтарифна

відрядна і погодинна

акордна і прогресивна

Запитання 40

Оплата праці за кількість виготовленої продукції є...

варіанти відповідей

реальною

фактичною

відрядною

тарифною

Запитання 41

При розробці політики щодо оплати праці необхідно дотримуватися таких принципів:  

варіанти відповідей

урахування складності, якості та сумлінності роботи

урахування кваліфікації праці

урахування темпів приросту ВВП

Запитання 42

Визначають такі різновиди відрядної оплати праці:

варіанти відповідей

акордна

відрядно-прогресивна

відрядно-пропорційна

підрядна

відрядно-преміальна

Запитання 43

Форма оплати праці, при якій робітник одержує не тільки відрядний заробіток, але і доплату за досягнення певних показників:

варіанти відповідей

акордна

відрядно-прогресивна

відрядно-пропорційна

відрядно-преміальна

Запитання 44

Твердження:

"При відрядно-прогресивній формі оплати праці робітник одержує не тільки відрядний заробіток, але і доплату за досягнення певних показників"

є...

варіанти відповідей

правильним

неправильним, оскільки це акордна форма

неправильним, тому що це відрядно-преміальна форма

неправильним, тому що це відрядно-підрядна форма

Запитання 45

Форма оплати праці, при якій встановлюється особлива розцінка на весь обсяг робіт із зазначенням строку їх завершення...

варіанти відповідей

відрядно-прогресивна

колективна, підрядна

відрядно-пропорційна

немає правильної відповіді

Запитання 46

Акордна форма – це форма оплати праці...

варіанти відповідей

за весь обсяг робіт із зазначенням строку їх закінчення

за особливими розцінками без зазначення строку їх завершення

що встановлена на один місяць для робочих будівельних організацій

яка постійно коригується з урахуванням інфляції

Запитання 47

Як правило, акордна форма...

варіанти відповідей

застосовується на більшості підприємств України

застосовується у надзвичайних ситуаціях

у цей час не застосовується

застосовується для робочих-погодинників

Запитання 48

Форма оплати праці, заснована на договірних умовах, які встановлюються між підприємством і найманими робітниками...

варіанти відповідей

акордна

колективна підрядна

відрядно-прогресивна

відрядно-пропорційна

Запитання 49

Твердження:

"Відрядно-преміальна – це форма оплати праці, заснована на договірних умовах, встановлених між підприємством і найманими робітниками"

є...

варіанти відповідей

правильним

неправильним, тому що це відрядно-прогресивна форма

неправильним, тому що це відрядно-договірна форма

неправильним, тому що це відрядно-підрядна форма

Запитання 50

Акордна форма оплати праці – це різновид...

варіанти відповідей

погодинної

підрядної

відрядної

індивідуальної

Запитання 51

Доцільність застосування погодинної форми оплати праці полягає у такому:  

варіанти відповідей

є можливість точного обліку обсягів виконаних робіт

застосування цієї форми не відображається на якості продукції, яка виробляється

існує необхідність у збільшенні випуску продукції

немає правильної відповіді

Запитання 52

Доцільність застосування відрядної форми оплати праці...

варіанти відповідей

є значні замовлення на вироблену продукцію

необхідно збільшити обсяги виробництва

необхідно налагодити випуск нової продукції

Запитання 53

Оплата праці за відпрацьований нормативний час...

варіанти відповідей

помісячна

подобова

акордна

погодинна

Запитання 54

Форма оплати праці, при якій працівник до заробітку за відпрацьований час одержує певний відсоток премії...

варіанти відповідей

відрядно-преміальна

погодинно-преміальна

підрядно-преміальна

акордна

Запитання 55

Абсолютний розмір оплати праці різних груп і категорій робітників за одиницю часу – це...

варіанти відповідей

тарифний коефіцієнт

кошти, що виділяються на оплату праці за безтарифною системою

сукупність окладів

розмір окладу за одиницю часу

Запитання 56

Основою для нарахування погодинної зарплати є...

варіанти відповідей

тарифна система

безтарифна система

сукупність окладів

сукупність тарифних ставок

Запитання 57

Визначають такі системи оплати праці...

варіанти відповідей

погодинна і відрядна

тарифна і безтарифна

індивідуальна і колективна

погодинна, помісячна, акордна

Запитання 58

На величину коефіцієнта облікового складу впливає...

варіанти відповідей

кількість робочих днів у році

кількість працівників, які звільнилися за рік

кількість прийнятих працівників за рік

кількість святкових і вихідних днів у році

Запитання 59

Заробітна плата – це...

варіанти відповідей

новостворена кожним робітником вартість у грошовій формі, що виділяється державою для їх особистого споживання

сукупність матеріальних благ і послуг, одержаних із суспільних фондів споживання

абсолютна сума грошових коштів, одержаних працівниками пропорційно до кількості та якості їх праці

грошова винагорода, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу

Запитання 60

Додаткова заробітна плата визначається у процентах від...

варіанти відповідей

основної заробітної плати

премій

суми основної заробітної плати і премій

цільових витрат

Запитання 61

Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від...

варіанти відповідей

додаткової заробітної плати

сум основної і додаткової заробітної плати

цехових витрат

тарифної заробітної плати

Запитання 62

Тарифна система включає...

варіанти відповідей

галузевий, районний коефіцієнти

норми виробітку

розцінки

тарифну сітку та ставки

Запитання 63

Заробітна плата робітника-відрядника залежить від...

варіанти відповідей

годинної тарифної ставки

відпрацьованого часу

якості продукції

кількості виготовленої продукції

Запитання 64

Заробітна плата робітника-погодинника залежить від...

варіанти відповідей

розцінки

кількості виготовленої продукції

відпрацьованого часу

ціни одиниці продукції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест